Utbildning/Examen
Personnummer
Timarvode
Arvode timmar 2017-03-
23 EA
Efternamn, förnamn
Gatuadress
Postnr
Ort
Institution/motsvarande (där arbetet utförts)
Arbetstagarens tel.nr/E-post
Datum och underskrift av arbetstagaren
År mån
Typ av arbetsuppgifter (Ange bokstav nedan under typ av arvode)
A =
F =
T =
Administrativt
Undervisning
Forskning
Tekniskt
Timarvode exklusive semesterersättning enligt semesterlagen.
Antal timmar ska vara efter avdrag för lunch. Summan avrundas till närmaste 15 min. Rast omfattande 30 minuter, måste tas ut om den sammanlagda arbetstiden under
ett arbetspass är mer än 5 timmar.
Datum
Typ av arvode
Antal tim o min
Arvode/tim
K-rad nr Datum
Typ av arvode Antal tim o min
Arvode/tim
K - rad nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Annat skatteavdrag
än 30 %
Semesterersättning 12 %
Belopp
Kontering
Rad nr Procent
Ansvar
Verksamhet
Fritt fält
1
2
3
Ob. tillägg (kl)
Ob. tillägg (kl)
Arbetsuppgifter / kurs / särskilda upplysningar
Om Ob. tillägg, ange klockan fr o m - t o m.
Används av person
som ej har annan
anställning inom universitetet
OBS! Gråmarkerade fält ifylls av institution/motsv
S:a timmar S:a belopp
(exkl. ob.till. och sem.ers)
U =
Blanketten är för internt bruk vid institution/motsvarande