DIN - A4 CHAP - IAC
30/10/14
CENTRE DE SALUT PÚBLICA DE (A OMPLIR PER LA PERSONA INTERESSADA)
CENTRO DE SALUD PÚBLICA DE (A CUMPLIMENTAR POR LA PERSONA INTERESADA)
COMUNICACIÓ PRÈVIA D'ACTIVITAT I INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE
SANITARI D'ESTABLIMENTS ALIMENTARIS MENORS
COMUNICACIÓN PREVIA DE ACTIVIDAD E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
SANITARIO DE ESTABLECIMIENTOS ALIMENTARIOS MENORES
FULL
HOJA
1 de 2
A
TIPUS DE COMUNICACIÓ / TIPO DE COMUNICACIÓN
NÚM. DE REFERÈNCIA / Nº DE REFERENCIA
Inici d'activitat
Inicio de actividad
Canvi de titular
Cambio de titular
Canvi de denominació social
Cambio de denominación social
Cessament definitiu en l'activitat
Cese definitivo en la actividad
Canvi de denominació o de numeració de domicili
Cambio de denominación o de numeración del domicilio
Ampliació d'activitat
Ampliación de actividad
Cessament d'activitat
Cese de actividad
Altres
Otros
B
DADES DEL TITULAR DE L'ESTABLIMENT / DATOS DEL TITULAR DEL ESTABLECIMIENTO
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
NIF / CIF / NIE
DOMICILI SOCIAL (CARRER/PLAÇA I NÚMERO) / DOMICILIO SOCIAL (CALLE/PLAZA Y NÚMERO)
CP
LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO
FAX
COGNOMS I NOM DEL REPRESENTANT LEGAL / APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
DNI / NIE
TELÈFON / TELÉFONO
ADREÇA PER A NOTIFICACIONS / DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
LOCALITAT / LOCALIDAD
CP
PROVÍNCIA / PROVINCIA CORREU-E / CORREO-E
C
DADES DE L'ESTABLIMENT / DATOS DEL ESTABLECIMIENTO
ADREÇA DE L'ESTABLIMENT (CARRER / PLAÇA I NÚMERO)
DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO (CALLE / PLAZA Y NÚMERO)
CP
TELÈFON / TELÉFONODENOMINACIÓ / DENOMINACIÓN LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA
NÚM. D'INSCRIPCIÓ AL REGISTRE SANITARI D'ESTABLIMENTS ALIMENTARIS MENORS
Nº INSCRIPCIÓN EN REGISTRO SANITARIO ESTABLECIMENTOS ALIMENTARIOS MENORES
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE 298, de
14/12/99).
REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA
DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
D
ACTIVITAT / ACTIVIDAD
EM-11
Detallista de fruites i verdures
Minorista de frutas y verduras
Detallista de begudes alcohòliques
Minorista de bebidas alcohólicas
Detallista de productes d'aperitiu, fruites seques, confitats, etc.
Minorista de productos de aperitivo, frutos secos, encurtidos, etc.
Detallista de preparats alimenticis per a règims dietètics i/o especials
Minorista de preparados alimenticios para regímenes dietéticos y/o especiales
Detallista de condiments i espècies
Minorista de condimentos y especias
Detallista de caramels.
Minorista de caramelos.
Detallista de congelats
Minorista de congelados
Detallista d'aliments estimulants (café, te, infusions, etc.)
Minorista de alimentos estimulantes (café, té, infusiones, etc.)
