Tài Liu Sàng Lc ACE TrEm và Các SKin Liên Quan Trong Đi
(Pediatric ACEs and Relevant Life Events Screener) (PEARLS)
o Cáo ca Người Nuôi Nng Thiếu Niên
(Teen Caregiver Report)
Dành cho Người Nuôi Nng điền
Ngày Hôm Nay:
Tên ca đứa tr
: Ngày tháng năm sinh:
Tên ca quý vị: Mối liê
n hệ với đa trẻ:
Nhiu gia đình gp nhng chuyn căng thng trong cuc sng. Dn dn các tri nghim này có thể ảnh ng đến
sức khe thcht và tinh thn ca con quý v. Chúng tôi mun hi quý vị mt scâu hi vcon quý vị để có th
giúp em sng khe mnh nht ở mức có th.
Kể từ khi con quý vchào đi, có khi nào con quý vchng kiến hoc có mt khi các skin sau đây xy ra hay
không? Vui lòng tính đến cnhng svic hin ti và trưc đây. Vui lòng lưu ý, mt scâu hi có hơn mt phn đưc
tách riêng bng t"HOC". Nếu quý vtrả lời "Có" cho bt kphn nào ca câu hi, thì câu trả lời cho toàn b câu hi đó là
"Có".
Phn 1
Con quý vcó bao giờ sống vi cha (m)/ngưi nuôi nng tng đi tù/bgiam gikhông?
Quý vcó nghĩ rng con quý vị từng cm thy không đưc quan tâm chú ý, không đưc yêu thương và/hoc không đưc bo v
không?
Con quý vcó bao giờ sống vi cha (m)/ngưi nuôi nng có các vn đề về sc khe tâm thn không? (ví dnhư btrm cm, mt trí,
rối lon lưng cc, PTSD, hay chng ri lon lo âu)
Cha (m)/ngưi nu
ôi nng có bao gilăng m, hthp nhân phm, hoc dè bu con quý vị không?
Cha (m) đẻ của đa trhoc bt kngưi nuôi nng nào đã tng, hoc hin đang gp vn đề về nghin rưu, cht kích thích bt hp
pháp hay sử dụng thuc theo toa không?
Con quý vcó b
ao githiếu schăm sóc thích hp ca ngưi nuôi nng không (chng hn như không đưc bo vtránh các tình
hung nguy him, hoc không đưc trông nom chăm sóc khi đau bnh hay gp thương tích, ngay ckhi có ngun trgiúp)?
Con quý vcó bao giờ bắt gp hoc nghe thy cha (m)/ngưi nuôi nng bngưi ln khác la mng, chi th, lăng mhay hnhc
không? HOC Con quý vcó bao giờ bắt gp hoc nghe thy cha (m)/ni nuôi nng btát, đá, đm, đánh đp hoc blàm hi bng
vũ khí không?
Trong hgia đình có ngưi l
n nào thưng xuyên hoc rt thưng xuyên xô đẩy, túm ly, tát, hoc ném đồ vật vào con quý vkhông?
HOC Trong gia đình có ngưi ln nào tng đánh con quý vị mạnh ti mc để lại du vết trên ngưi em hoc gây thương tích cho em
không? HOẶC Trong gia đình có ngưi ln nào tng đe da con quý vhoặc có cách hành xkhiến con quý vlo s em có thể bị tổn
thương không?
Con quý vcó bao giờ bị lạm dng tình dc không? Ví d, có ai đng chm con quý vhoc đnghcon quý vđụng chm vào ngưi đó
mặc em không mun, hoc khiến con quý vcảm thấy bất an, hay ai tìm cách hoc thc sđã sinh hot tình dc qua đưng
ming, hu môn, hay âm đo vi con quý vkhông?
Có bao gicó n
hng thay đi đáng k về mi quan htình cm ca (nhng) ngưi nuôi nng đa trkhông? Ví d, cha (m)/ngưi
nuôi nng ly hôn hoc ly thân, hoc ngưi yêu chuyn vào hoc chuyn ra khi nhà?
Cộng các câu trả lời "có" cho mc đu tiên này:
Vui lòng tiếp
tc đin phn còn li ca bn câu hi trang mt sau.
Teen (Parent/Caregiver Report) Deidentified
Vietnamese)2020)
)
Phn 2
Con quý vcó bao giờ bắt gp hay nghe thấy hành đng bạo lc, hoc là nn nhân bo lc trong khu ph, cng đng, hay trưng hc
của quý vkhông? (ví d, là đi tưng bị ức hiếp, hành hung, hoc các hành đng bo lc khác, chiến tranh hoc khng b)
Con quý v
bao giờ bị phân bit đi xkhông (chng hn như bgây khó dhoc làm cho em cm thy bị hạ thp nhân phm hay
không hòa nhp vì sc tc, chng tc, nhn dng gii tính, xu hưng tính dc, tôn giáo, các khiếm khuyết trong hc tp, hoc tình trng
khuyết tt)?
Con quý vcó bao giờ gặp rc ri vgia cư không (ví dnhư là ngưi vô gia cư, không có nơi cư ngụ cố định, chuyn nơi n hai ln
trong vòng sáu tháng, byêu cu ri khi nhà thuê hoc tch thu nhà thế nợ, hoc phi sng cùng vi nhiu gia đình hoc các thành viên
gia đình)?
Quý vcó bao gi
lo ngi con quý vkhông có đủ đồ ăn hoc hết đăn cho con quý vtrưc khi quý vcó thmua thêm không?
Con quý vcó bao giờ bị tách khi cha (m) hoc ngưi nuôi nng ca em vì lý do di trú hay sp xếp chăm nuôi tm thi không?
Con quý vcó bao giờ sống vi cha (m)/ngưi nuôi nng btàn tt hay có bnh tt nghiêm trng không?
Con quý vcó bao giờ sống cùng vi cha (m)/ngưi nuôi nng đã qua đi không?
Con quý vcó bao giờ bị giam gi, bt gi, hoc b tù không?
Con quý vcó bao giờ bị ngưi yêu đe da hay ngưc đãi đánh đp hoc la mng (ví dnhư bn trai hoc bn gái) không?
Cộng các câu trả lời "có" cho mc đu tiên này:
Teen (Parent/Caregiver Report) Deidentified
Vietnamese)2020)
)