Tài Liu Sàng Lc ACE TrEm và Các SKin Liên Quan Trong Đi
(Pedi
atric ACEs and Relevant Life Events Screener) (PEARLS) Báo Cáo ca Người Nuôi Nng Thiếu Niên
(Teen Caregiver Report)
Dành cho Người Nuôi Nng điền
Ngày Hôm Nay:
Tên ca đứa t
rẻ: Ngày tháng năm sinh:
Tên ca quý vị: M
i liên hệ với đa trẻ:
Nhiu gia đình gp nhng chuyn căng thng trong cuc sng. Dn dn các tri nghim này có thể ảnh ng đến
sức khe thcht và tinh thn ca con quý v. Chúng tôi mun hi quý vị một scâu hi vcon quý vị để có th
giúp em sng khỏe mạnh nht mức có th.
Kể từ khi con quý vchào đi, có khi nào con quý vchng kiến hoc có mt khi các skin sau đây xy ra hay
không? Vui lòng tính đến cnhng svic hin ti và trưc đây. Vui lòng lưu ý, mt scâu hi có hơn mt phần đưc
tách riêng bng t"HOC". Nếu quý vtrả lời "Có" cho bt kphn nào ca câu hi, thì câu trả lời cho toàn b câu hi đó là
"Có".
Phn 1
Con quý vcó bao giờ sống vi cha (m)/ngưi nuôi nng tng đi tù/bgiam gikhông?
Quý vcó nghĩ rng con quý vị từng cm thy không đưc quan tâm chú ý, không đưc yêu thương và/hoc không đưc bo v
không?
Con quý vcó bao giờ sống vi cha (m)/ngưi nuôi nng có các vn đề về sc khe tâm thn không? (ví dnhư btrm cm, mất trí,
rối lon lưng cc, PTSD, hay chng ri lon lo âu)
Cha (m)/ngưi n
uôi nng có bao gilăng m, h thp nhân phm, hoc dè bu con quý vị không?
Cha (m) đẻ của đa trhoc bt kngưi nuôi nng nào đã tng, hoc hin đang gp vn đề về nghin u, cht kích thích bt hp
pháp hay sử dụng thuc theo toa không?
Con quý v
bao githiếu schăm sóc thích hp ca ngưi nuôi nng không (chng hn như không đưc bo vtránh các tình
hung nguy him, hoc không đưc trông nom chăm sóc khi đau bệnh hay gp thương tích, ngay ckhi có ngun trgiúp)?
Con quý vcó bao giờ bắt gp hoc nghe thy cha (m)/ngưi nuôi nng bngưi ln khác la mng, chi th, lăng mhay hnhc
không? HOC Con quý vcó bao giờ bắt gp hoc nghe thy cha (m)/ni nuôi nng btát, đá, đm, đánh đp hoc blàm hi bng
vũ khí không?
Trong hgia đình có ngưi
ln nào thưng xuyên hoc rt thưng xuyên xô đẩy, túm ly, tát, hoc ném đồ vật vào con quý vkhông?
HOC Trong gia đình có ngưi ln nào tng đánh con quý vị mạnh ti mc để lại du vết trên ni em hoc gây thương tích cho em
không? HOẶC Trong gia đình có ngưi ln nào tng đe da con quý vhoặc có cách hành xkhiến con quý vlo s em có thể bị tổn
thương không?
Con quý vcó bao giờ bị lạm dng tình dc không? Ví d, có ai đng chạm con quý vhoc đnghcon quý vị đụng chm vào ngưi đó
mặc em không mun, hoc khiến con quý vcảm thấy bất an, hay ai tìm cách hoc thc sđã sinh hot tình dc qua đưng
ming, hu môn, hay âm đo vi con quý vkhông?
Có bao gi
nhng thay đi đáng kể về mối quan htình cm ca (nhng) ngưi nuôi nng đa trkhông? Ví d, cha (m)/ngưi
nuôi nng ly hôn hoc ly thân, hoc ngưi yêu chuyn vào hoc chuyn ra khi nhà?
Quý vtrả lời “Có” cho bao nhiêu câu trong Phn 1?
Vui lòng tiếp tc đin phn còn li ca bn câu hi trang mt sau.
Teen (Parent/Caregiver Report) Deidentified
Vietnamese)2020)
)
)
Phn 2 Vui lòng đánh du “Có” cho câu thích hp.
Con quý vcó bao giờ bắt gp hay nghe thấy hành đng bạo lc, hoc là nn nhân bo lc trong khu ph, cng đng,
hay trưng hc ca quý vkhông? (ví d, là đi tưng bị ức hiếp, hành hung, hoc các hành đng bo lc khác, chiến
tranh hoc khng b)
Không
Con quý vcó bao giờ bị phân bit đi xkhông (chng hn như bgây khó dhoc làm cho em cm thy bị hạ thp
nhân phm hay không hòa nhp vì sc tc, chng tc, nhn dng gii tính, xu hưng tính dc, tôn giáo, các khiếm
khuyết trong hc tp, hoc tình trng khuyết tt)?
Không
Con quý vcó bao giờ gặp rc ri vgia cư không (ví dnhư là ngưi vô gia cư, không có nơi cư ngcố đnh, chuyn
nơi hơn hai ln trong vòng sáu tháng, byêu cu ri khi nhà thuê hoc tch thu nhà thế nợ, hoc phải sng cùng
với nhiu gia đình hoc các thành viên gia đình)?
Không
Quý vcó bao gilo ngi con quý vkhông có đủ đồ ăn hoc hết đăn cho con quý vtrưc khi quý vcó thmua
thêm không?
Không
Con quý vcó bao giờ bị tách khi cha (m) hoc người nuôi nng ca em vì lý do di trú hay sp xếp chăm nuôi tm
thi không?
Không
Con quý vcó bao giờ sống vi cha (m)/ngưi nuôi nng btàn tt hay có bnh tt nghiêm trng không?
Không
Con quý vcó bao giờ sống cùng vi cha (m)/ngưi nuôi nng đã qua đi không?
Không
Con quý vcó bao giờ bị giam gi, bt gi, hoc btù không?
Không
Con quý vcó bao giờ bị ngưi yêu đe da hay ngưc đãi đánh đp hoc la mng (ví dnhư bn trai hoc bn gái)
không?
Không
Quý vtrả lời “Có” cho bao nhiêu câu trong Phn 2?
Teen (Parent/Caregiver Report) Identified
Vietnamese)2020
)