Bng câu hi Chnh sa v Tri nghim Tn thương Thi thơ u
y ban Tư vn Lâm sàng thuc Tng Y sĩ Hoa K ca California
Các mi quan h và tri nghim ca chúng ta - ngay c t thi thơ u - có th nh hưng đến sc khe và
hnh phúc ca mi ngưi. Nhng tri nghim tui thơ khó khăn là rt ph biến. Vui lòng cho chúng tôi biết
quý v có bt k tri nghim nào đưc lit kê i đây không, vì chúng có th nh hưng đến sc khe trong
tương lai. Thông tin này s giúp quý v và nhà cung cp ca quý v hiu rõ hơn v cách làm vic cùng nhau đ
có đưc cuc sng khe mnh và hnh phúc.
ng dn: i đây là danh sách lit kê 10 loi Tri nghim Tổn thương Thi thơ u (ACE). T danh
này, xin quý v vui lòng đánh du vào loi tn thương ACE mà quý v đã tri nghim i 18 tui. Sau đó,
vui lòng tính tng s ACE quý v đã tri nghim và viết tng s vào ô i cùng.
Quý v có cm thy rng quý v đã không có đ ăn, phi mc qun áo dơ bn hoc không có ai
bo v hay chăm sóc quý v?
Quý v mt cha/m vì cha m ly d, b rơi quý v, qua đi, hoc lý do khác?
Quý v có sng vi ngưi b mc chng trm cm, bnh tâm thn hoc có ý đnh t t
không?
Quý v có sng vi ngưi gp vn đ v ung rưu hoc s dng thuc, k c thuc theo toa
không?
Cha m hoc ngưi ln trong gia đình quý v có bao gi đánh, đm hoc đe da làm hi ln
nhau không?
Quý v có sng vi ngưi đã đi tù hoc tù không?
Cha m hoc ngưi ln trong gia đình quý v có bao gi chi ra, xúc phm hoc h nhc quý
v không?
Cha hoc m hoc ngưi ln trong gia đình quý v có bao gi đánh, đm, đá hoc làm tn
thương cơ th quý v không?
Quý v có cm thy rng không ai trong gia đình đã yêu thương quý v hoc nghĩ rng quý v
ngưi đc bit?
Quý v b xâm hi tình dc (chng hn như mơn trn hoc giao hp/ quan h qua đưng
ming/hu môn/âm đạo)?
Tng s ACE ca quý v là tng s câu tr li”.
Quý v có tin rng nhng tri nghim này đã nh hưng đến sc khe ca quý v?
Không nhiu
Mt chút
Rt nhiu
Tri nghim thi thơ u ch là mt phn trong câu chuyn đi ni.
Có nhiu cách đ cha lành tn thương trong sut cuc đi ca mi ngưi.
V
ui lòng cho chúng tôi biết nếu quý v có thc mc v quyn riêng tư hoc tính bo mt.