-
Aanvragen, wijzigen of stopzeen
Levenlanglerenkrediet
Dit formulier
Gebruik dit formulier als u levenlanglerenkrediet aan wilt vragen en
u niet (meer) in aanmerking komt voor reguliere studienanciering.
Krijgt u al levenlanglerenkrediet en wilt u dit stopzeen? Gebruik dan
ook dit formulier. Let op: u moet het krediet elk studiejaar opnieuw
aanvragen.
Wilt u levenlanglerenkrediet aanvragen voor de Open Universiteit of
voor ander modulair onderwijs aan een niet-bekostigde instelling?
Gebruik dan het formulier Aanvragen Levenlanglerenkrediet voor Open
Universiteit/ander modulair onderwijs.
Opsturen
Zorg dat u op tijd aanvraagt. Doe dit ten minste twee maanden
voordat u aan uw studie begint. Het is niet mogelijk het levenlang-
lerenkrediet met terugwerkende kracht aan te vragen. Stuur het
volledig ingevulde formulier naar:
Dienst Uitvoering Onderwijs
Postbus 
 AA Groningen
Meer informatie
duo.nl
. Burgerservicenummer
. Achternaam (geboortenaam)
Eerste ociële voornaam en
overige voorleers
. Geboortedatum
. Hee u de Nederlandse
nationaliteit?
1.5 Rekeningnummer (IBAN)
BIC
. Adres:
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Land
. Postadres:
Postbus of straat en huisnummer
Postcode en plaats
Land
Uw gegevens
Lees de toelichting
|
Voornaam Overige voorleers
| | n Man n Vrouw
Dag Maand Jaar
n Ja n Nee
>
Stuur een bewijsstuk mee
>
Dit mag geen spaarrekening zijn
>
U kunt hier ook een niet-Nederlands rekeningnummer invullen. Vul in dat geval ook de BIC in.
|
Straat Huisnummer
| |
Postcode Plaats
|
|
Postbus of straat Huisnummer
| |
Postcode Plaats
|
|
3LKA
van 
. Wilt u levenlanglerenkrediet
aanvragen?
. Wilt u het levenlanglerenkrediet
wijzigen?
. Wilt u het levenlanglerenkrediet
stopzeen?
. Voor welk studiejaar wilt u uw
levenlanglerenkrediet stop-
zeen?
. Vanaf welke maand wilt u uw
levenlanglerenkrediet stop-
zeen?
. Naam van de onderwijsinstelling
waar u gaat studeren
. Welke opleiding volgt u of gaat u
volgen?
. Welk type opleiding is de op-
leiding die u bij vraag . hee
ingevuld?
. Is dit een voltijd- of deeltijd-
opleiding?
. Vanaf wanneer staat u inge-
schreven bij uw opleiding?
. Hoeveel collegegeld of lesgeld
moet u betalen?
. Wordt uw collegegeld (deels)
vergoed door een instantie of
persoon?
. Hoeveel levenlanglerenkrediet
wilt u per maand?
Uw nieuwe aanvraag
n Ja
>
Ga naar vraag 5
n Nee
>
Ga naar vraag 3.1
Uw wijziging
n Ja
>
Ga naar vraag 5
n Nee
>
Ga naar vraag 4.1
Stopzeen van uw aanvraag
n Ja
>
Ga naar vraag 4.2
n Nee
>
Ga naar vraag 5
-
Maand Jaar
Uw studiegegevens
Lees de toelichting
|
|
Hoger onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs
n Associate degree
nBeroepsopleidende leerweg voltijd (bol)
>
Ga naar vraag
5.5
n Bacheloropleiding nBeroepsopleidende leerweg deeltijd (bol)
>
U hee geen
recht op levenlanglerenkrediet
n Masteropleiding    n Beroepsbegeleidende leerweg (bbl) > U hee geen recht op
levenlanglerenkrediet
n Postinitiële master
n Anders, namelijk
n Voltijd (of duaal) n Deeltijd
Hoger onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs
n  september
n  augustus
n  februari
n  februari
Dag Maand Jaar
n Anders, namelijk
Levenlanglerenkrediet
Lees de toelichting
n Ja, ter hoogte van welk bedrag?
>
Vul hier de hoogte in van dit bedrag voor één studiejaar
n Nee
>
Ga naar vraag 6.3
Maand Jaar
>
Dit moet een datum in de toekomst zijn
Ondertekening
Dag Maand Jaar
Telefoon* E-mail*
|
Handtekening
|
. Vanaf wanneer moet de
aanvraag of wijziging van het
levenlanglerenkrediet ingaan?
. Ik verklaar dat ik dit formulier
volledig en naar waarheid heb
ingevuld.
Aanvragen, wijzigen of stopzeen
van 
Levenlanglerenkrediet
Dienst uitvoering onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
DUO en uw gegevens
Uw gegevens worden opgenomen in de systemen van DUO. DUO gebruikt en beveiligt uw persoonlijke gegevens zorgvuldig om zijn weelijke
taken uit te voeren. Dit doet DUO op basis van de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt. Wilt u meer informatie over hoe DUO met uw
persoonsgegevens omgaat, kijk dan op duo.nl. Uiteraard controleert DUO uw gegevens bij andere instanties om ervoor te zorgen dat u krijgt waar
u recht op hee. In geval van misbruik doet DUO aangie bij het Openbaar Ministerie.