EM-12
Pescateria (venda de peix
Pescadería (venta de pescado)
Elaboració de productes de la pesca
Elaboración de productos de la pesca
EM-15
Elaboració de formatges
Elaboración de quesos
EM-20
Elaboració de pa i pans especials
Elaboración de pan y panes especiales
Elaboració de productes de pastisseria-confiteria-brioxeria-rebosteria
Elaboración de productos de pastelería-confitería-bollería-repostería
Cocció de productes semielaborats de pa i pans especials
Cocción de productos semielaborados de pan y panes especiales
Cocció de productes semielaborats de pastisseria-confiteria-brioxeria-rebosteria
Cocción productos semielaborados de pastelería-confitería-bollería-repostería
Despatx de pa i/o productes de pastisseria, brioxeria i rebosteria
Despacho de pan y/o productos de pastelería, bollería y repostería
Elaboració de masses fregides
Elaboración de masas fritas
EM-26
Elaboració de menjar per a emportar
Elaboración de comidas para llevar
Venda de menjar per a emportar
Venta de comidas para llevar
Servici de menjar preparat a col·lectivitats
Servicio de comidas preparadas a colectividades
Elaboració de menjar preparat per a consumir-lo en l'establiment
Elaboración comidas preparadas para consumo en el propio establecimiento
Consum de menjar preparat
Consumo de comidas preparadas
Tipus (*):
Tipo (*):
TU TGC SB CAM HOS EI
ES PE EMP CAS EOIJ
Altres
Otros
(*) TU Turístic / TGC Turístic de gran capacitat (més de 250 menús) / SB Sala de banquets /
CAM Centre d'atenció a majors / HOS Hospital / EI Escola infantil / ES Escolars / PE
Penitenciari / EMP Empreses / CAS Centres assistencials / EOIJ Establiments d'oci infantil i
juvenil
(*) TU Turístico / TGC Turístico de gran capacidad (más de 250 menús) / SB Salón de
banquetes / CAM Centro de atención a mayores / HOS Hospital / EI Escuela infantil / ES
Escolares / PE Penitenciaría / EMP Empresas / CAS Centros asistenciales / EOIJ
Establecimientos de ocio infantiles juveniles
EM-28
Elaboració de gelats
Elaboración de helados
Elaboració d'orxata
Elaboración de horchata
EM-40
Detallista polivalent
Minorista polivalente
ALTRES (INDIQUEU ACTIVITAT) / OTROS (INDICAR ACTIVIDAD)
DIN - A4 CHAP - IAC
30/10/14
CENTRE DE SALUT PÚBLICA DE (A OMPLIR PER LA PERSONA INTERESSADA)
CENTRO DE SALUD PÚBLICA DE (A CUMPLIMENTAR POR LA PERSONA INTERESADA)
COMUNICACIÓ PRÈVIA D'ACTIVITAT I INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE
SANITARI D'ESTABLIMENTS ALIMENTARIS MENORS
COMUNICACIÓN PREVIA DE ACTIVIDAD E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
SANITARIO DE ESTABLECIMIENTOS ALIMENTARIOS MENORES
FULL
HOJA
1 de 2
A
TIPUS DE COMUNICACIÓ / TIPO DE COMUNICACIÓN
NÚM. DE REFERÈNCIA / Nº DE REFERENCIA
Inici d'activitat
Inicio de actividad
Canvi de titular
Cambio de titular
Canvi de denominació social
Cambio de denominación social
Cessament definitiu en l'activitat
Cese definitivo en la actividad
Canvi de denominació o de numeració de domicili
Cambio de denominación o de numeración del domicilio
Ampliació d'activitat
Ampliación de actividad
Cessament d'activitat
Cese de actividad
Altres
Otros
B
DADES DEL TITULAR DE L'ESTABLIMENT / DATOS DEL TITULAR DEL ESTABLECIMIENTO
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
NIF / CIF / NIE
DOMICILI SOCIAL (CARRER/PLAÇA I NÚMERO) / DOMICILIO SOCIAL (CALLE/PLAZA Y NÚMERO)
CP
LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO
FAX
COGNOMS I NOM DEL REPRESENTANT LEGAL / APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
DNI / NIE
TELÈFON / TELÉFONO
ADREÇA PER A NOTIFICACIONS / DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
LOCALITAT / LOCALIDAD
CP
PROVÍNCIA / PROVINCIA CORREU-E / CORREO-E
C
DADES DE L'ESTABLIMENT / DATOS DEL ESTABLECIMIENTO
ADREÇA DE L'ESTABLIMENT (CARRER / PLAÇA I NÚMERO)
DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO (CALLE / PLAZA Y NÚMERO)
CP
TELÈFON / TELÉFONODENOMINACIÓ / DENOMINACIÓN LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA
NÚM. D'INSCRIPCIÓ AL REGISTRE SANITARI D'ESTABLIMENTS ALIMENTARIS MENORS
Nº INSCRIPCIÓN EN REGISTRO SANITARIO ESTABLECIMENTOS ALIMENTARIOS MENORES
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE 298, de
14/12/99).
REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA
DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
D
ACTIVITAT / ACTIVIDAD
EM-11
Detallista de fruites i verdures
Minorista de frutas y verduras
Detallista de begudes alcohòliques
Minorista de bebidas alcohólicas
Detallista de productes d'aperitiu, fruites seques, confitats, etc.
Minorista de productos de aperitivo, frutos secos, encurtidos, etc.
Detallista de preparats alimenticis per a règims dietètics i/o especials
Minorista de preparados alimenticios para regímenes dietéticos y/o especiales
Detallista de condiments i espècies
Minorista de condimentos y especias
Detallista de caramels.
Minorista de caramelos.
Detallista de congelats
Minorista de congelados
Detallista d'aliments estimulants (café, te, infusions, etc.)
Minorista de alimentos estimulantes (café, té, infusiones, etc.)
EM-12
Pescateria (venda de peix
Pescadería (venta de pescado)
Elaboració de productes de la pesca
Elaboración de productos de la pesca
EM-15
Elaboració de formatges
Elaboración de quesos
EM-20
Elaboració de pa i pans especials
Elaboración de pan y panes especiales
Elaboració de productes de pastisseria-confiteria-brioxeria-rebosteria
Elaboración de productos de pastelería-confitería-bollería-repostería
Cocció de productes semielaborats de pa i pans especials
Cocción de productos semielaborados de pan y panes especiales
Cocció de productes semielaborats de pastisseria-confiteria-brioxeria-rebosteria
Cocción productos semielaborados de pastelería-confitería-bollería-repostería
Despatx de pa i/o productes de pastisseria, brioxeria i rebosteria
Despacho de pan y/o productos de pastelería, bollería y repostería
Elaboració de masses fregides
Elaboración de masas fritas
EM-26
Elaboració de menjar per a emportar
Elaboración de comidas para llevar
Venda de menjar per a emportar
Venta de comidas para llevar
Servici de menjar preparat a col·lectivitats
Servicio de comidas preparadas a colectividades
Elaboració de menjar preparat per a consumir-lo en l'establiment
Elaboración comidas preparadas para consumo en el propio establecimiento
Consum de menjar preparat
Consumo de comidas preparadas
Tipus (*):
Tipo (*):
TU TGC SB CAM HOS EI
ES PE EMP CAS EOIJ
Altres
Otros
(*) TU Turístic / TGC Turístic de gran capacitat (més de 250 menús) / SB Sala de banquets /
CAM Centre d'atenció a majors / HOS Hospital / EI Escola infantil / ES Escolars / PE
Penitenciari / EMP Empreses / CAS Centres assistencials / EOIJ Establiments d'oci infantil i
juvenil
(*) TU Turístico / TGC Turístico de gran capacidad (más de 250 menús) / SB Salón de
banquetes / CAM Centro de atención a mayores / HOS Hospital / EI Escuela infantil / ES
Escolares / PE Penitenciaría / EMP Empresas / CAS Centros asistenciales / EOIJ
Establecimientos de ocio infantiles juveniles
EM-28
Elaboració de gelats
Elaboración de helados
Elaboració d'orxata
Elaboración de horchata
EM-40
Detallista polivalent
Minorista polivalente
ALTRES (INDIQUEU ACTIVITAT) / OTROS (INDICAR ACTIVIDAD)
DIN - A4 CHAP - IAC
30/10/14
CENTRE DE SALUT PÚBLICA DE (A OMPLIR PER LA PERSONA INTERESSADA)
CENTRO DE SALUD PÚBLICA DE (A CUMPLIMENTAR POR LA PERSONA INTERESADA)
COMUNICACIÓ PRÈVIA D'ACTIVITAT I INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE
SANITARI D'ESTABLIMENTS ALIMENTARIS MENORS
COMUNICACIÓN PREVIA DE ACTIVIDAD E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
SANITARIO DE ESTABLECIMIENTOS ALIMENTARIOS MENORES
FULL
HOJA
2 de 2
G
AMPLIACIÓ D'ACTIVITAT / AMPLIACIÓN DE ACTIVIDAD
NOVES ACTIVITATS ALIMENTÀRIES / NUEVAS ACTIVIDADES ALIMENTARIAS
H
CESSAMENT D'ACTIVITAT / CESE DE ACTIVIDAD
ACTIVITATS ALIMENTÀRIES EN LES QUALS CESSA / ACTIVIDADES ALIMENTARIAS EN LAS QUE CESA
I
ALTRES / OTROS
J
DECLARACIÓ RESPONSABLE / DECLARACIÓN RESPONSABLE
Dispose de locals i de l'equipament necessari per a dur a terme les activitats i s'adeqüen a la normativa.
