M
socalgas.com/improvements
1-800-331-7593
Energy Savinge
Assistance Program
Txoj kev pab California Alternate Rates for Energy (California Lwm Cov Nqi Hluav Taws Xob) (CARE), yuav lov tawm
20 feem puas rau SoCalGas
®
cov neeg qhua daim nqi roj zeb ntsuam txhua lub hlis. Yuav muab qhov nqi lov tawm
ntawm cov nqi roj zeb ntsuam txhua lub hlis tom qab hnub uas SoCalGas pom zoo rau tsab ntawv thov.
THOV XA TSAB NTAWV THOV RAWS IB TXOJ KEV NRAM NO:
1) Txuas mus xyuas myaccount.socalgas.com or socalgas.com/CARE. Yuav muab koj tsab ntawv thov lis tam sis.
(Rau cov neeg qhua uas muaj qhov account them nqi ntawm SoCalGas)
2) Hu rau 866-716-3452 txhua lub sij hawm 24 teev ib hnub twg. Thov npaj muaj koj tus account.
3) Xa rov qab tsab ntawv teb tiav thiab kos npe los yog xa hauv xov tooj mus rau 213-244-4665.
LOV NQI 20% FEEM PUA
TSAB NTAWV THOV CARE
Medi-Cal/Medicaid
Medi-Cal for Families (rau Cov Tsev Neeg) A & B
Women, Infants, & Children (WIC)
CalWORKs (TANF)
1
/ TANF rau Pawg Neeg Qhab
Head Start Tsim Nyog Raws Nyiaj Tau (Income Eligible)
Pawg Neeg Qhab Xwb
Bureau of Indian Affairs General Assistance (Koom Haum
Neeg Qhab Kev Pab Dav)
CalFresh (Food Stamps (Cov Nyiaj Muas Noj))
National School Lunch Program (NSLP) (Teb Chaws Kev Pab
Su Noj Rau Tsev Kawm Ntawv)
Low-Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP)
(Kev Pab Nqi Hluav Taws Xob Rau Neeg Tau Nyiaj Tsawg)
Supplemental Security Income (Nyiaj Tsis Taus)
COV KEV PAB RAU LAJ MEJ PEJ XEEM
Yog koj los sis lwm tus neeg hauv koj lub tsev tau cov txiaj ntsim
kev pab los ntawm ib qho kev pab nram no:
Rau ib tug neeg ntxiv twg rau lub tsev neeg, ntxiv $8,960
*Xam lub tsev neeg cov nyiaj tau tam sim no los ntawm txhua hom nyiaj txiag
ua ntej lov tawm tej nqi.
Tsev Neeg Pes Tsawg Leej Tag Nrho Qhov Nyiaj Xyoo
*
TSEV NEEG QHOV NYIAJ MUAJ NTAU
TSHAJ PLAWS
(pib txij li lub Rau Hli Tim 1, 2020 mus txog Tsib Hlis Tim 31, 2021)
OR
$34,480
$43,440
$52,400
$61,360
$70,320
$79,280
$88,240
1-2
3
4
5
6
7
8
1
Xam cov nyiaj pab los ntawm Welfare-to-Work
COV ZWJ CEEB RAU KEV KOOM TAU KEV PAB:
1) Koj yuav tsum muaj raws li cov teev rau saum no. 2) Daim nqi roj zeb ntsuam yuav tsum yog sau ua koj lub npe thiab
qhov chaw nyob uas koj nyob kiag. 3) Lwm tus neeg aws tsis tau koj ua ib tug neeg tos nws pab hauv nws cov ntaub
ntawv ua se dua li koj tus txij nkawm. 4) Koj yuav tsum rov txuas koj tsab ntawv thov kev pab thaum twg yog nug txog.
5) Koj yuav tsum faj seeb qhia rau SoCalGas ua ntej 30 hnub yog tias koj tsis tsim nyog tau kev pab lawm. 6) Tej zaum
yuav hais kom koj nrog txheeb meej koj txoj kev tsim nyog tau CARE.
