Tài Liu Sàng Lc ACE TrEm và Các SKin Liên Quan Trong Đi
(Pedi
atric ACEs and Relevant Life Events Screener) (PEARLS)Thiếu Niên (TBáo Cáo) (Teen (Self Report))
!
Dành cho Bệnh Nhân điền
Ngày hôm nay: Ngày tháng năm sinh:
Tên ca bạnị:
Nhiu gia đình gp nhng chuyn căng thng trong cuc sng. Dn dn nhng tri nghim này có thể ảnh hưng
đến sc khe thcht và tinh thn ca bn. Chúng tôi mun hi bn mt s câu hi đcó thgiúp bạn sng khe
mạnh nht ở mc có thể.
Kể từ khi bn chào đi, có khi nào bn chng kiến hoc có mt khi các s kin sau đây xy ra hay không? Vui lòng
tính đến cnhng svic hin ti và trưc đây. Vui lòng lưu ý, mt scâu hi có hơn mt phn đưc tách riêng bng t
"HOC". Nếu bn trả lời "Có" cho bt kphn nào ca câu hi, thì câu tr lời cho toàn bcâu hi đó là "Có".
Phần 1
Bạn có bao giờ sống vi ngưi cha (m)/ngưi nuôi nng tng đi tù/bgiam gikhông?
Bạn có cm thy không đưc quan tâm chú ý, không đưc yêu thương và/hoc không đưc bo vkhông?
Bạn có bao giờ sng vi ngưi cha (m)/ngưi nuôi nng có các vn đề về sc khe tâm thn không? (ví dnhư btrm cm, mt
trí, ri lon lưỡng cc, PTSD, hay chng bnh ri lon lo âu)
Cha (m)/ngưi n
uôi nng có bao gilăng m, h thp nhân phm, hoc dè bu bn không?
Cha (m) đẻ của bn hoc bt kngưi nuôi nng nào đã tng, hoc hin đang gp vn đề về nghin rưu, cht kích thích bt hợp
pháp hay sử dụng thuc theo toa không?
Bạn có bao gith
iếu thn schăm sóc thích hp ca ngưi nuôi nng không (chng hn như không đưc bo vtránh các tình
hung nguy him, hoc không đưc trông nom chăm sóc khi đau bnh hay gp thương tích, ngay cả khi có ngun trgiúp)?
Bạn có bao giờ bắt gp hoc nghe thy cha (m)/ngưi nuôi nng bngưi ln khác la mng, chi th, lăng mhay hnhc không?
HOC Bạn có bao giờ bắt gp hoc nghe thy cha (m)/ngưi nuôi nng btát, đá, đm, đánh đp hoc blàm hi bng vũ khí
không?
Trong hgia đình có ngưi
ln nào thưng xuyên hoc rt thưng xuyên xô đy, túm ly, tát, hoc ném đồ vật vào bn không?
HOC Trong gia đình có ngưi ln nào tng đánh bn mnh ti mc để lại du vết trên ngưi bn hoc gây thương tích cho bn
không? HOC Trong gia đình có ngưi ln nào tng đe da bn hoc có cách hành xkhiến bn lo s thể bị tổn thương không?
Bạn có bao giờ bị lạm dng tình dc không? d, có ai đng chm vào bn hoc đnghbạn đng chm vào nời đó mc dù bn
không mun, hoc khiến bn cm thy khó chu, hay ai tìm cách hoc thc sđã sinh hot tình dc qua đưng ming, hu môn,
hay âm đo vi bn không?
Có bao gi
nhng thay đi đáng k về mi quan htình cm ca (nhng) ngưi nuôi nấng bn không? Ví d, cha (m)/ngưi
nuôi nng ly hôn hoc ly thân, hoc ngưi yêu chuyn vào hoc chuyn ra khi nhà?
Quý vtrả lời “Có” cho bao nhiêu câu trong Phn 1?
Vui lòng tiếp tc đin phn còn li ca bn câu hi trang mt sau.
Teen (Self Report) Deidentified
Vietnamese)2020)
)
Phn 2 Vui lòng đánh du “Có” cho câu thích hợp
Bạn có bao giờ bắt gp hay nghe thấy hành đng bo lc, hoc là nn nhân bo lc trong khu ph, cng đng, hay
trưng hc ca bn không? (ví d, là đi tưng bị ức hiếp, hành hung, hoc các hành đng bo lc khác, chiến tranh
hoc khng bố)
Không
Bạn có bao giờ bị phân bit đi xkhông (chng hạn như bgây khó dhoc làm cho bn cm thy bị hạ thp nhân
phm hay không hòa nhp vì sc tc, chng tc, nhn dng gii tính, xu hưng tính dc, tôn giáo, các khiếm khuyết
về chm tiếp thu trong hc tập, hoc tình trng khuyết tt)?
Không
Bạn có bao giờ gặp rc ri vgia cư không (ví dnhư là ngưi vô gia cư, không có nơi cư ngụ cố định, chuyn nơi
hơn hai ln trong vòng sáu tháng, byêu cu ri khi nhà thuê hoc tch thu nhà thế nợ, hoc phi sng cùng vi
nhiu gia đình hoc các thành viên gia đình)?
Không
Bạn có bao gilo ngi không có đủ đăn hoc hết đăn trưc khi bn hoc cha (m)/ngưi nuôi nng bn có th
mua thêm không?
Không
Bạn có bao giờ bị tách khi cha (m) hoc ngưi nuôi nng bn vì lý do di trú hay sp xếp chăm nuôi tm thi không?
Không
Bạn có bao giờ sống vi cha (m)/ngưi nuôi nng btàn tt hay có bnh tật nghiêm trng không?
Không
Bạn có bao giờ sống cùng vi cha (m)/ngưi nuôi nng đã qua đi không?
Không
Bạn có bao giờ bị giam gi, bt gi, hoc btù không?
Không
Bạn có bao giờ bị ngưi yêu (ví dnhư bn trai hoc bn gái) đe da hay ngưc đãi đánh đp hoc la mng không?
Không
Quý vtrả lời “Có” cho bao nhiêu câu trong Phn 2?
Teen (Self Report) Identified
Vietnamese)2020)
)