B. DATE PRIVIND SECȚIUNILE COMPLETATE
*
)
A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Nume
Prenume
Stradă
Iniţiala
tatălui
Număr
Nerezident
Statul de
rezidență
Judeţ/
Sector
Cod poştal
Localitate
Telefon
E-mail
Cont bancar
(IBAN)
Fax
Bloc Scară Etaj
Ap.
Cod de identificare fiscală
Cod de identificare fiscală din străinătate
SECȚIUNEA 1:
DECLARAŢIE UNICĂ
privind impozitul pe venit și contribuțiile
sociale datorate de persoanele fizice
*) Se bifează căsuța corespunzătoare secțiunii completate.
CAPITOLUL I. DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE REALIZATE ȘI CONTRIBUȚIILE SOCIALE DATORATE ÎN ANUL 2018
SECȚIUNEA 6:
Date privind impozitul pe veniturile realizate din străinătate în anul 2018
SECȚIUNEA 2:
Destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul datorat pe venitul net/ câștigul net anual impozabil
Declaraţie rectificativă privind Capitolul I.
Se completează cu X în cazul rectificării Capitolului I.
Anexa nr.1
SUBSECȚIUNEA 1:
SUBSECȚIUNEA 2:
Date privind impozitul pe veniturile realizate din România, impuse pe bază de norme de venit în cazul
contribuabililor care au început activitatea în luna decembrie 2018
Date privind impozitul pe veniturile realizate din România, impuse în sistem real
SECȚIUNEA 3:
SUBSECȚIUNEA 1:
SUBSECȚIUNEA 2:
Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată
Date privind contribuția de asigurări sociale datorată
SECȚIUNEA 4:
Stabilirea impozitului anual datorat pe venitul net anual impozabil realizat în anul 2018, din activități independente și
drepturi de proprietate intelectuală, impuse în sistem real
SUBSECȚIUNEA 3:
Date privind impozitul pe veniturile realizate din România de persoanele fizice, în perioada 01.01-22.03.2018,
inclusiv, ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă şi festivaluri de poker
Date privind impozitul pe veniturile realizate din România în anul 2018
Date privind contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate datorate pentru anul 2018
SECȚIUNEA 5:
Sumarul obligațiilor privind impozitul pe venitul realizat și contribuțiile sociale datorate pentru anul 2018
C. DATE INFORMATIVE PRIVIND EFECTUAREA PLĂȚILOR
I. Date informative privind stabilirea sumei de plată reprezentând impozit pe venitul realizat și contribuții sociale datorate
pentru anul 2018
II. Date informative privind stabilirea sumei de plată reprezentând impozit pe venitul estimat și contribuții sociale estimate
datorate pentru anul 2019
III. Informații privind modalitățile de plată a obligațiilor datorate
D. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI / CURATORULUI FISCAL
Nume, prenume/Denumire
Cod poştal
Stradă
Număr
Judeţ/Sector
Localitate
Telefon
Fax
Bloc Scară
Etaj
Ap.
Cod de identificare fiscală
E-mail
CAPITOLUL II. DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE ESTIMATE/ NORMA DE VENIT A SE REALIZA ÎN ROMÂNIA
ȘI CONTRIBUȚIILE SOCIALE DATORATE ÎN ANUL 2019
SECȚIUNEA 1:
SECȚIUNEA 2:
SUBSECȚIUNEA 1:
Date privind impozitul pe veniturile estimate din România, impuse în sistem real
SUBSECȚIUNEA 2:
Date privind impozitul pe veniturile estimate din România, impuse pe bază de norme de venit
SUBSECȚIUNEA 3:
Date privind impozitul pe veniturile estimate din activități agricole, impuse pe bază de norme de venit
SUBSECȚIUNEA 1:
Date privind contribuția de asigurări sociale estimată
SUBSECȚIUNEA 2:
Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată
Declaraţie rectificativă privind Capitolul II.
Se completează cu X în cazul rectificării Capitolului II.
Date privind impozitul pe veniturile estimate din România în anul 2019
Date privind contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate estimate pentru anul 2019
SECȚIUNEA 3:
Sumarul obligațiilor privind impozitul pe venitul estimat și contribuțiile sociale estimate datorate pentru anul 2019
A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
Cod CAEN
cote forfetare de cheltuieli
Nr. Data
7. Data începerii activităţii
4. Obiectul principal de activitate
5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosinţa
8. Data încetării activităţii
asociere fără personalitate juridică
entităţi supuse regimului transparenţei fiscale
individual
6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/închiriere
3. Forma de organizare:
2. Determinarea venitului net:
1.2. drepturi de proprietate intelectuală
1.3.1. cedarea folosinţei bunurilor (altele decât cele de la pct.1.3.2. și pct.1.3.3.)
1.5. transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare,
inclusiv instrumente financiare derivate, precum și transferul aurului financiar
1.4.1. activităţi agricole
1. Categoria de venit:
1.3.2. cedarea folosinţei bunurilor calificată în categoria venituri din activităţi
independente
sistem real
modificarea modalităţii/formei de exercitare a activităţii
1.4.3. piscicultură
1.4.2. silvicultură
9. Număr zile de scutire
**
)
1.1. activități independente
1.6. alte surse
1.3. cedarea folosinței bunurilor:
1.3.3. cedarea folosinţei bunurilor, în scop turistic
1.4. activități agricole, silvicultură,
piscicultură:
CAPITOLUL I. DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE REALIZATE ȘI CONTRIBUȚIILE SOCIALE DATORATE ÎN
ANUL 2018
SECȚIUNEA 1:
DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE REALIZATE DIN ROMÂNIA ÎN ANUL 2018
Date privind impozitul pe veniturile realizate din România, impuse în sistem real
B. DATE PRIVIND IMPOZITUL ANUAL DATORAT
1. Venit brut .....................................................................................................................................................
2. Cheltuieli deductibile, potrivit legii ...................................................................................................
3. Venit net anual (rd.1.-rd.2.) ...................................................................................................................
4. Câştig net anual ........................................................................................................................................
5. Pierdere fiscală anuală (rd.2.-rd.1)/Pierdere netă anuală ..........................................................
2.
5.
4.
3.
1.
(lei)
*) Se bifează în următoarele situații:
a) de către persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European care obțin venituri din activități independente din România și care optează pentru
regularizarea în România a impozitului în condițiile art.226 alin.(2) din Codul Fiscal.
b) de către persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri care realizează venituri în calitate
de artiști de spectacole sau ca sportivi, din activităţile artistice şi sportive și care optează pentru regularizarea în România a impozitului în condițiile art.227 alin.(3) din Codul Fiscal.
**) Se completează de către persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din activități agricole,
silvicultură și piscicultură, scutite de la plata impozitului pe venit.
***) Se completează de către persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care venitul net se determină pe baza cotelor
forfetare de cheltuieli, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, scutite de la plata impozitului pe venit.
****) Rd.8 și rd.9 nu se completează de către contribuabilii care realizează venituri din activități independente și venituri din drepturi de proprietate intelectuală, impuse în sistem real.
SUBSECȚIUNEA 1:
6. Pierderi fiscale/nete reportate din anii precedenți ......................................................................
7. Venit/câștig net anual impozabil/venit net anual recalculat (rd.3 sau rd.4-rd.6) ..............
6.
7.
Opțiune privind regularizarea în România a impozitului pe venit
*)
Venit scutit conform convenției de evitare a dublei impuneri și a legislației Uniunii Europene
8. Venit net anual impozabil redus ***) ..................................................................................................
9. Impozit pe venitul/câștigul net anual impozabil datorat (rd.7 sau rd.8x10%) ****) .........
8.
9.
Date privind impozitul pe veniturile realizate din România, impuse pe bază de norme de venit în cazul contribuabililor care au început
activitatea în luna decembrie 2018
SUBSECȚIUNEA 2:
SECȚIUNEA 2:
A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE REALIZATE DIN STRĂINĂTATE ÎN ANUL 2018
1. Statul în care s-a realizat venitul
jocuri de noroc
activități independente
drepturi de proprietate intelectuală
cedarea folosinţei bunurilor
activităţi agricole
dobânzi
pensii
premii
dividende
salarii plătite din România pentru activitatea desfăşurată în străinătate
alte venituri din investiţii
alte venituri
4. Data începerii activităţii
5. Data încetării activităţii
2. Categoria de venit
piscicultură
silvicultură
remunerații/indemnizații ale membrilor consiliului de administrație/administratori/cenzori și alte
venituri similare**)
transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv
instrumente financiare derivate, precum și transferul aurului financiar
cu titlu de moştenire
transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal
A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
Cod CAEN
Nr. Data
6. Data începerii activităţii
3. Obiectul principal de activitate
4. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosinţa
7. Data încetării activităţii
asociere fără personalitate juridică
individual
5. Documentul de autorizare/Contractul de asociere
2. Forma de organizare:
1. Categoria de venit:
9. Număr zile de scutire
*)
activități independente
B. DATE PRIVIND
IMPOZITUL ANUAL
DATORAT
2.
3.
1.
(lei)
1. Norma de venit ...................................................................................................................................
2. Norma ajustată potrivit Codului fiscal ............................................................................................
3. Venit net anual, din care: ......................................................................................................................
4. Impozit anual (rd.3.1. x 10%) .............................................................................................................
3.1.
cedarea folosinţei bunurilor, în scop turistic
număr camere
cedarea folosinţei bunurilor calificată în categoria venituri din activităţi independente
3.1. Venit impozabil ..............................................................................................................................
4.
Date privind impozitul pe veniturile realizate din România de persoanele fizice, în perioada 01.01-22.03.2018, inclusiv, ca urmare a
participării la jocuri de noroc la distanţă şi festivaluri de poker
SUBSECȚIUNEA 3:
1. Organizatorul jocurilor de noroc
2. Codul de identificare fiscală al organizatorului de jocuri de noroc
A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ
B. DATE PRIVIND IMPOZITUL ANUAL DATORAT
1. Venit brut .....................................................................................................................................................
2. Impozit anual..............................................................................................................................................
2.
1.
(lei)
8. Data suspendării/ data întreruperii temporare a activității
3. Metoda de evitare a dublei impuneri ***)
3.1. Metoda creditului fiscal
3.2. Metoda scutirii
*) Se completează de către persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activități independente, scutite de la plata impozitului pe venit.
**) Remunerații , indemnizații și alte venituri similare obținute de membrii consiliului de administrație, membrii directoratului, membrii consiliului de supraveghere, administratori, directori, cenzori,
fondatori, reprezentanți în adunarea generală a acționarilor sau orice alte activități desfășurate în funcții similare.
***) Se bifează metoda conform convenției de evitare a dublei impuneri, încheiate între România și statul în care s-a realizat venitul.
1.
2.
4.
(lei)
1. Venit brut ...............................................................................................................................................
2. Cheltuieli deductibile/alte sume deductibile ............................................................................
3. Venit net (rd.1-rd.2)/Câștig net anual ...........................................................................................
5. Pierderi fiscale/nete reportate din anii precedenți ......................................................................
4. Pierdere fiscală (rd.2-rd.1)/Pierdere netă anuală ......................................................................
3.
B. DATE PRIVIND IMPOZITUL ANUAL DATORAT
5.
6. Venit/câștig net anual impozabil (rd.3-rd.5)....................................................................................
6.
7. Impozit pe venit datorat în România ...............................................................................................
7.
9. Credit fiscal recunoscut........................................................................................................................
9.
10. Diferență de impozit de plată (rd.7-rd.9)........................................................................................
10.
DATE PRIVIND CONTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI SOCIALE ȘI CONTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI SOCIALE DE
SĂNĂTATE DATORATE PENTRU ANUL 2018
SUBSECȚIUNEA 1:
Date privind contribuția de asigurări sociale datorată
SECȚIUNEA 3:
SUBSECȚIUNEA 2:
Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată
1.
1. Total venit net anual cumulat realizat din activități independente
și drepturi de proprietate intelectuală ......................................................................................................
2.
2. Baza anuală de calcul al CAS (Venit ales pentru plata CAS) ........................................................
3.
3. CAS datorată (rd.2 x 25%) .........................................................................................................................
Nr.
crt.
Categoria de venit
Suma
- lei -
1.1.
venit din activităţi independente
1.2. venit din drepturi de proprietate intelectuală
1.3.
venit distribuit din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit prevederilor titlului II,
titlului III sau Legii nr.170/2016
1.4.
venit din cedarea folosinţei bunurilor
1.5.
venit şi/sau câştig din investiţii
1.6.
venit din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură
1.7.
venit din alte surse
TOTAL
1. Venituri realizate pentru încadrarea ca plătitor de CASS
(lei)
8.
8. Impozit pe venit plătit în străinătate ..............................................................................................
3.
3. CASS datorată (rd.2 x 10%) ........................................................................................................................
2.
2. Baza anuală de calcul al CASS (număr luni x salariul minim) ..........................................................
(lei)
STABILIREA IMPOZITULUI ANUAL DATORAT PE VENITUL NET ANUAL IMPOZABIL REALIZAT ÎN ANUL 2018,
DIN ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE ȘI DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ, IMPUSE ÎN SISTEM REAL
SECȚIUNEA 4:
1.
2.
1. Suma veniturilor nete recalculate din activități independente și drepturi de proprietate
intelectuală, impuse în sistem real..................................................................................................................
2. CAS ......................................................................................................................................................................
3. Venit net anual impozabil (rd.1-rd.2) .......................................................................................................
3.
5. Total impozit anual datorat (rd.3 sau rd.4 x 10%) ..............................................................................
5.
(lei)
4. Venit net anual impozabil redus *) .........................................................................................................
4.
*) Se completează de către persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activități independente și venituri din drepturi de proprietate intelectuală, scutite de la
plata impozitului pe venit.
1. Suma stabilită prin declarația curentă...........................................................................................................
2. Bonificația pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă
a declarației unice până la data de 31 iulie 2018 inclusiv și plata integrală a impozitului
pe venit până la 15 martie 2019 inclusiv, reprezentând obligațiile fiscale anuale pentru
anul 2018 .....................................................................................................................................................................
SUMARUL OBLIGAȚIILOR PRIVIND IMPOZITUL PE VENITUL REALIZAT ȘI CONTRIBUȚIILE SOCIALE DATORATE
PENTRU ANUL 2018
I. Obligații privind impozitul pe venitul realizat
(lei)
1.
2.
II. Obligații privind CAS
3.
4.
3. Suma stabilită prin declarația curentă...............................................................................................................
4. Bonificația pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă
a declarației unice până la data de 31 iulie 2018 inclusiv și plata integrală a CAS
până la 15 martie 2019 inclusiv, reprezentând obligațiile fiscale anuale pentru
anul 2018 ..........................................................................................................................................................................
(lei)
III. Obligații privind CASS
5.
6.
5. Suma stabilită prin declarația curentă.................................................................................................................
6. Bonificația pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă
a declarației unice până la data de 31 iulie 2018 inclusiv și plata integrală a CASS
până la 15 martie 2019 inclusiv, reprezentând obligațiile fiscale anuale pentru
anul 2018 ..........................................................................................................................................................................
(lei)
DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND 2% SAU 3,5% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET/
ŞTIGUL NET ANUAL IMPOZABIL
SECȚIUNEA 6:
A. Destinația sumei reprezentând 2% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit /
unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii
Documente de plată nr./data
Sumă plătită (lei)
Contract nr./data
2. Bursa privată
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult
Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit / unităţii de cult
1. Susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult
Cont bancar (IBAN)
B. Destinația sumei reprezentând 3,5 % din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit
și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale, acreditați cu cel puțin un serviciu social
licențiat, în condițiile legii
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult furnizoare de servicii sociale
acreditată cu cel puțin un serviciu social licențiat
Cont bancar (IBAN)
Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit /unităţii de cult
SECȚIUNEA 5:
Suma (lei)
Suma (lei)
CAPITOLUL II. DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE ESTIMATE / NORMA DE VENIT A SE REALIZA ÎN ROMÂNIA
ȘI CONTRIBUȚIILE SOCIALE DATORATE ÎN ANUL 2019
SECȚIUNEA 1:
A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
Cod CAEN
cote forfetare de cheltuieli
Nr. Data
7. Data începerii activităţii
4. Obiectul principal de activitate
5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosinţa
8. Data încetării activităţii
asociere fără personalitate juridică
entităţi supuse regimului transparenţei fiscale
individual
6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/închiriere
3. Forma de organizare:
2. Determinarea venitului net:
1.1. activități independente
1.3.1. cedarea folosinţei bunurilor (altele decât cele de la pct.1.3.2. și pct.1.3.3.)
