APERCTA (05/08/2019)
ANNEX PART A
COMUNICACIÓ D'OBERTURA DE CENTRE DE TREBALL
ANEXO PARTE A
COMUNICACIÓN DE APERTURA DE CENTRO DE TRABAJO
CESSPCT - SMSADIN - A4
CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO
REGISTRE / REGISTRO
NÚM. EXPEDIENT / NÚM. EXPEDIENTE
A
DADES DE L'EMPRESA
DATOS DE LA EMPRESA
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL *
NIF / NIE *
DE NOVA CREACIÓ / DE NUEVA CREACIÓN *
JA EXISTENT / YA EXISTENTE *
DOMICILI SOCIAL / DOMICILIO SOCIAL *
LOCALITAT / LOCALIDAD *
PROVÍNCIA / PROVINCIA *
CP *
TELÈFON / TELÉFONO * ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO *
ACTIVITAT ECONÒMICA / ACTIVIDAD ECONÓMICA *
ENTITAT GESTORA O COL·LABORADORA DE A.T. I E.P. / ENTIDAD GESTORA O COLABORADORA DE A.T. Y E.P.
B
DADES DEL CENTRE DE TREBALL
DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO
DE NOVA CREACIÓ *
DE NUEVA CREACIÓN *
REPRESA D'ACTIVITAT *
REANUDACIÓN DE ACTIVIDAD *
CANVI D'ACTIVITAT *
CAMBIO DE ACTIVIDAD *
TRASLLAT *
TRASLADO *
NOM O RAÓ SOCIAL / NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
LOCALITAT / LOCALIDAD
DOMICILI / DOMICILIO
PROVÍNCIA / PROVINCIA
ALACANT / ALICANTE
CASTELLÓ / CASTELLÓN VALÈNCIA / VALENCIA
ACTIVITAT ECONÒMICA (CNAE 2009)* / ACTIVIDAD ECONÓMICA (CNAE 2009)* TELÈFON / TELÉFONO
CP
DATA D'INICIACIÓ DE L'ACTIVITAT DEL CENTRE AL QUAL ES REFEREIX LA PRESENT COMUNICACIÓ: *
FECHA DE INICIACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL CENTRO AL QUE SE REFIERE LA PRESENTE COMUNICACIÓN: *
NÚM. INSCR. SEG. SOCIAL
DONES *
MUJERES *
HOMES *
HOMBRES *
TOTAL *
NRE. TREBALLADORS OCUPATS
NÚM. TRABAJADORES OCUPADOS
CLASSE DE CENTRE DE TREBALL (TALLER, OFICINA, MAGATXEM, OBRA DE CONSTRUCCIÓ. SI ES TRACTA DE CENTRE MÒBIL, INDIQUE LA SEUA POSSIBLE LOCALITZACIÓ)*
CLASE DE CENTRO DE TRABAJO (TALLER, OFICINA, ALMACÉN, OBRA DE CONSTRUCCIÓN. SI SE TRATA DE CENTRO MÓVIL, INDICAR SU POSIBLE LOCALIZACIÓN) *
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA (m2)
SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2)
MODALITAT D'ORGANITZACIÓ PREVENTIVA / MODALIDAD DE ORGANIZACIÓN PREVENTIVA *
ASSUMPCIÓ PERSONAL PER L'EMPRESARI
ASUNCIÓN PERSONAL POR EL EMPRESARIO
TREBALLADORS DESIGNATS
TRABAJADORES DESIGNADOS
SERVEI DE PREVINCIÓ PROPI
SERVICIO DE PREVENCIÓN PROPIO
SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÉ
SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO
C
DADES DE PRODUCCIÓ I/O EMMAGATZEMATGE DEL CENTRE DE TREBALL
DATOS DE PRODUCCIÓN Y/O ALMACENAMIENTO DEL CENTRO DE TRABAJO
MAQUINÀRIA O APARELLS INSTAL·LATS / MAQUINARIA O APARATOS INSTALADOS POTÈNCIA INSTAL·LADA / POTENCIA INSTALADA (KW o CV)
REALITZA OPERACIONS O ACTIVITATS INCLOSES EN EL ANNEX I DEL REIAL DECRET 39/1997, DE 17 DE GENER, PEL QUAL S'APROVA EL REGLAMENT DELS
SERVEIS DE PREVENCIÓ.*
REALIZA OPERACIONES O ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL ANEXO I DEL REAL DECRETO 39/1997, DE 17 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO
DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. *
SI NO
EN CAS AFIRMATIU, ESPECIFIQUEU TREBALL O ACTIVITATS / EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR TRABAJOS O ACTIVIDADES
(*) CAMPS DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA / CAMPOS DE CUMPLIMENTACIÓN OBLIGATORIA.
