Dylai unrhyw rannau or ffurflen nad ydynt yn cael eu teipio gael
eu llenwi mewn inc du ac mewn prif lythrennau.
Dylid defnyddio ffurflen RX1 ar gyfer cais yn dilyn holltiad o dan
amgylchiadau eraill.
Os bydd angen mwy o le arnoch nar hyn sydd ar gael mewn panel,
ac maech meddalwedd yn caniatáu hynny, gallwch ehangu unrhyw
banel yn y ffurflen. Fel arall defnyddiwch ddalen barhau CS ai hatodi
i’r ffurflen hon.
Ni all Cofrestrfa Tir EM roi cyngor cyfreithiol ond mae canllawiau ar
geisiadau i Gofrestrfa Tir EM (gan gynnwys ein cyfarwyddiadau
ymarfer i drawsgludwyr) ar gael o www.gov.uk/land-registry.
Mae trawsgludwr yn derm a ddefnyddir yn y ffurflen hon. Fei diffinnir
yn rheol 217A o Reolau Cofrestru Tir 2003 ac maen cynnwys
unigolion a awdurdodwyd o dan Ddeddf Gwasanaethau Cyfreithiol
2007 i ddarparu gwasanaethau cyfreithiol neilltuedig yn ymwneud â
chofrestru tir ac maen cynnwys cyfreithwyr a thrawsgludwyr
trwyddedig.
I gael gwybodaeth am sut mae Cofrestrfa Tir EM yn prosesu eich
gwybodaeth bersonol, gweler ein Siarter Gwybodaeth Bersonol.
AR GYFER COFRESTRFA TIR EM YN UNIG
Cofnod or ffïoedd a dalwyd
Manylion gordaliad/tandaliad
Cyfeir-rif
Ffïoedd a ddebydwyd £
Os yw mwy nag un awdurdod lleol yn
gwasanaethu
r ardal, nodwch yr un y
byddwch yn talu
r dreth gyngor neu
ardrethi busnes iddo fel rheol.
1
Yr awdurdod lleol syn gwasanaethur eiddo:
Rhaid i chi nodi rhif(au) teitl syn
gysylltiedig â
r eiddo fel arall ni allwn
dderbyn y cais.
2
Rhif(au) teitl yr eiddo:
Rhowch gyfeiriad gan gynnwys cod
post (os oes) neu ddisgrifiad arall o
’r
eiddo, er enghraifft
tir yn ffinio â 2
Acacia Avenue’.
3
Eiddo:
Nid yw unrhyw ffi yn daladwy ar hyn o
bryd ar gyfer cofnodi cyfyngiad Ffurf A.
4
Cais a ffi
Ffi a dalwyd (£)
Dull talur ffi
siec yn daladwy i Cofrestrfa Tir
debyd uniongyrchol, o dan gytundeb gydar Gofrestrfa Tir
Rhowch enw(au) llawn y sawl syn
gwneud cais i gofnodi
r cyfyngiad. Os
yw trawsgludwr yn cyflwyno
r cais, rhaid
nodi enw(au) y cleient(iaid), nid y
trawsgludwr.
5
Y ceisydd:
Rhaid cwblhaur panel hwn ar bob
adeg.
Dim ond i gwsmeriaid proffesiynol, fel
cyfreithwyr, mae rhif allwedd ar gael.
Os ydych yn talu trwy ddebyd
uniongyrchol, codir y ffi i
r cyfrif hwn.
Dyma
r cyfeiriad y byddwn yn anfon
ymholiadau a
to fel rheol. Fodd bynnag
os rhowch gyfeiriad ebost, byddwn yn
defnyddio hwn lle bynnag y bo
n bosibl.
Lle cyflwynir cais trwy e
-DRS ymdrinnir
â
r holl ddogfennau a gohebiaeth yn
electronig.
Dim ond os yw cyfeiriad
ebost yn cael ei nodi y byddwn yn anfon
l
lythyron rhybudd am ddileu at
drawsgludwyr.
6
Anfonir y cais hwn ir Gofrestrfa Tir gan
Rhif allwedd (os ywn gymwys):
Enw:
Cyfeiriad neu rif blwch DX yn y DU:
Cyfeiriad ebost:
Cyfeirnod:
Rhif ffôn:
Rhif ffacs:
Rhaid i chi roi ‘Xmewn un blwch yn
unig yn y panel hwn.
Os dewisir (A), rhaid i
r holl gyd-
berchnogion neu eu trawsgludwyr
lofnodi panel 9.
Os ydych yn drawsgludwr, mae
’r
dystysgrif yn ddigon
ol i gydymffurfio â
gofynion C
ofrestrfa Tir EM ar gyfer
eitemau (B) ac (C)
. Os nad oes
t
rawsgludwr yn gweithredu, rhaid i chi
amgáu
r dystiolaeth a enwyd gydar cais
h
wn. Maen bosibl y bydd Cofrestrfa Tir
EM
yn dinistrio dogfennau ar ôl eu
sganio.
Er nad oes rhaid i chi gyflwyno
tystiolaeth o holltiad pan fydd yr holl
berchnogion cofrestred
ig yn gwneud
cais, rhaid bod y gyd
-denantiaeth wedi
cael ei hollti cyn cofnodi
r cyfyngiad
Ffurf A.
Dim ond copïau ardystiedig o
weithredoedd neu ddogfennau yr ydych
yn eu hanfon atom gyda cheisiadau
Cofrestrfa Tir EM sydd eu hangen
arnom. Unwaith y byddw
n wedi gwneud
copi o
r dogfennau a anfonir atom,
byddwn yn eu dinistrio. Mae hyn yn wir
am y gwreiddiol a chopïau ardystiedig.