1.4.1. activităţi agricole
1. Categoria de venit:
1.3.2. cedarea folosinţei bunurilor calificată în categoria venituri din activităţi independente
sistem real
modificarea modalităţii/formei de exercitare a activităţii
1.4.3. piscicultură
1.4.2. silvicultură
9. Data suspendării activității
SUBSECȚIUNEA 1:
Date privind impozitul pe veniturile estimate din România, impuse în sistem real
1.3. cedarea folosinței bunurilor:
1.3.3. cedarea folosinţei bunurilor, în scop turistic
1.4. activități agricole, silvicultură,
piscicultură:
DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE ESTIMATE DIN ROMÂNIA ÎN ANUL 2019
1.2. drepturi de proprietate intelectuală
10. Număr zile de scutire*)
*) Se completează de către persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din activități agricole,
silvicultură și piscicultură, scutite de la plata impozitului pe venit.
**) Se completează de către persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activități independente, scutite de la plata impozitului pe venit.
1.3.1.1. chirie în valută
1.3.1.2. chirie în lei
B. DATE PRIVIND IMPOZITUL
ANUAL ESTIMAT
1. Venit brut ....................................................................................................................................................
2. Cheltuieli deductibile .............................................................................................................................
3. Venit net anual estimat (rd.1- rd.2), din care: ..................................................................................
3.1. Venit impozabil ................................................................................................................................
4. Impozit anual estimat (rd.3.1. x 10%) ...............................................................................................
2.
4.
3.
1.
(lei)
3.1.
SUBSECȚIUNEA 2:
A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
Cod CAEN
Nr. Data
6. Data începerii activităţii
3. Obiectul principal de activitate
4. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosinţa
7. Data încetării activităţii
asociere fără personalitate juridică
individual
5. Documentul de autorizare/Contractul de asociere
2. Forma de organizare:
1. Categoria de venit:
9. Număr zile de scutire **
)
activități independente
Date privind impozitul pe veniturile estimate din România, impuse pe bază de norme de venit
cedarea folosinţei bunurilor, în scop turistic
număr camere
cedarea folosinţei bunurilor calificată în categoria venituri din activităţi independente
8. Data suspendării/ data întreruperii temporare a activității
*) Se completează de către persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activități agricole, scutite de la plata impozitului pe venit.
A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
Asociere fără personalitate juridică
3. Număr zile de scutire
*)
2. Contractul de asociere :
Număr
Data
Individual
1. Forma de organizare :
SUBSECȚIUNEA 3:
Date privind impozitul pe veniturile estimate din activități agricole, impuse pe bază de norme de venit
B. DATE PRIVIND
IMPOZITUL ANUAL
ESTIMAT
2.
3.
1.
(lei)
1. Norma de venit .......................................................................................................................................
2. Norma ajustată potrivit Codului fiscal .................................................................................................
3. Venit net anual estimat, din care: ..........................................................................................................
4. Impozit anual estimat (rd.3.1. x 10%) .................................................................................................
3.1.
3.1. Venit impozabil ..................................................................................................................................
4.
B. DATE PENTRU STABILIREA VENITULUI IMPOZABIL
Nr.
crt.
P R O D U S E V E G E T A L E
Total suprafaţă
(ha)
Suprafață
neimpozabilă
(ha)
Suprafață impozabilă
(ha)
Norma de venit
(lei)
Norma de venit
redusă
(lei)
Venit impozabil
(lei)
0 1 2 3 col.4 = (col.2 - col.3 ) 5 6 7
1. Cereale
2. Plante oleaginoase
3. Cartof
4. Sfeclă de zahăr
5. Tutun
6. Hamei pe rod
7. Legume în câmp
8. Legume în spaţii protejate
9. Leguminoase pentru boabe
10. Pomi pe rod
11. Vie pe rod
12. Arbuști fructiferi
13. Flori şi plante ornamentale
14. Plante medicinale și aromatice
Opţiune privind încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile
Activitatea desfăşurată pe raza localității ................................................................................................................................... din judeţul .......................................................................................
Nr.
crt.
A N I M A L E
Număr total capete
animale / familii de
albine
Număr capete animale /
familii de albine
neimpozabil
Număr capete animale /
familii de albine impozabil
Norma de
venit
(lei)
Norma de venit
redusă
(lei)
Venit impozabil
(lei)
0 1 2 3 col.4 = (col.2 - col.3 ) 5 6 7
1. Vaci
2. Bivoliţe
3. Oi
4. Capre
5. Porci pentru îngrășat
6 . Albine
7. Păsări de curte
TOTAL VENIT IMPOZABIL
TOTAL IMPOZIT ANUAL (Total venit impozabil x 10%)
(lei)
DATE PRIVIND CONTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI SOCIALE ȘI CONTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI SOCIALE DE
SĂNĂTATE ESTIMATE PENTRU ANUL 2019
SUBSECȚIUNEA 1:
Date privind contribuția de asigurări sociale estimată
Total venit estimat pentru încadrarea ca plătitor de CAS
A. Obțin venituri peste plafonul minim
B. Obțin venituri sub plafonul minim și optez pentru plata CAS
1.
2.
1. Venit anual ales pentru plata CAS .........................................................................................................
2. CAS datorată (rd.1 x 25%.) ......................................................................................................................
(lei)
(lei)
Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată
SUBSECȚIUNEA 2:
B. Obțin venituri sub plafonul minim și optez pentru plata CASS
C. Sunt persoană fără venituri și optez pentru plata CASS
CASS = 10% x nr.luni x salariul minim ..................................................................................................
(lei)
CASS = 10% x nr.luni x salariul minim ...................................................................................................
(lei)
Total venit estimat pentru încadrarea ca plătitor de CASS
A. Obțin venituri peste plafonul minim
CASS = 10% x nr. luni x salariul minim................................................................................................
(lei)
(lei)
SUMARUL OBLIGAȚIILOR PRIVIND IMPOZITUL PE VENITUL ESTIMAT ȘI CONTRIBUȚIILE SOCIALE
ESTIMATE DATORATE PENTRU ANUL 2019
5.
6.
5. Suma stabilită prin declarația curentă............................................................................................................
6. Bonificația pentru plata integrală a CASS, potrivit legii ............................................................................
III. Obligații privind CASS estimată
(lei)
II. Obligații privind CAS estimată
3.
4.
3.Suma stabilită prin declarația curentă.........................................................................................................
4. Bonificația pentru plata integrală a CAS, potrivit legii .........................................................................
(lei)
I. Obligații privind impozitul pe venitul estimat
1.
1. Suma stabilită prin declarația curentă...........................................................................................................
2. Bonificația pentru plata integrală a impozitului, potrivit legii .............................................................
(lei)
2.
SECȚIUNEA 2:
SECȚIUNEA 3:
C. DATE INFORMATIVE PRIVIND EFECTUAREA PLĂȚILOR
I. Date informative privind stabilirea sumei de plată reprezentând impozit pe venitul realizat și contribuții sociale
datorate pentru anul 2018
Nr.crt. Denumire indicator
Impozit pe
venit (lei)
CAS
(lei)
CASS
(lei)
1. Suma stabilită prin declarația curentă
2.
Bonificația pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanță a declarației
unice până la data de 31 iulie 2018 inclusiv și plata integrală a impozitului pe venit / CAS / CASS
până la data de 15 martie 2019 inclusiv, reprezentând obligațiile fiscale anuale pentru anul 2018
3.
Plăți efectuate până la data depunerii declarației prezente
4.
Bonificația pentru plata integrală cu anticipație a impozitului pe venitul estimat / CAS estimată /
CASS estimată pe anul 2018
5.
Suma de plată (rd.1-rd.2-rd.3-rd.4)
6.
Sumă plătită în plus (rd.2+rd.3+rd.4-rd.1) *)
Achitarea sumelor datorate poate fi efectuată prin una dintre următoarele modalități:
- în numerar, la unitatea Trezoreriei statului;
- prin mandat poștal, la subunitățile poștale ale C.N.Poșta Română S.A.;
- prin intermediul cardurilor bancare, prin POS-urile instalate la unitățile teritoriale ale Trezoreriei statului sau în sistem online prin intermediul
Sistemului Naţional Electronic de Plăţi, disponibil la adresa de internet www.ghișeul.ro;
- prin virament, utilizând ordinul de plată, din contul propriu deschis la o instituție de credit din România (bancă), inclusiv cel emis prin sisteme
de plată electronică de tip „Internet banking”;
- prin virament**), în numerar la ghișeele instituțiilor de credit sau la terminalele de plată instalate de acestea***), utilizând contul tranzitoriu
deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice. Nomenclatorul conturilor de venituri bugetare în care pot fi achitate sume prin intermediul
contului tranzitoriu de către persoanele fizice se regăsește pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro.
II. Date informative privind stabilirea sumei de plată reprezentând impozit pe venitul estimat și contribuții sociale estimate
datorate pentru anul 2019
Nr.crt. Denumire indicator
Impozit pe
venit (lei)
CAS
(lei)
CASS
(lei)
1. Suma stabilită prin declarația curentă
2. Bonificația pentru plata integrală a impozitului pe venit / CAS / CASS, potrivit legii
3.
Suma de plată, potrivit legii (rd.1 - rd.2)
III. Informații privind modalitățile de plată a obligațiilor datorate
Semnătură contribuabil
Semnătură împuternicit /
curator fiscal
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declarații, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
Declarația reprezintă titlu de creanță și produce efecte juridice ale înștiințării de plată de la data depunerii acesteia, în condițiile legii.
*) Prezenta declarație nu reprezintă cerere de restituire.
**) Plata în contul tranzitoriu prin virament se efectuează fără perceperea de comisioane și este disponibilă numai pentru clienții instituțiilor de credit cu care Ministerul Finanțelor Publice are
încheiate convenții (la data de 25.07.2018 sunt încheiate convenții cu Banca Comercială Română S.A., C.E.C. Bank S.A., Raiffeisen Bank S.A., Ideea Bank S.A., Banca Comercială Feroviară S.A.).
***) Plata în numerar la ghișeele instituțiilor de credit sau la terminalele de plată instalate de acestea este disponibilă pentru orice persoană fizică în situația în care instituțiile de credit cu care M.F.P.
are încheiate convenții optează pentru oferirea acestor servicii (la data de 25.07.2018 este încheiată convenție pentru încasarea de sume în numerar cu C.E.C. Bank S.A.).
INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului "Declarație unică privind impozitul pe venit
și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice"
Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o
formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate, care datorează impozit pe venit și
contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.
Declarația se completează și se depune și de către persoanele fizice care nu realizează venituri și care
optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.
I. Termenul de depunere a declarației
1. Declarația se depune până la data de 15 martie 2019, inclusiv, de către persoanele fizice care au
obligația:
- declarării impozitului pe veniturile realizate din România sau/și din străinătate în anul 2018;
- declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2019;
- declarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuții sociale pentru anul 2019 și,
după caz, a declarării contribuțiilor sociale datorate în anul fiscal 2018.
2. Declarația se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, în cazul
contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal și a celor care obțin venituri din cedarea folosinței
bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală și
care nu au avut, până la acea dată, obligația depunerii declarației unice.
3. Rectificarea declarației
3.1. Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice poate
fi corectată de contribuabili din proprie inițiativă, ori de câte ori informațiile actuale nu corespund celor din
declarația depusă anterior, prin depunerea unei declarații rectificative în condițiile prevăzute de Legea
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
3.2. Declarația rectificativă se întocmește pe același formular, bifându-se cu X căsuțele aflate pe prima
pagină a formularului (capitolul I "Date privind impozitul pe veniturile realizate și contribuțiile sociale datorate
în anul 2018" și/sau capitolul II "Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în
România și contribuțiile sociale datorate în anul 2019", după caz).
3.3. Declarația rectificativă se completează înscriindu-se toate datele și informațiile prevăzute în
capitolul supus rectificării, inclusiv cele care nu diferă față de declarația inițială.
3.4. Declarația rectificativă se utilizează pentru:
- corectarea impozitului pe venit, precum și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice;
- modificarea datelor de identificare a persoanei fizice;
- modificarea unor date referitoare la categoria/sursa veniturilor sau a nivelului acestora, potrivit legii;
- modificarea unor date referitoare la contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale
de sănătate;
- corectarea altor informații prevăzute de formular.
3.5. La rectificarea declarației se vor avea în vedere următoarele:
- declarația inițială este declarația care nu are nicio bifă de rectificativă selectată;
- este permisă depunerea unei singure declarații inițiale;
- declarația rectificativă este declarația cu cel puțin o bifă de rectificativă selectată (la capitolul I sau
capitolul II sau la ambele capitole);
- o declarație rectificativă care rectifică ambele capitole (capitolul I și capitolul II) trebuie sa aibă ambele
bife de rectificare selectate;
3.6. Contribuabilii pot rectifica impozitul pe venitul estimat până la data de 31 decembrie a anului de
impunere.
Fac excepție contribuabilii care nu au obligația completării capitolului I din declarație și care rectifică
declarația în condițiile prevăzute de Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și
completările ulterioare.
3.7. Contribuabilii care realizează venituri din activități independente și/sau din activități agricole,
silvicultură și piscicultură pentru care impozitul se determină în sistem real și care în cursul anului fiscal își
încetează activitatea, precum și cei care intră în suspendare temporară a activității, potrivit legislației în
materie, au obligația de a depune la organul fiscal competent declarația, în termen de 30 de zile de la data
producerii evenimentului.
3.8. Contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, în
1
situațiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale sau în cazul rezilierii, în cursul anului fiscal, a
contractelor încheiate între părți, pentru care determinarea venitului brut se efectuează potrivit prevederilor
art.120 alin.(7) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal și în care chiria este exprimată în lei sau reprezintă
echivalentul în lei al unei sume în valută, depun declarația în termen de 30 de zile de la data producerii
evenimentului.
3.9. Contribuabilii care realizează venituri din activități independente pentru care venitul net se
determină pe baza normelor de venit, în situația încetării activității în cursul anului, respectiv a întreruperii
temporare, sunt obligați ca în termen de 30 de zile de la producerea evenimentului depună declarația la
organele fiscale competente și să își recalculeze impozitul pe venit.
Documentele justificative în baza cărora se reduc normele anuale de venit se păstrează la domiciliul
fiscal al contribuabililor.
3.10. În cazul încetării sau suspendării temporare a activității în cursul anului, contribuabilii care
realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o
capacitate de cazare cuprinsă între una și 5 camere inclusiv, vor notifica evenimentul organului fiscal
competent în termen de 30 de zile de la data producerii acestuia, prin depunerea declarației și își vor recalcula
impozitul anual datorat.
II. Organul fiscal central competent este:
a) organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul,
potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru
persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice,
fără domiciliu fiscal în România.
III. Modul de depunere a declarației
Declarația se depune, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare, respectiv:
- prin intermediul serviciului "Spațiul privat virtual" (SPV);
- pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.
Programul de asistență este pus la dispoziția contribuabililor gratuit de unitățile fiscale subordonate sau
poate fi descărcat de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro.
IV. Completarea declarației
Declarația se completează pe surse și categorii de venit, de către contribuabil sau de către
împuternicitul/curatorul fiscal al acestuia, desemnat potrivit dispozițiilor Legii nr.207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, înscriind corect, complet și cu bună-credință
informațiile prevăzute de formular, corespunzătoare situației fiscale a contribuabilului.
Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care există
obligația depunerii declarației unice vor completa câte o secțiune pentru fiecare categorie și sursă de venit,
atât pentru veniturile realizate în anul 2018, cât și pentru veniturile estimate pentru anul 2019 (respectiv
secțiunile referitoare la datele privind impozitul pe veniturile realizate, pe surse și categorii de venit din
România sau din străinătate și/sau datele privind impozitul pe veniturile estimate, pe surse și categorii de
venit).
A. Date de identificare a contribuabilului
1. În caseta "Cod de identificare fiscală" se completează codul numeric personal al contribuabilului sau
numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu ocazia
înregistrării fiscale, după caz.
2. În caseta "Codul de identificare fiscală din străinătate" se înscrie codul de identificare fiscală al
contribuabilului nerezident, emis de autoritatea fiscală din statul al cărui rezident este persoana fizică
nerezidentă.
3. Rubrica "Nerezident" se bifează de contribuabilii care la momentul realizării venitului aveau calitatea
de nerezidenți.
4. Rubrica "Statul de rezidență" se completează numai în situația beneficiarului de venit nerezident, care
va înscrie statul în care este rezident fiscal la momentul realizării venitului.
5. În rubricile "Nume" și "Prenume" se înscriu numele și prenumele contribuabilului.
6. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al
contribuabilului.
7. În rubrica "Cont bancar (IBAN)" - se înscrie codul IBAN al contului bancar al contribuabilului.
B. Date privind secțiunile completate
2
1. Se bifează rubricile corespunzătoare secțiunilor completate, conform categoriilor de venituri realizate/
estimate.
