Armenian(2020(
Հարցաթերթիկ մանկության անցանկալի դեպքերի և կյանքի նշանակալի իրադարձությունների մասին
Pediatric ACEs and Relevant Life Events Screener) (PEARLS)`ան
չափահաս (ինքնուրույն պատասխաններ) (Teen (Self Report))
Պետք է լրացվի Հիվանդի կողմից
Այսօրվա ամսաթիվը` Ծննդյան ամսաթիվը`
Ձեր անունը`
Շատ ընտանիքներում կյանքի սթրեսային իրադարձություններ են տեղի ունենում։ Ժամանակի
ընթացքում նման դեպքերը կարող են ազդել Ձեր կյանքի և բարօրության վրա։ Մենք ցանկա նում ենք Ձեզ
հարցեր տալ, որպեսզի կարողանանք օգնել Ձեզ հնա րավորին չափ առողջ լինել։ Ձեր ծնվելուց հետո Դուք
երբևէ տեսե՞լ եք հետևյալները կամ ներկա եղե՞լ եք դրանց ժամանակ։ Խնդրում ենք նշել անցյալի և
ներկայի դեպքերը։ Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ որոշ հարցեր բաղկացած են մեկից ավելի մասից, որոնք
միմյանցից բաժանված են «ԿԱՄ»-ով։ Եթե նման հարցի մասերից որևէ մեկի պատասխանը «Այո» է, ապա
ամբողջ հարցի պատասխանը «Այո» է։
1-ին
Խնդրում ենք նշան դնել «Այո» վանդակում, որտեղ
Դուք երբևէ ապրե՞լ եք այնպիսի ծնողի/խնամողի հետ, որն ազատազրվել/բանտարկվել է։
Այո
Ոչ
Դուք երբևէ Ձեզ աջակցությունից զրկված, չսիրվա ծ և/կամ անպաշտպան զգացե՞լ եք։
Այո
Ոչ
Դուք երբևէ ապրե՞լ եք այնպիսի ծնողի/խնամողի հետ, որը հոգեկան առողջության հետ կապված
խնդիրներ է ունեցել (օրինակ` ընկճա խտ , շիզոֆրենիա, երկբևեռ խանգարում, PTSD կամ տագնապային
խանգարում)։
Այո
Ոչ
Պատահե՞լ է, որ ծնողը/խնամողը երբևէ վիրավորի, նվաստացնի կա մ ճնշի՞ Ձեզ։
Այո
Ոչ
Ձեր կենսաբանական ծնողը կա մ որևէ խնամող երբևէ ոգելից խմիչքների, թմրադեղերի կամ
դեղատոմսով տրվող դեղերի չարաշահման հետ կապ ված խնդիրներ ունեցե՞լ է կամ այժմ ունի՞։
Այո
Ոչ
Երբևէ եղե՞լ է, որ Դուք Ձեր որևէ խնամողի կողմից պատշաճ խնամք չստանաք (օրինակ` վտանգավոր
իրավիճակում պաշտպանություն չստանաք կամ հիվան դ կա մ վնա սված վիճակում խնամք չստանաք `
նույնիսկ այն դեպքում, երբ դա հնարավոր է եղել ապահովել)։
Այո
Ոչ
Դուք երբևէ տեսել կամ լսե՞լ եք որ ինչ-որ մեկը բղավի Ձեր ծնողի/խնամողի վրա, հայհոյի, վիրա վորի կա մ
նվաստացնի նրան։ ԿԱՄ Դուք երբևէ տեսել կամ լսե՞լ եք որ Ձեր ծնողին/խնամողին ապտակեն, ոտքով
կամ բռունցքով հարվածեն կամ զենքով վիրավորեն։
Այո
Ոչ
Ձեր տանը եղե՞լ է այնպիսի մեծահասակ, որը հաճախ կամ շատ հաճախ հրել է, քաշել է, ապտակել է
Ձեզ կամ ինչ-որ բան նետել Ձեզ վրա ։ ԿԱՄ Պա տահե՞լ է, որ Ձեր տանը որևէ մեծահա սակ երբևէ Ձեզ
այնքան ուժգին հարվածի, որ հարվածի տեղը մնա կամ Դուք վնասվածք ստ ա նաք։ ԿԱՄ Ձեր տանը
