ß(Pediatric ACEs and Relevant Life Events Screener) (PEARLS) TrEm (Child)
Dành cho Người Nuôi Nng điền
Ngày Hôm Nay:
Tên ca đa tr
: Ngày tháng năm sinh:
Tên ca quý vị: M
i liên hệ với đa trẻ:
Nhiu gia đình gp nhng chuyn căng thng trong cuc sống. Dn dn các tri nghim này có thể ảnh hưng đến
sức khe thcht và tinh thn ca con quý v. Chúng tôi mun hi quý vị một scâu hi vcon quý vị để có th
giúp em sng khe mnh nht ở mức có th. Kể từ khi con quý vchào đi, có khi nào con quý vị chng kiến hoc
có mt khi các skin sau đây xy ra hay không? Vui lòng tính đến cnhng svic hin ti và trưc đây. Vui lòng
lưu ý, mt s câu hi có hơn mt phn đưc tách riêng bng t"HOẶC". Nếu quý vtrả lời "Có" cho bt kphn nào ca
câu hỏi, thì câu trả lời cho toàn bcâu hi đó là "Có".
Phn 1
§ Con quý vcó bao giờ sống vi cha (m)/ngưi nuôi nng tng đi tù/bgiam gikhông?
§ Quý vcó nghĩ rng con quý vị từng cm thy không đưc quan tâm chú ý, không đưc yêu thương và/hoc không đưc bo v
không?
§ Con quý vcó bao giờ sống vi cha (mẹ)/ngưi nuôi nng có các vn đề về sc khe tâm thn không? (ví dnhư btrm cm, mt
trí, ri lon lưng cc, PTSD, hay chng ri lon lo âu)
§ Cha (m)/ngưi nuôi nng có bao gilăng m, hthp nhân phm, hoc dè bu con quý vkhông?
§ Cha (m) đẻ của đa trhoc bt kngưi nuôi nng nào đã tng, hoc hin đang gp vn đề về nghin rưu, cht kích thích bt
hợp pháp hay sử dụng thuc theo toa không?
§ Con quý vcó bao githiếu schăm sóc thích hp ca ngưi nuôi nng không (chng hn như không đưc bo vtránh các tình
hung nguy him, hoc không đưc trông nom chăm sóc khi đau bnh hay gp thương tích, ngay ckhi có ngun trgiúp)?
§ Con quý vcó bao giờ bắt gp hoc nghe thy cha (m)/ngưi nuôi nng bngưi ln khác la mng, chi th, lăng m hay hnhc
không? HOC Con quý vcó bao giờ bắt gp hoc nghe thy cha (m)/ni nuôi nng btát, đá, đm, đánh đp hoc blàm hi
bằng vũ khí không?
§ Trong hgia đình có ngưi ln nào thưng xuyên hoc rt thưng xuyên xô đy, túm ly, tát, hoc ném đồ vật vào con quý vkhông?
HOC Trong gia đình có ngưi ln nào tng đánh con quý vị mạnh ti mc để lại du vết trên ngưi em hoc gây thương tích cho
em không? HOẶC Trong gia đình có ni ln nào tng đe da con quý vhoc có cách hành xkhiến con quý vlo sem có thể b
tổn thương không?
§ Con quý vbao gibị lạm dng nh dc không? Ví d, có ai đng chm con quý vhoc đnghcon quý vđụng chm vào ni
đó mc dù em không mun, hoc khiến con quý vị cảm thy bt an, hay có ai tìm cách hoc thc sđã sinh hot tình dc qua đưng
ming, hu môn, hay âm đo vi con quý vkhông?
§ Có bao gicó nhng thay đi đáng kể về mối quan htình cm ca (nhng) ngưi nuôi nng đa trkhông? Ví d, cha (m)/ngưi
nuôi nng ly hôn hoc ly thân, hoc ngưi yêu chuyn vào hoặc chuyn ra khi nhà?
Cộng các câu trả lời "có" cho mc đu tiên này:
Vui lòng tiếp
tc đin phn còn li ca bn câu hi trang mt sau.
Vietnamese)2020)
Child (Parent/Caregiver Report) Deidentified
Phn 2
§ Con quý vcó bao giờ bắt gp hay nghe thấy hành đng bạo lc, hoc là nn nhân bo lc trong khu ph, cng đng, hay trưng hc
của quý vkhông? (ví d, là đi tưng bị ức hiếp, hành hung, hoc các hành đng bo lực khác, chiến tranh hoc khng b)
§ Con quý vcó bao giờ bị phân bit đi xkhông (chng hn như bgây khó dhoc làm cho em cm thy bị hạ thp nhân phm hay
không hòa nhp vì sc tc, chng tc, nhn dng gii tính, xu hưng tính dc, tôn giáo, các khiếm khuyết trong hc tp, hoc tình
trng khuyết tt)?
§ Con quý vcó bao giờ gặp rc ri vgia cư không (ví dnhư là ngưi vô gia cư, không có nơi cư ngcố định, chuyn nơi hơn hai
lần trong vòng sáu tháng, byêu cu ri khi nhà thuê hoc tch thu nhà thế nợ, hoc phi sng cùng vi nhiu gia đình hoc các
thành viên gia đình)?
§ Quý vcó bao gilo ngi con quý vkhông có đủ đồ ăn hoc hết đăn cho con quý vtrưc khi quý vcó thmua thêm không?
§ Con quý vcó bao giờ bị tách khi cha (m) hoc ngưi nuôi nng ca em vì lý do di trú hay sp xếp chăm nuôi tm thi không?
§ Con quý vcó bao giờ sống vi cha (m)/ngưi nuôi nng btàn tt hay có bnh tt nghiêm trng không?
§ Con quý vcó bao giờ sống cùng vi cha (m)/ngưi nuôi nng đã qua đi không?
Cộng các câu trả lời "có" cho mc đu tiên này:
Child (Parent/Caregiver Report) Deidentified
Vietnamese)2020)
Tài Liu Sàng Lc ACE TrEm và Các SKin Liên Quan Trong Đời
(Pediatric ACEs and Relevant Life Events Screener)
(PEARLS) TrEm (Child)
Dành cho Người Nuôi Nng điền
Ngày Hôm Nay:
Tên ca đa trẻ: Ngày
tháng năm sinh:
Tên ca quý vị: Mối liên hv
i đa trẻ:
Nhiu gia đình gp nhng chuyn căng thng trong cuc sng. Dn dn các tri nghim này có thể ảnh hưng đến
sức khe thcht và tinh thn ca con quý v. Chúng tôi mun hi quý vị một scâu hi vcon quý vị để có th
giúp em sng khe mnh nht ở mức có th. Kể từ khi con quý vchào đi, có khi nào con quý vchng kiến hoc
có mt khi các skin sau đây xy ra hay không? Vui lòng tính đến cnhng svic hin ti và trưc đây. Vui lòng
lưu ý, mt s câu hi có hơn mt phn đưc tách riêng bng t"HOẶC". Nếu quý vtrả lời "Có" cho bt kphn nào ca
câu hi, thì câu trlời cho toàn bcâu hi đó là "Có".