ded,
Firma:
Abans de firmar ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, atès que comporta l'acceptació del tractament de dades de caràcter personal.
Antes de firmar ha de leer la información sobre protección de datos que se presenta al final del formulario, dado que conlleva la aceptación del tratamiento de datos de carácter personal.
REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA
DATA D'ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
De conformitat amb la normativa europea i espanyola en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades
que ens proporcione seran tractades per esta Conselleria, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències
que tè atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat.
Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades personals, limitació i oposició de
tractament, presentant un escrit en el registre d'entrada d’esta Conselleria. Així mateix, podrà reclamar, si és el cas,
davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut resposta o la resposta
no haja sigut satisfactòria en l'exercici dels seus drets.
Més informació sobre el tractament de les dades en: http://www.indi.gva.es/va/proteccion-datos
De conformidad con la normativa europea y española en materia de protección de datos de carácter personal, los datos
que nos proporcione serán tratados por esta Conselleria, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias
que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la instancia que ha presentado.
Podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos personales, limitación y
oposición de tratamiento presentando escrito en el registro de entrada de esta Conselleria. Así mismo, podrá reclamar, en
su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya obtenido
respuesta o la respuesta no haya sido satisfactoria en el ejercicio de sus derechos.
Más información sobre el tratamiento de datos en: http://www.indi.gva.es/es/proteccion-datos
(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN
IA - 21027- 01 - E
APERCTA (05/08/2019)
ANNEX PART A
COMUNICACIÓ D'OBERTURA DE CENTRE DE TREBALL
ANEXO PARTE A
COMUNICACIÓN DE APERTURA DE CENTRO DE TRABAJO
CESSPCT - SMSADIN - A4
CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO
REGISTRE / REGISTRO
NÚM. EXPEDIENT / NÚM. EXPEDIENTE
A
DADES DE L'EMPRESA
DATOS DE LA EMPRESA
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL *
NIF / NIE *
DE NOVA CREACIÓ / DE NUEVA CREACIÓN *
JA EXISTENT / YA EXISTENTE *
DOMICILI SOCIAL / DOMICILIO SOCIAL *
LOCALITAT / LOCALIDAD *
PROVÍNCIA / PROVINCIA *
CP *
TELÈFON / TELÉFONO * ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO *
ACTIVITAT ECONÒMICA / ACTIVIDAD ECONÓMICA *
ENTITAT GESTORA O COL·LABORADORA DE A.T. I E.P. / ENTIDAD GESTORA O COLABORADORA DE A.T. Y E.P.
