socalgas.com/Improvements
1-800-331-7593
Chương Trình Gim Tin Trong Hóa Đơn Năng Lưng ca California (CARE) cho phép nhng khách hàng đ điu kin ca SoCalGas®
khon gim giá 20 phn trăm hóa đơn gas hàng tháng ca h. Khon chit khu này đưc áp dng trên các hóa đơn gas hàng tháng
sau ngày đơn xin này đưc SoCalGas chp thun.
VUI LÒNG NỘP BẢN ĐƠN ĐÃ HOÀN TT SỬ DỤNG MỘT TRONG CÁC CÁCH THỨC DƯỚI ĐÂY:
1) Truy cp trang mng myaccount.socalgas.com hoc socalgas.com/CARE. Yêu cu ca quý v s đưc x lý ngay tc thì.
(Đi vi các khách hàng có s tài khon hóa đơn thanh toán vi SoCalGas)
2) Gi vào s 866-716-3452 bt kỳ lúc nào, 24 gi mt ngày. Vui lòng chun b sn s tài khon ca quý v.
3) Gi bn mu đơn đã hoàn tt và ký tên qua thư bưu đin hoc gi fax đn s 213-244-4665.
GIẢM GIÁ 20%
ĐƠN XIN CARE
Medi-Cal/Medicaid
Medi-Cal dành cho Gia đình A & B
Phúc li Ph n, Tr sơ sinh & Tr em (WIC)
CalWORKs (TANF)
1
/ Tribal TANF
Head Start Thu nhp Đ điu kin — Dành cho B lc
H tr Chung t Cc Đc trách Dân bn th (BIA)
CalFresh (Tem Thc Phm)
Chương trình Quc gia Ăn trưa ti Trưng (NSLP)
Chương trình H tr Năng lưng ti Nhà Thu nhp thp (LIHEAP)
Thu nhp An sinh B sung (SSI)
CHƯƠNG TRÌNH TRỢ CẤP XÃ HỘI
Nếu quý vị hoặc bất kỳ người nào trong hộ gia đình của quý vị nhận
phúc lợi từ bất kỳ các chương trình sau:
Đối với mỗi thành viên hộ gia đình bổ sung, thêm vào $8,960
*Bao gồm thu nhập hộ gia đình hiện tại từ tất cả các nguồn trước khi khấu trừ.
Số Thành viên trong Hộ gia đình Tổng Thu nhập Hàng năm
*
THU NHẬP TỐI ĐA CỦA HỘ GIA ĐÌNH
(có hiu lc t ngày 1 tháng 6 năm 2020 đn 31 tháng 5 năm 2021)
H AY
$34,480
$43,440
$52,400
$61,360
$70,320
$79,280
$88,240
1-2
3
4
5
6
7
8
1
Bao gm Welfare-to-Work
ĐIỀU KIỆN THÀM GIA:
1) Quý v phi đáp ng các yêu cu đ điu kin trong bng trên. 2) Hóa đơn gas phi có tên quý v và đa ch phi là đa ch cư ng
chính ca quý v. 3) Quý v không đưc tuyên b là ngưi ph thuc trên bn khai thu ca ngưi khác khác ngoài v/chng ca
mình. 4) Quý v phi tái xác nhn li đơn xin ca mình khi đưc yêu cu. 5) Quý v phi thông báo cho SoCalGas trong vòng 30 ngày
nu mình không còn hi đ điu kin. 6) Quý v có th đưc yêu cu xác minh hi đ điu kin chương trình CARE.
CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỊCH VỤ KHÁC MÀ QUÝ VỊ CÓ THỂ ĐỦ ĐIỀU KIỆN:
English: 1-800-427-2200 한국어: 1-800-427-0471 中文: 1-800-427-1429
廣東話: 1-800-427-1420 Español: 1-800-342-4545
Việt: 1-800-427-0478
FAX: (213) 244-4665 Khim thính (TDD/TTY): 1-800-252-0259 (hin ch có ting Anh và Tây Ban Nha)
Nhn đưc các ci thin nhà tit kim năng lưng min phí giúp quý
v tit kim tin và cm thy thoi mái hơn
TRỢ CẤP Y TẾ CƠ SỞ
Nhn thêm gas  mc cơ bn thp
nht nu quý v gp tình trng sc
khe nghiêm trng
socalgas.com/medical
1-866-431-3517
CALIFORNIA LIFELINE
Dch v đin thoi gim giá cho khách
hàng đ điu kin
Để biết thêm thông tin, liên hệ với
nhà cung cấp dịch vụ điện thoại của
quý vị
TRỢ GIÚP NĂNG LƯỢNG TẠI NHÀ THU
NHẬP THẤP
H tr thanh toán hóa đơn, h tr
thanh toán hóa đơn khn cp và dch
v hao mòn do thi tit
1-866-675-6623
TRỢ GIÚP CHO NHÀ CỦA QUÝ VỊ
TRỢ GIÚP Y TẾ TRỢ GIÚP ĐIỆN THOẠI TRỢ GIÚP THANH TOÁN HÓA ĐƠN
HAICH XÉT Đ ĐIU KIN
socalgas.com
1 (800) 427-2200
ĐƠN XIN GIẢM GIÁ 20% CHƯƠNG TRÌNH CARE
VUI LÒNG CHỈ SỬ DỤNG MỰC XANH ĐẬM HOẶC MỰC ĐEN
S TÀI KHON
VUI LÒNG CUNG CP S TÀI KHON CA QUÝ V Đ X LÝ ĐƠN.