Phn 1 Vui lòng đánh du “Có” cho câu thích hợp.
§ Con quý vcó bao giờ sống vi cha (m)/ngưi nuôi nng tng đi tù/bgiam gikhông?
Không
§ Quý vcó nghĩ rng con quý vị từng cm thy không đưc quan tâm chú ý, không đưc yêu thương và/hoc không
đưc bo vkhông?
Không
§ Con quý vcó bao giờ sống vi cha (m)/ngưi nuôi nng có các vn đề về sức khe tâm thn không? (ví dnhư b
trm cm, mt trí, ri lon lưng cc, PTSD, hay chng ri lon lo âu)
Không
§ Cha (m)/ngưi nuôi nng có bao gilăng m, hthp nhân phm, hoc dè bu con quý vkhông?
Không
§ Cha (m) đẻ của đa trhoc bt kngưi nuôi nng nào đã tng, hoc hin đang gp vn đề về nghin rưu,
cht kích thích bt hp pháp hay sử dng thuc theo toa không?
Không
§ Con quý vcó bao githiếu schăm sóc thích hp ca ngưi nuôi nng không (chng hn như không đưc bo v
tránh các tình hung nguy him, hoc không đưc trông nom chăm sóc khi đau bnh hay gp thương tích, ngay c
khi có ngun trgiúp)?
Không
§ Con quý vcó bao giờ bắt gp hoc nghe thy cha (m)/ngưi nuôi nng bngưi ln khác la mng, chi th, lăng
mạ hay hnhc không? HOC Con quý vcó bao giờ bắt gp hoc nghe thy cha (m)/ngưi nuôi nng bt, đá,
đấm, đánh đp hoc blàm hi bng khí không?
Không
§ Trong hgia đình có ngưi ln nào thưng xuyên hoc rt thưng xuyên xô đy, túm ly, tát, hoc ném đồ vật vào
con quý vkhông? HOC Trong gia đình có ngưi ln nào tng đánh con quý vị mạnh ti mc để lại du vết trên
ngưi em hoc gây thương tích cho em không? HOẶC Trong gia đình có ngưi ln nào tng đe da con quý v
hoc có cách hành xkhiến con quý vlo sem có thể bị tổn thương không?
Không
§ Con quý vcó bao giờ bị lạm dng tình dc không? Ví d, có ai đng chm con quý vhoc đnghcon quý vị đụng
chm vào ngưi đó mc em không mun, hoc khiến con quý vcảm thy bt an, hay ai tìm cách hoc thc
sự đã sinh hot tình dc qua đưng ming, hu môn, hay âm đo vi con quý vkhông?
Không
§ Có bao gicó nhng thay đi đáng k về mi quan htình cm ca (nhng) ngưi nuôi nng đa trkhông? Ví
dụ, cha (m)/ngưi nuôi nng ly hôn hoc ly thân, hoc ngưi yêu chuyn vào hoc chuyn ra khi nhà?
Không
Quý vtrả lời “Có” cho bao nhiêu câu trong Phn 1?
Vui lòng tiếp tc đin phn còn li ca bn câu hi trang mt sau.
Child (Parent/Caregiver Report) Identified )
Vietnamese)2020)
)
Phn 2 Vui lòng đánh du “Có” cho câu thích hp.
§ Con quý vcó bao giờ bắt gp hay nghe thấy hành đng bạo lc, hoc là nn nhân bo lc trong khu ph, cng
đồng, hay trưng hc ca quý vkhông? (ví d, là đi tưng bị ức hiếp, hành hung, hoc các hành đng bo lc
khác, chiến tranh hoc khng b)
Không
§ Con quý vcó bao giờ bị phân bit đi xkhông (chng hn như bgây khó dhoc làm cho em cm thy bị h
thp nhân phm hay không hòa nhp vì sc tc, chng tc, nhn dng gii tính, xu hưng tính dc, tôn giáo, các
khiếm khuyết trong hc tp, hoc tình trng khuyết tt)?
Không
§ Con quý vcó bao giờ gặp rc ri vgia cư không (ví dnhư là ngưi vô gia cư, không có nơi cư ngcố định,
chuyn nơi hơn hai ln trong vòng sáu tháng, byêu cu ri khi nhà thuê hoc tch thu nhà thế nợ, hoc phi
sống cùng vi nhiu gia đình hoc các thành viên gia đình)?
Không
§ Quý vcó bao gilo ngi con quý vkhông có đủ đồ ăn hoc hết đăn cho con quý vtrưc khi quý vcó thmua
thêm không?
Không
§ Con quý vcó bao giờ bị tách khi cha (m) hoc ngưi nuôi nng ca em vì lý do di trú hay sp xếp chăm nuôi tm
thi không?
Không
§ Con quý vcó bao giờ sống vi cha (m)/ngưi nuôi nng btàn tt hay có bnh tt nghiêm trng không?
Không
§ Con quý vcó bao giờ sống cùng vi cha (m)/ngưi nuôi nng đã qua đi không?
Không
Quý vtrả lời “Có” cho bao nhiêu câu trong Phn 2?
Child (Parent/Caregiver Report) Identified )
Vietnamese)2020)
Tài Liu Sàng Lc ACE TrEm và Các SKin Liên Quan Trong Đi
(Pediatric ACEs and Relevant Life Events Screener) (PEARLS) Báo Cáo ca
Người Nuôi Nng Thiếu Niên
(Teen Caregiver Report)
Dành cho Người Nuôi Nng điền
Ngày Hôm Nay:
Tên ca đứa trẻ: Ng
ày tháng năm sinh:
Tên ca quý vị: Mối liên
hệ với đa trẻ:
Nhiu gia đình gp nhng chuyn căng thng trong cuc sng. Dn dn các tri nghim này có thể ảnh ng đến
sức khe thcht và tinh thn ca con quý v. Chúng tôi mun hi quý vị mt scâu hi v con quý vị để có th
giúp em sng khe mnh nht ở mức có th.
Kể từ khi con quý vchào đi, có khi nào con quý vchng kiến hoc có mt khi các skin sau đây xy ra hay
không? Vui lòng tính đến cnhng svic hin ti và trưc đây. Vui lòng lưu ý, mt scâu hi có hơn mt phn đưc
tách riêng bng t"HOC". Nếu quý vtrả lời "Có" cho bt kphn nào ca câu hi, thì câu trlời cho toàn bcâu hi đó là
"Có".
Phn 1
Con quý vcó bao giờ sống vi cha (m)/ngưi nuôi nng tng đi tù/bgiam gikhông?
Quý vcó nghĩ rng con quý vị từng cm thy không đưc quan tâm chú ý, không đưc yêu thương và/hoc không đưc bo v
không?
Con quý vcó bao giờ sống vi cha (m)/ngưi nuôi nng có các vn đề về sc khe tâm thn không? (ví dnhư btrm cm, mt trí,
rối lon lưng cc, PTSD, hay chng ri lon lo âu)
Cha (m)/ngưi nuô
i nng có bao gilăng m, hthp nhân phm, hoc dè bu con quý vị không?