2. Capitolul I "Date privind impozitul pe veniturile realizate și contribuțiile sociale datorate în anul 2018"
cuprinde impozitul pe veniturile realizate din România sau/și din străinătate și contribuțiile sociale datorate,
pentru anul 2018.
3. Capitolul II "Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și
contribuțiile sociale datorate în anul 2019" cuprinde impozitul pe veniturile estimate a se realiza din România și
contribuțiile sociale datorate, pentru anul 2019.
CAPITOLUL I - "Date privind impozitul pe veniturile realizate și contribuțiile sociale
datorate în anul 2018"
SECȚIUNEA 1 - “Date privind impozitul pe veniturile realizate din România în anul 2018”
SUBSECȚIUNEA 1 “Date privind impozitul pe veniturile realizate din România, impuse în
sistem real”
1. Subsecțiunea se completează de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o
formă de asociere, venituri în bani și/sau în natură din România, potrivit Codului fiscal, provenind din:
a) activități independente, pentru care venitul net se stabilește în sistem real, pe baza datelor din
contabilitate;
b) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, cu excepția contribuabililor pentru care impozitul se
reține la sursă;
c) cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se stabilește în sistem real sau pe baza cotelor
forfetare de cheltuieli;
Nu au obligația completării subsecțiunii contribuabilii care au realizat venituri din arendă și/sau din
cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria este exprimată în lei și care nu au început activitatea în luna
decembrie, nu au optat pentru stabilirea venitului net anual în sistem real, iar la sfârșitul anului anterior celui
de raportare nu sunt îndeplinite condițiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activități
independente.
d) activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real, pe baza datelor din
contabilitate;
e) piscicultură și/sau silvicultură;
f) transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente
financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar;
g) alte surse, pentru care contribuabilii au obligația depunerii declarației.
NOTĂ:
Persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activități independente, din
drepturi de proprietate intelectuală, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, scutite de la plata
impozitului pe venit, au obligația declarării veniturilor și depunerii declarației.
2. Subsecțiunea se completează și pentru:
a) declararea veniturilor realizate în România în calitate de artiști de spectacol sau ca sportivi, din
activitățile artistice și sportive, în cazul persoanelor rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-
un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri și care au optat pentru
regularizarea impozitului, în condițiile prevăzute la art.227 alin.(3) din Codul fiscal, precum și în normele
metodologice date în aplicarea art.227, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1/2016.
b) declararea veniturilor realizate de persoanele fizice nerezidente, ca urmare a activității desfășurate în
România în calitate de artiști de spectacol sau sportivi, din activități artistice și sportive, dacă plătitorul de
venit se află într-un stat străin, potrivit art. 223 alin. (4) din Codul fiscal;
Persoanele fizice care realizează venituri ca urmare a activității desfășurate în România în calitate de
artist de spectacol sau sportiv, din activitățile artistice și sportive, indiferent dacă acestea sunt plătite direct
artistului sau sportivului ori unei terțe părți care acționează în numele acelui artist sau sportiv, au obligația
depună declarația și plătească impozit conform regulilor stabilite în titlul IV "Impozit pe venit" din Codul
fiscal, dacă plătitorul de venit se află într-un stat străin.
c) declararea veniturilor din activități independente obținute din România, în cazul persoanelor rezidente
într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European și care au optat pentru
regularizarea impozitului în condițiile prevăzute la art. 226 din Codul fiscal, precum și în normele metodologice
date în aplicarea art.226, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1/2016.
d) declararea veniturilor realizate de persoanele nerezidente, scutite de impozit în România, potrivit
convențiilor de evitare a dublei impuneri.
Contribuabilii de la lit.a)-c) bifează rubrica „Activități independente” de la pct.1 „Categoria de venit”, lit.
A „Date privind activitatea desfășurată„ și completează subsecțiunea conform instrucțiunilor.
3
2.1. Căsuța ”Venit scutit conform convenției de evitare a dublei impuneri și a legislației Uniunii
Europene” se bifează de persoanele fizice nerezidente care realizează venituri scutite de impozit pe venit în
România, conform convenției de evitare a dublei impuneri și a legislației Uniunii Europene.
2.2. Căsuța ”Opțiune privind regularizarea în România a impozitului pe venit” se bifează, după caz, de:
- persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic
European care obțin venituri din activități independente din România și optează pentru regularizarea
impozitului în România, potrivit art.226 alin.(2) din Codul fiscal.
- persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România
are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri care realizează venituri în România în calitate de artiști
de spectacol sau ca sportivi, din activitățile artistice și sportive și optează pentru regularizarea impozitului în
România, potrivit art.227 alin.(3) din Codul fiscal.
3. Completarea subsecțiunii în cazul contribuabililor care au realizat venituri din activități
independente pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din
contabilitate
3.1. Subsecțiunea se completează de către persoanele fizice care, în anul 2018, au realizat venituri în
bani și/sau în natură, provenind din activități independente, inclusiv din activități adiacente, desfășurate în
mod individual și/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice și/sau
în cadrul unei societăți civile cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale și care este supusă
regimului transparenței fiscale.
3.2. În categoria veniturilor din activități independente se cuprind veniturile din activități de producție,
comerț, prestări de servicii, din profesii liberale, inclusiv din activități independente realizate în baza
contractelor de activitate sportivă pentru care plătitorul nu are obligația reținerii la sursă a impozitului, potrivit
legii.
3.3. Pentru veniturile din contractele de activitate sportivă, încheiate potrivit Legii nr.69/2000, cu
modificările și completările ulterioare, realizate, în anul 2018, până la data 29 martie 2018 inclusiv,
contribuabilii au obligația să depună declarația, să efectueze calculul venitului net potrivit regulilor prevăzute la
art.68 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, determine și
plătească impozitul până la data de 15 martie 2019 inclusiv.
3.4. În cazul societății civile cu personalitate juridică constituite potrivit legii speciale și care este supusă
regimului transparenței fiscale, potrivit legii, se aplică regulile de determinare a venitului net din activități
independente.
În cazul filialei constituite potrivit legii speciale prin asocierea unei societăți profesionale cu răspundere
limitată cu una sau mai multe persoane fizice, filiala fiind supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii,
determinarea venitului obținut în cadrul entității se efectuează în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.
Pentru membrii asociați în cadrul filialei se aplică următoarele reguli:
- persoanele fizice asociate au obligația asimileze acest venit distribuit în funcție de cota de
participare venitului net anual din activități independente;
- societatea profesională cu răspundere limitată asociată în cadrul filialei include venitul distribuit în
funcție de cota de participare în venitul brut al activității independente, pentru anul fiscal respectiv.
Persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată într-o formă de organizare cu
personalitate juridică constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale,
potrivit legii, asimilează venitul distribuit venitului net anual din activități independente.
3.5. Se completează câte o subsecțiune pentru fiecare categorie de venit și pentru fiecare sursă de
realizare a venitului.
3.6. Modul de completare a subsecțiunii
Litera A "Date privind activitatea desfășurată"
3.6.1. Rd.1 ”Categoria de venit” - se bifează căsuța “1.1. activități independente”;
3.6.2. Rd.2 ”Determinarea venitului net” - se bifează căsuța “sistem real”;
3.6.3. Rd.3 ”Forma de organizare” - se bifează căsuța corespunzătoare modului de desfășurare a
activității.
a) Căsuța "individual" se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată în
mod individual;
b) Căsuța "asociere fără personalitate juridică" se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o
activitate desfășurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice;
c) Căsuța "entități supuse regimului transparenței fiscale" se bifea de persoanele fizice care obțin
venituri dintr-o activitate desfășurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică, constituită potrivit
legii speciale, și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii;
d) Căsuța "modificarea modalității/formei de exercitare a activității" se bifează în cazul schimbării
modalității de exercitare a unei activități independente și/sau al transformării formei de exercitare a acesteia
4
într-o altă formă, potrivit legislației în materie, în timpul anului de raportare, în condițiile continuării activității.
3.6.4. Rd.4 ”Obiectul principal de activitate” - se înscriu denumirea activității principale generatoare de
venituri, precum și codul CAEN al activității desfășurate.
3.6.5. Rd.5 ”Sediul” - se completează adresa sediului sau locului unde se desfășoară efectiv activitatea
principală, după caz.
3.6.6. Rd.6 ”Documentul de autorizare/Contractul de asociere” - se înscriu numărul documentului care
atestă dreptul contribuabilului de a desfășura activitate independentă, potrivit legii, și data emiterii acestuia.
Contribuabilii care desfășoară activități în cadrul unei asocieri completează numărul sub care contractul
de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum și data înregistrării acestuia.
3.6.7. Rd.7 și rd.8. ”Data începerii/încetării activității” - se completează de către contribuabilii care
încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune declarația.
Rubricile de la rd.7 și 8 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului
pentru care se depune declarația.
3.6.8. Rd.9. ”Număr zile de scutire” - se completează de către persoanele fizice cu handicap grav sau
accentuat înscriind perioada din cadrul anului fiscal pentru care beneficiază de scutire la plata impozitului pe
venit.
Litera B “Date privind impozitul anual datorat”
3.6.9. În situația în care activitatea se desfășoară în mod individual
Contribuabilii care realizează venituri în mod individual completează declarația după cum urmează:
Rd.1. ”Venit brut” - se înscrie suma reprezentând veniturile totale și/sau echivalentul în lei al veniturilor
în natură încasate în anul de raportare, atât din activitatea de bază, cât și din activități adiacente.
Rd.2. ”Cheltuieli deductibile, potrivit legii” - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în scopul
desfășurării activității care îndeplinesc condițiile generale pentru a putea fi deduse, în funcție de natura
acestora, potrivit Codului fiscal.
Rd.3. ”Venit net anual” - se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd.1) și cheltuielile
aferente deductibile (rd.2).
Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.
Rd.5. ”Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală” - se înscrie suma reprezentând diferența dintre
cheltuielile deductibile (rd.2) și venitul brut (rd.1).
Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.
Rd.6. ”Pierderi fiscale/nete reportate din anii precedenți” - se înscrie suma reprezentând pierderile
reportate din anii precedenți, potrivit Codului fiscal.
Rd.7. ”Venit/câștig net anual impozabil/venit net anual recalculat” - se înscrie venitul net anual
recalculat reprezentând diferența dintre venitul net anual (rd.3) și pierderile fiscale reportate din anii
precedenți, potrivit legii (rd.6).
Venitul net anual recalculat (rd.7) se utilizează la calculul sumei înscrise la la rd.1 de la Secțiunea 4
„Stabilirea impozitului anual datorat pe venitul net anual impozabil realizat în anul 2018, din activități
independente și drepturi de proprietate intelectuală, impuse în sistem real” de la Capitolul I.
Rd.8. ”Venit net anual impozabil redus” – rubrica nu se completează.
Rd.9. ”Impozit pe venitul/câștigul net anual impozabil datorat” - rubrica nu se completează.
3.6.10. În situația în care activitatea se desfășoară într-o formă de asociere
În cazul persoanelor fizice care își desfășoară activitatea în cadrul unei asocieri fără personalitate
juridică, constituită între persoane fizice sau într-o formă de organizare cu personalitate juridică, constituită
potrivit legii speciale, supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, se completează:
Rd.3. ”Venit net anual” - se înscrie suma reprezentând venitul net din asociere, realizat în anul fiscal de
raportare, supus impozitului pe venit și distribuit contribuabilului, conform contractului de asociere.
Rd.5. ”Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală” - se înscrie suma reprezentând pierderea fiscală din
asociere, realizată în anul fiscal de raportare și distribuită contribuabilului, conform contractului de asociere.
Rd.6. ”Pierderi fiscale/nete reportate din anii precedenți” - se înscrie suma reprezentând pierderi
reportate din anii precedenți, potrivit legii.
Rd.7. ”Venit/câștig net anual impozabil/venit net anual recalculat” - se înscrie venitul net anual
recalculat reprezentând diferența dintre venitul net anual (rd.3) și pierderile fiscale reportate din anii
precedenți (rd.6).
Venitul net anual recalculat (rd.7) se utilizează la calculul sumei înscrise la rd.1 de la Secțiunea 4
„Stabilirea impozitului anual datorat pe venitul net anual impozabil realizat în anul 2018, din activități
independente și drepturi de proprietate intelectuală, impuse în sistem real” de la Capitolul I.
Rd.8. ”Venit net anual impozabil redus” – rubrica nu se completează.
Rd.9. ”Impozit pe venitul/câștigul net anual impozabil datorat” – rubrica nu se completează.
3.6.11. Contribuabilii care desfășoară o activitate impusă pe baza normelor de venit și care în cursul
5
anului fiscal de raportare își completează obiectul de activitate cu o altă activitate care nu este cuprinsă în
nomenclatorul activităților pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit vor fi impuși în
sistem real de la data respectivă, venitul net anual urmând fie determinat prin însumarea fracțiunii din
norma de venit aferentă perioadei de impunere pe bază de normă de venit cu venitul net anual determinat în
sistem real pe baza datelor din contabilitate.
3.6.12. În cazul schimbării modalității de exercitare a unei activități și/sau transformării formei de
exercitare a acesteia într-o altă formă, potrivit legislației în materie, în timpul anului, venitul net/pierderea se
determină separat pentru fiecare perioadă în care activitatea independentă a fost desfășurată de contribuabil
într-o formă de organizare prevăzută de lege. Venitul net anual/Pierderea anuală se determină prin însumarea
venitului net/pierderii înregistrat/înregistrate în toate perioadele fiscale din anul fiscal în care a avut loc
schimbarea și/sau transformarea formei de exercitare a activității și se înscrie în declarație.
4. Completarea subsecțiunii în cazul contribuabililor care au realizat venituri din drepturi de
proprietate intelectuală
4.1. Subsecțiunea se completează de contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat, în mod
individual și/sau într-o formă de asociere, venituri din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate
intelectuală pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau în sistem real, pe
baza datelor din contabilitate, cu excepția contribuabililor pentru care impozitul a fost reținut la sursă de
plătitorul de venit.
4.2. Pentru veniturile realizate în perioada 1 ianuarie 22 martie 2018 inclusiv, contribuabilii au
obligația efectuării calculului venitului net aferent anului 2018, stabilit pe baza cotei forfetare de cheltuieli sau
în sistem real, a determinării și a plății impozitului pentru veniturile aferente anului 2018, până la data de 15
martie 2019 inclusiv.
Plățile anticipate reținute la sursă pentru drepturile de proprietate intelectuală vor fi luate
în calcul la stabilirea impozitului anual de plată pentru anul 2018.
4.3. Nu au obligația completării subsecțiunii persoanele fizice pentru care impozitul reținut de plătitorii
de venituri este final.
4.4. Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală reprezintă venituri din drepturi de autor și drepturi
conexe dreptului de autor, brevete de invenție, desene și modele, mărci și indicații geografice, topografii
pentru produse semiconductoare și altele asemenea.
4.5. Contribuabilii care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la mai mulți plătitori
completează o singură subsecțiune în declarație.
4.6 Modul de completare a subsecțiunii de către contribuabilii care realizează venituri din
drepturi de proprietate intelectuală, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza
datelor din contabilitate sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli
Litera A ”Date privind activitatea desfășurată”
4.6.1. Rd.1 ”Categoria de venit” - se bifează căsuța "1.2. drepturi de proprietate intelectuală" - se
bifează de contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat, în mod individual și/sau într-o formă de
asociere, venituri din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală.
4.6.2. Rd.2 ”Determinarea venitului net” - se bifeacăsuța “sistem real” sau suța “cote forfetare de
cheltuieli”, după caz.
Căsuța “sistem real” se bifează de către contribuabilii care determină venitul net în sistem real, pe baza
datelor din contabilitate.
Căsuța “cote forfetare de cheltuieli” se bifează de către contribuabilii care determină venitul net pe baza
cotelor forfetare de cheltuieli.
4.6.3. Rd.3 ”Forma de organizare” - se bifează căsuța corespunzătoare modului de desfășurare a
activității.
a) Căsuța "individual" se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată în
mod individual.
b) Căsuța "asociere fără personalitate juridică" se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o
activitate desfășurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.
4.6.4. Rd.6 ”Contractul de asociere” - se înscriu, numai dacă este cazul, numărul sub care contractul de
asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum și data înregistrării acestuia, în cazul contribuabililor care
desfășoară activități în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică.
4.6.5. Rd. 7 și rd. 8. ”Data începerii/încetării activității” - se completează de tre contribuabilii care
încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune declarația.
Rubricile de la rd.7 și 8 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului
pentru care se depune declarația.
4.6.6. Rd.9 ”Număr zile de scutire„ - se completează de către persoanele fizice cu handicap grav sau
accentuat, înscriind perioada din cadrul anului fiscal pentru care beneficiază de scutire la plata impozitului pe
venit.
