הנידמה תוברעב םיינוניבו םינטק םיקסעל ןרקה
קסעל האוולה תשקבל ןולאש- רובע/הרבחדגואמ ףוג
הבקנ וא/ו רכז איה תועמשמה ,הבקנ וא רכז ןושל ויחפסנבו הז ךמסמב בתכנ ובש םוקמ לכב*
1. דיגאתה רואית
1.1. דיגאתה יטרפ
.ל"אודה תבית ךרד ועיגי ןרקהמ םינוכדע
םיקסעומ רפסמ הרבחה ת/להנמ םש
(הלהנה ללוכ)
ירקיע קוסיע םוחת .1.2
1/7
רתא תבותכ (Email) ל"אוד סקפ ןופלט דוקימ ריע תבותכ
טנרטניא
םיירקיע םירצומ
תיקסעה תוליעפה רואית
,תיקסעה תוליעפהו ןויערה תא ראת)
,הדובעה תטיש ,יסחי ןורתי ,לועפת
ידי לע ועצובש תועקשה ,קוויש ךרעמ
ןכו תונורחאה םייתנשב םילעבה
תויפסכה תואצותב םייונישל םירבסה
הדימב ,תונורחאה םינשב קסעה לש
(ויהו
הרבחה גוויס
המקה ךיראת קית רפסמ
.פ.ח רפסמ דיגאתה םש
מ"עמ
תליחת ךיראת
תוליעפה
.םיבושח םינותנ ודבאי אלש תנמ לע קורס קתוע אלו ,ירוקמה ךמסמה תא חולשל שי**
.דבלב Adobe-ה תנכות תועצמאב ךמסמה תא חותפל שי
רחב
1.3. תולעב יטרפ
.ןיינעה יפל 1.3.2 -וא\ו 1.3.1 :םיאבה םיפיעסה אלמל שי
:םייטרפ םניה קסעב םיקיזחמו הדימב אלמל שי .1.3.1
םילעב יטרפ
1 2
םש םשו יטרפ החפשמ
תולעב %
.ז.ת 'סמ
הילע ךיראת
גוזה תב /ןב םש
(dd/mm/yyyy)
גוזה תב /ןב .ז.ת
םזיה תולעבב הריד תמייק םאה
(תמייק םא) הרידה ןיגב אתנכשמ הבוג
) ל"אודEmail(
ןופלט
דיינ ןופלט
עוצקמ
:םידיגאת םנה קסעב םיקיזחמו הדימב אלמל שי .1.3.2
1 2 3 4
לעב דיגאתה םש
ןיינעה
החפשמו יטרפ םש
דיגאתה ילעב לש
. (תויחאו תונב ,םא תורבח) תורושק תורבחו םירושק םיקסע יבגל טרפ .1.3.3
.ןהיתוינממ 50%-מ תוחפלב ותחפשמ ןב וא הנודינה הרבחה ילעבמ דחא קיזחמ ןהב תורבח םג טרפל שי
.גוז תב/ןב ,הרוה,דלי ונה הז ןיינעל החפשמ ןב
הרבחה םש ח.פ. הרבחב תוינמה ילעב תוליעפ םוחת
(dd/mm/yyyy)
הדיל ךיראת
2/7
3
גוזה תב /ןב קוסיע
םירוגמ תבותכ
4
דיגאת רפסמ
רחב
רחב
רחב
רחב
1.4. םייטנוולר הלכשהו ןויסינ
ה םילהנמה לשו הרבחה ילעב לש םייטנוולרה הלכשההו ןויסינה תא ראתםייטנוולר:
היופצה תוליעפה .1.5
:'וכו םיטקיורפ ,םיזוח - היופצה תיקסעה תוליעפה תא ראת
.הז ףיעסב רומאכ טוריפב םיכמותה תואתכמסאו םימותח םיזוח ףרצל שי *
1.6. (קסעב םימייקה םידיקפתה יפ לע טרפ) םידבוע:
םוחת םידבוע רפסמ האוולהה תלבק רחאל םידבוע רפסמ