Que dispone de locales y del equipamiento necesario para llevar a cabo las actividades y se adecuan a la normativa que les es de aplicación.
Dispose d'aigua apta per al consum humà procedent de:
Que dispone de agua apta para el consumo humano procedente de:
Connexió a la xarxa pública
Conexión a la red pública
Altres sistemes (indique quin):
Otros sistemas (indicar):
En el caso de desarrollar actividad marginal de suministro a otros establecimientos, esta actividad se realizará en las condiciones siguientes:
- La mayor parte de la producción se venderá al consumidor final en el propio establecimiento.
- La empresa garantiza que dispone de instalaciones y equipos adecuados y proporcionales para la obtención higiénica de su volumen de producción.
- La empresa se responsabiliza de suministrar los productos elaborados sólo a otros establecimientos menores (no sujetos a inscripción en el Registro General
Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos).
- La empresa garantiza que este suministro solo se hará en el ámbito del Departamento de salud.
En el cas de desenrotllar activitat marginal de subministrament a altres establiments, esta activitat es realitzarà en les condicions següents:
- La major part de la producció es vendrà al consumidor final en el propi establiment.
- L'empresa garantix que disposa d'instal·lacions i equips adequats i proporcionals per a l'obtenció higiènica del seu volum de producció.
- L'empresa es responsabilitza de subministrar els productes elaborats només a altres establiments menors (no subjectes a inscripció en el Registre General
Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments).
- L'empresa garantix que este subministrament només es farà en l'àmbit del Departament de salut.
K
DOCUMENTACIÓ QUE APORTE / DOCUMENTACIÓ APORTADA
Acreditació de qui signa la comunicació (fotocòpia del DNI/
NIE del representant legal o del titular)
Acreditación del firmante de la comunicación (fotocopia del
DNI/NIE del representante legal o del titular)
CIF de l'empresa
CIF de la empresa
Document acreditatiu del canvi de titular
Documento acreditativo del cambio de titular
Document acreditatiu de la representativitat de qui signa la comunicació
Documento acreditativo de la representatividad del firmante de comunicación
Declaració responsable que els menjars preparats procedixen d'empreses inscrites en el
Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments (RGSEAA)
Declaración responsable de que las comidas preparadas proceden de empresas inscritas
en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA)
L
AUTORITZACIÓ I DECLARACIÓ / AUTORIZACIÓN Y DECLARACIÓN
Si no marca l'autorització, l'interessat està obligat a aportar els documents en els termes que exigixen les normes que regulen el procediment.
Caso de no suscribir la autorización, el interesado estará obligado a aportar los documentos en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento.
D'acord amb el que disposa l'article 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues
administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic, done la meua autorització perquè l'administració obtinga
directament la comprovació de les meues dades d'identitat (DNI) i, si és el cas, de residència.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el que se establecen medidas de simplificación y de reducción
de cargas administrativas en los procedimientos gestionados por la administración de la Generalitat y su sector público (DOCV núm 6.376 de 14.10.2010), doy mi
autorización para que la administración obtenga directamente la comprobación de mis datos de identidad (DNI) y, en su caso, de residencia.
