จาก กจข. ถึง ทุกหน่วยงาน
เลขที่ กจข.()1/2563 วันที่ 02 ตุลาคม 2563
เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงาน
เรียน ทุกหน่วยงาน
ตามคำสั่ง กฟภ. ที่ .()16/2563 เรื่องโครงสร้างการบริหารงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สั่ง วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นั้น
เพื่อให้การติดต่อประสานงานกับ กองบริการสารสนเทศและสื่อสาร (กบท.)
เป็นไปด้วยความต่อเนื่องและเรียบร้อย จึงขอให้หน่วยงานต่างๆ ที่จะติดต่อหรือส่งเอกสารต่างๆ กับ
กองบริการสารสนเทศและสื่อสาร (กบท.) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
โปรดใช้ชื่อในการติดต่อใหม่เป็น "กองบริการจัดการข้อมูล (กจข.)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(นางสาวอริสรา ธารีฉัตร)
อก.จข.
เรียน รจก.(,) ผชน.8,หผ.ทุกแผนก,พคค.,นทน.(จป.)
เพื่อทราบ
(นายนิรุทร์ สังข์ทอง)
รจก.() กฟจ.ปน. รักษาการแทน ผจก.ปน.
02 .. 63
เรียน หผ.ทุกแผนก
เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
(นายสุชาติ มิตรเปรียญ)
19/10/2563 11:11:26
___________________________________________________________________
Issued by: PEA Certification Authority
Digitally Signed by: นายธีระวัช ภู่ประดับศิลป์ Date: 06/10/2563 11:32:35
click to sign
signature
click to edit
click to sign
signature
click to edit
click to sign
signature
click to edit
click to sign
signature
click to edit
click to sign
signature
click to edit
click to sign
signature
click to edit
- 2 -
รจก.() กฟอ.รนด. รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ระโนด
02 .. 63
เรียน รจก.(,), หผ.ทุกแผนก, ผชน.8, นทน.จป
ทราบและดำเนินการต่อไป
(นายอนัน รัตนวรรณ)
ผจก.กฟฟ.3กฟอ.จน.
05 .. 63
เรียน รจก, ชจก(),วศก.9, นบท., นกง.9, พคค., นิติกร,
นทน., ผชน., หผ.ทุกแผนก
ทราบและดำเนินการต่อไป
(นายธีระวัช ภู่ประดับศิลป์)
รจก.() รักษาการแทน ผจก.กฟอ.หญ
06 .. 63
เรียน หผ.ทุกแผนก
เพื่อโปรดทราบแลดำเนินการต่อไป
(นายประยุทธ เพชรนวล)
ผจก.กฟส..ละงู
07 .. 63
กองบริหารจัดการข้อมูล
โทร. 9629
19/10/2563 11:11:26
___________________________________________________________________
Issued by: PEA Certification Authority
Digitally Signed by: นายธีระวัช ภู่ประดับศิลป์ Date: 06/10/2563 11:32:35