Cha (m) đẻ của đa trhoc bt kngưi nuôi nng nào đã tng, hoc hin đang gp vn đề về nghin rưu, cht kích thích bt hp
pháp hay sử dụng thuc theo toa không?
Con quý vcó ba
o githiếu schăm sóc thích hp ca ngưi nuôi nng không (chng hn như không đưc bo vtránh các tình
hung nguy him, hoc không đưc trông nom chăm sóc khi đau bnh hay gp thương tích, ngay ckhi có ngun trgiúp)?
Con quý vcó bao giờ bắt gp hoc nghe thy cha (m)/ngưi nuôi nng bngưi ln khác la mng, chi th, lăng m hay hnhc
không? HOC Con quý vcó bao giờ bắt gp hoc nghe thy cha (m)/ni nuôi nng btát, đá, đm, đánh đp hoc blàm hi bng
vũ khí không?
Trong hgia đình có ngưi ln
nào thưng xuyên hoc rt thưng xuyên xô đẩy, túm ly, tát, hoc ném đồ vt vào con quý vkhông?
HOC Trong gia đình có ngưi ln nào tng đánh con quý vị mạnh ti mc để lại du vết trên ngưi em hoc gây thương tích cho em
không? HOẶC Trong gia đình có ngưi ln nào tng đe da con quý vhoặc có cách hành xkhiến con quý vlo s em có thể bị tn
thương không?
Con quý vcó bao giờ bị lạm dng tình dc không? d, có ai đng chm con quý vhoc đnghcon quý vđụng chm vào ni đó
mặc em không mun, hoc khiến con quý vcảm thấy bất an, hay ai tìm cách hoc thc sđã sinh hot tình dc qua đưng
ming, hu môn, hay âm đo vi con quý vkhông?
Có bao gicó nh
ng thay đi đáng k về mối quan htình cm ca (nhng) ngưi nuôi nng đa trkhông? Ví d, cha (m)/ngưi
nuôi nng ly hôn hoc ly thân, hoc ngưi yêu chuyn vào hoc chuyn ra khi nhà?
Cộng các câu trả lời "có" cho mc đu tiên này:
Vui lòng tiếp tc
đin phn còn li ca bn câu hi trang mt sau.
Teen (Parent/Caregiver Report) Deidentified
Vietnamese)2020)
)
Phn 2
Con quý vcó bao giờ bắt gp hay nghe thấy hành đng bạo lc, hoc là nn nhân bo lc trong khu ph, cng đng, hay trưng hc
của quý vkhông? (ví d, là đi tưng bị ức hiếp, hành hung, hoc các hành đng bo lc khác, chiến tranh hoc khng b)
Con quý vcó b
ao giờ bị phân bit đi xkhông (chng hn như bgây khó dhoc làm cho em cm thy bị hạ thp nhân phm hay
không hòa nhp vì sc tc, chng tc, nhn dng gii tính, xu hưng tính dc, tôn giáo, các khiếm khuyết trong hc tp, hoc tình trng
khuyết tt)?
Con quý vcó bao giờ gặp rc ri vgia cư không (ví dnhư là ngưi vô gia cư, không có nơi cư ngcố định, chuyn nơi hơn hai ln
trong vòng sáu tháng, byêu cu ri khi nhà thuê hoc tch thu nhà thế nợ, hoc phi sng cùng vi nhiu gia đình hoc các thành viên
gia đình)?
Quý vcó bao gilo
ngi con quý vkhông có đủ đồ ăn hoc hết đăn cho con quý vtrưc khi quý vcó thmua thêm không?
Con quý vcó bao giờ bị tách khi cha (m) hoc ngưi nuôi nng ca em vì lý do di trú hay sp xếp chăm nuôi tm thi không?
Con quý vcó bao giờ sống vi cha (m)/ngưi nuôi nng btàn tt hay có bnh tt nghiêm trng không?
Con quý vcó bao giờ sống cùng vi cha (m)/ngưi nuôi nng đã qua đi không?
Con quý vcó bao giờ bị giam gi, bt gi, hoc b tù không?
Con quý vcó bao giờ bị ngưi yêu đe da hay ngưc đãi đánh đp hoc la mng (ví dnhư bn trai hoc bn gái) không?
Cộng các câu trả lời "có" cho mc đu tiên này:
Teen (Parent/Caregiver Report) Deidentified
Vi
etnamese)2020)
)
Tài Liu Sàng Lc ACE TrEm và Các SKin Liên Quan Trong Đi
(Pediatric ACEs and Relevant Life Events Screener) (PEARLS) Báo Cáo ca
Ngưi Nuôi Nng Thiếu Niên
(Teen Caregiver Report)
Dành cho Người Nuôi Nng điền
Ngày Hôm Nay:
Tên ca đứa trẻ: Ngày
tháng năm sinh:
Tên ca quý vị: Mối liên hv
i đa trẻ:
Nhiu gia đình gp nhng chuyn căng thng trong cuc sng. Dn dn các tri nghim này có thể ảnh hưng đến
sức khe thcht và tinh thn ca con quý v. Chúng tôi mun hi quý vị mt scâu hi vcon quý vị để có th
giúp em sng khe mnh nht ở mức có th.
Kể từ khi con quý vchào đi, có khi nào con quý vchng kiến hoc có mt khi các skin sau đây xy ra hay
không? Vui lòng tính đến cnhng svic hin ti và trưc đây. Vui lòng lưu ý, mt scâu hỏi có hơn mt phn đưc
tách riêng bng t"HOC". Nếu quý vtrả lời "Có" cho bt kphn nào ca câu hi, thì câu trả li cho toàn bcâu hi đó là
"Có".
Phn 1 Vui lòng đánh du “Có” cho câu thích hp.
Con quý vcó bao giờ sống vi cha (m)/ni nuôi nng tng đi tù/bgiam gikhông?
Không
Quý vcó nghĩ rng con quý vị từng cm thy không đưc quan tâm chú ý, không đưc yêu thương và/hoc không
đưc bo vkhông?
Không
Con quý vcó bao giờ sống vi cha (m)/ngưi nuôi nng có các vn đề về sc khe tâm thn không? (ví dnhư b
trm cm, mt trí, ri lon lưng cc, PTSD, hay chng ri lon lo âu)
Không
Cha (m)/ngưi nuôi nng có bao gilăng m, hthp nhân phm, hoc dè bu con quý vkhông?
Không
Cha (m) đẻ của đa trhoc bt k ngưi nuôi nng nào đã tng, hoc hin đang gp vn đề vnghin rưu, cht
kích thích bt hp pháp hay sử dụng thuc theo toa không?
Không
Con quý vcó bao githiếu schăm sóc thích hp ca ngưi nuôi nng không (chng hn như không đưc bo v
tránh các tình hung nguy him, hoc không đưc trông nom chăm sóc khi đau bnh hay gp thương tích, ngay c
khi có ngun trgiúp)?