Manifeste, sota la meua responsabilitat que conec que la inexactitud, falsedat o omissió en qualsevol dada, manifestació o document que adjunte o incorpore
determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat, sense perjuí de les responsabilitats penals, civils o administratives a què hi haja lloc.
Mediante la presente el interesado manifiesta bajo su responsabilidad conocer que la inexactitud, falsedad u omisión en cualquier dato, manifestación o documento que
se acompaña o incorpore determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o
administrativas a que hubiera lugar.
L'administració pot efectuar totes les comprovacions oportunes per a la inscripció correcta de l'establiment en el registre.
La administración podrá efectuar cuantas comprobaciones resulten oportunas para la correcta inscripción del establecimiento en el registro.
INFORMACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ / INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
M
Per a obtindre informació sobre l'estat de tramitació del seu procediment podeu dirigir-vos al centre de salut pública corresponent per raons de territorialitat.
Para obtener información sobre el estado de tramitación de su procedimiento puede dirigirse al centro de salud pública correspondiente por razones de territorialidad.
, d de
Signatura i segell
Firma y sello:
E
CANVI DE TITULAR O DENOMINACIÓ SOCIAL
CAMBIO DE TITULAR O DENOMINACIÓN SOCIAL
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL DE L'ANTERIOR TITULAR / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL ANTERIOR TITULAR
F
CANVI DE DENOMINACIÓ/NUMERACIÓ DEL DOMICILI
CAMBIO DE DENOMINACIÓN/NUMERACIÓN DEL DOMICILIO
DENOMINACIÓ-NUMERACIÓ ANTERIOR / DENOMINACIÓN-NUMERACIÓN ANTERIOR
click to sign
signature
click to edit
DIN - A4 CHAP - IAC
30/10/14
CENTRE DE SALUT PÚBLICA DE (A OMPLIR PER LA PERSONA INTERESSADA)
CENTRO DE SALUD PÚBLICA DE (A CUMPLIMENTAR POR LA PERSONA INTERESADA)
COMUNICACIÓ PRÈVIA D'ACTIVITAT I INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE
SANITARI D'ESTABLIMENTS ALIMENTARIS MENORS
COMUNICACIÓN PREVIA DE ACTIVIDAD E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
SANITARIO DE ESTABLECIMIENTOS ALIMENTARIOS MENORES
FULL
HOJA
2 de 2
G
AMPLIACIÓ D'ACTIVITAT / AMPLIACIÓN DE ACTIVIDAD
NOVES ACTIVITATS ALIMENTÀRIES / NUEVAS ACTIVIDADES ALIMENTARIAS
H
CESSAMENT D'ACTIVITAT / CESE DE ACTIVIDAD
ACTIVITATS ALIMENTÀRIES EN LES QUALS CESSA / ACTIVIDADES ALIMENTARIAS EN LAS QUE CESA
I
ALTRES / OTROS
J
DECLARACIÓ RESPONSABLE / DECLARACIÓN RESPONSABLE
Dispose de locals i de l'equipament necessari per a dur a terme les activitats i s'adeqüen a la normativa.
Que dispone de locales y del equipamiento necesario para llevar a cabo las actividades y se adecuan a la normativa que les es de aplicación.
Dispose d'aigua apta per al consum humà procedent de:
Que dispone de agua apta para el consumo humano procedente de:
Connexió a la xarxa pública
Conexión a la red pública
Altres sistemes (indique quin):
Otros sistemas (indicar):
En el caso de desarrollar actividad marginal de suministro a otros establecimientos, esta actividad se realizará en las condiciones siguientes:
- La mayor parte de la producción se venderá al consumidor final en el propio establecimiento.
- La empresa garantiza que dispone de instalaciones y equipos adecuados y proporcionales para la obtención higiénica de su volumen de producción.