6
Litera B ”Date privind impozitul anual datorat”
4.6.7. În situația în care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate și
activitatea se defășoară în mod individual, declarația se completează după cum urmează:
Rd.1 ”Venit brut” - se înscrie suma reprezentând veniturile totale și/sau echivalentul în lei al veniturilor
în natură încasate în anul de raportare, atât din activitatea de bază, cât și din activități adiacente.
Rd.2 ”Cheltuieli deductibile, potrivit legii” - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în scopul
desfășurării activității, care îndeplinesc condițiile generale pentru a putea fi deduse, în funcție de natura
acestora, potrivit Codului fiscal.
Rd.3 ”Venit net anual” - se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd.1) și cheltuielile
aferente deductibile (rd.2).
Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.
Rd.5 ”Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală„ - se înscrie suma reprezentând diferența dintre
cheltuielile deductibile (rd.2) și venitul brut (rd.1).
Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.
Rd.6 ”Pierderi fiscale/nete reportate din anii precedenți” - se înscrie suma reprezentând pierderile
reportate din anii precedenți, potrivit Codului fiscal.
Rd.7 ”Venit/câștig net anual impozabil/venit net anual recalculat” - se înscrie venitul net anual recalculat
reprezentând diferența dintre venitul net anual (rd.3) și pierderile fiscale reportate din anii precedenți, potrivit
legii (rd.6).
Venitul net anual recalculat (rd.7) se utilizează la calculul sumei înscrise la rd.1 de la Secțiunea 4
„Stabilirea impozitului anual datorat pe venitul net anual impozabil realizat în anul 2018, din activități
independente și drepturi de proprietate intelectuală, impuse în sistem real” de la Capitolul I.
Rd.8 ”Venit net anual impozabil redus” – rubrica nu se completează.
Rd.9 ”Impozit pe venitul/câștigul net anual impozabil datorat” – rubrica nu se completează.
4.6.8. În situația în care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate și
activitatea se desfășoară într-o formă de asociere, fără personalitate juridică, declarația se completează după
cum urmează:
Rd.3 ”Venit net anual” - se înscrie suma reprezentând venitul net din asociere, realizat în anul fiscal de
raportare, supus impozitului pe venit și distribuit contribuabilului, conform contractului de asociere.
Rd.5 ”Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală„ - se înscrie suma reprezentând pierderea fiscală din
asociere realizată în anul fiscal de raportare și distribuită contribuabilului, conform contractului de asociere.
Rd.6 ”Pierderi fiscale/nete reportate din anii precedenți” - se înscrie suma reprezentând pierderile
reportate din anii precedenți, potrivit Codului fiscal.
Rd.7 ”Venit/câștig net anual impozabil/venit net anual recalculat” - se înscrie venitul net anual recalculat
reprezentând diferența dintre venitul net anual (rd. 3) și pierderile fiscale reportate din anii precedenți, potrivit
legii (rd. 6).
Venitul net anual recalculat (rd.7) se utilizează la calculul sumei înscrise la rd.1 de la secțiunea 4
„Stabilirea impozitului anual datorat pe venitul net anual impozabil realizat în anul 2018, din activități
independente și drepturi de proprietate intelectuală, impuse în sistem real” de la Capitolul I.
Rd.8 ”Venit net anual impozabil redus” – rubrica nu se completează.
Rd.9 ”Impozit pe venitul/câștigul net anual impozabil datorat” – rubrica nu se completează.
4.6.9 În situația în care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli
contribuabilii completează declarația după cum urmează:
Rd.1 ”Venit brut” - se înscrie venitul brut din drepturi de proprietate intelectuală.
Rd.2 ”Cheltuieli deductibile, potrivit legii” - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de 40% la
venitul brut (rd.1) reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului.
Rd.3 ”Venit net anual” - se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd.1) și cheltuielile
aferente deductibile (rd.2).
Rd.7 ”Venit/câștig net anual impozabil/venit net anual recalculat” - se înscrie venitul net anual de la rd.
3.
Rd.8 ”Venit net anual impozabil redus” se completează în cazul persoanelor cu handicap grav ori
accentuat cu venitul net anual impozabil (rd.7) redus proporțional cu numărul de zile calendaristice pentru
care venitul este scutit de la plata impozitului.
Rd.9 ”Impozit pe venitul/câștigul net anual impozabil datorat” - se înscrie suma rezultată prin aplicarea
cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd.7.
În cazul persoanelor cu handicap grav ori accentuat impozitul anual pe venitul net anual impozabil se
determină prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd.8.
4.6.10. În cazul exploatării de către moștenitori a drepturilor de proprietate intelectuală, precum și în
cazul remunerației reprezentând dreptul de suită și al remunerației compensatorii pentru copia privată, venitul
7
net se determină prin scăderea din venitul brut a sumelor ce revin organismelor de gestiune colectivă sau altor
plătitori de asemenea venituri, potrivit legii, fără aplicarea cotei forfetare de cheltuieli.
5. Completarea subsecțiunii în cazul contribuabililor care au realizat venituri din cedarea
folosinței bunurilor
5.1. Subsecțiunea se completează de către persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat
venituri în bani și/sau în natură, provenind din cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, obținute în
calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal, pentru care venitul net se determină în sistem real
sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli:
a) Venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din activități independente;
b) Venituri din cedarea folosinței bunurilor, în scop turistic;
c) Venituri din cedarea folosinței, altele decât cele de la lit.a) și b).
5.2. Subsecțiunea nu se completează de contribuabilii care au realizat venituri din arendă și/sau din
cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria este exprimată în lei și care nu au început activitatea în luna
decembrie, nu au optat pentru stabilirea venitului net anual în sistem real, iar la sfârșitul anului anterior celui
de raportare nu sunt îndeplinite condițiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activități
independente.
5.3. În categoria venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din activități
independente se cuprind:
- veniturile din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de
închiriere/subînchiriere, calificate în categoria venituri din activități independente (la sfârșitul anului fiscal
precedent celui de raportare au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai
mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere și începând cu anul de raportare califică aceste venituri în
categoria venituri din activități independente);
- venituri obținute din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală,
având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere de închiriat, care determină venitul net anual în sistem
real, pe baza datelor din contabilitate.
5.4. În cazul contribuabililor care au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui
număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere, veniturile și cheltuielile luate în calcul pentru
stabilirea venitului net anual/pierderii fiscale anuale sunt cele realizate de la nivelul tuturor contractelor de
închiriere/subînchiriere aflate în derulare în anul de impunere, cu excepția contractelor de arendare a bunurilor
agricole.
5.5. În categoria venituri din cedarea folosinței bunurilor, în scop turistic se cuprind veniturile realizate
de persoanele fizice din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având
o capacitate de cazare cuprinsă între 1 și 5 camere inclusiv, care au optat pentru determinarea venitului net în
sistem real sau care au depășit în cursul anului de impunere numărul de 5 camere de închiriat.
5.6. În categoria venituri din cedarea folosinței, altele decât cele de la pct.5.1 lit.a) și b) se cuprind
veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, obținute în calitate de
proprietari, uzufructuari sau alți deținători legali și care nu sunt calificate în categoria venituri din activități
independente, potrivit legii.
Persoanele fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din mai multe surse, respectiv
contracte de închiriere, completează câte o subsecțiune pentru fiecare sursă de venit.
5.7. În cazul cedării folosinței bunurilor deținute în comun, repartizarea venitului net se face potrivit
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr.1/2016, cu modificările și completările ulterioare.
5.8. Modul de completare a subsecțiunii de către contribuabilii care au realizat venituri din
cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor
din contabilitate
Litera A "Date privind activitatea desfășurată"
5.8.1. Rd.1 ”Categoria de venit” - se bifează căsuța corespunzătoare categoriei de venit realizat, după
caz:
- "1.3.1. cedarea folosinței bunurilor (altele decât cele de la pct.1.3.2. și pct.1.3.3.)";
- "1.3.2. cedarea folosinței bunurilor calificată în categoria venituri din activități independente";
- "1.3.3. cedarea folosinței bunurilor, în scop turistic".
5.8.2. Rd. 2 ”Determinarea venitului net” - se bifează căsuța “sistem real”.
5.8.3. Rd.5 ”Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosința” - se înscriu datele de
identificare a bunului a cărui folosință este cedată.
De exemplu:
- pentru imobile (clădiri, terenuri): adresa completă (localitate, stradă, număr, bloc, etaj, apartament
etc.);
8
- pentru mobile (autovehicule/autoturisme, tractoare, mașini agricole, șalupe, iahturi și alte mijloace de
transport): tipul, anul de fabricație, numărul de înmatriculare, seria șasiului;
- alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliată, cu identificarea principalelor caracteristici care
individualizează bunul.
5.8.4. Rd.6 ”Contractul de închiriere” - se înscriu, numai dacă este cazul, numărul sub care a fost
înregistrat la organul fiscal contractul încheiat între părți și data înregistrării acestuia.
5.8.5. Rd.7 și rd. 8 ”Data începerii/încetării activității” - se completează de către contribuabilii care
încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune declarația unică.
Rubricile de la rd.7 și rd.8 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul
anului pentru care se depune declarația.
Litera B ”Date privind impozitul anual datorat”
5.8.6. Rubrica se completează după cum urmează:
Rd.1 ”Venit brut” - se înscrie suma reprezentând veniturile totale și/sau echivalentul în lei al veniturilor
în natură încasate în anul de raportare, atât din activitatea de bază, cât și din activități adiacente.
Rd.2 ”Cheltuieli deductibile, potrivit legii” - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în scopul
desfășurării activității, care îndeplinesc condițiile generale pentru a putea fi deduse, în funcție de natura
acestora, potrivit Codului fiscal.
Rd.3 ”Venit net anual” - se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd.1) și cheltuielile
aferente deductibile (rd.2).
Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.
Rd.5 ”Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală” - se înscrie suma reprezentând diferența dintre
cheltuielile deductibile (rd.2) și venitul brut (rd.1).
Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.
Rd.6 ”Pierderi fiscale/nete reportate din anii precedenți” se înscrie suma reprezentând pierderi
reportate din anii precedenți potrivit Codului fiscal.
Rd.7 ”Venit/câștig net anual impozabil/venit net anual recalculat” - se înscrie venitul net anual impozabil
reprezentând diferența dintre venitul net anual (rd.3) și pierderi fiscale reportate din anii precedenți (rd.6).
Rd.9 ”Impozit pe venitul/câștigul net anual impozabil datorat” - se înscrie suma rezultată prin aplicarea
cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd.7.
5.9 Modul de completare a subsecțiunii de către contribuabilii care au realizat venituri din
cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de
cheltuieli
Litera A "Date privind activitatea desfășurată"
5.9.1. Rd.1 ”Categoria de venit” - se bifează căsuța "1.3.1. cedarea folosinței bunurilor (altele decât cele
de la pct.1.3.2 și pct.1.3.3)".
5.9.2. Rd.2 ”Determinarea venitului net” - se bifează căsuța “cote forfetare de cheltuieli”.
Căsuța se bifează de contribuabilii care determină venitul net din cedarea folosinței bunurilor prin
deducerea din venitul brut a cotei forfetare de cheltuieli de 40%.
5.9.3. Rd.5 ”Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosința” - se înscriu datele de
identificare a bunului a cărui folosință este cedată.
De exemplu:
- pentru imobile (clădiri, terenuri): adresa completă (localitate, stradă, număr, bloc, etaj, apartament
etc.);
- pentru mobile (autovehicule/autoturisme, tractoare, mașini agricole, șalupe, iahturi și alte mijloace de
transport): tipul, anul de fabricație, numărul de înmatriculare, seria șasiului;
- alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliată, cu identificarea principalelor caracteristici care
individualizează bunul.
5.9.4. Rd.6 ”Contractul de închiriere” - se înscriu, numai dacă este cazul, numărul sub care a fost
înregistrat la organul fiscal contractul încheiat între părți și data înregistrării acestuia.
5.9.5. Rd.7 și rd. 8 ”Data începerii/încetării activității” - se înscriu data prevăzută pentru începerea
derulării contractului încheiat între părți, respectiv data prevăzută pentru încetarea contractului încheiat între
părți.
Rubricile de la rd.7 și 8 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului
pentru care se depune declarația.
Litera B ”Date privind impozitul anual datorat”
5.9.6. Rubrica se completează după cum urmează:
Rd.1 ”Venit brut” - se înscrie, totalitatea sumelor în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură
stabilite potrivit contractului încheiat între părți pentru anul fiscal de raportare, indiferent de momentul plății
acesteia, majorată cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozițiilor legale, în sarcina proprietarului,
9
uzufructuarului sau a altui deținător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.
Reprezintă venit brut și valoarea investițiilor la bunurile mobile și imobile ale proprietarului,
uzufructuarului sau ale altui deținător legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinței bunurilor,
inclusiv al contractelor de comodat, și care sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.
În situația în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei valute, venitul brut anual se determină pe
baza chiriei lunare evaluate la cursul de schimb al pieței valutare comunicat de Banca Națională a României,
valabil pentru ultima zi a fiecărei luni, corespunzător lunilor din perioada de impunere.
Rd.2 ”Cheltuieli deductibile, potrivit legii” - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de 40% la
venitul brut (rd.1), reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului;
Rd.3 ”Venit net anual” - se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd.1) și cheltuielile
aferente deductibile (rd.2).
Rd.7 ”Venit/câștig net anual impozabil/venit net anual recalculat” - se înscrie venitul net anual de la rd.
3.
Rd.9 ”Impozit pe venitul/câștigul net anual impozabil datorat” - se înscrie suma rezultată prin aplicarea
cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 7.
6. Completarea subsecțiunii în cazul contribuabililor care au realizat venituri din activități
agricole, din silvicultură și piscicultură, impuse în sistem real, pe baza datelor din contabilitate
6.1. Subsecțiunea se completează de contribuabilii care au realizat venituri din activități agricole, din
silvicultură și/sau piscicultură, în mod individual și/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică,
constituită între persoane fizice, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din
contabilitate.
6.2. Veniturile din activități agricole cuprind venituri din cultivarea produselor agricole vegetale,
exploatarea plantațiilor viticole, pomicole, arbuștilor fructiferi și altele asemenea, creșterea și exploatarea
animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală, pentru care nu există
obligația stabilirii normelor de venit.
6.3. Venituri din silvicultură reprezintă veniturile obținute din recoltarea și valorificarea produselor
specifice fondului forestier național, respectiv a produselor lemnoase și nelemnoase.
6.4. Venituri din piscicultură reprezintă venituri obținute din exploatarea amenajărilor piscicole.
6.5. Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică,
constituită între persoane fizice, completează subsecțiunea având în vedere venitul net distribuit, care le
revine din asociere.
6.6. Modul de completare a subsecțiunii de către contribuabilii care realizează venituri din
activități agricole, din silvicultură și piscicultură, impuse în sistem real, pe baza datelor din
contabilitate
Litera A "Date privind activitatea desfășurată"
6.6.1. Rd. 1 ”Categoria de venit” - se bifează căsuța corespunzătoare categoriei de venit realizat, după
caz:
- "1.4.1. activități agricole"
- "1.4.2. silvicultură"
- "1.4.3. piscicultură"
6.6.2. Rd. 2 ”Determinarea venitului net” - se bifează căsuța “sistem real”.
6.6.3. Rd.3 ”Forma de organizare” - se bifează căsuța corespunzătoare modului de desfășurare a
activității.
a) Căsuța "individual" se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată în
mod individual;
b) Căsuța "asociere fără personalitate juridică" se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o
activitate desfășurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice;
6.6.4. Rd.5 ”Sediul” - se completează adresa sediului sau locului unde se desfășoară efectiv activitatea
principală, după caz.
Persoanele fizice care realizează venituri din activități agricole vor înscrie denumirea unității
administrativ-teritoriale în a cărei rază se află terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oraș, comună sau
sector al municipiului București, după caz.
6.6.5. Rd.6 ”Documentul de autorizare/Contractul de asociere” - se înscriu, numai dacă este cazul,
numărul documentului care atestă dreptul contribuabilului de a desfășura activitate, potrivit legii, și data
emiterii acestuia.
Contribuabilii care desfășoară activități în cadrul unei asocieri completează, dacă este cazul, numărul
sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum și data înregistrării acestuia.
6.6.6. Rd.7 și rd.8 ”Data începerii/încetării activității” - se completează de către contribuabilii care încep/
încetează activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune declarația unică.
10
Rubricile de la rd.7 și 8 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului
pentru care se depune declarația.
6.6.7. Rd.9 ”Număr zile de scutire” - se completează de către persoanele fizice cu handicap grav sau
accentuat, înscriind perioada din cadrul anului fiscal pentru care beneficiază de scutire la plata impozitului pe
venit.