LWM COV KEV PAB CUAM THIAB COV KEV PAB UAS TEJ ZAUM KOJ TSIM NYOG TAU
English: 1-800-427-2200 한국어: 1-800-427-0471 中文: 1-800-427-1429
廣東話: 1-800-427-1420 Español: 1-800-342-4545
Việt: 1-800-427-0478
Xov Xooj Xa Ntawv: (213) 244-4665 Cov Tsis Hnov Lus (TDD/TTY): 1-800-252-0259 (tsuas muaj ua Lus Askiv thiab Lus Mev xwb)
Tau kev txhim kho vaj tse pub dawb kom txuag tau hluav taws xob
yuav pab koj txuag tau nyiaj thiab ua rau koj tau zoo nyob dua
QHOV NYIAJ PAB THEM NQI
KHO MOB QIS TSHAJ PLAWS
Yuav tau nqi roj a qis tshaj plaws
yog tias koj muaj ib yam kab mob
kev nkeeg
socalgas.com/medical
1-866-431-3517
CALIFORNIA LIFELINE
Txo tus nqi xov tooj rau cov neeg
qhua uas tsim nyog rau pab
Xav paub ntxiv hu cuag koj lub
chaw xaim xov tooj
KEV PAB NQI HLUAV TAWS XOB
RAU COV TAU NYIAJ TSAWG
Kev pab them nqi, kev pab them
nqi kub ntxhov thiab cov kev pab
ntsaws qhov vaj qhov tsev
1-866-675-6623
KEV PAB RAU KOJ LUB TSEV
KEV PAB RAU KEV KHO KAB
MOB KEV NKEEG
KEV PAB RAU KOJ LUB TSEV KEV PAB RAU KOJ DAIM NQI
socalgas.com
1 (800) 427-2200
MUAJ OB TXOJ KEV TSIM NYOG TAU KEV PAB
LOV NQI 20% TSAB NTAWV THOV CARE
THOV TSUAS SIV KUA CWJ MEM XIAV DUB LOS YOG DUB XWB
ZAUV CIM ACCOUNT
THOV QHIA KOJ TUS ZAUV CIM ACCOUNT THIAJ LIS TAU SAI.
NEEG QHUA NPE (NPE THIAB XEEM RAWS LI TSHWM NTAWM KOJ DAIM NQI)
CHAW NYOB APT/SPACE #
ZOS TUS XOV TOOJ SIV
Thov teb thiab rov muab tsab ntawv no xa rov qab, xa hauv xov tooj los yog thov saum huab cua ntawm socalgas.com/CARE.
Xa mus rau: SoCalGas M.L. GT19A1, P.O. Box 3249 Los Angeles, CA 90051-1249 los yog Xa hauv xov tooj mus rau:
(213) 244-4665
/ /
1
2
3
Tag nrho cov neeg muaj pes tsawg leej hauv koj lub tsev (xam koj tus kheej, lwm cov neeg laus thiab cov me nyuam)
1 2 3 4 5 6 Yog tias muaj coob dua 6 leej:
$0 – $34,480
$34,481 - $43,440
$43,441 - $52,400
$52,401 - $61,360
$61,361 - $70,320
TSIS TAU (Yog tsis tau, koj lub tsev neeg qhov nyiaj
xyoo tau ua ntej rho tawm tej nq, xam tag nrho cov
neeg hauv lub tsev neeg?)
Koj (los yog lwm tus hauv koj lub tsev neeg) puas muaj npe tau ib hom kev pab nram no?
TAU (Yog tau, thov zas rau lub (cov) voj voog
l
)
Yog tias muaj ntau tshaj $70,320, sau qhov nyiaj
npaum li cas rau ntawm no
$
, .00
ib xyoos twg.
