Tài Liu Sàng Lc ACE TrEm và Các SKin Liên Quan Trong Đi
(Pediatric ACEs and Relevant Life Events Screener) (PEARLS)
o Cáo ca Ngưi Nuôi Nng Thiếu Niên
(Teen Caregiver Report)
Dành cho Người Nuôi Nng điền
Ngày Hôm Nay:
Tên ca đứa trẻ: Ngày
tháng năm sinh:
Tên ca quý vị: Mối liên h
với đa trẻ:
Nhiu gia đình gp nhng chuyn căng thng trong cuc sng. Dn dn các tri nghim này có thể ảnh hưng đến
sức khe thcht và tinh thn ca con quý v. Chúng tôi mun hi quý vị một scâu hi vcon quý vị để có th
giúp em sng khe mnh nht ở mức có th.
Kể từ khi con quý vchào đi, có khi nào con quý vchng kiến hoc có mt khi các skin sau đây xy ra hay
không? Vui lòng tính đến cnhng svic hin ti và trưc đây. Vui lòng lưu ý, mt scâu hỏi có hơn mt phn đưc
tách riêng bng t"HOC". Nếu quý vtrả lời "Có" cho bt kphn nào ca câu hi, thì câu trả lời cho toàn b câu hi đó là
"Có".
Phn 1 Vui lòng đánh du “Có” cho câu thích hp.
Con quý vcó bao giờ sống vi cha (m)/ni nuôi nng tng đi tù/bgiam gikhông?
Không
Quý vcó nghĩ rng con quý vị từng cm thy không đưc quan tâm chú ý, không đưc yêu thương và/hoc không
đưc bo vkhông?
Không
Con quý vcó bao giờ sống vi cha (m)/ngưi nuôi nấng có các vn đề về sc khe tâm thn không? (ví dnhư b
trm cm, mt trí, ri lon lưng cc, PTSD, hay chng ri lon lo âu)
Không
Cha (m)/ngưi nuôi nng có bao gilăng m, hthp nhân phm, hoc dè bu con quý vkhông?
Không
Cha (m) đẻ của đa trhoc bt k ngưi nuôi nng nào đã tng, hoc hin đang gp vn đề về nghin rưu, cht
kích thích bt hp pháp hay sử dụng thuc theo toa không?
Không
Con quý vcó bao githiếu schăm sóc thích hp ca ngưi nuôi nng không (chng hn như không đưc bo v
tránh các tình hung nguy him, hoc không đưc trông nom chăm sóc khi đau bnh hay gp thương tích, ngay c
khi có ngun trgiúp)?
Không
Con quý vcó bao giờ bắt gp hoc nghe thy cha (m)/ngưi nuôi nng bị ni ln khác la mng, chi th, lăng m
hay hnhc không? HOC Con quý vcó bao giờ bắt gp hoc nghe thy cha (m)/ngưi nuôi nng btát, đá, đm,
đánh đp hoc blàm hi bằng vũ khí không?
Không
Trong hgia đình có ngưi ln nào thưng xuyên hoc rt thưng xuyên xô đy, túm ly, tát, hoc ném đồ vật vào
con quý vkhông? HOC Trong gia đình có ngưi ln nào tng đánh con quý vị mạnh ti mc để lại du vết trên
ngưi em hoc gây thương tích cho em không? HOẶC
Trong gia đình có ngưi ln nào từng đe da con quý vhoc có cách hành xkhiến con quý vlo s em có thể bị tn
thương không?
Không
Con quý vbao gibị lạm dng tình dc không? d, ai đng chm con quý vhoc đnghcon quý vđụng
chm vào ngưi đó mc dù em không mun, hoc khiến con quý vcảm thy bt an, hay có ai tìm cách hoc thc s
đã sinh hot tình dc qua đưng ming, hu môn, hay âm đo vi con quý vkhông?
Không
Có bao gicó nhng thay đi đáng kvề mi quan htình cm ca (nhng) ngưi nuôi nng đa trkhông? Ví d,
cha (m)/ngưi nuôi nng ly hôn hoc ly thân, hoc ngưi yêu chuyn vào hoc chuyn ra khi nhà?
Không
Quý vtrả lời “Có” cho bao nhiêu câu trong Phn 1?
Vui lòng tiếp tc đin phn còn li ca bn câu hi trang mt sau.
Teen (Parent/Caregiver Report) Identified )
Vietnamese)2020)
)
Phn 2 Vui lòng đánh du “Có” cho câu thích hp.
Con quý vcó bao giờ bắt gp hay nghe thấy hành đng bạo lc, hoc là nn nhân bo lc trong khu ph, cng đng,
hay trưng hc ca quý vkhông? (ví d, là đi tưng bị ức hiếp, hành hung, hoc các hành đng bo lc khác, chiến
tranh hoc khng b)
Không
Con quý vcó bao giờ bị phân bit đi xkhông (chng hn như bgây khó dhoc làm cho em cm thy bị hạ thp
nhân phm hay không hòa nhp vì sc tc, chng tc, nhn dng gii tính, xu hưng tính dc, tôn giáo, các khiếm
khuyết trong hc tp, hoc tình trng khuyết tt)?
Không
Con quý vcó bao giờ gặp rc ri vgia cư không (ví dnhư là ngưi vô gia cư, không có nơi cư ngụ cố đnh, chuyn
nơi hơn hai ln trong vòng sáu tháng, byêu cu ri khi nhà thuê hoc tch thu nhà thế nợ, hoc phải sống cùng
với nhiu gia đình hoc các thành viên gia đình)?
Không
Quý vcó bao gilo ngi con quý vkhông có đủ đồ ăn hoc hết đăn cho con quý vtrưc khi quý vcó thmua
thêm không?
Không
Con quý vcó bao giờ bị tách khi cha (m) hoc ngưi nuôi nng ca em vì lý do di trú hay sp xếp chăm nuôi tm
thi không?
Không
Con quý vcó bao giờ sống vi cha (m)/ngưi nuôi nng btàn tt hay có bnh tt nghiêm trng không?
Không
Con quý vcó bao giờ sống cùng vi cha (m)/ngưi nuôi nng đã qua đi không?
Không
Con quý vcó bao giờ bị giam gi, bt gi, hoc btù không?
Không
Con quý vcó bao giờ bị ngưi yêu đe da hay ngưc đãi đánh đp hoc la mng (ví dnhư bn trai hoc bn gái)
không?
Không
Quý vtrả lời “Có” cho bao nhiêu câu trong Phn 2?
Teen (Parent/Caregiver Report) Identified
Vietnamese)2020
)