Không
Con quý vcó bao giờ bắt gp hoc nghe thy cha (m)/ngưi nuôi nng bị ni ln khác la mng, chi th, lăng m
hay hnhc không? HOC Con quý vcó bao giờ bắt gp hoc nghe thy cha (m)/ngưi nuôi nng btát, đá, đm,
đánh đp hoc blàm hi bằng vũ khí không?
Không
Trong hgia đình có ngưi ln nào thưng xuyên hoc rt thưng xuyên xô đy, túm ly, tát, hoc ném đồ vật vào
con quý vkhông? HOC Trong gia đình có ngưi ln nào tng đánh con quý vị mạnh ti mc để lại du vết trên
ngưi em hoc gây thương tích cho em không? HOẶC
Trong gia đình có ngưi ln nào từng đe da con quý vhoc có cách hành xkhiến con quý vlo s em có thể bị tổn
thương không?
Không
Con quý vbao gibị lạm dng tình dc không? d, ai đng chm con quý vhoc đnghcon quý vđụng
chm vào ngưi đó mc dù em không mun, hoc khiến con quý vị cảm thy bt an, hay có ai tìm cách hoc thc s
đã sinh hot tình dc qua đưng ming, hu môn, hay âm đo vi con quý vkhông?
Không
Có bao gicó nhng thay đi đáng kể về mối quan htình cm ca (nhng) ngưi nuôi nng đa trkhông? Ví d,
cha (m)/ngưi nuôi nng ly hôn hoc ly thân, hoc ngưi yêu chuyn vào hoc chuyn ra khi nhà?
Không
Quý vtrả lời “Có” cho bao nhiêu câu trong Phn 1?
Vui lòng tiếp tc đin phn còn li ca bn câu hi trang mt sau.
Teen (Parent/Caregiver Report) Identified )
Vietnamese)2020)
)
Phn 2 Vui lòng đánh du “Có” cho câu thích hp.
Con quý vcó bao giờ bắt gp hay nghe thấy hành đng bạo lc, hoc là nn nhân bo lc trong khu ph, cng đng,
hay trưng hc ca quý vkhông? (ví d, là đi tưng bị ức hiếp, hành hung, hoc các hành đng bo lc khác, chiến
tranh hoc khng b)
Không
Con quý vcó bao giờ bị phân bit đi xkhông (chng hn như bgây khó dhoc làm cho em cm thy bị hạ thp
nhân phm hay không hòa nhp vì sc tc, chng tc, nhn dng gii tính, xu hưng tính dc, tôn giáo, các khiếm
khuyết trong hc tp, hoc tình trng khuyết tt)?
Không
Con quý vcó bao giờ gặp rc ri vgia cư không (ví dnhư là ngưi vô gia cư, không có nơi cư ngụ cố đnh, chuyn
nơi hơn hai ln trong vòng sáu tháng, byêu cu ri khi nhà thuê hoc tch thu nhà thế nợ, hoc phải sống cùng
với nhiu gia đình hoc các thành viên gia đình)?
Không
Quý vcó bao gilo ngi con quý vkhông có đủ đồ ăn hoc hết đăn cho con quý vtrưc khi quý vcó thmua
thêm không?
Không
Con quý vcó bao giờ bị tách khi cha (m) hoc ngưi nuôi nng ca em vì lý do di trú hay sp xếp chăm nuôi tm
thi không?
Không
Con quý vcó bao giờ sống vi cha (m)/ngưi nuôi nng btàn tt hay có bnh tt nghiêm trng không?
Không
Con quý vcó bao giờ sống cùng vi cha (m)/ngưi nuôi nng đã qua đi không?
Không
Con quý vcó bao giờ bị giam gi, bt gi, hoc btù không?
Không
Con quý vcó bao giờ bị ngưi yêu đe da hay ngưc đãi đánh đp hoc la mng (ví dnhư bn trai hoc bn gái)
không?
Không
Quý vtrả lời “Có” cho bao nhiêu câu trong Phn 2?
Teen (Parent/Caregiver Report) Identified
Vi
etnamese)2020
)
Vietnamese)2020)
Tài Liu Sàng Lc
ACE TrEm và Các SKin Liên Quan Trong Đi
(Pediatric ACEs and Relevant Life Events Screener)
(PEARLS)Thiếu Niên (TBáo Cáo) (Teen (Self Report))
!
Dành cho Bệnh Nhân điền
Ngày hôm nay: Ngày tháng năm sinh:
Tên ca bạnị:
Nhiu gia đình gp nhng chuyn căng thng trong cuc sng. Dn dn nhng tri nghim này có thể ảnh hưng
đến sc khe thcht và tinh thn ca bn. Chúng tôi mun hi bn mt scâu hi đcó thgiúp bạn sng khe
mạnh nht ở mc có thể.
Kể từ khi bn chào đi, có khi nào bn chng kiến hoc có mt khi các s kin sau đây xy ra hay không? Vui lòng
tính đến cnhng svic hin ti và trưc đây. Vui lòng lưu ý, mt scâu hi có hơn mt phn đưc tách riêng bng t
"HOC". Nếu bn trả lời "Có" cho bt kphn nào ca câu hi, thì câu tr lời cho toàn bcâu hi đó là "Có".
Phần 1
Bạn có bao giờ sống vi ngưi cha (m)/ngưi nuôi nng tng đi tù/bgiam gikhông?
Bạn có cm thy không đưc quan tâm chú ý, không đưc yêu thương và/hoc không đưc bo vkhông?
Bạn có bao giờ sống vi ngưi cha (m)/ngưi nuôi nng có các vn đề về sức khe tâm thn không? (ví dnhư btrm cm, mt
trí, ri lon lưng cc, PTSD, hay chng bnh ri lon lo âu)
Cha (m)/ngưi nu
ôi nng có bao gilăng m, hthp nhân phm, hoc dè bu bn không?
Cha (m) đẻ của bn hoc bt kngưi nuôi nng nào đã tng, hoc hin đang gp vn đ về nghin rưu, cht kích thích bt hp
pháp hay sử dụng thuc theo toa không?
Bạn có bao githi
ếu thn schăm sóc thích hp ca ngưi nuôi nng không (chng hn như không đưc bo vtránh các tình
hung nguy him, hoc không đưc trông nom chăm sóc khi đau bnh hay gp thương tích, ngay ckhi có ngun trgiúp)?
Bạn có bao giờ bắt gp hoc nghe thy cha (m)/ngưi nuôi nng bngưi ln khác la mng, chi th, lăng mhay hnhc không?
HOC Bạn có bao giờ bắt gp hoc nghe thy cha (m)/ngưi nuôi nng btát, đá, đm, đánh đp hoc blàm hi bng vũ khí
không?
Trong hgia đình có ngưi l
n nào thưng xuyên hoc rt thưng xuyên xô đy, túm ly, tát, hoc ném đồ vật vào bn không?