* Het kan soms handig zijn om u even te bellen of een e-mail te sturen. Bijvoorbeeld over uw aanvraag of wijziging. Mag DUO hierover contact
met u opnemen? Vul dan uw telefoonnummer en e-mailadres in.
Documentnaam max 30 tekens
Toelichting
Aanvraag, wijzigen of stopzeen
Levenlang lerenkrediet
Bij 1.3 Geboortedatum
U kunt levenlanglerenkrediet aanvragen en laten ingaan uiterlijk op de
eerste dag van de maand waarin u 56 wordt. Wordt u echter op de 1e dag
van de maand 56 jaar, en vraagt u per deze maand levenlangelerenkrediet
aan? Dan hee u geen recht op levenlanglerenkrediet. Bent u jonger dan
30? U hebt alleen recht op het krediet als u een deeltijdopleiding gaat doen
aan hbo of universiteit. Òf als u een diploma voor een hbo-bachelor of
universitaire master hee en nu een tweede opleiding gaat doen aan hbo of
universiteit èn geen recht meer hee op studiefinanciering.
Het levenlanglerenkrediet loopt na uw 56e gewoon door. Stopt u na uw 56e
uw inschrijving, dan komt u er daarna niet meer voor in aanmerking.
Bij 1.4
Nationaliteit
Hee u niet de Nederlandse nationaliteit, maar wel een verblijfsdocument
type II, III, IV of V of komt u uit een EU/EER-land of Zwitserland? Voeg
dan bij deze aanvraag een kopie van de voor- en achterzijde van uw
verblijfsdocument. Hee u een verblijfsdocument type I? Kijk op duo.nl of u
voldoet aan de voorwaarden en wat u moet doen.
Bij 1.5
Rekeningnummer
Het levenlanglerenkrediet wordt alleen gestort op uw eigen
rekeningnummer.
Let op: u mag niet het nummer van een spaarrekening doorgeven.
Bij 1.6
Adres
Woont u in Nederland? Dan hoe u deze vraag niet in te vullen. DUO
vraagt uw adresgegevens op bij de gemeente. Zorg voor een juiste en
tijdige registratie van uw adresgegevens bij de gemeente. De gemeente
gee adreswijzigingen binnen Nederland automatisch door aan DUO.
Woont u in het buitenland? Vul dan hier uw adres in het buitenland in.
Verhuist u in het buitenland? Dan moet u uw nieuwe adres zelf aan DUO
doorgeven.
Bij 5.2
Opleiding
U komt voor levenlanglerenkrediet in aanmerking als u een erkende
opleiding in Nederland volgt. U kunt bij uw onderwijsinstelling navragen
of de opleiding erkend is.
Bij 5.5
Inschrijfdatum
Vermeld hier de datum waarop u zich inschrij. Het collegejaar voor
hoger onderwijs loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Het
schooljaar in het middelbaar beroepsonderwijs loopt van 1 augustus tot
en met 31 juli.
Gaat uw inschrijving op een andere datum in? Kies dan voor ‘anders’ en
geef de datum aan waarop u wordt ingeschreven. Twijfelt u over de juiste
inschrijfdatum? Neem dan contact op met uw onderwijsinstelling.
Bij 6
Levenlanglerenkrediet
Het levenlanglerenkrediet is een lening om uw collegegeld of lesgeld
te betalen. Deze lening wordt maandelijks uitbetaald. Na afloop
van uw studie betaalt u de lening in 15 jaar terug. Als uw recht op
levenlanglerenkrediet stopt en DUO de uitschrijfdatum van uw
opleiding hee ontvangen, dan begint u het daaropvolgende jaar met
terugbetalen. DUO stuurt u enkele maanden van tevoren bericht.
U kunt het levenlanglerenkrediet niet met terugwerkende kracht
aanvragen. Begint u bijvoorbeeld in september met uw opleiding
en vraagt u in oktober levenlanglerenkrediet aan? Dan krijgt u vanaf
november levenlanglerenkrediet.
Bij 6.2
Vergoeding collegegeld of lesgeld
Met een vergoeding wordt bedoeld een tegemoetkoming in het
collegegeld of lesgeld door een andere instantie of persoon, bijvoorbeeld
uw werkgever of (een van) uw ouders. Als uw collegegeld of lesgeld
volledig wordt vergoed, dan hee u geen recht op levenlanglerenkrediet.
Krijgt u een gedeeltelijke vergoeding, dan kunt u voor het resterende deel
van uw collegegeld of lesgeld levenlanglerenkrediet aanvragen.
Hoogte vergoeding
Vul hier de hoogte van de vergoeding van het collegegeld of lesgeld in,
die u van een andere instantie of persoon krijgt. Reken de vergoeding
terug naar een bedrag dat voor één studiejaar geldt. Als u geen
vergoeding krijgt, vul dan € 0 in.
