socalgas.com/improvements
1-800-331-7593
Nag-aalok ang programang California Alternate Rates for Energy (CARE) sa mga kwalipikadong customer ng SoCalGas
®
ng 20 porsyentong diskwento sa kanilang buwanang bayarin sa natural gas. Ilalapat ang diskwento sa mga buwanang
bayarin sa natural gas pagkatapos ng petsa kung kailan naaprubahan ang aplikasyon ng SoCalGas.
MANGYARING MAGSUMITE NG NASAGUTANG APLIKASYON SA PAMAMAGITAN NG PAGGAMIT NG
ISA SA MGA PAMAMARAANG NAKALISTA SA IBABA:
1) Bisitahin ang myaccount.socalgas.com o socalgas.com/CARE. Ipoproseso kaagad ang iyong kahilingan.
(Para sa mga customer na may bill account sa SoCalGas)
2) Tumawag sa 866-716-3452 anumang oras 24 na oras sa isang araw. Pakihanda ang numero ng iyong account.
3) Ibalik ang nasagutan at nalagdaang form sa pamamagitan ng mail o fax sa 213-244-4665.
20% DISKWENTO
APLIKASYON SA CARE
Medi-Cal/Medicaid
Medi-Cal for Families A & B
Women, Infants, & Children (WIC)
CalWORKs (TANF)
1
/ Tribal TANF
Head Start Income Eligible — Tribal Lang
Bureau of Indian Affairs General Assistance
CalFresh (Mga Food Stamp)
National School Lunch Program (NSLP)
Low-Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP)
Supplemental Security Income
MGA PROGRAMA NG PAMPUBLIKONG TULONG
Kung nakakatanggap ka o sinupamang tao sa iyong sambahayan ng
mga benepisyo mula sa alinman sa mga sumusunod na programa:
Para sa bawat karagdagang miyembro ng sambahayan,
magdagdag ng $8,960
*Kabilang ang kasalukuyang kita ng sambahayan mula sa lahat ng pinagmumulan
bago ang mga pagkakaltas.
Bilang ng Mga Tao sa Sambahayan Kabuuang Taunang Kita
*
MAXIMUM NA KITA NG SAMBAHAYAN
(may bisa simula Hunyo 1, 2020 hanggang Mayo 31, 2021)
O K AYA
$34,480
$43,440
$52,400
$61,360
$70,320
$79,280
$88,240
1-2
3
4
5
6
7
8
1
Kabilang ang Welfare-to-Work
MGA KUNDISYON PARA SA PAGLAHOK:
1) Dapat mong matugunan ang mga pag-aatas sa kwalipikasyon sa talahanayan sa itaas. 2) Nakapangalan dapat sa iyo
ang bayarin sa natural gas at pangunahing address mo dapat ang address. 3) Hindi ka dapat i-claim na dependent sa
income tax return ng ibang tao maliban sa iyong asawa. 4) Dapat mong muling i-certify ang iyong aplikasyon kapag
hiniling. 5) Dapat mong abisuhan ang SoCalGas sa loob ng 30 araw kung hindi ka na kwalipikado. 6) Maaaring hilingin
sa iyong i-verify ang iyong pagiging kwalipikado para sa CARE.
IBA PANG PROGRAMA AT SERBISYO KUNG SAAN KA MAAARING KWALIPIKADO:
English: 1-800-427-2200 한국어: 1-800-427-0471 中文: 1-800-427-1429
廣東話: 1-800-427-1420 Español: 1-800-342-4545
Việt: 1-800-427-0478
FAX: (213) 244-4665
May Kapansanan sa Pandinig (TDD/TTY): 1-800-252-0259 (available sa English at Spanish lang)
Makatanggap ng mga pagpapahusay sa tahanan na tipid
sa enerhiya nang walang gastos at nakakatulong sa iyo na
makatipid ng pera at maging mas maginhawa
ALLOWANCE SA MEDIKAL NA
BASELINE
Makakuha ng karagdagang natural gas
sa pinakamababang rate ng baseline
kung mayroon kang malubhang
kundisyong pangkalusugan
socalgas.com/medical
1-866-431-3517
CALIFORNIA LIFELINE
Mga may diskwentong serbisyo
sa telepono para sa mga
kwalipikadong customer
Para sa higit pang impormasyon
makipag-ugnayan sa service
provider ng iyong telepono
TULONG SA ENERHIYA NG
TAHANANG MABABA ANG KITA
Tulong sa pagbabayad ng bayarin,
pang-emergency na tulong sa
bayarinb, at mga serbisyo ng
weatherization
1-866-675-6623
TULONG PARA SA IYONG TAHANAN
TULONG PARA SA MGA MEDIKAL NA
PANGANGAILANGAN
TULONG SA IYONG TELEPONO TULONG SA IYONG BAYARIN
MAY DALAWANG PARAAN PARA MAGING KWALIPIKADO
socalgas.com
1 (800) 427-2200
20% DISKWENTONG APLIKASYON SA CARE
MANGYARING GUMAMIT LANG NG DARK BLUE O ITIM NA TINTA
NUMERO NG ACCOUNT
PAKIBIGAY ANG NUMERO NG IYONG ACCOUNT PARA MAPABILIS ANG PAGPOPROSESO.