HOC Trong gia đình có ngưi ln nào tng đánh bn mnh ti mc để lại du vết trên ngưi bn hoc gây thương tích cho bn
không? HOC Trong gia đình có ngưi ln nào tng đe da bn hoc có cách hành xkhiến bn lo s thể bị tổn thương không?
Bạn có bao giờ bị lạm dng tình dc không? d, có ai đng chm o bn hoc đnghị bạn đng chm vào ngưi đó mc dù bn
không mun, hoc khiến bn cm thy khó chu, hay ai tìm cách hoc thc sđã sinh hot tình dc qua đưng ming, hu môn,
hay âm đo vi bn không?
Có bao gi
nhng thay đi đáng kể về mối quan htình cm ca (nhng) ngưi nuôi nng bn không? Ví d, cha (m)/ngưi
nuôi nng ly hôn hoc ly thân, hoc ngưi yêu chuyn vào hoc chuyn ra khi nhà?
Cộng các câu trả lời "có" cho mc đu tiên này:
Vui lòng tiếp
tc đin phn còn li ca bn câu hi trang mt sau.
Teen (Self Report) Deidentified
)
)
Phần 2
Bạn có bao giờ bắt gp hay nghe thấy hành đng bo lc, hoc là nn nhân bo lc trong khu phố, cng đng, hay trưng hc ca
bạn không? (ví d, là đi tưng bị ức hiếp, hành hung, hoc các hành đng bo lc khác, chiến tranh hoc khng bố)
Bạn có bao gi
bị phân bit đi x không (chng hn như bị gây khó dhoc làm cho bn cm thy bị hạ thấp nhân phm hay không
hòa nhp vì sc tc, chng tc, nhn dng gii tính, xung tính dc, tôn giáo, các khiếm khuyết về chm tiếp thu trong hc tập,
hoc tình trng khuyết tt)?
Bạn có bao giờ gặp rc rối vgia cư không (ví dnhư là ngưi vô gia cư, không có nơi cư ngụ cố định, chuyn nơi hơn hai ln
trong vòng sáu tháng, byêu cu ri khi nhà thuê hoc tch thu nhà thế nợ, hoc phi sng cùng vi nhiu gia đình hoc các thành
viên gia đình)?
Bạn bao gilo
ngi không có đ đồ ăn hoc hết đồ ăn trưc khi bn hoc cha (m)/ngưi nuôi nng bn có thmua thêm không?
Bạn có bao giờ bị tách khi cha (m) hoc ngưi nuôi nng bn vì lý do di trú hay sp xếp chăm nuôi tm thi không?
Bạn có bao giờ sống vi cha (m)/ngưi nuôi nng btàn tt hay có bnh tt nghiêm trng không?
Bạn có bao giờ sống cùng vi cha (m)/ngưi nuôi nng đã qua đi không?
Bạn có bao giờ bị giam gi, bt gi, hoc btù không?
Bạn có bao giờ bị ngưi yêu (ví dnhư bạn trai hoc bn gái) đe da hay ngưc đãi đánh đp hoc la mng không?
Cộng các câu trả lời "có" cho mc đu tiên này:
Teen (Self Report) Deidentified
Vietnamese)2020
)
Vietnamese)2020)
!
Tài Liu Sàng Lc ACE TrEm và Các SKin Liên Quan Trong Đi
(Pediatric ACEs and Relevant Life Events Screener) (PEA
RLS)Thiếu Niên (TBáo Cáo) (Teen (Self Report))
!
Dành cho Bệnh Nhân điền
Ngày hôm nay: Ngày tháng năm sinh:
Tên ca bạnị:
Nhiu gia đình gp nhng chuyn căng thng trong cuc sng. Dn dn nhng tri nghim này có thể ảnh hưng
đến sc khe thcht và tinh thn ca bn. Chúng tôi mun hi bn mt s câu hi đcó thgiúp bn sng khe
mạnh nht ở mc có thể. Kể tkhi bn chào đi, có khi nào bn chng kiến hoc có mt khi các skin sau đây xy
ra hay không? Vui lòng tính đến cnhng svic hin ti và trưc đây. Vui lòng lưu ý, mt scâu hi có hơn mt phn
đưc tách riêng bng t"HOC". Nếu bn trả lời "Có" cho bt kỳ phn nào ca câu hi, thì câu trả lời cho toàn bcâu hi đó
là "Có".
Phn 1 Vui lòng đánh du “Có” cho câu thích hợp
Bạn có bao giờ sống với ngưi cha (m)/ni nuôi nng tng đi tù/bgiam gikhông?
Không
Bạn có cm thy không đưc quan tâm chú ý, không đưc yêu thương và/hoc không đưc bo v không?
Không
Bạn có bao giờ sống vi ngưi cha (m)/ngưi nuôi nng có các vn đề về sức khe tâm thn không? (ví dnhư b
trm cm, mt trí, ri lon lưng cc, PTSD, hay chng bệnh ri lon lo âu)
Không
Cha (m)/ngưi nuôi nng có bao gilăng m, hthp nhân phm, hoc dè bu bn không?
Không
Cha (m) đẻ của bn hoc bt kngưi nuôi nng nào đã tng, hoc hin đang gp vn đề về nghin rưu, cht kích
thích bt hp pháp hay sử dụng thuc theo toa không?
Không
Bạn có bao githiếu thn s chăm sóc thích hp ca ngưi nuôi nng không (chng hn như không đưc bo v
tránh các tình hung nguy him, hoc không đưc trông nom chăm sóc khi đau bệnh hay gp thương tích, ngay c
khi có ngun trgiúp)?
Không
Bạn có bao giờ bắt gp hoc nghe thy cha (m)/ngưi nuôi nng bngưi ln khác la mng, chi th, lăng mhay
hạ nhc không? HOC Bạn có bao giờ bắt gp hoc nghe thy cha (m)/người nuôi nng btát, đá, đm, đánh đp
hoc blàm hi bng vũ khí không?
Không
Trong hgia đình có ngưi ln nào thưng xuyên hoc rt thưng xuyên xô đy, túm ly, tát, hoc ném đồ vật vào
bạn không? HOC Trong gia đình có ngưi ln nào tng đánh bn mnh ti mc để lại du vết trên ni bn hoc
gây thương tích cho bn không? HOC Trong gia đình có ngưi ln nào tng đe da bn hoc có cách hành x
khiến bn lo scó thể bị tổn thương không?
Không
Bạn có bao giờ bị lạm dng tình dc không? d, có ai đng chm vào bn hoc đnghbạn đng chm vào ngưi
đó mc dù bn không mun, hoc khiến bn cm thy khó chu, hay có ai tìm cách hoc thc sđã sinh hot tình dc
qua đưng ming, hu môn, hay âm đo vi bn không?
Không
Có bao gicó nhng thay đi đáng kể về mối quan htình cm ca (nhng) ngưi nuôi nấng bn không? Ví d, cha
(m)/ngưi nuôi nng ly hôn hoc ly thân, hoc ngưi yêu chuyn vào hoc chuyn ra khi nhà?