B
DADES DEL CENTRE DE TREBALL
DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO
DE NOVA CREACIÓ *
DE NUEVA CREACIÓN *
REPRESA D'ACTIVITAT *
REANUDACIÓN DE ACTIVIDAD *
CANVI D'ACTIVITAT *
CAMBIO DE ACTIVIDAD *
TRASLLAT *
TRASLADO *
NOM O RAÓ SOCIAL / NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
LOCALITAT / LOCALIDAD
DOMICILI / DOMICILIO
PROVÍNCIA / PROVINCIA
ALACANT / ALICANTE
CASTELLÓ / CASTELLÓN VALÈNCIA / VALENCIA
ACTIVITAT ECONÒMICA (CNAE 2009)* / ACTIVIDAD ECONÓMICA (CNAE 2009)* TELÈFON / TELÉFONO
CP
DATA D'INICIACIÓ DE L'ACTIVITAT DEL CENTRE AL QUAL ES REFEREIX LA PRESENT COMUNICACIÓ: *
FECHA DE INICIACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL CENTRO AL QUE SE REFIERE LA PRESENTE COMUNICACIÓN: *
NÚM. INSCR. SEG. SOCIAL
DONES *
MUJERES *
HOMES *
HOMBRES *
TOTAL *
NRE. TREBALLADORS OCUPATS
NÚM. TRABAJADORES OCUPADOS
CLASSE DE CENTRE DE TREBALL (TALLER, OFICINA, MAGATXEM, OBRA DE CONSTRUCCIÓ. SI ES TRACTA DE CENTRE MÒBIL, INDIQUE LA SEUA POSSIBLE LOCALITZACIÓ)*
CLASE DE CENTRO DE TRABAJO (TALLER, OFICINA, ALMACÉN, OBRA DE CONSTRUCCIÓN. SI SE TRATA DE CENTRO MÓVIL, INDICAR SU POSIBLE LOCALIZACIÓN) *
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA (m2)
SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2)
MODALITAT D'ORGANITZACIÓ PREVENTIVA / MODALIDAD DE ORGANIZACIÓN PREVENTIVA *
ASSUMPCIÓ PERSONAL PER L'EMPRESARI
ASUNCIÓN PERSONAL POR EL EMPRESARIO
TREBALLADORS DESIGNATS
TRABAJADORES DESIGNADOS
SERVEI DE PREVINCIÓ PROPI
SERVICIO DE PREVENCIÓN PROPIO
SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÉ
SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO
C
DADES DE PRODUCCIÓ I/O EMMAGATZEMATGE DEL CENTRE DE TREBALL
DATOS DE PRODUCCIÓN Y/O ALMACENAMIENTO DEL CENTRO DE TRABAJO
MAQUINÀRIA O APARELLS INSTAL·LATS / MAQUINARIA O APARATOS INSTALADOS POTÈNCIA INSTAL·LADA / POTENCIA INSTALADA (KW o CV)
REALITZA OPERACIONS O ACTIVITATS INCLOSES EN EL ANNEX I DEL REIAL DECRET 39/1997, DE 17 DE GENER, PEL QUAL S'APROVA EL REGLAMENT DELS
SERVEIS DE PREVENCIÓ.*
REALIZA OPERACIONES O ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL ANEXO I DEL REAL DECRETO 39/1997, DE 17 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO
DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. *
SI NO
EN CAS AFIRMATIU, ESPECIFIQUEU TREBALL O ACTIVITATS / EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR TRABAJOS O ACTIVIDADES
(*) CAMPS DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA / CAMPOS DE CUMPLIMENTACIÓN OBLIGATORIA.
ded,
Firma:
Abans de firmar ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, atès que comporta l'acceptació del tractament de dades de caràcter personal.
Antes de firmar ha de leer la información sobre protección de datos que se presenta al final del formulario, dado que conlleva la aceptación del tratamiento de datos de carácter personal.
REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA
DATA D'ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
De conformitat amb la normativa europea i espanyola en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades
que ens proporcione seran tractades per esta Conselleria, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències
que tè atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat.
Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades personals, limitació i oposició de
tractament, presentant un escrit en el registre d'entrada d’esta Conselleria. Així mateix, podrà reclamar, si és el cas,
davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut resposta o la resposta
no haja sigut satisfactòria en l'exercici dels seus drets.
Més informació sobre el tractament de les dades en: http://www.indi.gva.es/va/proteccion-datos
De conformidad con la normativa europea y española en materia de protección de datos de carácter personal, los datos
que nos proporcione serán tratados por esta Conselleria, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias
que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la instancia que ha presentado.
Podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos personales, limitación y
oposición de tratamiento presentando escrito en el registro de entrada de esta Conselleria. Así mismo, podrá reclamar, en
su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya obtenido
respuesta o la respuesta no haya sido satisfactoria en el ejercicio de sus derechos.
Más información sobre el tratamiento de datos en: http://www.indi.gva.es/es/proteccion-datos
(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA EL INTERESADO
IA - 21027- 01 - E