Litera B Date privind impozitul anual datorat
6.6.8. În situația în care activitatea se desfășoară în mod individual
Contribuabilii care realizează venituri în mod individual completează declarația după cum urmează:
Rd.1 ”Venit brut” - se înscrie suma reprezentând veniturile totale și/sau echivalentul în lei al veniturilor
în natură încasate în anul de raportare, atât din activitatea de bază, cât și din activități adiacente.
Rd.2 ”Cheltuieli deductibile, potrivit legii” - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în scopul
desfășurării activității, care îndeplinesc condițiile generale pentru a putea fi deduse, în funcție de natura
acestora, potrivit Codului fiscal.
Rd.3 ”Venit net anual” - se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd.1) și cheltuielile
aferente deductibile (rd.2).
Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.
Rd.5 ”Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală” - se înscrie suma reprezentând diferența dintre
cheltuielile deductibile (rd.2) și venitul brut (rd.1).
Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.
Rd.6 ”Pierderi fiscale/nete reportate din anii precedenți” se înscrie suma reprezentând pierderi
reportate din anii precedenți potrivit legii.
Rd.7 ”Venit/câștig net anual impozabil/venit net anual recalculat” - se înscrie venitul net anual impozabil
reprezentând diferența dintre venitul net anual (rd.3) și pierderi fiscale reportate din anii precedenți (rd.6).
Rd.8 ”Venit net anual impozabil redus” se completează în cazul persoanelor cu handicap grav ori
accentuat cu venitul net anual impozabil (rd.7) redus proporțional cu numărul de zile calendaristice pentru
care venitul este scutit de la plata impozitului.
Rd.9 ”Impozit pe venitul/câștigul net anual impozabil datorat” - se înscrie suma rezultată din aplicarea
cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd.7.
În cazul persoanelor cu handicap grav ori accentuat impozitul anual pe venitul net anual impozabil se
determină prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd.8.
6.6.9. În situația în care activitatea se desfășoară într-o formă de asociere, fără personalitate juridică
În cazul persoanelor fizice care își desfășoară activitatea în cadrul unei asocieri fără personalitate
juridică, constituită între persoane fizice, potrivit legii, se completează:
Rd.3 ”Venit net anual” - se înscrie suma reprezentând venitul net din asociere, realizat în anul fiscal de
raportare, supus impozitului pe venit și distribuit contribuabilului, conform contractului de asociere.
Rd.5 ”Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală” - se înscrie suma reprezentând pierderea fiscadin
asociere realizată în anul fiscal de raportare și distribuită contribuabilului, conform contractului de asociere.
Rd.6 ”Pierderi fiscale/nete reportate din anii precedenți” se înscrie suma reprezentând pierderi
reportate din anii precedenți potrivit legii.
Rd.7 ”Venit/câștig net anual impozabil/venit net anual recalculat” - se înscrie venitul net anual impozabil
reprezentând diferența dintre venitul net anual (rd.3) și pierderile fiscale reportate din anii precedenți (rd. 6).
Rd.8 ”Venit net anual impozabil redus” se completează în cazul persoanelor cu handicap grav ori
accentuat cu venitul net anual impozabil (rd.7) redus proporțional cu numărul de zile calendaristice pentru
care venitul este scutit de la plata impozitului.
Rd.9 ”Impozit pe venitul/câștigul net anual impozabil datorat” - se înscrie suma rezultată din aplicarea
cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd.7.
În cazul persoanelor cu handicap grav ori accentuat impozitul anual pe venitul net anual impozabil se
determină prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd.8.
7. Completarea subsecțiunii în cazul contribuabililor care au realizat câștiguri/pierderi din
transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv
instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar
7.1. Subsecțiunea se completează de către persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat
câștiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv
instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar și au obligația stabilirii câștigului net
anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.
7.2. În cazul titlurilor de valoare, veniturile din transferul titlurilor de valoare, astfel cum sunt definite la
art.7 pct.41 din Codul fiscal, emise de rezidenți români, sunt considerate ca fiind obținute din România,
indiferent dacă sunt primite în România sau în străinătate.
7.3. Persoana fizică nerezidentă are obligația de a declara câștigurile/pierderile pentru tranzacțiile care
11
nu sunt efectuate printr-un intermediar, definit potrivit legislației în materie, rezident în România.
7.4. Persoana fizică rezidentă într-un stat cu care România nu are încheiată convenție de evitare a
dublei impuneri are obligația de a declara câștigurile/pierderile pentru tranzacțiile care sunt efectuate printr-un
intermediar, definit potrivit legislației în materie, rezident în România.
7.5. Persoana fizică nerezidentă nu are obligația de a declara câștigurile/pierderile pentru tranzacțiile
efectuate printr-un intermediar, definit potrivit legislației în materie, rezident în România, dacă prin convenția
de evitare a dublei impuneri încheiată între România și statul de rezidență al persoanei fizice nerezidente nu
este menționat dreptul de impunere pentru România și respectiva persoană prezintă intermediarului
certificatul de rezidență fiscală.
7.6. Modul de completare a subsecțiunii de tre contribuabilii care realizează
câștiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente
financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar
Litera A ”Date privind activitatea desfășurată”
7.6.1. Rd. 1 ”Categoria de venit” - se bifează căsuța "1.5. transferul titlurilor de valoare și orice alte
operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și transferul aurului
financiar" de contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat câștiguri/pierderi din transferul titlurilor de
valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și
din transferul aurului financiar și au obligația stabilirii câștigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.
Litera B ”Date privind impozitul anual datorat”
7.6.2. Rd.4 ”Câștig net anual” - se înscrie câștigul net anual reprezentând diferența dintre câștigurile și
pierderile înregistrate în cursul anului fiscal respectiv, cumulat de la începutul anului, din transferul titlurilor de
valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și
din transferul aurului financiar, definit potrivit legii.
Se completează numai în situația în care câștigurile sunt mai mari decât pierderile.
Rd.5 ”Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală” - se înscrie pierderea netă anuală reprezentând
diferența dintre pierderile și câștigurile înregistrate în cursul anului fiscal respectiv, cumulat de la începutul
anului, din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente
financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar, definit potrivit legii.
Se completează numai în situația în care pierderile sunt mai mari decât câștigurile.
Rd.6 ”Pierderi fiscale/nete reportate din anii precedenți” - se înscrie suma reprezentând pierderi
reportate din anii precedenți potrivit legii.
Rd.7 ”Venit/câștig net anual impozabil/venit net anual recalculat” - se înscrie câștigul net anual
impozabil reprezentând diferența dintre câștigul net anual (rd. 4) și pierderile fiscale reportate din anii
precedenți (rd. 6).
Rd.9 ”Impozit pe venitul/câștigul net anual impozabil datorat” - se înscrie suma rezultată prin aplicarea
cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 7.
7.6.3 La determinarea câștigului net anual/pierderii nete anuale sunt luate în calcul și costurile aferente
tranzacțiilor care nu pot fi alocate direct fiecărei tranzacții.
8. Completarea subsecțiunii în cazul contribuabililor care au realizat venituri din alte surse
8.1. Subsecțiunea se completează de către persoanele fizice care au realizat venituri din alte surse
identificate ca fiind impozabile, altele decât cele prevăzute la art.115 alin.(1) din Codul fiscal, precum și cele
prevăzute la art.114 alin.(2) lit. l) din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
8.2. Modul de completare a subsecțiunii de către contribuabilii care realizează venituri din
alte surse
Litera A "Date privind activitatea desfășurată"
8.2.1. Rd. 1 ”Categoria de venit” - se bifează căsuța "1.6. alte surse" de contribuabilii care, în anul de
raportare, au realizat venituri din alte surse identificate ca fiind impozabile, altele decât cele prevăzute la art.
115 alin.(1) din Codul fiscal, precum și cele prevăzute la art.114 alin.(2) lit. l) din Codul fiscal, cu modificările
și completările ulterioare.
Litera B ”Date privind impozitul anual datorat”
8.2.2. În cazul veniturilor din alte surse, pentru care contribuabilii au obligația depunerii declarației, se
completează după cum urmează:
a) pentru veniturile prevăzute la art.114 alin.(2), lit.l) din Codul fiscal, obținute de cedent ca urmare a
cesiunii de creanță, respectiv de cesionar din realizarea venitului din creanța respectivă, inclusiv în cazul
drepturilor de creanțe salariale obținute în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și
irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii, din patrimoniul personal, altele decât cele care se
încadrează în categoriile prevăzute la art.61 lit. a) - h) și art.62 din Codul fiscal:
Rd.1 ”Venit brut” - se înscrie suma reprezentând veniturile aferente tuturor operațiunilor efectuate în
cursul anului fiscal.
12
Rd.2 ”Cheltuieli deductibile, potrivit legii” - se înscrie suma reprezentând cheltuielile aferente tuturor
operațiunilor efectuate în cursul anului fiscal.
Rd.3 ”Venit net anual” - se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd. 1) și cheltuielile
aferente deductibile (rd. 2).
Rd.7 ”Venit/câștig net anual impozabil/venit net anual recalculat” - se înscrie venitul net anual de la
rd.3.
Rd.9 „Impozit pe venitul/câștigul net anual impozabil datorat” - se înscrie suma rezultată prin aplicarea
cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd.7.
Veniturile reprezintă sumele încasate și echivalentul în lei al veniturilor în natură, iar cheltuielile
reprezintă plățile efectuate, în cursul unui an fiscal, din toate operațiunile respective, evidențiate în baza
documentelor justificative.
b) pentru veniturile din alte surse pentru care contribuabilii au obligația depunerii declarației, altele
decât cele prevăzute la art.114 alin.(2) lit.l) din Codul fiscal, se completează:
Rd.1 ”Venit brut” se înscrie suma reprezentând venitul brut;
Rd.7 ”Venit/câștig net anual impozabil/venit net anual recalculat” - se înscrie venitul brut de la rd.1.
Rd.9 ”Impozit pe venitul/câștigul net anual impozabil datorat” - se înscrie suma rezultată prin aplicarea
cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 7.
SUBSECȚIUNEA a 2- a Date privind impozitul pe veniturile realizate din România, impuse
pe bază de norme de venit, în cazul contribuabililor care au început activitatea în luna decembrie
2018
9. Subsecțiunea se completează de către persoanele fizice care au început în luna decembrie 2018 o
activitate, în mod individual sau într-o formă de asociere,personalitate juridică, impusă pe baza normelor
de venit, provenind din:
a) cedarea folosinței bunurilor, în scop turistic;
b) cedarea folosinței bunurilor calificată în categoria venituri din activități independente;
c) activități independente.
NOTĂ:
Persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activități independente
scutite de la plata impozitului pe venit, potrivit legii, au obligația declarării veniturilor, prin completarea
subsecțiunii și depunerea declarației.
Contribuabilii care au început o activitate în luna decembrie 2018 depun “Declarația unică privind
impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice Capitolul I Date privind impozitul pe
veniturile realizate și contribuțiile sociale datorate în anul 2018 “, până la data de 15 martie inclusiv a anului
2019.
9.1. În categoria “cedarea folosinței bunurilor în scop turistic” sunt cuprinse veniturile din închirierea în
scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între
1 și 5 camere, inclusiv, pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit.
În situația închirierii bunurilor deținute în comun, fiecare coproprietar completează subsecțiunea,
corespunzător cotei care îi revine din proprietate.
În situația contribuabililor care realizează venituri din închirierea în scop turistic a două până la 5
camere, inclusiv, se completează câte o subsecțiune pentru fiecare cameră de închiriat.
9.2. În categoria “cedarea folosinței bunurilor calificată în categoria venituri din activități independente”
sunt cuprinse veniturile din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală,
având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere de închiriat, care se supun impunerii pe baza normelor de
venit potrivit prevederilor Capitolul II "Venituri din activități independente" de la titlul IV "Impozitul pe venit"
din Codul fiscal.
9.3. În categoria “activități independente” sunt cuprinse veniturile din activități de producție, comerț,
prestări servicii, desfășurate în mod individual și/sau în cadrul unei asocieri personalitate juridică,
constituită între persoane fizice, pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit.
9.3.1. Venitul net anual se determină pe baza normelor de venit de la locul desfășurării activității.
9.3.2. Pentru ajustarea normelor anuale de venit se aplică coeficienții de corecție publicați de către
direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, respectiv a municipiului București, asupra normelor anuale
de venit.
9.3.3. În situația în care un contribuabil desfășoară aceeași activitate în două sau mai multe locuri
diferite pentru care venitul net se determină pe baza normelor anuale de venit, stabilirea venitului net anual se
efectuează prin însumarea nivelului normelor de venit, corectate potrivit criteriilor specifice de la fiecare loc de
desfășurare a activității.
9.3.4. În cazul în care un contribuabil desfășoară mai multe activități pentru care venitul net se
13
determină pe baza normelor de venit, stabilirea venitului net anual se efectuează prin însumarea nivelului
normelor de venit corectate potrivit criteriilor specifice.
9.3.5. În cazul asocierilor fără personalitate juridică constituite între contribuabili care desfășoară
activitate individual sau contribuabili care desfășoară activitate individual și o asociere fără personalitate
juridică și pentru care stabilirea venitului anual pentru activitatea desfășurată se efectuează pe baza normelor
de venit, veniturile realizate în cadrul asocierii respective nu sunt considerate distribuite, în vederea impunerii,
contribuabililor care datorează impozit potrivit Titlului IV "Impozitul pe venit" din Codul fiscal, fiindu-le
aplicabile numai regulile stabilite pentru impunerea venitului determinat pe baza normelor de venit.
9.3.6. În cazul în care activitatea se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, norma
de venit se stabilește pentru fiecare membru asociat.
9.4 Completarea subsecțiunii în cazul contribuabililor care au realizat venituri din cedarea
folosinței bunurilor în scop turistic
Litera A ”Date privind activitatea desfășurată”
9.4.1. Rd.1 ”Categoria de venit” - se bifează căsuța "cedarea folosinței bunurilor, în scop turistic"
Se menționează numărul de camere de închiriat în scop turistic, pentru anul de raportare, situate în
locuințe proprietate personală.
9.4.2. Rd.4 ”Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosința” - se completează datele
de identificare a bunului a cărui folosință este cedată.
De exemplu, adresa completă (localitate, stradă, număr, bloc, etaj, apartament etc.).
9.4.3. Rd.6/Rd.7 ”Data începerii/încetării activității” - se completează de către contribuabilii care
încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune declarația unică.
Rubricile de la rd.6 și rd.7 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul
anului pentru care se depune declarația.
9.4.4. Rd.8 ”Data suspendării temporare a activității”– se completează data suspendării temporare a
activității, potrivit legislației în materie.
Rd.8 se completează numai dacă evenimentul respectiv se produce în cursul anului pentru care se
depune declarația.
Litera B ”Date privind impozitul anual datorat”
9.4.5. Rd.1 ”Norma de venit” - se înscrie suma reprezentând norma anuală de venit corespunzătoare
unei camere de închiriat determinată de direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, pe baza criteriilor
stabilite prin ordin comun al ministrului economiei, comerțului și turismului și al ministrului finanțelor publice și
a propunerilor Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului privind nivelul normelor anuale de venit pentru
anul 2018.
9.4.6. Rd.2 ”Norma ajustată potrivit Codului fiscal” - se completează, după caz, după cum urmează:
a) în cazul contribuabililor care își exercită activitatea pe întreaga perioadă a anului fiscal fără depășirea
numărului de 5 camere de închiriat, se înscrie suma de la rd.1 "Norma de venit";
b) în cazul contribuabililor care își exercită activitatea o parte din anul fiscal de raportare, norma anuală
de venit se reduce proporțional astfel încât reflecte perioada din anul calendaristic pe parcursul căreia
închirierea a fost efectuată, ținând cont de data la care au intervenit următoarele situații:
- începerea realizării de venituri din închirierea în scop turistic;
- încetarea sau suspendarea temporară a activității în cursul anului.
c) în cazul depășirii numărului de 5 camere de închiriat în cursul anului fiscal, norma anuală de venit se
reduce proporțional, astfel încât reflecte perioada din anul fiscal pentru care venitul net a fost stabilit pe
baza normei de venit, potrivit legii.
9.4.7. Rd.3 ”Venit net anual” - se înscrie suma de la rd.2 "Norma ajustată potrivit Codului fiscal".
9.4.8. Rd.3.1 ”Venit impozabil” - se înscrie suma de la rd.3 "Venit net anual".
9.4.9. Rd. 4. ”Impozit anual” - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de impozitare de 10%
asupra valorii înscrise la rd. 3.1 "Venit impozabil".