Không
Quý vtrả lời “Có” cho bao nhiêu câu trong Phn 1?
Vui lòng tiếp tc đin phn còn li ca bn câu hi trang mt sau.
Teen (Self Report) Identified )
)
)
Phn 2 Vui lòng đánh du “Có” cho câu thích hợp
Bạn có bao giờ bắt gp hay nghe thấy hành đng bo lc, hoc là nn nhân bo lc trong khu ph, cng đng, hay
trưng hc ca bn không? (ví d, là đi tưng bị ức hiếp, hành hung, hoc các hành đng bo lc khác, chiến tranh
hoc khng bố)
Không
Bạn có bao giờ bị phân bit đi xkhông (chng hạn như bgây khó dhoc làm cho bn cm thy bị hạ thp nhân
phm hay không hòa nhp vì sc tc, chng tc, nhn dng gii tính, xu hưng tính dc, tôn giáo, các khiếm khuyết
về chm tiếp thu trong hc tập, hoc tình trng khuyết tt)?
Không
Bạn có bao giờ gặp rc ri vgia cư không (ví dnhư là ngưi vô gia cư, không có nơi cư ngụ cố định, chuyn nơi
hơn hai ln trong vòng sáu tháng, byêu cu ri khi nhà thuê hoc tch thu nhà thế nợ, hoc phi sng cùng vi
nhiu gia đình hoc các thành viên gia đình)?
Không
Bạn có bao gilo ngi không có đủ đăn hoc hết đăn trưc khi bn hoc cha (m)/ngưi nuôi nng bn có th
mua thêm không?
Không
Bạn có bao giờ bị tách khi cha (m) hoc ngưi nuôi nng bn vì lý do di trú hay sp xếp chăm nuôi tm thi không?
Không
Bạn có bao giờ sống vi cha (m)/ngưi nuôi nng btàn tt hay có bnh tt nghiêm trng không?
Không
Bạn có bao giờ sống cùng vi cha (m)/ngưi nuôi nng đã qua đi không?
Không
Bạn có bao giờ bị giam gi, bt gi, hoc btù không?
Không
Bạn có bao giờ bị ngưi yêu (ví dnhư bn trai hoc bn gái) đe da hay ngưc đãi đánh đp hoc la mng không?
Không
Quý vtrả lời “Có” cho bao nhiêu câu trong Phn 2?
Teen (Self Report) Identified
Vi
etnamese)2020
)
ß(Pediatric ACEs and Relevant Life Events Screener) (PEARLS) TrEm (Child)
Dành cho Người Nuôi Nng điền
Ngày Hôm Nay:
Tên ca đa trẻ: Ngà
y tháng năm sinh:
Tên ca quý vị: Mối liên h
với đa trẻ:
Nhiu gia đình gp nhng chuyn căng thng trong cuc sống. Dn dn các tri nghim này có thể ảnh hưng đến
sức khe thcht và tinh thn ca con quý v. Chúng tôi mun hi quý vị một scâu hi vcon quý vị để có th
giúp em sng khe mnh nht ở mức có th. Kể từ khi con quý vchào đi, có khi nào con quý vị chng kiến hoc
có mt khi các skin sau đây xy ra hay không? Vui lòng tính đến cnhng svic hin ti và trưc đây. Vui lòng
lưu ý, mt s câu hi có hơn mt phn đưc tách riêng bng t"HOẶC". Nếu quý vtrả lời "Có" cho bt kphn nào ca
câu hỏi, thì câu trả lời cho toàn bcâu hi đó là "Có".
Phn 1
§ Con quý vcó bao giờ sống vi cha (m)/ngưi nuôi nng tng đi tù/bgiam gikhông?
§ Quý vcó nghĩ rng con quý vị từng cm thy không đưc quan tâm chú ý, không đưc yêu thương và/hoc không đưc bo v
không?
§ Con quý vcó bao giờ sống vi cha (mẹ)/ngưi nuôi nng có các vn đề về sc khe tâm thn không? (ví dnhư btrm cm, mt
trí, ri lon lưng cc, PTSD, hay chng ri lon lo âu)
§ Cha (m)/ngưi nuôi nng có bao gilăng m, hthp nhân phm, hoc dè bu con quý vkhông?
§ Cha (m) đẻ của đa trhoc bt kngưi nuôi nng nào đã tng, hoc hin đang gp vn đề về nghin rưu, cht kích thích bt
hợp pháp hay sử dụng thuc theo toa không?
§ Con quý vcó bao githiếu schăm sóc thích hp ca ngưi nuôi nng không (chng hn như không đưc bo vtránh các tình
hung nguy him, hoc không đưc trông nom chăm sóc khi đau bnh hay gp thương tích, ngay ckhi có ngun trgiúp)?
§ Con quý vcó bao giờ bắt gp hoc nghe thy cha (m)/ngưi nuôi nng bngưi ln khác la mng, chi th, lăng mhay hnhc
không? HOC Con quý vcó bao giờ bắt gp hoc nghe thy cha (m)/ni nuôi nng btát, đá, đm, đánh đp hoc blàm hi
bằng vũ khí không?
§ Trong hgia đình có ngưi ln nào thưng xuyên hoc rt thưng xuyên xô đy, túm ly, tát, hoc ném đồ vt vào con quý vkhông?
HOC Trong gia đình có ngưi ln nào tng đánh con quý vị mạnh ti mc để lại du vết trên ngưi em hoc gây thương tích cho
em không? HOẶC Trong gia đình có ni ln nào tng đe da con quý vhoc có cách hành xkhiến con quý vlo sem có thể bị
tổn thương không?
§
Con quý vbao gibị lạm dng nh dc không? Ví d, có ai đng chm con quý vhoc đnghcon quý vđụng chm vào ni
đó mc dù em không mun, hoc khiến con quý vị cảm thy bt an, hay có ai tìm cách hoc thc sđã sinh hot tình dc qua đưng
ming, hu môn, hay âm đo vi con quý vkhông?
§ Có bao gicó nhng thay đi đáng kể về mối quan htình cm ca (nhng) ngưi nuôi nng đa trkhông? Ví d, cha (m)/ngưi
nuôi nng ly hôn hoc ly thân, hoc ngưi yêu chuyn vào hoặc chuyn ra khi nhà?
Cộng các câu trả lời "có" cho mc đu tiên này:
Vui lòng tiếp tc
đin phn còn li ca bn câu hi trang mt sau.
Child (Parent/Caregiver Report) Deidentified
Vietnamese)2020)
Phần 2 Vui lòng đánh du “Có” cho câu thích hp.
§ Con quý vcó bao giờ bắt gp hay nghe thấy hành đng bạo lc, hoc là nn nhân bo lc trong khu ph, cng
đồng, hay trưng hc ca quý vkhông? (ví d, là đối tưng bị ức hiếp, hành hung, hoc các hành đng bo lc
khác, chiến tranh hoc khng b)
Không
§ Con quý vcó bao giờ bị phân bit đi xkhông (chng hn như bgây khó dhoc làm cho em cm thy bị hạ
thp nhân phm hay không hòa nhp vì sắc tộc, chng tc, nhn dng gii tính, xu hưng tính dc, tôn giáo, các
khiếm khuyết trong hc tp, hoặc tình trng khuyết tt)?