TÊN KHÁCH HÀNG H VÀ TÊN GING NHƯ HIN TH TRÊN HÓA ĐƠN THANH TOÁN CA QUÝ V
ĐA CH
CĂN H/SPACE #
THÀNH PH S ĐIN THOI CHÍNH
Vui lòng hoàn thành và gi li đơn này bng thư bưu đin, fax hoc đăng ký trc tuyn ti socalgas.com/care.
Gửi thư đến: SoCalGas M.L. GT19A1, P.O. Box 3249 Los Angeles, CA 90051-1249 hoc Fax đến số (213) 244-4665
/ /
1
2
3
Tổng số người trong gia đình của quý vị (bao gồm chính quý vị, người lớn và trẻ em khác):
1 2 3 4 5 6 Nếu hơn 6 người:
$0 – $34,480
$34,481 - $43,440
$43,441 - $52,400
$52,401 - $61,360
$61,361 - $70,320
KHÔNG (Nếu không, thu nhập hộ gia đình hàng năm của quý
vị là bao nhiêu trước khấu trừ, bao gồm tất cả các thành viên
trong gia đình?)
Quý vị (hoặc ai đó trong gia đình) đã nhận được bất kỳ chương trình hỗ trợ nào sau đây?
CÓ (Nếu có, vui lòng tô (các) vòng tròn
l
)
Nu nhiu hơn $70,320, đin s tin thu nhp  đây
$
, .00
mi năm.
Vui lòng cho biết các nguồn thu nhập của quý vị
Social Security
SSP hoc SSDI
Tin hưu trí
Tin lãi hoc c tc t khon tit kim, c phiu, trái phiu hoc
tài khon hưu trí
Tin công và/hoc tin lương
Tr cp tht nghip
Tin gii quyt bo him hoc pháp lý
Tin bi thưng khuyt tt hoc bo him lao đng
Tr cp nuôi con hoc cho v/chng
Hc bng, tr cp, hoc vin tr khác đưc s dng cho chi phí
sinh hot
Thu nhp cho thuê hoc tin bn quyn
Tin mt, thu nhp khác hoc li nhun t công vic t do
Medi-Cal/Medicaid: Dưi 65 tui
Medi-Cal/Medicaid: T 65 tui tr lên
Medi-Cal for Families A&B
Women, Infants and Children Program (WIC)
CalWORKs (TANF) hoc Tribal TANF
Head Start Income Eligible - Tribal Only
Bureau of Indian Aairs General Assistance
CalFresh (Food Stamps)
National School Lunch Program (NSLP)
Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP)
Thu nhp An sinh B sung
Tuyên bố Vui lòng đc và ký tên bên dưi.
Tôi tuyên b rng thông tin tôi đã cung cp trong đơn này là đúng và chính xác. Tôi đng ý cung cp bng chng v vic đ điu kin CARE nu đưc yêu cu. Tôi đng ý
thông báo cho Công ty Gas Southern California Gas Company (SoCalGas
®
) trong vòng 30 ngày nu tôi không còn đ điu kin đ nhn đưc gim giá. Tôi hiu rng nu tôi
nhn đưc gim giá mà không đ điu kin cho phúc li này, tôi bt buc phi tr li khon chit khu tôi nhn đưc. Tôi hiu rng SoCalGas có th chia s thông tin ca
tôi vi các nhà cung cp tin ích hoc đi lý khác đ ghi danh cho tôi vào các chương trình h tr ca h.
KÝ TÊN: NGÀY:
X
- -
© 2020 Southern California Gas Company. Các nhãn hiu thuc s hu ca ch s hu tương ng ca h. Đã đăng ký Bn quyn.
Chương trình CARE đưc tài tr bi các khách hàng tin ích  California và đưc qun lý bi Công ty Gas Southern California Gas dưi s bo tr ca y ban
Tin ích Công cng ca Tiu bang California. Kinh phí ca chương trình s đưc phân b trên cơ s cá nhân đn trưc đưc phc v trưc cho đn khi ngun
qu đó không còn na. Chương trình này có th đưc sa đi hoc chm dt mà không cn thông báo trưc.
N20E0029A 0420 Source Code: 9B
Form 6491 VI Meter: Residential