APERCTB (13.11.2018)
ANNEX PART B
COMUNICACIÓ D'OBERTURA DE CENTRE DE TREBALL
ANEXO PARTE B
COMUNICACIÓN DE APERTURA DE CENTRO DE TRABAJO
CESSPCT - SMSADIN - A4
CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO
A
EN EL CAS DE TRACTAR-SE D'UNA OBRA DE CONSTRUCCIÓ
EN EL CASO DE TRATARSE DE UNA OBRA DE CONSTRUCCIÓN
NÚM. INSCRIPCIÓ REGSITRE D'EMPRESES ACREDITADES
NÚM. INSCRIPCIÓN REGISTRO DE EMPRESAS ACREDDITADAS
NÚM. D'EXPEDIENT DE LA PRIMERA COMUNICACIÓ
NÚM. DE EXPEDIENTE DE LA PRIMERA COMUNICACIÓN
ACOMPANYA PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL I ACTA D'APROBACIÓ *
ACOMPAÑA PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y ACTA DE APROBACIÓN *
ACOMPANYA AVALUACIÓ DE RISCOS *
ACOMPAÑA EVALUACIÓN DE RIESGOS *
TIPUS D'OBRA
TIPO DE OBRA
DIRECCIÓ DE L'OBRA *
DIRECCIÓN DE LA OBRA *
DATA DE COMENÇAMENT DE L'OBRA
FECHA DE COMIENZO DE LA OBRA
DURACIÓ PREVISTA DELS TREBALLS EN L'OBRA
DURACIÓN PREVISTA DE LOS TRABAJOS EN LA OBRA
DURACIÓ PREVISTA DELS TREBALLS EN L'OBRA DEL CONTRATISTA
DURACIÓN PREVISTA DE LOS TRABAJOS EN LA OBRA DEL CONTRATISTA
NOMBRE MÀXIM ESTIMAT DE TREBALLADORS EN TOTAL A L'OBRA
NÚMERO MÁXIMO ESTIMADO DE TRABAJADORES EN TODA LA OBRA
NOMBRE PREVIST DE SUBCONTRATISTES I TREBALLADORS AUTÒNOMS EN L'OBRA DEPENENTS DEL CONTRATISTA
NÚMERO PREVISTO DE SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA OBRA DEPENDIENTES DEL CONTRATISTA
REALITZA TREBALLS O ACTIVITATS INCLOSES EN EL ANNEX II DEL REIAL DECRET 1627/1997, DE 24 D'OCTUBRE, PEL QUAL S'ESTABLEIXEN LES DISPOSICIONS
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.
REALIZA TRABAJOS O ACTIVIDADES INCLUIDOS EN EL ANEXO II DEL REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.
SI NO
DADES DEL PROMOTOR / DATOS DEL PROMOTOR
EN CAS AFIRMATIU, ESPECIFIQUEU TREBALL O ACTIVITATS / EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR TRABAJOS Y ACTIVIDADES
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL *
NIF / NIE *
DOMICILI / DOMICILIO
LOCALITAT / LOCALIDAD
CP
DADES DEL PROJECTISTA/ES / DATOS DEL PROYECTISTA/S
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
NIF / NIE
DOMICILI / DOMICILIO
LOCALITAT / LOCALIDAD
CP
DADES DEL COORDINADOR/S DE SEGURETAT I SALUT FASE D'EL·LABORACIÓ DE PROJECTE
DATOS DEL COORDINADOR/ES DE SEGURIDAD Y SALUD FASE DE ELABORACIÓN DE PROYECTO
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
NIF / NIE
DOMICILI / DOMICILIO
LOCALITAT / LOCALIDAD
CP
DADES DEL COORDINADOR/S DE SEGURETAT I SALUT. FASE D'EXECUCIÓ D'OBRA
DATOS DEL COORDINADOR/ES DE SEGURIDAD Y SALUD. FASE DE EJECUCIÓN DE OBRA
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
NIF / NIE
DOMICILI / DOMICILIO
LOCALITAT / LOCALIDAD
CP
(*) CAMPS DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA / CAMPOS DE CUMPLIMENTACIÓN OBLIGATORIA.
REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA
DATA D'ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan
administratiu, com a titular responsable del fitxer, fent ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues
competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició
davant esta Conselleria (C/ Democràcia, 77 46018-VALÈNCIA), tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la
Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14.12.1999).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este
órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el
ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante ésta Conselleria (C/ Democràcia, 77 46018-VALENCIA), todo ello de conformidad con lo
dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE 298, de
14.12.1999).
