Tài Liu Sàng Lc ACE TrEm và Các SKin Liên Quan Trong Đời
(Pedi
atric ACEs and Relevant Life Events Screener) (PEARLS) TrEm (Child)
Dành cho Người Nuôi Nng điền
Ngày Hôm Nay:
Tên ca đa trẻ: Ngày
tháng năm sinh:
Tên ca quý vị: Mối liên h
với đa trẻ:
Nhiu gia đình gp nhng chuyn căng thng trong cuc sng. Dn dn các tri nghim này có thể ảnh hưng đến
sức khe thcht và tinh thn ca con quý v. Chúng tôi mun hi quý vmột scâu hi vcon quý vị để có th
giúp em sng khe mnh nht ở mức có th. Kể từ khi con quý vchào đi, có khi nào con quý vchng kiến hoc
có mt khi các skin sau đây xy ra hay không? Vui lòng tính đến cnhng svic hin ti và trưc đây. Vui lòng
lưu ý, mt s câu hi có hơn mt phn đưc tách riêng bng t"HOẶC". Nếu quý vtrả lời "Có" cho bt kphn nào ca
câu hi, thì câu trlời cho toàn bcâu hi đó là "Có".
Phn 1 Vui lòng đánh du “Có” cho câu thích hợp.
§ Con quý vcó bao giờ sống vi cha (m)/ngưi nuôi nng tng đi tù/bgiam gikhông?
Không
§ Quý vcó nghĩ rng con quý vị từng cm thy không đưc quan tâm chú ý, không đưc yêu thương và/hoc không
đưc bo vkhông?
Không
§ Con quý vcó bao giờ sống vi cha (m)/ngưi nuôi nng có các vn đề về sức khe tâm thn không? (ví dnhư b
trm cm, mt trí, ri lon lưng cc, PTSD, hay chng ri lon lo âu)
Không
§ Cha (m)/ngưi nuôi nng có bao gilăng m, hthp nhân phm, hoc dè bu con quý vkhông?
Không
§ Cha (m) đẻ của đa trhoc bt kngưi nuôi nng nào đã tng, hoc hin đang gp vn đề về nghin rưu,
cht kích thích bt hp pháp hay sử dng thuc theo toa không?
Không
§ Con quý vcó bao githiếu schăm sóc thích hp ca ngưi nuôi nng không (chng hn như không đưc bo v
tránh các tình hung nguy him, hoc không đưc trông nom chăm sóc khi đau bnh hay gp thương tích, ngay c
khi có ngun trgiúp)?
Không
§ Con quý vcó bao giờ bắt gp hoc nghe thy cha (m)/ngưi nuôi nng bngưi ln khác la mng, chi th, lăng
mạ hay hnhc không? HOC Con quý vcó bao giờ bắt gp hoc nghe thy cha (m)/ngưi nuôi nng btát, đá,
đấm, đánh đp hoc blàm hi bng khí không?
Không
§ Trong hgia đình có ngưi ln nào thưng xuyên hoc rt thưng xuyên xô đy, túm ly, tát, hoc ném đồ vật vào
con quý vkhông? HOC Trong gia đình có ngưi ln nào tng đánh con quý vị mạnh ti mc để lại du vết trên
ngưi em hoc gây thương tích cho em không? HOẶC Trong gia đình có ngưi ln nào tng đe da con quý v
hoc có cách hành xkhiến con quý vlo sem có thể bị tổn thương không?
Không
§ Con quý vcó bao giờ bị lạm dng tình dc không? Ví d, có ai đng chm con qvhoc đnghcon quý vị đụng
chm vào ngưi đó mc em không mun, hoc khiến con quý vcảm thy bt an, hay ai tìm cách hoc thc
sự đã sinh hot tình dc qua đưng ming, hu môn, hay âm đo vi con quý vkhông?
Không
§ Có bao gicó nhng thay đi đáng k về mi quan htình cm ca (nhng) ngưi nuôi nng đa trkhông? Ví
dụ, cha (m)/ngưi nuôi nng ly hôn hoc ly thân, hoc ngưi yêu chuyn vào hoc chuyn ra khi nhà?
Không
Quý vtrả lời “Có” cho bao nhiêu câu trong Phn 1?
Vui lòng tiếp tc đin phn còn li ca bn câu hi trang mt sau.
Child (Parent/Caregiver Report) Identified )
Vietnamese)2020)
)
Phn 2 Vui lòng đánh du “Có” cho câu thích hp.
§ Con quý vcó bao giờ bắt gp hay nghe thấy hành đng bạo lc, hoc là nn nhân bo lc trong khu ph, cng
đồng, hay trưng hc ca quý vkhông? (ví d, là đi tưng bị ức hiếp, hành hung, hoc các hành đng bo lc
khác, chiến tranh hoc khng b)
Không
§ Con quý vcó bao giờ bị phân bit đi xkhông (chng hn như bgây khó dhoc làm cho em cm thy bị hạ
thp nhân phm hay không hòa nhp vì sc tc, chng tc, nhn dng gii tính, xu hưng tính dc, tôn giáo, các
khiếm khuyết trong hc tp, hoc tình trng khuyết tt)?
Không
§ Con quý vcó bao giờ gặp rc ri vgia cư không (ví dnhư là ngưi vô gia cư, không có nơi cư ngụ cố định,
chuyn nơi hơn hai ln trong vòng sáu tháng, byêu cu ri khi nhà thuê hoc tch thu nhà thế nợ, hoc phi
sống cùng vi nhiu gia đình hoc các thành viên gia đình)?
Không
§ Quý vcó bao gilo ngi con quý vkhông có đủ đồ ăn hoc hết đăn cho con quý vtrưc khi quý vcó thmua
thêm không?
Không
§ Con quý vcó bao giờ bị tách khi cha (m) hoc ngưi nuôi nng ca em vì lý do di trú hay sp xếp chăm nuôi tm
thi không?
Không
§ Con quý vcó bao giờ sống vi cha (m)/ngưi nuôi nng btàn tt hay có bnh tt nghiêm trng không?
Không
§ Con quý vcó bao giờ sống cùng vi cha (m)/ngưi nuôi nng đã qua đi không?
Không
Quý vtrả lời “Có” cho bao nhiêu câu trong Phn 2?
Child (Parent/Caregiver Report) Identified )
Vietnames
e)2020)