- La empresa se responsabiliza de suministrar los productos elaborados sólo a otros establecimientos menores (no sujetos a inscripción en el Registro General
Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos).
- La empresa garantiza que este suministro solo se hará en el ámbito del Departamento de salud.
En el cas de desenrotllar activitat marginal de subministrament a altres establiments, esta activitat es realitzarà en les condicions següents:
- La major part de la producció es vendrà al consumidor final en el propi establiment.
- L'empresa garantix que disposa d'instal·lacions i equips adequats i proporcionals per a l'obtenció higiènica del seu volum de producció.
- L'empresa es responsabilitza de subministrar els productes elaborats només a altres establiments menors (no subjectes a inscripció en el Registre General
Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments).
- L'empresa garantix que este subministrament només es farà en l'àmbit del Departament de salut.
K
DOCUMENTACIÓ QUE APORTE / DOCUMENTACIÓ APORTADA
Acreditació de qui signa la comunicació (fotocòpia del DNI/
NIE del representant legal o del titular)
Acreditación del firmante de la comunicación (fotocopia del
DNI/NIE del representante legal o del titular)
CIF de l'empresa
CIF de la empresa
Document acreditatiu del canvi de titular
Documento acreditativo del cambio de titular
Document acreditatiu de la representativitat de qui signa la comunicació
Documento acreditativo de la representatividad del firmante de comunicación
Declaració responsable que els menjars preparats procedixen d'empreses inscrites en el
Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments (RGSEAA)
Declaración responsable de que las comidas preparadas proceden de empresas inscritas
en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA)
L
AUTORITZACIÓ I DECLARACIÓ / AUTORIZACIÓN Y DECLARACIÓN
Si no marca l'autorització, l'interessat està obligat a aportar els documents en els termes que exigixen les normes que regulen el procediment.
Caso de no suscribir la autorización, el interesado estará obligado a aportar los documentos en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento.
D'acord amb el que disposa l'article 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues
administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic, done la meua autorització perquè l'administració obtinga
directament la comprovació de les meues dades d'identitat (DNI) i, si és el cas, de residència.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el que se establecen medidas de simplificación y de reducción
de cargas administrativas en los procedimientos gestionados por la administración de la Generalitat y su sector público (DOCV núm 6.376 de 14.10.2010), doy mi
autorización para que la administración obtenga directamente la comprobación de mis datos de identidad (DNI) y, en su caso, de residencia.
Manifeste, sota la meua responsabilitat que conec que la inexactitud, falsedat o omissió en qualsevol dada, manifestació o document que adjunte o incorpore
determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat, sense perjuí de les responsabilitats penals, civils o administratives a què hi haja lloc.
Mediante la presente el interesado manifiesta bajo su responsabilidad conocer que la inexactitud, falsedad u omisión en cualquier dato, manifestación o documento que
se acompaña o incorpore determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o
administrativas a que hubiera lugar.
L'administració pot efectuar totes les comprovacions oportunes per a la inscripció correcta de l'establiment en el registre.
La administración podrá efectuar cuantas comprobaciones resulten oportunas para la correcta inscripción del establecimiento en el registro.
INFORMACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ / INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
M
Per a obtindre informació sobre l'estat de tramitació del seu procediment podeu dirigir-vos al centre de salut pública corresponent per raons de territorialitat.
Para obtener información sobre el estado de tramitación de su procedimiento puede dirigirse al centro de salud pública correspondiente por razones de territorialidad.
, d de
Signatura i segell
Firma y sello:
E
CANVI DE TITULAR O DENOMINACIÓ SOCIAL
CAMBIO DE TITULAR O DENOMINACIÓN SOCIAL
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL DE L'ANTERIOR TITULAR / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL ANTERIOR TITULAR
F
CANVI DE DENOMINACIÓ/NUMERACIÓ DEL DOMICILI
CAMBIO DE DENOMINACIÓN/NUMERACIÓN DEL DOMICILIO
DENOMINACIÓ-NUMERACIÓ ANTERIOR / DENOMINACIÓN-NUMERACIÓN ANTERIOR
click to sign
signature
click to edit