GIẢM GIÁ 20%
ĐƠN XIN CARE
TRANG 1/7
Chương Trình Gim Tin Trong Hóa Đơn Năng Lưng ca California (CARE)
cho phép nhng khách hàng đ điu kin ca SoCalGas® khon gim giá
20 phn trăm hóa đơn gas hàng tháng ca h. Khon chit khu này đưc
áp dng trên các hóa đơn gas hàng tháng sau ngày đơn xin này đưc
SoCalGas chp thun.
Vui lòng np bn đơn đã hoàn tt s dng mt trong các cách thc
dưiđây:
1) Truy cp trang mng myaccount.socalgas.com hoc
socalgas.com/CARE . Yêu cu ca quý v s đưc x lý ngay tc thì.
(Đi vi các khách hàng có s tài khon hóa đơn thanh tn vi
SoCalGas)
2) Gi vào s 866-716-3452 bt kỳ lúc nào, 24 gi mt ngày. Vui lòng chun
b sn s tài khon ca quý v.
3) Gi bn mu đơn đã hoàn tt và ký tên qua thư bưu đin hoc gi fax
đn s 213-244-4665.
Medi-Cal/Medicaid
Medi-Cal dành cho Gia đình A & B
Phúc lợi Ph nữ, Trẻ sơ sinh & Trẻ em (WIC)
CalWORKs (TANF)
1
/ Tribal TANF
Head Start Thu nhập Đủ điều kiện — Dành cho B lạc
Hỗ trợ Chung từ Cc Đặc trách Dân bn thổ (BIA)
CalFresh (Tem Thực Phẩm)
Chương trình Quốc gia Ăn trưa tại Trường (NSLP)
Chương trình Hỗ trợ Năng lượng tại Nhà Thu nhập thp (LIHEAP)
Thu nhập An sinh Bổ sung (SSI)
CHƯƠNG TRÌNH TRỢ CẤP XÃ HỘI
Nếu quý vị hoặc bt kỳ người nào trong h gia đình của quý vị nhận
phúc lợi từ bt kỳ các chương trình sau:
1
Bao gm Welfare-to-Work
HAY
Đối vi mỗi thành viên h gia đình bổ sung, thêm vào $8,960
* Bao gồm thu nhập h gia đình hiện tại từ tt c các nguồn trưc
khi khu trừ.
Số Thành viên trong H gia đình Tổng Thu nhập Hàng năm
*
THU NHẬP TỐI ĐA CỦA HỘ GIA ĐÌNH
(có hiu lc t ngày 1 tháng 6 năm 2020 đn 31 tháng 5 năm 2021)
HAICH XÉT ĐỦ ĐIỀU KIỆN
TRANG 2/7
$34,480
$43,440
$52,400
$61,360
$70,320
$79,280
$88,240
1-2
3
4
5
6
7
8
ĐIỀU KIỆN THÀM GIA:
1) Quý vị phi đáp ng các yêu cầu đủ điều kiện trong
bngtrên.
2) Hóa đơn gas phi có tên quý vị và địa chỉ phi là địa chỉ cư
ng chính của quý vị.
3) Quý vị không được tuyên bố là người ph thuc trên bn
khai thuế của người khác khác ngoài vợ/chồng của mình.
4) Quý vị phi tái xác nhận lại đơn xin của mình khi được
yêucầu.
5) Quý vị phi thông báo cho SoCalGas trong vòng 30 ngày
nếu mình không còn hi đủ điều kiện.
6) Quý vị có thể được yêu cầu xác minh hi đủ điều kiện
chương trình CARE.
TRANG 3/7
socalgas.com/Improvements
1-800-331-7593
CALIFORNIA LIFELINE
1-866-675-6623
socalgas.com/Medical
1-866-431-3517
Đ BIT THÊM THÔNG TIN VỀ TRỢ GIÚP KHÁCH HÀNG:
English: 1-800-427-2200 한국어: 1-800-427-0471
Español: 1-800-342-4545 廣東話: 1-800-427-1420
FAX: 213-244-4665 Việt: 1-800-427-0478
Khim thính (TDD/TTY): 1-800-252-0259 中文: 1-800-427-1429
(hin ch có ting Anh và Tây Ban Nha)
TRANG 4/7
© 2020 Southern California Gas Company. Các nhãn hiu thuc s hu ca ch s hu tương ng ca h. Đã đăng ký Bn quyn.
Chương trình CARE đưc tài tr bi các khách hàng tin ích  California và đưc qun lý bi Công ty Gas Southern California Gas dưi s bo tr ca y ban Tin ích Công
cng ca Tiu bang California. Kinh phí ca chương trình s đưc phân b trên cơ s cá nhân đn trưc đưc phc v trưc cho đn khi ngun qu đó không còn na.