Thov kos qhia koj hom nyiaj tau
Nyiaj Laus Social Security
Nyiaj SSP los yog SSDI
Nyiaj Laus Pension
Nyiaj paj laum los yog nyiaj paj ntsu los ntawm cov nyiaj
txuag, nyiaj tso ua lag luam stock, bond, los yog cov
account nyiaj laus
Cov nyiaj khwv raws sij hawm teev thiab/los yog nyiaj
raws xyoo
Cov nyiaj poob hauj lwm
Cov nyiaj hais haum nrog kev pov hwm los yog kev
plaub ntug
Cov nyiaj them rau kev tsis taus los yog nyiaj pab neeg
ua hauj lwm raug mob
Nyiaj yug noj yug haus rau txij nkawm los yog me nyuam
Cov nyiaj scholarship, grant, lo syog lwm cov nyiaj pab
them rau cov nuj nqis ua lub neej
Nyiaj tau los ntawm kev khiab av los yog laj lim tswv yim
Nyiaj ntsuab, lwm hom nyiaj, los yog nyiaj tau peev los
ntawm kev ua hauj lwm rau tus kheej
Medi-Cal/Medicaid: Tsis nto 65 xyoos
Medi-Cal/Medicaid: 65 xyoos los yog laus dua
Medi-Cal for Families (rau Cov Tsev Neeg) A&B
Women, Infants and Children Program (WIC)
CalWORKs (TANF) los yog TANF rau Pawg
Neeg Qhab
Head Start Tsim Nyog Raws Nyiaj Tau (Income
Eligible) — Pawg Neeg Qhab Xwb
Bureau of Indian Affairs General Assistance
(Koom Haum Neeg Qhab Kev Pab Dav)
CalFresh (Food Stamps (Cov Nyiaj Muas Noj))
National School Lunch Program (NSLP) (Teb
Chaws Kev Pab Su Noj Rau Tsev Kawm Ntawv)
Low Income Home Energy Assistance Program
(LIHEAP) (Kev Pab Nqi Hluav Taws Xob Rau Neeg
Tau Nyiaj Tsawg)
Supplemental Security Income (Nyiaj Tsis Taus)
Kev Plov Meej Thov nyeem thiab kos npe rau nram no.
Kuv teev tias cov ncauj lus kuv sau rau hauv tsab ntawv thov kev pab no yeej muaj tseeb thiab yog. Kuv pom zoo muab pov thawj kev tsim nyog
tau CARE yog tias nug txog. Kuv pom zoo faj seeb qhia rau Southern California Gas Company (Qab Teb California Lag Luam Tso Roj Zeb Ntsuam)
(SoCalGas
®
) ua ntej 30 hnub yog kuv tsis tsim nyog tau qhov nqi lov lawm. Kuv nkag siab tias yog kuv tau qhov nqi lov yam tsis tsim nyog tau, kuv yuav
raug them rov qab qhov nqi lov uas kuv tau txais. Kuv nkag siab tias SoCalGas qhia tau cov ncauj lus txog kuv rau lwm cov chaw tso roj/hluav taws xob
los yog cov neeg sawv cev kom rau kuv npe tau rau lawv cov kev pab cuam.
KOS NPE: HNUB TIM:
X
- -
© 2020 Southern California Gas Company. Cov thwj kev lag luam yog teej tug ntawm lawv cov tswv cuab. Zwm muaj tag nrho cov cai.
Txoj kev pab CARE yog tau nyiaj txiag txhawb los ntawm California cov neeg qhua siv roj/hluav taws xob thiab siv los ntawm Southern
California Gas Company raws li cov kev ntseeg ntawm California Public Utilities Commission. Yuav muab cov nyiaj pab faib raws cov xub
tuaj xub tau kom thaum twg tsis muaj nyiaj lawm. Txoj kev pab no yuav muaj kho los yog kaw yam tsis tag yuav faj seeb qhia ua ntej.
N20E0080A 0420 Source Code: 9B
Form 6491 HMO Meter: Residential