לוהינ
קוויש
רוציי
הלהנמ
רחא
כ"הס
םיירקיע תוחוקל .1.7
חוקלה םש
(₪ יפלאב) 2018-ל יתנש תושיכר ףקיה
(₪ יפלאב) 2019-ל יתנש תושיכר ףקיה
יארשא יאנת
ימוקמ/ל"וח
םיירקיע םיקפס .1.8
קפסה םש
הקפסא םוחת
(₪ יפלאב) ישדוח עצוממ תוינק ףקיה
יארשא יאנת
3/7
יופצ שומימ ךיראת ( יפלאב) םולשתל הרתי ( יפלאב) הזוחה ךרע טקיורפה םש
0
(חוקלה םש תא סנכה) 1 חוקל
רחב
(חוקלה םש תא סנכה) 2 חוקל
רחב
(חוקלה םש תא סנכה) 3 חוקל
רחב
(קפסה םש תא סנכה) 1 קפס
(קפסה םש תא סנכה) 2 קפס
(קפסה םש תא סנכה) 3 קפס
2. תורחתהו קושה רואית
2.1. יטנבלרה קושה
:םירחתמהו קושב קסעה לש יסחיה ןורתיה ,תיקסעה הביבסה תא הרצקב ראת
תיאקנבה תולהנתהה רואית .3
יאקנב ץוחו יאקנב וגילבוא .3.1
םיקיזחמה תוינמ ילעב לשו הרבחה לש םיליעפה תונובשחה לכ רובע האבה הלבטה תא אלמ
.םנשיו הדימב , הרבחה תוינממ 70%-מ רתויב
.תיטמוטוא םינכדעתמ רשא םיבשוחמ םיאת םה םיבוהצ םיאת*
.ח"ש יפלאב הלבטב םימוכסה תא אלמל שי**
ד"חח /ש"וע תרגסמ
ב. ,םילוקיע ,תולבגה ,תוארתה וא תויטפשמ תועיבת ןנשיו הדימב טרפ וא הרבחה דגנ
:הילעב
"כ סה
נכוןתל אריך
שםה גוףה מממן
חשבון מוס' סניף
חד סמגע תרש/
רצק ןמז תואוולה תרגסמ
אשארי כטריסי מסגרת
ינכנויות סמגתר
מזק ןצר אשראי כ הס"
עריובות
1
ךורא ןמז תואוולה
מז ןארוך אשראי כ הס"
אובלגיו סכ
יפקונודת
שקייל םמשמתר
טבחונא תוחרים
בטחונות סכ
4/7
לצונמ ד"חח /ש"וע
ןובשחה ילעב
םישדוח 12 לע הלוע ןנועריפ ןמזש תואוולה
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4. תשקובמה האוולהה
:(ח"ש יפלאב) תשקובמה האוולהה םוכס .4.1
:(תויורשפא רפסמ ןמסל ןתינ) האוולהה תרטמ .4.2
השדח הרבח תמקה
('וכו םיקפס םע םימכסה ,שרדנ יאלמ תשיכר ,םידבוע ,תונובשח ,ד"כש תודוא טרפל עצומ)
תפטוש תוליעפ ןומימ - רזוח ןוה
('וכו םיקפסו יאלמ ,תוחוקל תורתי ,םידבוע תקסעה ,םיפטוש יארשאה יכרצ תודוא טרפל עצומ)
תמייק הרבחב העקשה
(הטמל תפרוצמה הלבטה תא אלמל שי)
:יארשאה יכרצו האוולהה ילולסמ תודוא טוריפ
(יטנוולרו הדימב) תועקשהה תינכת
(ח"ש יפלאב) העקשהה םוכס
העקשה ףיעס
דויצו תונוכמ
םינבמו עקרק
הנבמב םיצופיש
יאלמ
בושחמ
םוסרפ
רזוח ןוה
:רחא
1.
2.
3.