Chương trình này có th đưc sa đi hoc chm dt mà không cn thông báo trưc. SOURCE CODE: 9Q LARGE FONT N20E0088A 0420
C CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỊCH VỤ KHÁC MÀ QUÝ VỊ CÓ TH
ĐỦ ĐIỀU KIỆN:
Nhận được các cải thiện nhà
tiết kiệm năng lượng miễn phí
giúp quý vị tiết kiệm tiền và
cảm thấy thoải mái hơn
TRỢ GIÚP CHO NHÀ
CỦA QUÝ VỊ
TRỢ GIÚP THANH
TOÁN HÓA ĐƠN
TRỢ GIÚP NĂNG LƯỢNG TẠI
NHÀ THU NHẬP THẤP
TRỢ GIÚP
ĐIỆN THOẠI
TRỢ GIÚP Y T
Nhận thêm gas ở mức cơ
bản thấp nhất nếu quý vị
gặp tình trạng sức khỏe
nghiêm trọng
Hỗ trợ thanh toán hóa đơn,
hỗ trợ thanh toán hóa đơn
khẩn cấp và dịch vụ hao mòn
do thời tiết
Điện thoại giảm giá cho
khách hàng đủ điều kiện
Để biết thêm thông tin, liên hệ
vi nhà cung cp dịch v điện
thoại của quý vị
S TÀI KHON
(Vui lòng cung cp s tài khon ca quý v đ x lý đơn.)
TÊN KHÁCH HÀNG H VÀ TÊN GING NHƯ HIN TH TRÊN HÓA ĐƠN
THANH TOÁN CA QUÝ V
ĐA CH
CĂN H/SPACE #
THÀNH PH
S ĐIN THOI CHÍNH
VUI LÒNG CHỈ SỬ DỤNG MỰC XANH ĐẬM HOẶC MỰC ĐEN
Vui lòng hoàn thành và gi lại đơn này bằng thư bưu điện, fax hoặc đăng ký
trực tuyến tại socalgas.com/CARE.
Gi thư đến: SoCalGas M.L. GT19A1, P.O. Box 3249 LosAngeles,CA90051-1249
hoặc Fax đến số (213) 244-4665
- -
1
Tổng số người trong gia đình của quý vị (bao gồm chính quý vị,
người ln và trẻ em khác):
1 2 3 4 5 6
Nếu hơn 6 người:
TRANG 5/7
CHƯƠNG TRÌNH CARE ĐƠN XIN GIẢM GIÁ 20%
$0 – $34,480
$34,481 - $43,440
$43,441 - $52,400
$52,401 - $61,360
$61,361 - $70,320
KHÔNG (Nếu không, thu nhập h gia đình hàng năm của quý
vị là bao nhiêu trưc khu trừ, bao gồm tt c các thành viên
trong gia đình?)
Quý vị (hoặc ai đó trong gia đình) đã nhận được bất kỳ
chương trình hỗ trợ nào sau đây?
(Nu có, vui lòng tô (các) vòng tròn
l
)
Nu nhiu hơn $70,320, đin s tin thu nhp  đây
$
,
.00
mi năm.
Medi-Cal/Medicaid: Dưi 65 tui
Medi-Cal/Medicaid: T 65 tui tr lên
Medi-Cal for Families A&B
Women, Infants and Children Program (WIC)
CalWORKs (TANF) hoc Tribal TANF
Head Start Income Eligible - Tribal Only
Bureau of Indian Aairs General Assistance
CalFresh (Food Stamps)
National School Lunch Program (NSLP)
Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP)
Thu nhp An sinh B sung
2
TRANG 6/7
2
(tip theo)
Vui lòng cho biết các nguồn thu nhập của quý vị
Social Security
SSP hoc SSDI
Tin hưu trí
Tin lãi hoc c tc t khon tit kim, c phiu, trái phiu hoc tài
khon hưu trí
Tin công và/hoc tin lương
Tr cp tht nghip
Tin gii quyt bo him hoc pháp lý
Tin bi thưng khuyt tt hoc bo him lao đng
Tr cp nuôi con hoc cho v/chng
Hc bng, tr cp, hoc vin tr khác đưc s dng cho chi phí sinh
hot
Thu nhp cho thuê hoc tin bn quyn
Tin mt, thu nhp khác hoc li nhun t công vic t do
TRANG 7/7
3
Tuyên bố Vui lòng đọc và ký tên bên dưới.
Tôi tuyên b rng thông tin tôi đã cung cp trong đơn này là đúng và
chính xác. Tôi đng ý cung cp bng chng v vic đ điu kin CARE
nu đưc yêu cu. Tôi đng ý thông báo cho Công ty Gas Southern
California Gas Company (SoCalGas®) trong vòng 30 ngày nu tôi không
còn đ điu kin đ nhn đưc gim giá. Tôi hiu rng nu tôi nhn
đưc gim giá mà không đ điu kin cho phúc li này, tôi bt buc
phi tr li khon chit khu tôi nhn đưc. Tôi hiu rng SoCalGas có
th chia s thông tin ca tôi vi các nhà cung cp tin ích hoc đi lý
khác đ ghi danh cho tôi vào các chương trình h tr ca h.
KÝ TÊN:
NGÀY:
/ /
X
Source Code: 9Q
Form 6491 VI Meter: Residential