Bng câu hi Chnh sa v Tri nghim Tn thương Thithơ u
y ban Tư vn Lâm sàng thuc Tng Y sĩ Hoa K ca California
Các mi quan h và tri nghim ca chúng ta - ngay c t thi thơ u - có th nh hưng đến sc khe và
hnh phúc ca mi ngưi. Nhng tri nghim tui thơ khó khăn là rt ph biến. Vui lòng cho chúng tôi biết
quý v có bt k tri nghim nào đưc lit kêi đây không, vì chúng có th nh hưng đến sc khe ca
quý v trong tương lai. Thông tin này s giúp quý v và nhà cung cp hiu rõ hơn v cách làm vic cùng nhau
để được cuc sng khe mnh và hnh phúc.
ng dn: i đây là danh sách lit kê 10 loi Tri nghim Tổn thương Thi thơ u (ACE). T danh
này, xin quý v vui lòng tính tng s loi ACE quý v đã tri nghim i 18 tui viết tng s vào ô
i cùng. (Quý v không cn phi ch ra đó làtri nghim nào, ch cn tính tng s tri nghim đã xy ra
vi quý v.)
Quý v có cm thy rng quý v đã không có đ ăn, phi mc qun áo bn hoc không có ai bo v
hay chăm sóc quý v?
Quý v mt cha/m vì cha m ly d, b rơi quý v, qua đi, hoc lý do khác?
Quý v có sng vi ngưi b mc chng trm cm, bnh tâm thn hoc có ý đnh t t không?
Quý v có sng vi ngưi gp vn đ v ung rưu hoc s dng thuc, k c thuc theo toa không?
Cha m hoc ngưi ln trong gia đình quý v có bao gi đánh, đm hoc đe da làm hi ln nhau
không?
Quý v có sng vi ngưi đã đi tù hoc tù không?
Cha m hoc ngưi ln trong gia đình quý v có bao gi chi ra, xúc phm hoc h nhc quý v
không?
Cha hoc m hoc ngưi ln trong gia đình quý v có bao gi đánh, đm, đá hoc làm tn thương
th quý v không?
Quý v có cm thy rng không ai trong gia đình đã yêu thương quý v hoc nghĩ rng quý v ngưi
đặc bit?
Quý v b xâm hi tình dc (chng hn như mơn trn hoc giao hp/quan h qua đưng ming/hu
môn/âm đạo)?
Tng s ACE ca quý v là tng s câu tr li “”.
Quý v có tin rng nhng tri nghim này đã nh hưng đến sc khe ca quý v?
Không nhiu Mt chút Rt nhiu
Tri nghim thi thơ u ch là mt phn trong câu chuyn đi ngưi.
Có nhiu cách đ cha lành tn thương trong sut cuc đi ca mi ngưi.
Vui lòng cho chúng tôi biết nếu quý v có thc mc v quyn riêng tư hoc tính bo mt.