Vietnamese)2020)
!
Tài Liu Sàng Lc ACE TrEm và Các SKin Liên Quan Trong Đi
(Pediatric ACEs and Relevant Life Events Screener)
(PEARLS)Thiếu Niên (TBáo Cáo) (Teen (Self Report))
!
Dành cho Bệnh Nhân điền
Ngày hôm nay: Ngày tháng năm sinh:
Tên ca bạnị:
Nhiu gia đình gp nhng chuyn căng thng trong cuc sng. Dn dn nhng tri nghim này có thể ảnh hưng
đến sc khe thcht và tinh thn ca bn. Chúng tôi mun hi bn mt s câu hi đcó thgiúp bn sng khe
mạnh nht ở mc có thể. Kể tkhi bn chào đi, có khi nào bn chng kiến hoc có mt khi các skin sau đây xy
ra hay không? Vui lòng tính đến cnhng svic hin ti và trưc đây. Vui lòng lưu ý, mt scâu hi có hơn mt phn
đưc tách riêng bng t"HOC". Nếu bn trả lời "Có" cho bt kỳ phn nào ca câu hi, thì câu trả lời cho toàn bcâu hi đó
là "Có".
Phn 1 Vui lòng đánh du “Có” cho câu thích hợp
Bạn có bao giờ sống với ngưi cha (m)/ni nuôi nng tng đi tù/bgiam gikhông?
Không
Bạn có cm thy không đưc quan tâm chú ý, không đưc yêu thương và/hoc không đưc bo v không?
Không
Bạn có bao giờ sống vi ngưi cha (m)/ngưi nuôi nng có các vn đề về sức khe tâm thn không? (ví dnhư b
trm cm, mt trí, ri lon lưng cc, PTSD, hay chng bệnh ri lon lo âu)
Không
Cha (m)/ngưi nuôi nng có bao gilăng m, hthp nhân phm, hoc dè bu bn không?
Không
Cha (m) đẻ của bn hoc bt kngưi nuôi nng nào đã tng, hoc hin đang gp vn đề về nghin rưu, cht kích
thích bt hp pháp hay sử dụng thuc theo toa không?
Không
Bạn có bao githiếu thn s chăm sóc thích hp ca ngưi nuôi nng không (chng hn như không đưc bo v
tránh các tình hung nguy him, hoc không đưc trông nom chăm sóc khi đau bệnh hay gp thương tích, ngay c
khi có ngun trgiúp)?
Không
Bạn có bao giờ bắt gp hoc nghe thy cha (m)/ngưi nuôi nng bngưi ln khác la mng, chi th, lăng mhay
hạ nhc không? HOC Bạn có bao giờ bắt gp hoc nghe thy cha (m)/người nuôi nng btát, đá, đm, đánh đp
hoc blàm hi bng vũ khí không?
Không
Trong hgia đình có ngưi ln nào thưng xuyên hoc rt thưng xuyên xô đy, túm ly, tát, hoc ném đồ vật vào
bạn không? HOC Trong gia đình có ngưi ln nào tng đánh bn mnh ti mc để lại du vết trên ni bn hoc
gây thương tích cho bn không? HOC Trong gia đình có ngưi ln nào tng đe da bn hoc có cách hành x
khiến bn lo scó thể bị tổn thương không?
Không
Bạn có bao giờ bị lạm dng tình dc không? d, có ai đng chm o bn hoc đnghị bạn đng chm vào ngưi
đó mc dù bn không mun, hoc khiến bn cm thy khó chu, hay có ai tìm cách hoc thc sđã sinh hot tình dc
qua đưng ming, hu môn, hay âm đo vi bn không?
Không
Có bao gicó nhng thay đi đáng kể về mối quan h tình cm ca (nhng) ngưi nuôi nấng bn không? Ví d, cha
(m)/ngưi nuôi nng ly hôn hoc ly thân, hoc ngưi yêu chuyn vào hoc chuyn ra khi nhà?
Không
Quý vtrả lời “Có” cho bao nhiêu câu trong Phn 1?
Vui lòng tiếp tc đin phn còn li ca bn câu hi trang mt sau.
Teen (Self Report) Identified )
)
)
Phn 2 Vui lòng đánh du “Có” cho câu thích hợp
Bạn có bao giờ bắt gp hay nghe thấy hành đng bo lc, hoc là nn nhân bo lc trong khu ph, cng đng, hay
trưng hc ca bn không? (ví d, là đi tưng bị ức hiếp, hành hung, hoc các hành đng bo lc khác, chiến tranh
hoc khng bố)
Không
Bạn có bao giờ bị phân bit đi xkhông (chng hạn như bgây khó dhoc làm cho bn cm thy bị hạ thp nhân
phm hay không hòa nhp vì sc tc, chng tc, nhn dng gii tính, xu hưng tính dc, tôn giáo, các khiếm khuyết
về chm tiếp thu trong hc tập, hoc tình trng khuyết tt)?
Không
Bạn có bao giờ gặp rc ri vgia cư không (ví dnhư là ngưi vô gia cư, không có nơi cư ngụ cố định, chuyn nơi
hơn hai ln trong vòng sáu tháng, byêu cu ri khi nhà thuê hoc tch thu nhà thế nợ, hoc phi sng cùng vi
nhiu gia đình hoc các thành viên gia đình)?
Không
Bạn có bao gilo ngi không có đủ đăn hoc hết đăn trưc khi bn hoc cha (m)/ngưi nuôi nng bn có th
mua thêm không?
Không
Bạn có bao giờ bị tách khi cha (m) hoc ngưi nuôi nng bn vì lý do di trú hay sp xếp chăm nuôi tm thi không?
Không
Bạn có bao giờ sống vi cha (m)/ngưi nuôi nng btàn tt hay có bnh tt nghiêm trng không?
Không
Bạn có bao giờ sống cùng vi cha (m)/ngưi nuôi nng đã qua đi không?
Không
Bạn có bao giờ bị giam gi, bt gi, hoc btù không?
Không
Bạn có bao giờ bị ngưi yêu (ví dnhư bn trai hoc bn gái) đe da hay ngưc đãi đánh đp hoc la mng không?
Không
Quý vtrả lời “Có” cho bao nhiêu câu trong Phn 2?
Teen (Self Report) Identified
Vietnamese)2020
)