Không
§ Con quý vcó bao giờ gặp rc ri vgia cư không (ví dnhư là ngưi vô gia cư, không có nơi cư ngcố định,
chuyển nơi n hai ln trong vòng sáu tháng, byêu cu ri khi nhà thuê hoc tch thu nhà thế nợ, hoc phi
sống cùng vi nhiu gia đình hoc các thành viên gia đình)?
Không
§ Quý vcó bao gilo ngi con quý vkhông có đủ đồ ăn hoc hết đăn cho con quý vtrưc khi quý vcó thmua
thêm không?
Không
§ Con quý vcó bao giờ bị tách khi cha (m) hoc ngưi nuôi nng ca em vì lý do di trú hay sp xếp chăm nuôi tm
thi không?
Không
§ Con quý vcó bao giờ sống vi cha (m)/ngưi nuôi nng btàn tt hay có bnh tt nghiêm trọng không?
Không
§ Con quý vcó bao giờ sống cùng vi cha (m)/ngưi nuôi nng đã qua đi không?
Không
Cộng các câu trả lời "có" cho mc đu tiên này:
Child (Parent/Caregiver Report) Identified )
Vietnamese)2020)
Tài Liu Sàng Lc ACE TrEm và Các SKin Liên Quan Trong Đi
(Pediatric ACEs and Relevant Life Events Screener) (PEARLS)
Báo Cáo ca Người Nuôi Nng Thiếu Niên
(Teen Caregiver Report)
Dành cho Người Nuôi Nng điền
Ngày Hôm Nay:
Tên ca đứa tr
: Ngày tháng năm sinh:
Tên ca quý vị: Mối liê
n hệ với đa trẻ:
Nhiu gia đình gp nhng chuyn căng thng trong cuc sng. Dn dn các tri nghim này có thể ảnh ng đến
sức khe thcht và tinh thn ca con quý v. Chúng tôi mun hi quý vị mt scâu hi vcon quý vị để có th
giúp em sng khỏe mạnh nht mức có th.
Kể từ khi con quý vchào đi, có khi nào con quý vchng kiến hoc có mt khi các skin sau đây xy ra hay
không? Vui lòng tính đến cnhng svic hin ti và trưc đây. Vui lòng lưu ý, mt scâu hi có hơn mt phần đưc
tách riêng bng t"HOC". Nếu quý vtrả lời "Có" cho bt kphn nào ca câu hi, thì câu trả li cho toàn bcâu hi đó là
"Có".
Phn 1
Con quý vcó bao giờ sống vi cha (m)/ngưi nuôi nng tng đi tù/bgiam gikhông?
Quý vcó nghĩ rng con quý vị từng cm thy không đưc quan tâm chú ý, không đưc yêu thương và/hoc không đưc bo v
không?
Con quý vcó bao giờ sống vi cha (m)/ngưi nuôi nng có các vn đề về sức khe tâm thn không? (ví dnhư btrm cm, mất trí,
rối lon lưng cc, PTSD, hay chng ri lon lo âu)
Cha (m)/ngưi nu
ôi nng có bao gilăng m, hthp nhân phm, hoc dè bu con quý vị không?
Cha (m) đẻ của đa trhoc bt kngưi nuôi nng nào đã tng, hoc hin đang gp vn đề về nghiện u, cht kích thích bt hp
pháp hay sử dụng thuc theo toa không?
Con quý vcó b
ao githiếu schăm sóc thích hp ca ngưi nuôi nng không (chng hn như không đưc bo vtránh các tình
hung nguy him, hoc không đưc trông nom chăm sóc khi đau bệnh hay gp thương tích, ngay ckhi có ngun trgiúp)?
Con quý vcó bao giờ bắt gp hoc nghe thy cha (m)/ngưi nuôi nng bngưi ln khác la mng, chi th, lăng m hay hnhc
không? HOC Con quý vcó bao giờ bắt gp hoc nghe thy cha (m)/ni nuôi nng btát, đá, đm, đánh đp hoc blàm hi bng
vũ khí không?
Trong hgia đình có ngưi l
n nào thưng xuyên hoc rt thưng xuyên xô đẩy, túm ly, tát, hoc ném đồ vật vào con quý vkhông?
HOC Trong gia đình có ngưi ln nào tng đánh con quý vị mạnh ti mc để lại du vết trên ngưi em hoc gây thương tích cho em
không? HOẶC Trong gia đình có ngưi ln nào tng đe da con quý vhoặc có cách hành xkhiến con quý vlo s em có thể bị tn
thương không?
Con quý vcó bao giờ bị lạm dng tình dc không? Ví d, có ai đng chạm con quý vhoc đnghcon quý vị đụng chm vào ngưi đó
mặc em không mun, hoc khiến con quý vcảm thấy bất an, hay ai tìm cách hoc thc sđã sinh hot tình dc qua đưng
ming, hu môn, hay âm đo vi con quý vkhông?
Có bao gicó n
hng thay đi đáng k về mối quan htình cm ca (nhng) ngưi nuôi nng đa trkhông? Ví d, cha (m)/ngưi
nuôi nng ly hôn hoc ly thân, hoc ngưi yêu chuyn vào hoc chuyn ra khi nhà?
Quý vtrả lời “Có” cho bao nhiêu câu trong Phn 1?
Vui lòng tiếp tc đin phn còn li ca bn câu hi trang mt sau.
Teen (Parent/Caregiver Report) Deidentified
Vietnamese)2020)
)
)
Phn 2 Vui lòng đánh du “Có” cho câu thích hp.
Con quý vcó bao giờ bắt gp hay nghe thấy hành đng bạo lc, hoc là nn nhân bo lc trong khu ph, cng đng,
hay trưng hc ca quý vkhông? (ví d, là đi tưng bị ức hiếp, hành hung, hoc các hành đng bo lc khác, chiến
tranh hoc khng b)
Không
Con quý vcó bao giờ bị phân bit đi xkhông (chng hn như bgây khó dhoc làm cho em cm thy bị hạ thp
nhân phm hay không hòa nhp vì sc tc, chng tc, nhn dng gii tính, xu hưng tính dc, tôn giáo, các khiếm
khuyết trong hc tp, hoc tình trng khuyết tt)?
Không
Con quý vcó bao giờ gặp rc ri vgia cư không (ví dnhư là ngưi vô gia cư, không có nơi cư ngụ cố đnh, chuyn
nơi hơn hai ln trong vòng sáu tháng, byêu cu ri khi nhà thuê hoc tch thu nhà thế nợ, hoc phải sống cùng
với nhiu gia đình hoc các thành viên gia đình)?
Không
Quý vcó bao gilo ngi con quý vkhông có đủ đồ ăn hoc hết đăn cho con quý vtrưc khi quý vcó thmua
thêm không?