9.5. Completarea subsecțiunii în cazul contribuabililor care au realizat venituri din cedarea
folosinței bunurilor calificată în categoria venituri din activități independente
9.5.1. Rd.1 ”Categoria de venit” - se bifează căsuța "cedarea folosinței bunurilor calificată în categoria
venituri din activități independente" de contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat venituri din
închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală având o capacitate de cazare
mai mare de 5 camere de închiriat, calificate în categoria veniturilor din activități independente și care
determină venitul net pe bază de norme de venit.
9.5.2. Rd.2 ”Forma de organizare” - se bifează căsuța corespunzătoare modului de desfășurare a
activității.
a) Căsuța "individual" - se bifea de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată
în mod individual.
14
b) Căsuța "asociere fără personalitate juridică" - se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-
o activitate desfășurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.
9.5.3. Rd.3 ”Obiectul principal de activitate” - se înscriu denumirea activității principale generatoare de
venituri, precum și codul CAEN al activității desfășurate, dacă este cazul.
9.5.4. Rd.4 ”Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosința” - se înscriu, după
caz, adresa sediului activității sau datele de identificare a bunului a cărui folosință este cedată.
De exemplu, adresa completă (localitate, stradă, număr, bloc, etaj, apartament etc.).
9.5.5. Rd.5 ”Documentul de autorizare” - se înscriu, dacă este cazul, numărul documentului care atestă
dreptul contribuabilului de a desfășura activitate, potrivit legii, și data emiterii acestuia.
9.5.6. Rd.6/rd.7 ”Data începerii/încetării activității” - se completează de către contribuabilii care
încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune declarația unică.
Rubricile de la rd.6 și rd.7 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul
anului pentru care se depune declarația.
9.5.7. Rd. 8 ”Data întreruperii temporare a activității” se completează data întreruperii temporare a
activității în cursul anului, potrivit legii, cauzată de accidente, spitalizare sau alte cauze obiective, inclusiv cele
de forță majoră, dovedite cu documente justificative.
Rd.8 se completează numai dacă evenimentul respectiv se produce în cursul anului pentru care se
depune declarația.
Litera B ”Date privind impozitul anual datorat”
9.5.8. Rd. 1 ”Norma de venit” - se înscrie suma reprezentând norma anuală de venit, stabilită, pentru
anul de impunere, de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, respectiv a municipiului
București.
9.5.9 Rd.2 ”Norma ajustată potrivit Codului fiscal” - se completează suma reprezentând norma de venit
ajustată prin aplicarea coeficienților de corecție publicați de către direcțiile generale regionale ale finanțelor
publice, respectiv a municipiului București.
9.5.10. Rd. 3 ”Venit net anual” - se înscrie, după caz:
a) în cazul contribuabililor care își exercită activitatea pe întreaga perioadă a anului fiscal, se înscrie
suma de la rd.2 "Norma ajustată potrivit Codului fiscal";
b) în cazul contribuabililor care își exercită activitatea o parte din anul fiscal de raportare, se înscrie
suma determinată prin raportarea normei ajustate potrivit Codului fiscal (rd.2) la 365 de zile, iar rezultatul se
înmulțește cu numărul zilelor de activitate aferente anului 2018, în cazul începerii/încetării/întreruperii
temporare a activității, în cursul anului de raportare.
La stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit se vor avea în vedere și dispozițiile Hotărârii
Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
9.5.11. Rd. 3.1 ”Venit impozabil” - se înscrie suma de la rd.3 "Venit net anual".
9.5.12. Rd. 4 ”Impozit anual” - se înscrie suma rezultată din aplicarea cotei de impozitare de 10%
asupra valorii înscrise la rd. 3.1 "Venit impozabil".
9.6. Completarea subsecțiunii în cazul contribuabililor care au realizat venituri din activități
independente, pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit.
Litera A ”Date privind activitatea desfășurată”
9.6.1. Rd.1 ”Categoria de venit” - se bifează suța "activități independente" de contribuabilii care, în
anul de raportare, au realizat în mod individual și/sau într-o formă de asociere, venituri din activități
independente provenind din activități de producție, comerț, prestări de servicii, pentru care venitul net se
determină pe bază de norme de venit.
9.6.2. Rd.2 ”Forma de organizare” - se bifează căsuța corespunzătoare modului de desfășurare a
activității.
a) Căsuța "individual" - se bifea de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată
în mod individual.
b) Căsuța "asociere fără personalitate juridică" - se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-
o activitate desfășurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.
9.6.3. Rd.3 ”Obiectul principal de activitate” - se înscriu denumirea activității principale generatoare de
venituri, precum și codul CAEN al activității desfășurate.
9.6.4. Rd.4 ”Sediul” - se completează adresa sediului sau locului unde se desfășoară efectiv activitatea
principală, după caz;
9.6.5. Rd.5 ”Documentul de autorizare” - se înscriu numărul documentului care atestă dreptul
contribuabilului de a desfășura activitate independentă, potrivit legii, și data emiterii acestuia.
9.6.6. Rd.6/Rd.7 ”Data începerii/încetării activității” - se completează de către contribuabilii care
încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune declarația unică.
15
Rubricile de la rd.6 și rd.7 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul
anului pentru care se depune declarația.
9.6.7. Rd.8 ”Data întreruperii temporare a activității” se completează data întreruperii temporare a
activității în cursul anului, potrivit legii, cauzată de accidente, spitalizare sau alte cauze obiective, inclusiv cele
de forță majoră, dovedite cu documente justificative.
Rd.8 se completeazã numai dacã evenimentul respectiv se produce în cursul anului pentru care se
depune declarația.
9.6.8. Rd.9 ”Număr zile de scutire” - se completează numărul de zile scutite de la plata impozitului pe
venit, în cazul persoanelor fizice cu handicap grav ori accentuat scutite de la plata impozitului pe venit, potrivit
legii.
Litera B ”Date privind impozitul anual datorat”
9.6.9. Rd.1 ”Norma de venit” - se înscrie suma reprezentând norma anuală de venit de la locul
desfășurării activității, stabilită de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, respectiv a
municipiului București.
9.6.10. Rd. 2 ”Norma ajustată potrivit Codului fiscal” - se completează suma reprezentând norma de
venit ajustată prin aplicarea coeficienților de corecție publicați de către direcțiile generale regionale ale
finanțelor publice, respectiv a municipiului București
9.6.11. Rd.3 ”Venit net anual” - se completează, după caz, după cum urmează:
a) în cazul contribuabililor care își exercită activitatea pe întreaga perioadă a anului fiscal, se înscrie
suma de la rd.2 "Norma ajustată potrivit Codului fiscal",
b) în cazul contribuabililor care încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal se înscrie suma de la
rd.2 "Norma ajustată potrivit Codului fiscal", redusă proporțional cu:
- perioada de la începutul anului și până la momentul începerii activității;
- perioada rămasă până la sfârșitul anului fiscal, în situația încetării activității, la cererea contribuabilului.
c) în cazul întreruperilor temporare de activitate în cursul anului, datorate unor accidente, spitalizări sau
altor cauze obiective, inclusiv cele de forță majoră, se înscrie suma de la rd.2 "Norma ajustată potrivit Codului
fiscal" redusă proporțional cu perioada nelucrată din anul fiscal de raportare.
În cazul contribuabililor care își exercită activitatea o parte din anul fiscal de raportare, suma de la rd.3
se determină prin raportarea sumei de la rd.2 "Norma ajustată potrivit Codului fiscal" la 365 de zile, iar
rezultatul se înmulțește cu numărul zilelor de activitate aferente anului 2018 în cazul
începerii/încetării/întreruperii temporare a activității, în cursul anului de raportare.
La stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit se vor avea în vedere și dispozițiile Hotărârii
Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
9.6.12. Rd. 3.1 ”Venit impozabil” - se completează, după caz, astfel:
a) în cazul contribuabililor care beneficiază de scutire de la plata impozitului, potrivit legii, în cazul
activităților independente - se înscrie suma de la rd. 3 "Venit net anual " redusă proporțional cu numărul de
zile calendaristice, din anul 2018, pentru care venitul este scutit de la plata impozitului, potrivit legii;
b) în cazul contribuabililor care nu beneficiază de scutire de la plata impozitului, potrivit legii - se înscrie
suma de la rd. 3 "Venit net anual".
9.6.13. Rd. 4 ”Impozit anual” - se înscrie suma rezultată din aplicarea cotei de impozitare de 10%
asupra valorii înscrise la rd.3.1 "Venit impozabil".
9.6.14. Venitul net din activități independente desfășurate de persoana fizică cu handicap grav sau
accentuat, în mod individual și/sau într-o formă de asociere, se reduce proporțional cu numărul de zile
calendaristice pentru care venitul este scutit de la plata impozitului, atât în cazul contribuabilului încadrat, în
cursul perioadei impozabile, în gradul de handicap grav sau accentuat, cât și în cazul contribuabilului care, în
cursul perioadei impozabile, nu se mai încadrează în gradul de handicap respectiv, potrivit legii.
SUBSECȚIUNEA a 3 a Date privind impozitul pe veniturile realizate din România de
persoanele fizice, în perioada 01.01 - 22.03.2018 inclusiv, ca urmare a participării la jocuri de
noroc la distanță și festivaluri de poker
10. Subsecțiunea se completează de către persoanele fizice care au realizat venituri ca urmare a
participării la jocuri de noroc la distanță și/sau festivaluri de poker, în perioada 01.01 - 22.03.2018, inclusiv.
10.1. Persoanele fizice completează câte o subsecțiune pentru fiecare venit brut primit de la un
organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc.
10.2 Completarea subsecțiunii în cazul contribuabililor care au realizat venituri ca urmare a
participării la jocuri de noroc la distanță și/sau festivaluri de poker, în perioada 01.01-
22.03.2018 inclusiv.
Litera A ”Date privind activitatea desfășurată”
16
10.2.1. Rd.1 ”Organizatorul jocurilor de noroc- se completează denumirea organizatorului de jocuri de
noroc sau a plătitorului de venituri din jocuri de noroc.
10.2.2. Rd. 2 ”Codul de identificare fiscală al organizatorului de jocuri de noroc” - se completează codul
de identificare fiscală al organizatorului de jocuri de noroc sau al plătitorului de venituri din jocuri de noroc.
Litera B ”Date privind impozitul anual datorat”
10.2.3 Rd.1 ”Venit brut” - se înscrie fiecare venit brut primit de un contribuabil de la un organizator de
jocuri de noroc sau plătitor de venituri din jocuri de noroc.
10.2.4 Rd.2 ”Impozitul anual” - se înscrie suma rezultată din aplicarea cotei de impozitare prevăzute de
lege asupra valorii înscrise la rd.1 "Venit brut".
Impozitul anual datorat pentru veniturile din jocuri de noroc se determină prin aplicarea baremului de
impunere, potrivit legii, asupra fiecărui venit brut primit de un participant, de la un organizator sau plătitor de
venituri din jocuri de noroc.
SECȚIUNEA a 2- a Date privind impozitul pe veniturile realizate din străinătate în anul
2018
11. Secțiunea se completează de către persoanele fizice rezidente române cu domiciliul în România și de
către persoanele fizice care îndeplinesc condiția menționată la art.59 alin.(2) din Codul fiscal, care realizează
venituri din străinătate, supuse impozitării în România, cum ar fi: venituri din activități independente, venituri
din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din
activități agricole, piscicultură, silvicultură, venituri sub formă de dividende, venituri sub for de dobânzi,
venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, câștiguri din transferul titlurilor de valoare și orice alte
operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului
financiar, alte venituri din investiții, venituri din pensii, remunerații/indemnizații ale membrilor consiliului de
administrație/administratori/cenzori și alte venituri similare, precum și alte venituri supuse impunerii potrivit
titlului IV din Codul fiscal.
12. Secțiunea se completează și de persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România și
persoanele fizice care îndeplinesc condiția menționată la art.59 alin.(2) din Codul fiscal care desfășoară
activitate salarială în străinătate într-un stat cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei
impuneri și sunt plătite pentru activitatea salarială desfășurată în străinătate de către sau în numele unui
angajator care este rezident în România ori de un sediu permanent în România (veniturile salariale reprezintă
cheltuială deductibilă a unui sediu permanent în România), în următoarele situații, după caz:
a) în cazul în care persoana fizică a fost prezentă în străinătate pentru o perioadă mai mare decât
perioada prevăzută în convenția de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care s-a
desfășurat activitatea;
b) în cazul în care detașarea în străinătate a persoanei fizice a încetat înainte de perioada prevăzută în
convenția de evitare a dublei impuneri, iar angajatorul nu mai poate efectua reținerea diferențelor de impozit,
întrucât între părți (angajat-angajator) nu mai există relații contractuale generatoare de venituri din salarii.
12.1. În vederea regularizării impozitului pe salarii datorat în România pentru activitatea desfășura în
străinătate, persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, și persoanele fizice care îndeplinesc
condiția menționată la art. 59 alin. (2) din Codul fiscal care sunt plătite pentru activitatea salarială desfășurată
în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent
în România au obligația să declare în România veniturile respective, la termenul prevăzut de lege.
Următoarele documente justificative vor fi deținute de către contribuabil, după caz:
a) documentul menționat la art.81 alin.(2) din Codul fiscal întocmit de angajatorul rezident în România
ori de către un sediu permanent în România care efectuează plăți de natură salarială din care rezulte
venitul bază de calcul al impozitului;
b) contractul de detașare;
c) documente justificative privind încetarea raportului de muncă, după caz;
d) certificatul de atestare a impozitului plătit în străinătate de contribuabil, eliberat de autoritatea
competentă a statului străin, sau orice alt document justificativ privind venitul realizat și impozitul plătit în
celălalt stat, eliberat de autoritatea competentă din țara în care s-a obținut venitul, precum și orice alte
documente care pot sta la baza determinării sumei impozitului plătit în străinătate, pentru situația în care
dreptul de impunere a revenit statului străin.
12.2. Veniturile din activități dependente desfășurate în străinătate și plătite de un angajator nerezident
nu sunt impozabile în România, potrivit prevederilor Codului fiscal, nu se declară și nu fac obiectul creditului
fiscal extern.
13. Se completează câte o secțiune pentru fiecare țară - sursă a veniturilor și pentru fiecare sursă de
venit realizat.
14.Veniturile realizate din străinătate se supun impozitării prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei
17
de calcul determinate după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcție de natura acestuia, potrivit
Codului fiscal.
15. Contribuabilii care obțin venituri din străinătate au obligația le declare în declarație, precum și
efectueze calculul și plata impozitului datorat, cu luarea în considerare a metodei de evitare a dublei impuneri,
prevăzută de convenția de evitare a dublei impuneri
.
16. Contribuabilii persoane fizice rezidente care, pentru același venit și pentru aceeași perioadă
impozabilă, sunt supuși impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât și în statul străin cu care România
are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, iar respectiva convenție prevede ca metodă de evitare
a dublei impuneri metoda creditului, au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat în România a
impozitului plătit în străinătate, în limitele prevăzute de Codul fiscal.
17. Contribuabilii persoane fizice rezidente care realizează un venit și care, potrivit convenției de evitare
a dublei impuneri încheiate de România cu un alt stat, poate fi impus în celălalt stat, iar respectiva convenție
prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda scutirii, respectivul venit va fi scutit de impozit în
România și se declară în declarație.
18.Creditul fiscal/Scutirea se acordă dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:
a) se aplică prevederile convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între România și statul străin în
care s-a plătit impozitul;
b) impozitul plătit în străinătate, pentru venitul obținut în străinătate, a fost efectiv plătit de persoana
fizică. Plata impozitului în străinătate se dovedește printr-un document justificativ, eliberat de autoritatea
competentă a statului străin respectiv;
c) venitul pentru care se acordă credit fiscal/scutire face parte din una dintre categoriile de venituri
prevăzute la art. 61 din Codul fiscal.
Documentele justificative privind venitul realizat și impozitul plătit, eliberate de autoritatea competentă
din țara în care s-a obținut venitul și cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri,
precum și alte documente care sunt utilizate pentru aplicarea metodelor de evitare a dublei impuneri
prevăzute în convențiile de evitare a dublei impuneri se păstrează de către contribuabil.
19. Veniturile din străinătate, precum și impozitul aferent, a cărui plată în străinătate este atestată cu
document justificativ eliberat de autoritatea competentă a statului străin cu care România are încheiată
convenție de evitare a dublei impuneri, exprimate în unitățile monetare proprii fiecărui stat, se vor transforma
în lei la cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Națională a României din anul de realizare a
venitului respectiv
Veniturile din străinătate realizate de persoanele fizice rezidente, precum și impozitul aferent, exprimate
în unități monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Națională a României, se vor
transforma astfel:
a) din moneda statului de sursă într-o valută de circulație internațională, cum ar fi dolari S.U.A. sau
euro, folosindu-se cursul de schimb din țara de sursă;
b) din valuta de circulație internațională în lei, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia,
comunicat de Banca Națională a României, din anul de realizare a venitului respectiv.