Mae adran 36(2) o Ddeddf Cyfraith
Eiddo 1925 yn caniatáu i un cyd
-
berchennog roi rhybudd ysgrifenedig i
’r
cyd
-berchnogion eraill, gan hollti eu
cyd
-denantiaeth mewn ecwiti. Mae
adran 1
96 or Ddeddf honno, fel yi
diwygiwyd gan adran 1 o Ddeddf
Gwasanaeth Danfon Cofnodedig 1962,
yn dweud sut y dylid rhoi rhybudd.
7
Tystiolaeth o holltiad
(A) Cais yn cael ei gyflwyno gan yr holl berchnogion
cofrestredig
Mae holl berchnogion cofrestredig y rhif teitl y cyfeiriwyd
ato ym mhanel 2 yn gwneud cais (nid oes angen
tystiolaeth bellach).
(B) Cais heb gael ei gyflwyno gan yr holl berchnogion
cofrestredig holltiad trwy ddogfen wedi ei llofnodi
gan yr holl berchnogion cofrestredig
Maer ddogfen wreiddiol neu gopi ardystiedig ohoni wedi ei
hamgáu.
Fel trawsgludwr y ceisydd rwyn tystio fy mod yn dal y
ddogfen wreiddiol neu gopi ardystiedig or ddogfen.
(C) Cais heb gael ei gyflwyno gan yr holl berchnogion
cofrestredig rhybudd o holltiad wedi cael ei roi
Maer rhybudd o holltiad gwreiddiol neu gopi ardystiedig
ohono a chydnabyddiaeth wedii llofnodi oi dderbyn gan y
perchnogion cofrestredig eraill wedii amgáu.
Maer rhybudd o holltiad gwreiddiol neu gopi ardystiedig
ohono a’m tystysgrif wediu hamgáu, gan gadarnhau bod y
rhybudd wedi cael ei roi ir perchennog(perchnogion)
cofrestredig arall(eraill), wedii adael yn eu lle preswylio
neu fusnes hysbys diwethaf yn y DU neu wedii anfon
trwyr post cofrestredig neu wasanaeth danfon cofnodedig
atynt yn eu lle preswylio neu fusnes hysbys diwethaf ac
nad yw wedi cael ei ddychwelyd heb ei ddanfon.
Fel trawsgludwr y ceisydd rwyn tystio fy mod yn dal y
rhybudd o holltiad gwreiddiol [neu gopi ardystiedig ohono]
gyda chydnabyddiaeth oi dderbyn wedii lofnodi gan y
perchnogion cofrestredig eraill.
Fel trawsgludwr y ceisydd rwyn tystio fy mod yn dal y
rhybudd o holltiad gwreiddiol [neu gopi ardystiedig ohono]
ac y cafodd ei roi ir perchnogion cofrestredig eraill yn unol
ag adrannau 36(2) a 196 o Ddeddf Cyfraith Eiddo 1925.
8
Cais
Maer ceisydd yn gwneud cais i gofnodir cyfyngiad canlynol
yng nghofrestr y teitl(au) uchod:
Nid oes gwarediad gan unig berchennog yr ystad gofrestredig
(ac eithrio corfforaeth ymddiried) o dan yr hyn y mae arian
cyfalaf yn codi iw gofrestru oni bai yr awdurdodir hynny gan
orchymyn y llys.
Os yw traws
gludwr yn gweithredu ar ran
y ceisydd, rhaid i
r trawsgludwr hwnnw
lofnodi. Os nad yw trawsgludwr yn
gweithredu, rhaid i
r ceisydd (ac os oes
mwy nag un, pob un ohonynt) lofnodi.
9
Llofnod y ceisydd
neur trawsgludwr:
Dyddiad:
RHYBUDD
Os ydych yn rhoi
gwybodaeth mewn modd anonest neun gwneud datganiad y gwyddoch ei fod, neu a allai fod yn anwir neun
gamarweiniol, ac yn bwriadu, trwy wneud hynny, gynnig mantais i chi neu rywun arall, neu achosi colled neu
r risg o golled i
rywun arall, gallech fod yn c
yflawnir trosedd o dwyll o dan adran 1 o Ddeddf Twyll 2006, ar uchafgosb ar gyfer hyn yw carchar o
10 mlynedd neu ddirwy ddiderfyn, neur ddau.
Os nad ydych yn llenwir ffurflen hon gydar gofal priodol gall diogelwch o dan Ddeddf Cofrestru Tir 2002 gael ei golli os yw
camgymeriad yn cael ei wneud yn y gofrestr o ganlyniad i hyn.
O dan adran 66 o Ddeddf Cofrestru Tir 2002 maer rhan fwyaf o ddogfennau (gan gynnwys y ffurflen hon) a gedwir gan y
cofrestrydd sy
n ymwneud â chais a gyflwynir ir cofrestrydd neu y cyfeirir ato yn y gofrestr ar gael ir cyhoedd eu harchwilio au
copïo. Os ydych yn credu bod dogfen yn cynnwys gwybodaeth niweidiol, gallwch wneud cais i
r rhan honno or ddogfen gael ei
heithrio trwy ddefnyddio Ffurflen EX1, o dan reol 136 o Reolau Cofrestru Tir 2003.
© Hawlfraint y Goron (cyf: LR/HO) 01/19