כ"הס
.העקשהה תינכותל תומאותה ריחמ תועצה ףרצל שי*
המקה/העקשה םשל האוולהה תלבק ךרוצל** ןוה תעקשה תשרדנ תוחפל לש ימצע20% ךסמ
.העקשהה תינכת
4.3. תינכתה עוציבל םייפסכ תורוקמ
(ח"ש יפלאב) םוכס
יפסכ רוקמ
ימצע ןוה
יארשאהשקובמה
:םירחא תורוקמ
כ"הס
:םיעצומ תונוחטב .4.4
.ולוכ האוולהה םוכסל תסחייתמ ותוברע ךא ,דבלב האוולהה םוכסמ 25% דע תונוחטב דימעהל שרדנ הוולה *
ףינס רפסמ קנבה םש :האוולהה תשקובמ ונממ קנבה יטרפ .4.5
.השקבה תשגה רחאל םג ףינסו קנב רוחבל ןתינ*
5/7
0.00
0.00
0
0
טרפ
0
0.00
העקשהה תינכות תקידב
רחב
..ןאכ טרפ
רחב
תויסנניפ תויזחת .5
:תויזחתל תוחנהה תא טרפ אנא
(ח"ש יפלאב) יפסכ רוקמ
2020 2021 2022
קסעל ןוה תמרזה
םילעב תאוולה
םיסכנ תרבעה
ימצע ןוה תעקשהתרחא
ימצע ןוה תעקשה כ"הס
שקובמה יארשאה
:םירחא תורוקמ
כ"הס
2022 2021 2020
(ח"ש יפלאב) דספהו חוור תויזחת
תוסנכה/תוריכמ
תוריכמה תולע
ימלוג חוור
תויללכו הלהנה הריכמ תואצוה
ילועפת חוור
ןומימ תואצוה
סמ ינפל חוור
סמ םולשת
יקנ חוור
ימלוג חוור זוחא (תוריכמ יקלח ימלוג חוור)
ילועפת חוור זוחא (תוריכמ יקלח ילועפת חוור)
יקנ חוור זוחא (תוריכמ יקלח יקנ חוור)
2022 2021 2020 2019 (ח"ש יפלאב) רזוחה ןוהב יוניש
יאלמ +
תוחוקל +
- םיקפס
= רזוחה ןוה
רזוחה ןוהב יוניש יופצה
6/7
יטמוטוא ןפואב םיבשוחמ רשא םיאת םה םיבוהצ םיאת*
:תובורקה םינשה 3-ל םייוזחה דספההו חוורה ינותנ תא םלשה ,ךיתוכרעה סיסב לע .5.1
יפסכ רוקמ .5.1.15.
:תואבה תואלבטב םינותנה תא םלשה ,ךיתוכרעה סיסב לע -רזוחה ןוהב יוניש .5.2
0.00
0
0
0.00
0
0.00
0
(טרפ)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0 
0.00%
0.00%
0.00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6. תורהצה
יכ יל עודי יכו ,רוסמל יתורשפאבש רתויב םיקיודמה םניה הז ןולאשב ורסמנש םינותנה יכ ריהצמ יננה
בכרה תא תונשל אל בייחתמ יננה .רתלאל יתשקב תליספל איבהל הלולע עדימ לש תיתוהמ הרתסה
/הייחד) תיפוס הבושת תלבקל דעו ,האוולהל השקבה תשגה דעוממ הרבחל םילעבה תואוולה םוכסו
.(יארשא תדעו רושיא
םילעבה םש
ךיראת
2022 2021 2020 (ח"ש יפלאב) םינמוזמ םירזת תויזחת
יקנ חוור
+ תחפ
- העקשה
ןוהב יוניש -
רזוחה
= םירזת תרתי(ןומימ ינפל)
+ םוכסממ שקוב ןרקההנידמ תוברעב
+ ימצע ןוה עקשויש
+ (ןרקהמ אל) לבקתיש ףסונ יארשא
- אוולה רזחהתשקובמה ןרקה ת
- אוולה רזחה(ןרקהמ ןניאש) תופסונ/תומייק תו
= ישפוח םינמוזמ םירזת
= םינמוזמ םירזתרבטצמ
7/7
:תואבה תואלבטב םינותנה תא םלשה ,ךיתוכרעה סיסב לע -םינמוזמ םירזת תיזחת .5.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0        
0
0
0
0
0
0
0    
0
0
0
0
0
0
0
0
0000
0             
Chrome Web Store
It looks like you haven't installed the Fill Chrome Extension Add to Chrome