«California Alternate Rates for Energy» (Կալիֆորնիայի այլընտրանքային սակագներ էլեկտրաէներգիայի
համար)(CARE) ծրագիրը SoCalGas
®
-ի իրավնակ հաճախորդներին բնական գազի իրենց ամսական
վարձավճարի 20 տոկոս զեղչ է առաջարկմ: Այս զեղչը կկիրառվի բնական գազի ամսական վարձավճարի
համար՝ սկսած այն ամսաթվից, երբ դիմմը հաստատվի SoCalGas-ի կողց:
ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՆՔ ԼՐԱՑՎԱԾ ԴԻՄՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ՝ ՕԳՏՎԵԼՈՎ ՍՏՈՐԵՎ ՆՇՎԱԾ ՁԵՎԵՐԻՑ ՄԵԿԸ՝
1) Այցելեք myaccount.socalgas.com կամ socalgas.com/care: Ձեր խնդրանքն ակնթարթորեն կմշակվի:
(Այն հաճախորդների համար, ովքեր SoCalGas վարձավճարի հաշիվ ունեն)
2) Զանգահարեք 866-716-3452 հեռախոսահամարով, ցանկացած պահի, շուրջօրյա (24 ժամ): Ձեռքի տակ
ունեցեք ձեր հաշվի համարը:
3) Լրացված և ստորագրված ձևաթուղթը վերադարձրեք փոստով կամ ֆաքսով՝ 213-244-4665 համարին:
20% ԶԵՂՉ
ԽՆԱՄՔԻ ԴԻՄՄ
Medi-Cal/Medicaid
Medi-Cal for Families A & B
Women, Infants, & Children (WIC)
CalWORKs (TANF)
1
/ Tribal TANF
Head Start Income Eligible Tribal Only
Bureau of Indian Affairs General Assistance
CalFresh (սննդային կտրոններ)
National School Lunch Program (NSLP)
Low-Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP)
Ապահովթյան լրացցիչ եկամտ
Հանրային աջակցթյան ծրագրեր
Եթե դք կամ ձեր տան կ այլ անդամ նպաստներ եք
ստանմ հետևյալ ծրագրերից որևէ կից՝
Տան յրաքանչյր լրացցիչ անդա համար ավելացնել $8,960
*Ներառմ է ներկայիս տան անդաերի եկամտը բոլոր աղբյրներից՝
նախքան պահերը:
Տան անդաերի քանակը
Ընդհանր տարեկան
եկամտ
*
ՏԱՆ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՅՆ
ԵԿԱՄՏԸ
(Ուժի ջ է 2020թ. հնիսի 1-ից նչև 2021թ. մայիսի 31-ը)
ԿԱՄ
$34,480
$43,440
$52,400
$61,360
$70,320
$79,280
$88,240
1-2
3
4
5
6
7
8
1
Ներառմ է «Welfare-to-Work»-ը
ՄԱՍՆԱԿՑԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
1) Դք պետք է բավարարեք վերոնշյալ աղյսակի որակավորման պահանջները: 2) Բնական գազի
վարձավճարի հաշիվը պետք է լինի ձեր աննով, իսկ հասցեն պետք է լինի ձեր հիական հասցեն:
3) Դք չպետք է կախմ նեցող անձ հայտարարված լինեք ձեր կնոջից (ամսնց) բացի կ այլ անձի
եկամտահարկի հայտարարագրմ: 4) Դք պետք է կրկին վկայագրեք ձեր դիմմը, երբ պահանջվի:
5) Դք պետք է SoCalGas-ին 30 օրվա ընթացքմ ծանցեք, եթե այլևս չեք համապատասխանմ
պահանջներին: 6) Ձեզ կարող են խնդրել հաստատել CARE-ի ձեր իրավնակթյնը:
ԱՅԼ ԾՐԱԳՐԵՐ ԵՎ ԾԱՌԱՅԹՅՆՆԵՐ, ՈՐՈՆՑ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼ.