20. Modalitatea de completare a secțiunii în cazul persoanelor fizice care au realizat
venituri din străinătate în anul 2018
Litera A. "Date privind activitatea desfășurată"
20.1. Rd.1 ”Statul în care s-a realizat venitul” - se completează denumirea țării în care contribuabilul a
realizat venitul declarat.
20.2. Rd.2 ”Categoria de venit” - se bifează căsuța corespunzătoare categoriei de venit realizat.
a) Pentru transmiterea dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia cu titlu de moștenire,
declarația se depune de contribuabilii moștenitori în situația în care succesiunea nu este dezbătută și finalizată
în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii, bifând, în acest caz, căsuța "Cu titlu de
moștenire";
b) Rubrica "Remunerații/Indemnizații ale membrilor consiliului de administrație/administratori/cenzori și
alte venituri similare" - se bifează în cazul în care persoanele fizice obțin venituri din străinătate care au
aceeași natură ca veniturile (în bani sau în natură) asimilate salariilor, prevăzute la art.76 alin.(2) din Codul
fiscal, dar care nu sunt obținute din desfășurarea unei activități dependente;
Sunt considerate astfel de venituri obținute din străinătate cele care sunt similare celor obținute din
România, ca:
- sume primite de membrii directoratului, ai consiliului de supraveghere sau ai comisiei de cenzori;
- remunerații primite de directori în baza unui contract de mandat;
- indemnizația administratorilor, inclusiv indemnizația asociatului unic;
- sume din profitul net cuvenite administratorilor;
- sume primite de reprezentanți în adunarea generală a acționarilor și în consiliile de administrație;
18
- beneficiile în bani sau în natură obținute în calitate de membru al consiliului de administrație/
administrator/cenzor/fondator sau de membru al directoratului/consiliului de supraveghere;
- oricare alte sume similare obținute în calitate de membru al consiliului de administrație/ administrator/
cenzor/fondator sau de membru al directoratului/consiliului de supraveghere.
20.3. Rd.3 ”Metoda de evitare a dublei impuneri” - se bifează metoda de evitare a dublei impuneri
prevăzută de convenția de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu statul în care s-a realizat venitul.
20.4. Rd.4/rd.5. ”Data începerii/încetării activității” - se completează de către contribuabilii care
încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal de raportare.
20.5. Litera B "Date privind impozitul anual datorat"
20.5.1. Rd.1 ”Venit brut” - se înscrie suma (în lei) reprezentând venitul brut realizat din străinătate
potrivit Codului fiscal, în anul fiscal de raportare.
Persoanele fizice care realizează venituri din jocuri de noroc completează câte o secțiune pentru fiecare
venit brut primit de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc, supuse impunerii în România,
potrivit Codului fiscal.
20.5.2. Rd.2 ”Cheltuieli deductibile/alte sume deductibile” - se înscrie, după caz, suma (în lei)
reprezentând cheltuieli deductibile efectuate în scopul realizării veniturilor sau suma neimpozabilă deductibilă
din venitul realizat în străinătate, conform Codului fiscal.
20.5.3. Rd.3 ”Venit net/Câștig net anual” - se înscrie, după caz, suma reprezentând diferența dintre
venitul brut (rd.1) și cheltuielile aferente deductibile /alte sume deductibile (rd.2).
Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile/alte sume
deductibile.
Baza de calcul al impozitului pe venit datorat se determină după regulile proprii fiecărei categorii de
venit, în funcție de natura acestuia.
În cazul salariului plătit de angajatorul din România pentru activitatea desfășurată în străinătate, se
înscrie venitul bază de calcul (în lei) aferent perioadei de detașare în străinătate, conform documentului
menționat la art. 81 alin. (2) din Codul fiscal, întocmit de angajator.
În cazul transferului de titluri de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv
instrumente financiare derivate, precum și a aurului financiar, definit potrivit legii, se înscrie câștigul net anual
(în lei) reprezentând diferența între câștigurile și pierderile înregistrate în cursul anului fiscal respectiv.
20.5.4. Rd.4 ”Pierdere fiscală/Pierdere netă anuală” - se înscrie, după caz, suma (în lei) reprezentând
pierderea fisca realizată din activitatea desfășurată în străinătate în anul fiscal de raportare reprezentând
diferența dintre cheltuielile deductibile (rd.2) și venitul brut (rd.1).
Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.
În cazul transferului de titluri de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv
instrumente financiare derivate, precum și a aurului financiar, definit potrivit legii, se înscrie pierderea netă
anuală(în lei) reprezentând diferența între pierderile și câștigurile înregistrate în cursul anului fiscal respectiv.
20.5.5. Rd.5 ”Pierderi fiscale/nete reportate din anii precedenți” - se înscrie suma reprezentând pierderi
reportate din anii precedenți, conform legii.
20.5.6. Rd.6 ”Venit/câștig net anual impozabil” - se înscrie venitul/câștigul net anual impozabil
reprezentând diferența dintre venitul/câștigul net anual (rd.3) și pierderile fiscale reportate din anii precedenți
(rd.5).
20.5.7. Rd.7 ”Impozit pe venit datorat în România” - se înscrie suma (în lei) rezultată prin aplicarea
cotei de impozitare prevăzută de lege asupra sumei înscrise la rd. 6.
În situația în care, convenția de evitare a dublei impuneri încheiate între România și statul de realizare a
venitului prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda scutirii se înscrie cifra zero.
20.5.8. Rd.8 ”Impozit pe venit plătit în străinătate” - se înscrie suma (în lei) reprezentând impozitul pe
venit efectiv plătit în străinătate.
Se completează de către contribuabilii care, pentru același venit și pentru aceeași perioadă impozabilă,
sunt supuși impozitului pe venit, atât pe teritoriul României, cât și în străinătate.
Rubrica se completează și de contribuabilii care realizează un venit care, conform prevederilor
convenției de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu un alt stat și a legislației Uniunii Europene,
este impus în celălalt stat și respectiva convenție prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri "metoda
scutirii".
20.5.9. Rd.9 ”Credit fiscal recunoscut” - creditul fiscal se stabilește de către contribuabil la nivelul
impozitului plătit în străinătate, aferent venitului din sursa din străinătate, dar nu poate fi mai mare decât
partea de impozit pe venit datorat în România, aferentă venitului impozabil din străinătate.
Impozitul plătit în străinătate, care se deduce din impozitul pe venit datorat în România, este limitat la
partea de impozit pe venit datorat în România.
Creditul se stabilește din impozitul pe venit calculat pentru anul în care impozitul a fost plătit statului
19
străin, dacă există documentația corespunzătoare, conform prevederilor legale, care atestă plata impozitului în
străinătate.
20.5.10. Rd.10 ”Diferență de impozit de plată” - se înscrie suma reprezentând diferența dintre impozitul
pe venit datorat în România (rd.7) și creditul fiscal recunoscut (rd.9).
Se completează numai dacă impozitul pe venit datorat în România este mai mare decât creditul fiscal
recunoscut.
SECȚIUNEA a 3 - a Date privind contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări
sociale de sănătate datorate pentru anul 2018
SUBSECȚIUNEA 1 - Date privind contribuția de asigurări sociale datorată
21. Subsecțiunea se completează de către persoanele fizice care îndeplinesc următoarele condiții
cumulative, cu respectarea legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a
acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte:
a) au realizat venituri din activități independente (venituri din activități de producție, comerț, prestări de
servicii, din profesii liberale și contracte de activitate sportivă) și/sau venituri din drepturi de proprietate
intelectuală, cu excepția celor prevăzute la art.72 alin.(3) din Codul fiscal, din una sau mai multe surse și/sau
categorii de venituri și
b) au estimat pentru anul 2018 un venit net/brut anual cumulat din veniturile prevăzute la lit.a), din una
sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, iar
venitul net/brut anual cumulat realizat este cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, în
vigoare la data depunerii declarației prevăzute la art. 120 din Codul fiscal (pentru veniturile estimate a se
realiza în anul fiscal 2018, termenul de depunere a fost în data de 31 iulie inclusiv a anului 2018).
22. Încadrarea în plafonul anual de cel puțin 12 salarii minime brute pe țară, se efectuează prin
cumularea veniturilor nete/brute și/sau a normelor anuale de venit din activități independente, a venitului brut
realizat în baza contractelor de activitate sportivă, precum și a veniturilor nete din drepturi de proprietate
intelectuală determinate potrivit art. 72 și 73 din Codul fiscal, realizate în anul fiscal 2018.
Subsecțiunea se completează în mod corespunzător și de persoanele fizice scutite de la plata impozitului
pe venit, potrivit art.60 din Codul fiscal, dacă îndeplinesc condițiile de mai sus.
23. Persoanele fizice nu datorează contribuția de asigurări sociale în următoarele situații:
23.1 În situația în care au estimat pentru anul 2018 un venit net/brut anual cumulat din veniturile
prevăzute la pct. 21 lit.a), din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, cel puțin egal cu nivelul a
12 salarii minime brute pe țară, iar venitul net/brut anual cumulat realizat este sub nivelul a 12 salarii minime
brute pe țară. Fac excepție contribuabilii care au optat pentru plata contribuției. În acest caz, contribuția
plătită nu se restituie, aceasta fiind valorificată la stabilirea elementelor necesare determinării pensiei, potrivit
legii.
23.2 În situația în care persoanele sunt asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale și nu au
obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii, precum și în situația în care au calitatea de
pensionari.
23.3 În situația în care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, pentru veniturile din drepturi
de proprietate intelectuală.
23.4 În situația în care, potrivit legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a
acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, nu datorează contribuții de
asigurări sociale în Romania.
24. Persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care
impozitul se reține la sursă, potrivit legii, au obligația de a completa subsecțiunea, dacă nivelul venitului
realizat pe fiecare sursă de venit este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țară în vigoare în anul pentru
care se datorează contribuția, iar nivelul venitului net/brut cumulat este cel puțin egal cu 12 salarii minime
brute pe țară.
25. Persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală/venituri din
activitate sportivă, pentru care plătitorul de venit are obligația calculeze, rețină, plătească și
declare contribuția de asigurări sociale, conform contractului încheiat între părți, nu au obligația depunerii
formularului “Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice
Capitolul I. Date privind impozitul pe veniturile realizate și contribuțiile sociale datorate pentru anul 2018”.
În situația în care, persoanele fizice pentru care plătitorii de venit au obligația calculării, reținerii, plății și
declarării contribuției de asigurări sociale, realizează și venituri din activități independente, pentru aceste
venituri nu depun declarația.
26. Contribuabilii care au început o activitate în luna decembrie 2018 depun “Declarația unică privind
impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice Capitolul I Date privind impozitul pe
veniturile realizate și contribuțiile sociale datorate pentru anul 2018 “, până la data de 15 martie, inclusiv, a
20
anului 2019.
27. În vederea stabilirii contribuției de asigurări sociale, Secțiunea 3 “Date privind contribuția de
asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate datorate pentru anul 2018”, Subsecțiunea 1
“Date privind contribuția de asigurări sociale datorată”, se completează după cum urmează:
27.1. Rd.1 “Total venit net anual cumulat realizat din activități independente și drepturi de proprietate
intelectuală” - se completează suma veniturilor nete/brute realizate din România și din afara României, din
categoriile de la pct.21 lit.a), cu respectarea legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale,
precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care există
obligația declarării în România.
27.2. Rd.2 “Baanuală calcul al CAS ( Venit ales pentru plata CAS)” se completează baza anuală de
calcul al contribuției de asigurări sociale, respectiv venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât
nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția.
27.3. Rd. 3 -“CAS datorată” - se completează contribuția de asigurări sociale determinată prin aplicarea
cotei de contribuție de 25%, prevăzută la art.138 din Codul fiscal, asupra bazei de calcul prevăzută la rd.2.
SUBSECȚIUNEA a 2- a - Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată
28. Subsecțiunea se completează de către persoanele fizice care au estimat în anul fiscal 2018 un venit
net/brut anual cumulat din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, mai mic decât nivelul a 12
salarii minime brute pe țară, din următoarele categorii, cu respectarea legislației europene aplicabile în
domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România
este parte, pentru care există obligația declarării în România:
a) venituri din activități independente;
b) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
c) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III din Codul fiscal sau
Legii nr.170/2016 privind impozitul specific unor activități, cu modificările și completările ulterioare, pentru
care sunt aplicabile prevederile art.125 din Codul fiscal;
d) venituri din cedarea folosinței bunurilor;
e) venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
f) venituri din investiții;
g) venituri din alte surse,
iar venitul net/brut anual, cumulat realizat, este cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime pe țară, în
vigoare în anul pentru care se datorează contribuția.
Subsecțiunea nu se completează de către :
a) persoanele fizice exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, prevăzute la
art.154 din Codul fiscal.
b) în situația în care, potrivit legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a
acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, nu datorează contribuții de
asigurări sociale de sănătate în Romania.
În cazul în care persoanele fizice care au estimat că realizează în anul 2018 veniturile de la pct.28 peste
plafonul minim de 12 salarii minime au realizat un venit net/brut anual, cumulat sub nivelul a 12 salarii minime
brute pe țară, iar în anul fiscal 2018 nu au avut calitatea de salariat și nu s-au încadrat în categoriile de
persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 154 alin. (1) din
Codul fiscal, acestea datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul echivalentă cu 6
salarii minime brute pe țară și depun declarația unică, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui
de realizare a veniturilor, în vederea definitivării contribuției de asigurări sociale de sănătate.
29. Încadrarea în plafonul anual de cel puțin 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de
depunere al declarației prevăzute la art.120 din Codul fiscal. (pentru anul 2018 termenul de depunere a fost
31 iulie) se efectuează prin cumularea următoarelor:
- veniturile nete/brute/normele de venit realizate din categoriile de la pct.28 lit.a)-e);
- venitul și/sau câștigul din investiții, stabilit conform art. 94 – 97 din Codul fiscal. În cazul veniturilor din
dividende și din dobânzi, se iau în calcul sumele încasate;
- venitul brut și/sau venitul impozabil din alte surse, stabilit potrivit art. 114 – 116 din Codul fiscal.
30. Sunt exceptate de la completarea și depunerea declarației persoanele fizice care au realizat în anul
fiscal 2018, venituri cel puțin la nivelul a 12 salarii de bază minime brute pe țară, din categoriile:
- venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
- venit în baza contractelor de activitate sportivă;
- venituri din arendă;
- venituri din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit titlurilor II și III din Codul fiscal sau
Legii nr.170/2016 privind impozitul specific unor activități, cu modificările și completările ulterioare,
21
din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, pentru care contribuția se reține la sursă de
către plătitorul de venit.
31. Persoanele fizice care au estimat un venit net/brut anual, cumulat pe fiecare sursă și/sau categorie
de venit, din cele menționate la pct.30, sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țară în vigoare la data
depunerii declarației prevăzute la art 120 din Codul fiscal, dar venitul net/brut anual cumulat realizat este cel
puțin egal cu nivelul plafonului minim, au obligația depunerii “Declarației unice privind impozitul pe venit și
contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice Capitolul I. Date privind impozitul pe veniturile realizate și
contribuțiile sociale datorate pentru anul 2018”, până la data de 15 martie, inclusiv, a anului următor celui de
realizare a venitului.
32. Persoanele care încep o activitate în luna decembrie depun “Declarația unică privind impozitul pe
venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice Capitolul I. Date privind impozitul pe veniturile
realizate și contribuțiile sociale datorate pentru anul 2018”, până la data de 15 martie, inclusiv, a anului
următor celui de realizare a venitului.
33. În vederea declarării contribuției de asigurări sociale de sănătate, Secțiunea 3: “Date privind
contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate datorate pentru anul 2018”,
Subsecțiunea 2: “Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată”, se completează după cum
urmează:
33.1. Tabelul de la pct.1“ Venituri realizate pentru încadrarea ca plătitor de CASS” - se completează cu
suma veniturilor realizate din România și din afara României, pentru fiecare din categoriile de la pct.28, cu
respectarea legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind
sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care există obligația declarării în România.
33.2. Rd. 2“ Baza anuală de calcul al CASS” se completează cu:
- suma reprezentând plafonul minim de 12 salarii minime pe țară, în vigoare pentru anul pentru care se
datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, în cazul în care venitul net/brut anual, cumulat realizat
este mai mare sau cel puțin egal cu plafonul minim stabilit, potrivit legii.