բնակվող որևէ մեծահասակ երբևէ սպ առնա ցե՞լ է Ձեզ կամ այնպիսի բան արել, որ Դուք վախենաք
վնասվելուց։
Այո
Ոչ
Դուք երբևէ սեռական ոտնձգության ենթարկվե՞լ եք։ Օրինակ` որևէ մեկը ձեռք է տվել Ձեզ կամ Ձեզ ասել,
որ իրեն ձեռք տաք անցանկալի ձևով կամ այնպես արել, որ Դուք Ձեզ վատ զգաք կամ երբևէ փորձել է
Ձեզ հետ օրալ, անալ կամ վագինալ սեռա կան հարաբերություն ունենալ։
Այո
Ոչ
Ձեր խնամող(ներ)ի հարաբերությունների միջև երբևէ զգալի փոփոխություններ եղե՞լ էն։
Օրինակ` ծնողը/խնամողն ամուսնալուծվել կամ բաժանվել է, կամ կենակիցը փոխադրվել է
Ձեր տանն ապրելու կամ հեռացել է տնից։
Այո
Ոչ
Քանի՞ «այո» պատասխան եք տվել 1-ին բաժնում։
Խնդրում ենք շարունակել պատասխանել հարցաթերթիկի հակառակ կողմի հարցերին։
Teen (Self Report) Identified
2-րդ
Խնդրում ենք նշան դնել «Այո» վանդակում, որտեղ
Դուք երբևէ Ձեր թաղում, համայնքում կամ դպրոցում տեղի ունեցած վայրագություն տեսե՞լ եք, լսել՞լ եք
կամ դրա զոհը եղե՞լ եք (օրինակ` սպառնալիքներ, հարձա կում կա մ այլ վայրագություն, պատերազմ կամ
ահաբեկչություն)։
Այո
Ոչ
Դուք խտրականության ենթարկվե՞լ է (օրինակ` ճնշման ենթարկվել, նվա ստ ացվել կա մ հեռա ցվե լ` Ձեր
ռասայի, ազգային պատկանելության, սեռական ինքնության, սեռական կողմնորոծման, դավանանքի,
ուսման հետ կապված դժվարությունների կամ անկարողությունների պատճառով)։
Այո
Ոչ
Դուք երբևէ բնակության հետ կապված խնդիրներ ունեցե՞լ եք (օրինակ` եղե՞լ եք անապաստան, առանց
մշտական բնակության վայրի, վեցամսյա ժամանա կահա տվա ծում ավելի քան երկու անգամ փոխե՞լ եք
բնակության վայրը, տնից վտարվե՞լ եք, կամ Ձեր տունը բռնագրավվե՞լ է պարտքի դիմաց, կամ Դուք
ստիպված եղե՞լ է տարբեր ընտանիքների կամ ընտ անիքի տարբեր անդամների հետ ապրել)։
Այո
Ոչ
Դուք երբևէ մտահոգվե՞լ եք, որ բավարար չափով սնունդ չուն ե ք , կամ որ սնունդը կարող է
վերջանալ ավելի վաղ, քան Դուք կամ Ձեր ծնողը/խնամողը կհասցնեք սնունդ գնել։
Այո
Ոչ
Ձեզ երբևէ բաժանե՞լ են Ձեր ծնողից կամ խնամողից` Ձեզ հոգեծնողի խնամքին հանձնելու կամ ներգաղթի
պատճառով։
Այո
Ոչ
Դուք երբևէ ապրե՞լ եք այնպիսի ծնողի/խնամողի հետ, որը լուրջ ֆիզիկական հիվանդություն կամ
հաշմանդամություն է ունեցել։
Այո
Ոչ
Դուք երբևէ ապրե՞լ եք այնպիսի ծնողի կամ խնամողի հետ, որը մահացել է։
Այո
Ոչ
Դուք երբևէ կալանվել, ձերբակալվել կամ ազատազրկվե՞լ եք։
Այո
Ոչ
Դուք երբևէ որևէ կենակցի (օրինակ` ընկերոջ կամ ընկերուհու) կողմից խոսքային կամ ֆիզիկական
բռնության ենթարկվե՞լ եք։
Այո
Ոչ
Քանի՞ «այո» պատասխան եք տվել 2-ին բաժնում։
Teen (Self Report) Identified
(
Armenian(2020(