English: 1-800-427-2200 한국어: 1-800-427-0471 中文: 1-800-427-1429
廣東話: 1-800-427-1420 Español: 1-800-342-4545
Việt: 1-800-427-0478
ՖԱՔՍ՝ (213) 244-4665 Լսողթյան դժվարթյններ նեցողների համար (TDD/TTY)՝
1-800-252-0259 (մատչելի է այն անգլերենով և իսպաներենով)
Անվճար ստացեք տան էներգախնայող
բարելավեր, որոնք կօգնեն ձեզ դրամ խնայել և
ավելի հանգիստ զգալ
ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՈՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ
ՓՈԽՀԱՏՑՄ
Լրացցիչ քանակով բնական գազ
ստացեք անացածր նախնական
արժեքով, եթե լրջ առողջական
խնդիր նեք
socalgas.com/medical
1-866-431-3517
CALIFORNIA LIFELINE
Զեղչով հեռախոսային
ծառայթյններ իրավնակ
հաճախորդների համար
Հավելյալ տեղեկթյնների
համար դիք ձեր հեռախոսային
ծառայթյան օպերատորին
ՑԱԾՐ ԵԿԱՄՏ ՆԵՑՈՂՆԵՐԻ
ՏԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՋԱԿՑԹՅՆ
Վարձավճարների վճարման
աջակցթյն, արտակարգ
իրավիճակներմ վարձավճարների
աջակցթյն և ջեռցման
ծառայթյններ
1-866-675-6623
ՕԳՆԹՅՆ ՁԵՐ ՏԱՆ ՀԱՄԱՐ
ՕԳՆԹՅՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ
ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ՕԳՆԹՅՆ ՁԵՐ ՀԵՌԱԽՈՍԻ
ԱՌՆՉԹՅԱՄԲ
ՕԳՆԹՅԱՆ ՁԵՐ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐԻ
ԱՌՆՉԹՅԱՄԲ
socalgas.com
1 (800) 427-2200
ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼՈՒ ԵՐԿՈՒ ՁԵՎ ԿԱ
socalgas.com/provements
20% ԶԵՂՉ ԽՆԱՄՔԻ ԴԻՄՄ
ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՆՔ ՄԻԱՅՆ ՄՈՒԳ ԿԱՊՈՒՅՏ ԿԱՄ ՍԵՎ ԹԱՆԱՔՈՎ ԳՐԻՉ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ
ՀԱՇՎԻ ՀԱՄԱՐԸ
ԽՆԴՐՄ ԵՆՔ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼ ՁԵՐ ՀԱՇՎԻ ՀԱՄԱՐԸ՝ ՄՇԱԿՄՆ ԱՐԱԳԱՑՆԵԼ ՀԱՄԱՐ:
ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ԱՆՆԸ (ԱՆՆԸ ԵՎ ԱԶԳԱՆՆՆ ԱՅՆՊԵՍ, ԻՆՉՊԵՍ ԳՐՎԱԾ Է ՁԵՐ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎՄ)
ՀԱՍՑԵ ԲՆ./ՏԱՐԱԾՔ #
ՔԱՂԱՔ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐ
Խնդրմ ենք այս դիմմը լրացնել և վերադարձնել փոստով, ֆաքսով կամ դիլ առցանց՝ socalgas.com/CARE
Փոստով՝ SoCalGas M.L. GT19A1, P.O. Box 3249 Los Angeles, CA 90051-1249 կամ Ֆաքս ղարկել՝
(213) 244-4665 համարին
/ /
1
2
3
Ձեր տան անդաերի ընդհանր թիվը (ներառյալ դք, այլ չափահասներ և երեխաներ)՝
1 2 3 4 5 6 Եթե 6-ից ավելի է՝
$0 – $34,480
$34,481 - $43,440
$43,441 - $52,400
$52,401 - $61,360
$61,361 - $70,320
ՈՉ (Եթե ոչ, որքա՞ն է ձեր տան անդաերի
տարեկան եկամտի չափը նախքան պահերը,
ներառյալ տան
բոլոր անդաերը:)
Դք (կամ ձեր տան անդաերից որևէ կը) անդամագրվա՞ծ եք աջակցթյան հետևյալ