Bij 6.3
Hoogte levenlanglerenkrediet
U kunt per jaar maximaal het bedrag lenen dat u aan collegegeld of
lesgeld moet betalen. Als u een gedeeltelijke vergoeding krijgt van een
andere instantie of persoon, dan kunt u alleen voor het resterende deel
van uw collegegeld of lesgeld levenlanglerenkrediet aanvragen. Voor
studiejaar 2020-2021 geldt een maximum van € 10.715,- per jaar voor hbo
en universiteit en € 6.010,- voor mbo. Als u meer wilt lenen dan € 2.143,-
(hbo en universiteit) of € 1.202,- (mbo), dan moet u bijgaande verklaring
van de onderwijsinstelling meesturen, waaruit de hoogte van uw collegegeld
of lesgeld blijkt.
. Naam student
. Burgerservicenummer
. Geboortedatum
. Adres
. Naam onderwijsinstelling
. Vestigingsplaats
. BRIN-code
. Voor welke vorm/periode betaalt
de student collegegeld/lesgeld?
. Naam opleiding
. Bedrag collegegeld / lesgeld
. De student is dit bedrag
verschuldigd voor:
Gegevens student
|
Dag Maand Jaar
Straat Huisnummer
| |
Postcode Plaats
|
Gegevens onderwijsinstelling
|
|
>
Hee uw organisatie geen brincode? Dan kan voor de opleiding geen levenlanglerenkrediet worden aangevraagd.
Gegevens collegegeld/lesgeld
n Een periode van ten minste een studiejaar
>
Vul vraag 4 en vraag 7 in
n Een module/onderwijseenheid van een geaccrediteerde opleiding
>
Vul vraag 5 en vraag 7 in
n Een semester van  studiepunten (experiment vraagnanciering)
>
Vul vraag 6 en vraag 7 in
Gegevens collegegeld/lesgeld reguliere opleidingen
Lees de toelichting
| ISAT of CREBO code
n Het studiejaar
-
Dag Maand Jaar Dag Maand Jaar
n De periode
tot en met
Verklaring collegegeld/lesgeld
Dit formulier
Laat dit formulier alleen invullen door de onderwijsinstelling als u
meer dan het weelijk collegegeld of lesgeld betaalt. Een factuur is ook
voldoende, als die de gegevens bevat die op deze verklaring worden
gevraagd.
2 van 2
. Naam module
. Naam opleiding waar module
deel van is
. Aantal ECTS
. Startdatum module
. Bedrag collegegeld module
. Naam opleiding
. Startdatum segment vraag-
nanciering
. Bedrag collegegeld voor
segment
. Naam ondertekenaar
. Telefoonnummer en
e-mailadres
Gegevens collegegeld modulair onderwijs
Lees de toelichting
|
|
ISAT code
Dag Maand Jaar
Gegevens collegegeld vraagnanciering
| ISAT code
Dag Maand Jaar
Ondertekening studentenadministratie
Ik verklaar dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld
|
Telefoon E-mailadres
|
Handtekening Stempel onderwijsinstelling
| |
Toelichting
Bij 4 Gegevens collegegeld/lesgeld reguliere
opleidingen
Het studiejaar voor het bekostigd middelbaar beroepsonderwijs loopt
van 1 augustus tot en met 31 juli. De exacte uitschrijfdatum haalt DUO
automatisch uit BRON.
Het studiejaar voor het bekostigd hoger onderwijs loopt van 1
september tot en met 31 augustus. De exacte uitschrijfdatum haalt DUO
automatisch uit BRON.
Het niet-bekostigd (deeltijd) onderwijs hee vaak een afwijkende
startdatum. Volgt het studieprogramma de reguliere studiejaren? Geef
dan het verschuldigde collegegeld of lesgeld per studiejaar op. Hee
het studieprogramma een afwijkende startdatum? Geef dan het totale
collegegeld of lesgeld voor de bij u geldende standaardduur van de
opleiding door. Het aantal maanden van de door u opgegeven periode
wordt gebruikt om het bedrag collegegeldkrediet per maand vast te
stellen. Gee u een bedrag op voor een periode van 36 maanden?
Dan gaan we het door u opgegeven collegegeld delen door 36 om het
maandbedrag levenlanglerenkrediet vast te stellen. Gee u een bedrag
op van 48 maanden? Dan gaan we het door u opgegeven collegegeld
delen door 48 om het maandbedrag levenlanglerenkrediet vast te
stellen.
De exacte uitschrijfdatum haalt DUO automatisch uit BRON.
Bij 5.2
Naam opleiding
Vul hier de geaccrediteerde opleiding in aan uw onderwijsinstelling waar
de module onderdeel van is.
Bij 5.3
Aantal ECTS
Het aantal studiepunten van de module bepaalt in hoeveel maanden
het gevraagde bedrag collegegeld wordt uitbetaald. Koopt een student
meerdere modules in één keer? Vul dan per module een verklaring in.
Bij 5.4
Startdatum module
Vul hier de datum in per wanneer de student wordt ingeschreven voor de
module. Deze datum wordt door DUO gecontroleerd in BRON.