- suma reprezentând baza de calcul echivalentă cu 6 salarii minime brute pe țară, în cazul persoanelor
fizice aflate în situația în care au estimat un venit net/brut anual, cumulat, peste nivelul a 12 salarii minime
brute pe țară, iar venitul net/brut anual, cumulat realizat este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, și
care în anul fiscal precedent (2018) nu au avut calitatea de salariat și nu s-au încadrat în categoriile de
persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.
33.3 Rd.3 “CASS datorată”- se completează cu valoarea rezultată prin aplicarea cotei de contribuție de
10%, prevăzută la art.156 din Codul fiscal, asupra sumei înscrise la rd. 2.
SECȚIUNEA a 4 - a Stabilirea impozitului anual datorat pe venitul net anual impozabil
realizat în anul 2018, din activități independente și drepturi de proprietate intelectuală, impuse
în sistem real
34. Secțiunea se completează de contribuabilii care realizează venituri din activități independente și/sau
drepturi de proprietate intelectuală, impuse în sistem real.
Rd.1 ”Suma veniturilor nete recalculate din activități independente și drepturi de proprietate
intelectuală, impuse în sistem real” - se înscrie suma veniturilor nete recalculate, înscrise la rd.7 de la litera B,
subsecțiunea 1, secțiunea 1 de la Capitolul I „Date privind impozitul pe veniturile realizate și contribuțiile
sociale datorate în anul 2018”;
Rd.2 ”CAS” - se înscrie contribuția de asigurări sociale datorată potrivit prevederilor Titlului V
Contribuții sociale obligatorii din Codul fiscal.
Rd.3 ”Venit net anual impozabil” - se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul net recalculat
(rd.1) și contribuția de asigurări sociale datorată (rd. 2).
Rd.4 ”Venit net anual impozabil redus” - se completează în cazul persoanelor cu handicap grav ori
accentuat cu venitul net anual impozabil (rd.3) redus proporțional cu numărul de zile calendaristice pentru
care venitul este scutit de la plata impozitului.
Rd.5 ”Total impozit anual datorat” - se înscrie suma rezultată din aplicarea cotei de impozitare de 10%
asupra valorii înscrise la rd.3.
În cazul persoanelor cu handicap grav ori accentuat se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de
impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd.4.
SECȚIUNEA a 5-a Sumarul obligațiilor privind impozitul pe venitul realizat și contribuțiile
sociale datorate pentru anul 2018
35. Secțiunea se completează de contribuabili, după cum urmează:
I. Obligații privind impozitul pe venitul realizat
Rd.1 "Suma stabilită prin declarația curentă" - se înscrie suma reprezentând totalul impozitului pe venit
22
stabilit de contribuabil pentru anul 2018, prin declarația prezentă;
Rd.2 "Bonificația pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanță a declarației
unice până la data de 31 iulie 2018 inclusiv și plata integrală a impozitului pe venit până la data de 15 martie
2019 inclusiv, reprezentând obligațiile fiscale anuale pentru anul 2018" se determină valoarea bonificației
care se acordă potrivit legii prin aplicarea procentului de 5 % asupra sumei înscrise la rd.1, stabilite prin
declarația prezentă.
II. Obligații privind CAS
Rd.1 "Suma stabilită prin declarația curentă" - se înscrie suma reprezentând contribuția de asigurări
sociale stabilită la Rd.3 de la Subsecțiunea 1, Secțiunea 3, Capitolul I, din declarația prezentă.
Rd.2 “Bonificația pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanță a declarației
unice până la data de 31 iulie 2018, inclusiv și plata integrală a CAS la 15 martie 2019, inclusiv,
reprezentând obligațiile fiscale anuale pentru anul 2018” - se determină valoarea bonificației care se acordă,
potrivit legii, prin aplicarea cotei de 5 % asupra sumei de la rd. 1.
III. Obligații privind CASS
Rd.1 "Suma stabilită prin declarația curentă" - se înscrie suma reprezentând contribuția de asigurări
sociale de sănătate stabilită la stabilită la rd.3 de la Subsecțiunea 2, Secțiunea 3, Capitolul I, din declarația
prezentă.
Rd.2 “Bonificația pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanță a declarației
unice până la data de 31 iulie 2018, inclusiv și plata integra a CASS până la 15 martie 2019, inclusiv,
reprezentând obligațiile fiscale anuale pentru anul 2018” - se determină valoarea bonificației care se acordă,
potrivit legii, prin aplicarea cotei de 5 % asupra sumei de la rd. 1.
SECȚIUNEA a 6 - a Destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul datorat pe
venitul net/câștigul net anual impozabil
36. Secțiunea se completează de contribuabili, în următoarele situații, după caz:
a) dispun asupra destinației sumei reprezentând 2% din impozitul datorat pe venitul net/câștigul net
anual impozabil, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a
unităților de cult; sau
b) dispun asupra destinației sumei reprezentând 2% din impozitul datorat pe venitul net/câștigul net
anual impozabil, pentru acordarea de burse private, conform legii; sau
c) dispun asupra destinației sumei reprezentând 3,5% din impozitul datorat pe venitul net/câștigul net
anual impozabil, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii
sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.
NOTĂ:
Se generează câte o secțiune pentru fiecare entitate nonprofit/unitate de cult beneficiară sau pentru
fiecare beneficiar de bursă privată.
Secțiunea se completează, potrivit instrucțiunilor de mai jos, și de contribuabilii care nu au obligația
completării Capitolului I „Date privind impozitul pe veniturile realizate și contribuțiile sociale datorate în anul
2018” și care au realizat, în anul 2018, venituri din activități impuse pe ba de normă de venit, cedarea
folosinței bunurilor pentru care chiria din contractul încheiat între părți este exprimată în lei, drepturi de
proprietate intelectuală, precum și venituri în baza contractelor de activitate sportivă, încheiate potrivit Legii
educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare.
37. Litera A ”Destinația sumei reprezentând 2% din impozitul anual pentru susținerea
entităților nonprofit/unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii”
Secțiunea se completează de contribuabili, în următoarele situații, după caz:
a) solicită virarea sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat, pentru susținerea entităților
nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii sau a unităților de cult; sau
b) au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform legii, și solicită
restituirea acestora.
37.1. Modalitatea de completare a secțiunii pentru susținerea entităților nonprofit care se
înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult
37.1.1. Căsuța ”Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult” - se bifează de către contribuabilii care
solicită virarea sumei reprezentând 2% din impozitul anual pentru susținerea unei entități nonprofit/unități de
cult.
37.1.2. ”Cod de identificare fisca a entității nonprofit/unității de cult” - se înscrie codul de identificare
fiscală a entității nonprofit/unității de cult pentru care se solicită virarea sumei.
37.1.3. ”Denumire entitate nonprofit/unitate de cult” - se înscrie denumirea completă a entității
nonprofit/unității de cult.
37.1.4. ”Cont bancar (IBAN)” - se completează codul IBAN al contului bancar al entității
23
nonprofit/unității de cult.
37.2. Modalitatea de completare a secțiunii pentru restituirea cheltuielilor cu bursele
private
37.2.1 suța ”Bursa privată” - se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul
anului de raportare cu burse private conform legii.
37.2.2. ”Contract nr./data” - se înscriu numărul și data contractului privind acordarea bursei private.
37.2.3. ”Sumă plătită (lei)” - se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru
bursa privată.
37.2.4. ”Documente de plată nr./data” - se înscriu numărul și data documentelor care atestă plata
bursei private.
38. Litera B "Destinația sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual pentru susținerea
entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale, acreditați cu cel
puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii"
38.1. Se completează de contribuabilii care dispun asupra destinației sumei reprezentând 3,5% din
impozitul anual datorat pe venitul/câștigul net anual impozabil pentru susținerea entităților nonprofit și a
unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în
condițiile legii.
38.2 Modalitatea de completare
38.2.1. Căsuța "Destinația sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entităților
nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social
licențiat, în condițiile legii" se bifează de către contribuabilii care solicită virarea sumei reprezentând 3,5%
din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii
sociale, acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.
38.2.2. ”Denumire entitate nonprofit/unitate de cult furnizoare de servicii sociale acreditată cu cel puțin
un serviciu social licențiat” - se înscrie denumirea completă a entității nonprofit/unității de cult care este
furnizoare de servicii sociale acreditată cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.
38.2.3. ”Cod de identificare fisca a entității nonprofit/unității de cult” - se înscrie codul de identificare
fiscală a entității nonprofit/unității de cult pentru care se solicită virarea sumei.
38.2.4. ”Cont bancar (IBAN)” - se completează codul IBAN al contului bancar al entității
nonprofit/unității de cult.
CAPITOLUL II "Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în
România și contribuțiile sociale datorate în anul 2019"
SECȚIUNEA 1 - "Date privind impozitul pe veniturile estimate din România în anul 2019"
SUBSECȚIUNEA 1 - "Date privind impozitul pe veniturile estimate din România, impuse în
sistem real"
1. Subsecțiunea se completează de către persoanele fizice care în anul 2019 realizează, în mod
individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani și/sau în natură din România, supuse impozitului pe
venit, pentru care venitul net se determină în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, potrivit
legii sau potrivit opțiunii contribuabililor, după caz, provenind din:
a) activități independente pentru care venitul net se stabilește în sistem real;
b) drepturi de proprietate intelectuală pentru care venitul net se stabilește în sistem real sau pe baza
cotelor forfetare de cheltuieli, altele decât cele pentru care impozitul se reține la sursă;
c) cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se stabilește în sistem real sau pe baza cotelor
forfetare de cheltuieli, cu excepția veniturilor din arendă;
d) activități agricole impuse în sistem real;
e) silvicultură și/sau piscicultură pentru care venitul net se stabilește în sistem real.
NOTĂ
Persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri scutite de la plata impozitului
pe venit, potrivit legii, au obligația declarării veniturilor, prin completarea și depunerea declarației.
2. Subsecțiunea se completează pentru:
a) declararea veniturilor și cheltuielilor estimate a se realiza în anul 2019;
b) stabilirea de către contribuabil a impozitului anual estimat, pentru anul 2019;
c) modificarea modului de determinare a venitului net, conform prevederilor Codului fiscal.
3. Completarea subsecțiunii în cazul contribuabililor care realizează venituri din activități
independente, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din
contabilitate
3.1. Subsecțiunea se completează de către contribuabilii care, în anul 2019, realizează venituri în bani
și/sau în natură, provenind din activități independente, inclusiv din activități adiacente, desfășurate în mod
24
individual și/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice și/sau în
cadrul unei societăți civile cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale și care este supusă
regimului transparenței fiscale.
3.2. În categoria veniturilor din activități independente, pentru care există obligația completării
subsecțiunii, se cuprind veniturile din activități de producție, comerț, prestări de servicii, din profesii liberale,
inclusiv din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă pentru care plătitorul nu
are obligația reținerii la sursă a impozitului, potrivit legii.
3.3. În cazul societății civile cu personalitate juridică constituite potrivit legii speciale și care este supusă
regimului transparenței fiscale, se aplică regulile de determinare a venitului net din activități independente.
Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită
între persoane fizice sau în cadrul unei societăți civile cu personalitate juridică constituite potrivit legii speciale
și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, completează declarația având în vedere
venitul net estimat distribuit, care le revine din asociere.
3.4. Persoanele fizice care obțin venituri din activități independente din mai multe surse de venit
completează câte o subsecțiune pentru fiecare sursă.
3.5. Modul de completare a subsecțiunii
Litera A ”Date privind activitatea desfășurată”
3.5.1. Rd.1 ”Categoria de venit” - se bifează căsuța “1.1. activități independente”;
3.5.2. Rd. 2 ”Determinarea venitului net” - se bifează căsuța “sistem real”.
3.5.3. Rd.3 ”Forma de organizare” - se bifează căsuța corespunzătoare modului de desfășurare a
activității.
a) Căsuța "individual" se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată în
mod individual;
b) Căsuța "asociere fără personalitate juridică" se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o
activitate desfășurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice;
c) Căsuța "entități supuse regimului transparenței fiscale" se bifea de persoanele fizice care obțin
venituri dintr-o activitate desfășurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică, constituită potrivit
legii speciale, și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii;
d) Căsuța "modificarea modalității/formei de exercitare a activității" se bifează în cazul schimbării
modalității de exercitare a unei activități independente și/sau al transformării formei de exercitare a acesteia
într-o altă formă, potrivit legislației în materie, în timpul anului de raportare, în condițiile continuării activității.
3.5.4. Rd.4 ”Obiectul principal de activitate” - se înscriu denumirea activității principale generatoare de
venituri, precum și codul CAEN al activității desfășurate.
3.5.5. Rd.5 ”Sediul” - se completează adresa sediului sau locului unde se desfășoară efectiv activitatea
principală, după caz.
3.5.6. Rd.6 ”Documentul de autorizare/Contractul de asociere” - se înscriu numărul documentului care
atestă dreptul contribuabilului de a desfășura activitate independentă, potrivit legii, și data emiterii acestuia.
Contribuabilii care desfășoară activități în cadrul unei asocieri completează numărul sub care contractul
de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum și data înregistrării acestuia.
3.5.7. Rd.7 și rd.8. ”Data începerii/încetării activității” - se completează de către contribuabilii care
încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune declarația unică. Aceste rubrici se
completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declarația.
3.5.8. Rd.9 ”Data suspendării activității” - se completează data suspendării activității numai dacă
evenimentul respectiv se produce în cursul anului pentru care se depune declarația.
3.5.9 Rd.10 ”Număr zile de scutire” - se completează de către persoanele fizice cu handicap grav sau
accentuat, înscriind perioada din cadrul anului fiscal pentru care beneficiază de scutire la plata impozitului pe
venit.
Litera B ”Date privind impozitul anual estimat”
3.5.10. În situația în care activitatea se desfășoară în mod individual
Contribuabilii care realizează venituri în mod individual completează declarația după cum urmează:
Rd.1 ”Venit brut”- se înscrie suma reprezentând veniturile în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor
în natură, estimate a se realiza în anul fiscal în curs de către contribuabili, atât din activitatea de bază, cât și
din activități adiacente;
Rd.2 ”Cheltuieli deductibile” - se înscrie suma reprezentând cheltuielile estimate a se efectua în anul
fiscal în curs, în vederea realizării venitului brut estimat, atât din activitatea de bază, cât și din activități
adiacente, specifice fiecărei activități;
Rd.3 ”Venit net anual estimat” - se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut estimat și
cheltuielile deductibile aferente, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1;
Rd. 3.1. ”Venit impozabil” - se completează după caz, astfel:
25
a) în cazul contribuabililor care beneficiază de scutire de la plata impozitului pe venit, potrivit legii, se
înscrie suma de la rd. 3 "Venit net anual estimat" redusă proporțional cu numărul de zile calendaristice, din
anul 2019, pentru care venitul este scutit de la plata impozitului;
b) în cazul contribuabililor care nu beneficiază de scutire de la plata impozitului pe venit, se înscrie suma
de la rd. 3 "Venit net anual estimat".
Rd.4 ”Impozit anual estimat” - se înscrie suma rezultată din aplicarea cotei de impozitare de 10%
asupra valorii înscrise la rd. 3.1 "Venit impozabil".
3.5.11. În situația în care activitatea se desfășoară într-o formă de asociere
În cazul persoanelor fizice care își desfășoară activitatea în cadrul unei asocieri fără personalitate
juridică, constituită între persoane fizice, sau într-o formă de organizare cu personalitate juridică, constituită
potrivit legii speciale, supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, completează numai rd.3 "Venit net
anual estimat", rd.3.1 "Venit impozabil" și rd.4 "Impozit anual estimat", după cum urmează:
Rd.3 ”Venit net anual estimat” - se înscrie suma care îi revine contribuabilului din distribuirea venitului
net estimat al asocierii;
Rd.3.1. ”Venit impozabil” - se completează după caz, astfel:
a) în cazul contribuabililor care beneficiază de scutire de la plata impozitului, potrivit legii, se înscrie
suma de la rd. 3 "Venit net anual estimat" redusă proporțional cu numărul de zile calendaristice, din anul
2019, pentru care venitul este scutit de la plata impozitului, potrivit legii;
b) în cazul contribuabililor care nu beneficiază de scutire de la plata impozitului pe venit, se înscrie suma
de la rd. 3 "Venit net anual estimat".
Rd.4 ”Impozit anual estimat” - se înscrie suma rezultată din aplicarea cotei de impozitare de 10%
asupra valorii înscrise la rd. 3.1 "Venit impozabil".
4. Completarea subsecțiunii în cazul contribuabililor care realizează venituri din drepturi de
proprietate intelectuală
4.1. Subsecțiunea se completează de contribuabilii care, în anul 2019, realizează, în mod individual
și/sau într-o formă de asociere, venituri din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate
intelectuală pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau în sistem real, pe
baza datelor din contabilitate, cu excepția contribuabililor pentru care impozitul se reține