ծրագրերից որևէ կմ:
ԱՅՈ (Եթե այո, խնդրմ ենք լրացնել
շրջանակ(ներ)ի ջ
l
)
Եթե $70,320-ից ավելի է, դոլարային գմարի
չափը մտքագրեք այստեղ՝
$
, .00
տարեկան:
Խնդրմ ենք նշել ձեր եկամտի աղբյրները
Սոցիալական ապահովթյն
SSP կամ SSDI
Թոշակներ
Խնայողթյնների, բաժնետոմսերի,
պարտատոմսերի կամ կենսաթոշակային
հաշիերի տոկոսադրյքներ կամ շահաբաժիններ
Աշխատավարձեր
Գործազրկթյան նպաստներ
Ապահովագրթյան կամ օրինական վճարեր
Հաշմանդամթյան կամ աշխատողների
փոխհատցման վճարեր
Ամսն (կնոջ) կամ երեխայի աջակցթյն
Կրթաթոշակներ, դրամաշնորհներ կամ այլ
աջակցթյն, որն օգտագործվմ է ապրստի
ծախսերի համար
Վարձի կամ արտոնագրային իրավնքի եկամտ
Կանխիկ, այլ եկամտ կամ շահ
ինքնազբաղվածթյնից
Medi-Cal/Medicaid՝ 65 տարեկանից ցածր
Medi-Cal/Medicaid՝ 65 տարեկան կամ ավելի
Medi-Cal for Families A&B
Women, Infants and Children Program (WIC)
CalWORKs (TANF) կամ Tribal TANF
Head Start Income Eligible - Tribal Only
Bureau of Indian Affairs General Assistance
CalFresh (սննդային կտրոններ)
National School Lunch Program (NSLP)
Low Income Home Energy Assistance Program
(LIHEAP)
Ապահովթյան լրացցիչ եկամտ
Հայտարարագիր Խնդրմ ենք կարդալ և ստորագրել ստորև:
Ես հաստատմ եմ, որ այս դիմմմ տրամադրված տվյալները ճշմարիտ և ճշգրիտ են: Ես համաձայն եմ CARE իրավնակթյան
ապացյց տրամադրել, եթե հայցվի: Ես համաձայն եմ Հարավային Կալիֆորնիայի գազամատակարար ընկերթյանը (SoCalGas
®
) 30
օրվա ընթացքմ տեղեկացնել, եթե ես այլևս զեղչից օգտվել իրավնք չնենամ: Ես հասկանմ եմ, որ եթե զեղչից օգտվեմ առանց դրա
իրավնքն նենալ, ինձնից կպահանջվի հետ վճարել այն զեղչը, որն ստացել եմ: Ես հասկանմ եմ, որ SoCalGas-ը կարող է իմ տվյալները
փոխանցել կենցաղսպասարկման այլ հիարկների կամ գործակալթյնների՝ ինձ իրենց աջակցթյան ծրագրերմ անդամագրել
համար:
ՍՏՈՐԱԳՐԹՅՆ՝ ԱՄՍԱԹԻՎ՝
X
- -
© 2020 Հարավային Կալիֆորնիայի գազամատակարար ընկերթյն։ Ապրանքանիշերը իրենց համապատասխան տերերի
սեփականթյնն են: Բոլոր իրավնքները վերապահված են:
CARE ծրագիրը ֆինանսավորվմ է Կալիֆորնիայի կենցաղսպասարկման հիարկների հաճախորդների կողց և
կառավարվմ է Հարավային Կալիֆորնիայի գազամատակարար ընկերթյան կողց՝ Կալիֆորնիայի Հանրային
Կենցաղսպասարկման հիարկների հանձնաժողովի հովավորթյամբ: Ծրագրի ֆինանսական ջոցները կհատկացվեն
առաջին գալ, առաջինը ծառայթյն ստանալ հիմքով, նչև որ նման ֆինանսական ջոցներն այլևս մատչելի չլինեն:
Այս ծրագիրը կարող է փոփոխվել կամ ավարտվել՝ առանց նախնական ծանցման:
N20E0076A 0420 Source Code: 9B
Form 6491 ARM Meter: Residential
click to sign
signature
click to edit