PANGALAN NG CUSTOMER (PANGALAN AT APELYIDO KUNG PAANO ITO NAKASULAT SA IYONG BILL)
ADDRESS APT/SPACE #
LUNGSOD PANGUNAHING TELEPONO
Pakikumpleto at pakibalik ang aplikasyong ito sa pamamagitan ng mail, fax, o mag-apply online sa socalgas.com/care.
Ipadala sa: SoCalGas M.L. GT19A1, P.O. Box 3249 Los Angeles, CA 90051-1249 o I-fax sa: (213) 244-4665
/ /
1
2
3
Kabuuang bilang ng mga tao sa iyong sambahayan (kabilang ang iyong sarili, iba pang taong nasa
hustong gulang, at mga bata):
1 2 3 4 5 6 Kung mahigit 6:
$0 – $34,480
$34,481 - $43,440
$43,441 - $52,400
$52,401 - $61,360
$61,361 - $70,320
HINDI (Kung hindi, ano ang iyong taunang kita ng
sambahayan bago ang mga pagkakaltas, kabilang ang
lahat ng miyembro ng sambahayan?)
Ikaw ba (o ang sinuman sa iyong sambahayan) ay nakatala sa alinman sa mga sumusunod na programa ng tulong?
OO (Kung oo, pakiitiman ang (mga) bilog
l
)
Kung mahigit $70,320, ilagay ang halaga sa dolyar dito
$
, .00
kada taon.
Pakimarkahan ang iyong mga pinagkukunan ng kita
Social Security
SSP o SSDI
Mga Pension
Interes o mga dividend mula sa savings, stocks, bonds,
o mga retirement account
Suweldo
Mga benepisyo sa kawalan ng trabaho
Mga insurance o legal settlement
Mga pagbabayad sa kapansanan o mga manggagawa
Suporta ng asawa o anak
Mga scholarship, grant, o iba pang tulong na ginagamit
para sa mga pang-araw-araw na gastusin
Kita sa pagpapaupa o royalty
Cash, iba pang kita, o tubo mula sa self-employment
Medi-Cal/Medicaid: Wala pang 65 taong gulang
Medi-Cal/Medicaid: 65 taong gulang o mas
matanda pa
Medi-Cal for Families A&B
Women, Infants and Children Program (WIC)
CalWORKs (TANF) o Tribal TANF
Head Start Income Eligible - Tribal Lang
Bureau of Indian Affairs General Assistance
CalFresh (Mga Food Stamp)
National School Lunch Program (NSLP)
Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP)
Supplemental Security Income
Pahayag Pakibasa at lumagda sa ibaba.
Inihahayag ko na ang impormasyong ibinigay ko sa aplikasyong ito ay totoo at tama. Pumapayag akong magbigay ng patunay ng pagiging kwalipikado sa
CARE kung hihilingin ito sa akin. Sumasang-ayon akong ipaalam sa Southern California Gas Company (SoCalGas
®
) sa loob ng 30 araw kung hindi na ako
kwalipikadong makatanggap ng diskwento. Nauunawaan kong kung matatanggap ko ang diskwento nang hindi nagiging kwalipikado para dito, inaatasan
akong bayaran ang diskwentong natanggap ko. Nauunawaan kong maaaring ibahagi ng SoCalGas ang aking impormasyon sa iba pang utility o ahente
upang itala ako sa kanilang mga programa ng tulong.
LAGDA: PETSA:
X
- -
© 2020 Southern California Gas Company. Ang mga trademark ay pagmamay-ari ng mga kinauukulang may-ari ng mga ito.
Nakalaan ang lahat ng karapatan.
Ang programang CARE ay pinopondohan ng mga customer ng utility ng California at ibinibigay ng Southern California Gas Company
sa suporta ng California Public Utilities Commission. Ilalaan ang mga pondo ng programa batay sa kung sino ang mauuna hanggang
maubos ang mga naturang pondo. Maaaring baguhin o wakasan ang programang ito nang walang paunang abiso.
N20E0084A 0420 Source Code: 9B
Form 6491 TAG Meter: Residential