Firma:
ded,
(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN
IA - 21330- 01 - E
APERCTB (13.11.2018)
ANNEX PART B
COMUNICACIÓ D'OBERTURA DE CENTRE DE TREBALL
ANEXO PARTE B
COMUNICACIÓN DE APERTURA DE CENTRO DE TRABAJO
CESSPCT - SMSADIN - A4
CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO
A
EN EL CAS DE TRACTAR-SE D'UNA OBRA DE CONSTRUCCIÓ
EN EL CASO DE TRATARSE DE UNA OBRA DE CONSTRUCCIÓN
NÚM. INSCRIPCIÓ REGSITRE D'EMPRESES ACREDITADES
NÚM. INSCRIPCIÓN REGISTRO DE EMPRESAS ACREDDITADAS
NÚM. D'EXPEDIENT DE LA PRIMERA COMUNICACIÓ
NÚM. DE EXPEDIENTE DE LA PRIMERA COMUNICACIÓN
ACOMPANYA PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL I ACTA D'APROBACIÓ *
ACOMPAÑA PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y ACTA DE APROBACIÓN *
ACOMPANYA AVALUACIÓ DE RISCOS *
ACOMPAÑA EVALUACIÓN DE RIESGOS *
TIPUS D'OBRA
TIPO DE OBRA
DIRECCIÓ DE L'OBRA *
DIRECCIÓN DE LA OBRA *
DATA DE COMENÇAMENT DE L'OBRA
FECHA DE COMIENZO DE LA OBRA
DURACIÓ PREVISTA DELS TREBALLS EN L'OBRA
DURACIÓN PREVISTA DE LOS TRABAJOS EN LA OBRA
DURACIÓ PREVISTA DELS TREBALLS EN L'OBRA DEL CONTRATISTA
DURACIÓN PREVISTA DE LOS TRABAJOS EN LA OBRA DEL CONTRATISTA
NOMBRE MÀXIM ESTIMAT DE TREBALLADORS EN TOTAL A L'OBRA
NÚMERO MÁXIMO ESTIMADO DE TRABAJADORES EN TODA LA OBRA
NOMBRE PREVIST DE SUBCONTRATISTES I TREBALLADORS AUTÒNOMS EN L'OBRA DEPENENTS DEL CONTRATISTA
NÚMERO PREVISTO DE SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA OBRA DEPENDIENTES DEL CONTRATISTA
REALITZA TREBALLS O ACTIVITATS INCLOSES EN EL ANNEX II DEL REIAL DECRET 1627/1997, DE 24 D'OCTUBRE, PEL QUAL S'ESTABLEIXEN LES DISPOSICIONS
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.
REALIZA TRABAJOS O ACTIVIDADES INCLUIDOS EN EL ANEXO II DEL REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.
SI NO
DADES DEL PROMOTOR / DATOS DEL PROMOTOR
EN CAS AFIRMATIU, ESPECIFIQUEU TREBALL O ACTIVITATS / EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR TRABAJOS Y ACTIVIDADES
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL *
NIF / NIE *
DOMICILI / DOMICILIO
LOCALITAT / LOCALIDAD
CP
DADES DEL PROJECTISTA/ES / DATOS DEL PROYECTISTA/S
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
NIF / NIE
DOMICILI / DOMICILIO
LOCALITAT / LOCALIDAD
CP
DADES DEL COORDINADOR/S DE SEGURETAT I SALUT FASE D'EL·LABORACIÓ DE PROJECTE
DATOS DEL COORDINADOR/ES DE SEGURIDAD Y SALUD FASE DE ELABORACIÓN DE PROYECTO
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
NIF / NIE
DOMICILI / DOMICILIO
LOCALITAT / LOCALIDAD
CP
DADES DEL COORDINADOR/S DE SEGURETAT I SALUT. FASE D'EXECUCIÓ D'OBRA
DATOS DEL COORDINADOR/ES DE SEGURIDAD Y SALUD. FASE DE EJECUCIÓN DE OBRA
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
NIF / NIE
DOMICILI / DOMICILIO
LOCALITAT / LOCALIDAD
CP
(*) CAMPS DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA / CAMPOS DE CUMPLIMENTACIÓN OBLIGATORIA.
REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA
DATA D'ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan
administratiu, com a titular responsable del fitxer, fent ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues
competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició
davant esta Conselleria (C/ Democràcia, 77 46018-VALÈNCIA), tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la
Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14.12.1999).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este
órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el
ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante ésta Conselleria (C/ Democràcia, 77 46018-VALENCIA), todo ello de conformidad con lo
dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE 298, de
14.12.1999).
Firma:
ded,
(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA EL INTERESADO
IA - 21330- 01 - E