Không
Con quý vcó bao giờ bị tách khi cha (m) hoc người nuôi nng ca em vì lý do di trú hay sp xếp chăm nuôi tm
thi không?
Không
Con quý vcó bao giờ sống vi cha (m)/ngưi nuôi nng btàn tt hay có bnh tt nghiêm trng không?
Không
Con quý vcó bao giờ sống cùng vi cha (m)/ngưi nuôi nng đã qua đi không?
Không
Con quý vcó bao giờ bị giam gi, bt gi, hoc btù không?
Không
Con quý vcó bao giờ bị ngưi yêu đe da hay ngưc đãi đánh đp hoc la mng (ví dnhư bn trai hoc bn gái)
không?
Không
Quý vtrả lời “Có” cho bao nhiêu câu trong Phn 2?
Teen (Parent/Caregiver Report) Identified
Vi
etnamese)2020
)
Tài Liu Sàng Lc ACE TrEm và Các SKin Liên Quan Trong Đi
(Pediatric ACEs and Relevant Life Events Screener)
(PEARLS)Thiếu Niên (TBáo Cáo) (Teen (Self Report))
!
Dành cho Bệnh Nhân điền
Ngày hôm nay: Ngày tháng năm sinh:
Tên ca bạnị:
Nhiu gia đình gp nhng chuyn căng thng trong cuc sng. Dn dn nhng tri nghim này có thể ảnh hưng
đến sc khe thcht và tinh thn ca bn. Chúng tôi mun hi bn mt s câu hi đcó thgiúp bạn sng khe
mạnh nht ở mc có thể.
Kể từ khi bn chào đi, có khi nào bn chng kiến hoc có mt khi các s kin sau đây xy ra hay không? Vui lòng
tính đến cnhng svic hin ti và trưc đây. Vui lòng lưu ý, mt scâu hi có hơn mt phn đưc tách riêng bng t
"HOC". Nếu bn trả lời "Có" cho bt kphn nào ca câu hi, thì câu tr lời cho toàn bcâu hi đó là "Có".
Phần 1
Bạn có bao giờ sống vi ngưi cha (m)/ngưi nuôi nng tng đi tù/bgiam gikhông?
Bạn có cm thy không đưc quan tâm chú ý, không đưc yêu thương và/hoc không đưc bo vkhông?
Bạn có bao giờ sng vi ngưi cha (m)/ngưi nuôi nng có các vn đề về sc khe tâm thn không? (ví dnhư btrm cm, mt
trí, ri lon lưỡng cc, PTSD, hay chng bnh ri lon lo âu)
Cha (m)/ngưi nu
ôi nng có bao gilăng m, hthp nhân phm, hoc dè bu bn không?
Cha (m) đẻ của bn hoc bt kngưi nuôi nng nào đã tng, hoc hin đang gp vn đề về nghin rưu, cht kích thích bt hợp
pháp hay sử dụng thuc theo toa không?
Bạn có bao githi
ếu thn schăm sóc thích hp ca ngưi nuôi nng không (chng hn như không đưc bo vtránh các tình
hung nguy him, hoc không đưc trông nom chăm sóc khi đau bnh hay gp thương tích, ngay cả khi có ngun trgiúp)?
Bạn có bao giờ bắt gp hoc nghe thy cha (m)/ngưi nuôi nng bngưi ln khác la mng, chi th, lăng mhay hnhc không?
HOC Bạn có bao giờ bắt gp hoc nghe thy cha (m)/ngưi nuôi nng btát, đá, đm, đánh đp hoc blàm hi bng vũ khí
không?
Trong hgia đình có ngưi l
n nào thưng xuyên hoc rt thưng xuyên xô đy, túm ly, tát, hoc ném đồ vật vào bn không?
HOC Trong gia đình có ngưi ln nào tng đánh bn mnh ti mc để lại du vết trên ngưi bn hoc gây thương tích cho bn
không? HOC Trong gia đình có ngưi ln nào tng đe da bn hoc có cách hành xkhiến bn lo s thể bị tổn thương không?
Bạn có bao giờ bị lạm dng tình dc không? d, có ai đng chm o bn hoc đnghị bạn đng chm o người đó mc bn
không mun, hoc khiến bn cm thy khó chu, hay ai tìm cách hoc thc sđã sinh hot tình dc qua đưng ming, hu môn,
hay âm đo vi bn không?
Có bao gi
nhng thay đi đáng kể về mối quan htình cm ca (nhng) ngưi nuôi nấng bn không? Ví d, cha (m)/ni
nuôi nng ly hôn hoc ly thân, hoc ngưi yêu chuyn vào hoc chuyn ra khi nhà?
Quý vtrả lời “Có” cho bao nhiêu câu trong Phn 1?
Vui lòng tiếp tc đin phn còn li ca bn câu hi trang mt sau.
Teen (Self Report) Deidentified
Vietnamese)2020)
)
Phn 2 Vui lòng đánh du “Có” cho câu thích hợp
Bạn có bao giờ bắt gp hay nghe thấy hành đng bo lc, hoc là nn nhân bo lc trong khu ph, cng đng, hay
trưng hc ca bn không? (ví d, là đi tưng bị ức hiếp, hành hung, hoc các hành đng bo lc khác, chiến tranh
hoc khng bố)
Không
Bạn có bao giờ bị phân bit đi xkhông (chng hạn như bgây khó dhoc làm cho bn cm thy bị hạ thp nhân
phm hay không hòa nhp vì sc tc, chng tc, nhn dng gii tính, xu hưng tính dc, tôn giáo, các khiếm khuyết
về chm tiếp thu trong hc tập, hoc tình trng khuyết tt)?
Không
Bạn có bao giờ gặp rc ri vgia cư không (ví dnhư là ngưi vô gia cư, không có nơi cư ngụ cố định, chuyn nơi
hơn hai ln trong vòng sáu tháng, byêu cu ri khi nhà thuê hoc tch thu nhà thế nợ, hoc phi sng cùng vi
nhiu gia đình hoc các thành viên gia đình)?
Không
Bạn có bao gilo ngi không có đủ đăn hoc hết đăn trưc khi bn hoc cha (m)/ngưi nuôi nng bn có th
mua thêm không?
Không
Bạn có bao giờ bị tách khi cha (m) hoc ngưi nuôi nng bn vì lý do di trú hay sp xếp chăm nuôi tm thi không?
Không
Bạn có bao giờ sống vi cha (m)/ngưi nuôi nng btàn tt hay có bnh tật nghiêm trng không?
Không
Bạn có bao giờ sống cùng vi cha (m)/ngưi nuôi nng đã qua đi không?
Không
Bạn có bao giờ bị giam gi, bt gi, hoc btù không?
Không
Bạn có bao giờ bị ngưi yêu (ví dnhư bn trai hoc bn gái) đe da hay ngưc đãi đánh đp hoc la mng không?
Không
Quý vtrả lời “Có” cho bao nhiêu câu trong Phn 2?
Teen (Self Report) Identified
Vietnamese)2020)
)