Cofrestrfa Tir EM
Diweddaru cyfeiriad cyswllt perchnogion cofrestredig
COG1
Dylai unrhyw rannau o’r ffurflen nad ydynt yn cael eu teipio gael eu llenwi mewn inc du ac mewn prif lythrennau.
Rhaid i chi, y ceisydd, fod yn un o berchnogion cofrestredig yr eiddo y mae ei gyfeiriad yn cael ei ddiweddaru neu
weithredu ar ran y perchnogion hynny. Os ydych yn gwneud cais ar ran perchennog cofrestredig, mae’n ofynnol i’r
perchennog cofrestredig lofnodi adran 4 oni bai eich bod hefyd yn cyflwyno tystiolaeth o’ch awdurdod i weithredu
ar ei ran, megis p ˆwer atwrnai neu orchymyn llys, ac os felly, rhaid i chi lofnodi adran 4. Ym mhob achos, rhaid i chi,
y ceisydd, lofnodi adran 5. Mae’r ffurflen hon yn gymwys ar gyfer diweddaru cyfeiriad y perchennog/perchnogion
cofrestredig yn unig. Nid oes modd diweddaru cyfeiriad perchennog ymadawedig.
1 Eich manylion
Enw llawn:
Dyddiad geni: DD / MM / BB
Eich cyfeiriad presennol (Dyma’r cyfeiriad y byddwn yn ei ddefnyddio ar
gyfer dychwelyd y cais wedi ei gwblhau)
Cod post:
Rhif ffôn (Os oes gennym ymholiad am eich cais mae’n bosibl y byddwn
yn eich ffonio ar y rhif hwn rhwng 9am a 5pm yn ystod yr wythnos yn
unig)
Llinell dir:
Symudol:
Atodwch lun dull pasbort sy’n llai na thri mis
oed yn y blwch a ddarparwyd.
Rhaid i’r llun:
fod mewn lliw llawn
dangos eich wyneb cyfan, a
chael ei argraffu ar bapur llun – nid papur
cyffredin.
Nid yw delweddau wedi eu sganio a
llungopïau yn dderbyniol.
Dychwelwch y ffurflen hon i:
Citizen Centre
PO Box 74
Gloucester
GL14 9BB
Gall Cofrestrfa Tir EM rannu, gwirio
a chadarnhau’r wybodaeth rydych
yn ei darparu gydag:
adrannau ac asiantaethau
eraill y llywodraeth
asiantaethau gorfodi’r gyfraith
sefydliadau a chyrff
perthnasol eraill a chael
gafael ar wybodaeth sy’n
ymwneud â chi o gronfeydd
data’r sefydliadau a’r cyrff
a enwir uchod, at ddibenion
cadarnhau, gweler ein
Siarter Gwybodaeth Bersonol.
Trwy ddarparu’r wybodaeth y
gofynnir amdani yn y ffurflen hon,
byddwch yn nodi eich cydsyniad
i Gofrestrfa Tir EM brosesu eich
gwybodaeth yn y ffordd hon.
Os hoffech gael rhagor o
wybodaeth am y polisi preifatrwydd
hwn, anfonwch ebost i
dataprotection@landregistry.gov.uk
Os ydych yn rhoi gwybodaeth mewn
modd anonest neu’n gwneud datganiad y
gwyddoch ei fod, neu a allai fod yn anwir
neu’n gamarweiniol, ac yn bwriadu, trwy
wneud hynny, gynnig mantais i chi neu
rywun arall, neu achosi colled neu’r risg o
golled i rywun arall, gallech fod yn cyflawni’r
trosedd o dwyll o dan adran 1 o Ddeddf Twyll
2006, a’r uchafgosb ar gyfer hyn yw carchar
o 10 mlynedd neu ddirwy ddiderfyn, neu’r
ddau.
A yw’r ffurflen hon yn agored i’r cyhoedd
ei harchwilio?
Mae’r ffurflen hon yn agored i’w harchwilio
ac eithrio tystiolaeth hunaniaeth, gan
gynnwys y dyddiad geni a’r llun, sydd wedi
eu heithrio o hawl y cyhoedd i archwilio trwy
Reol 133 o Reolau Cofrestru Tir 2003.
Os oes angen cymorth neu wybodaeth bellach arnoch wrth lenwi’r ffurflen hon ffoniwch 0300 006 0422.
COG1 (diwygiwyd 6/19)
Atodwch
lun
yma
Tudalen 1 o 7
Rhestrwch bob cyfeiriad rydych wedi byw ynddo yn ystod y 5 mlynedd diwethaf, ynghyd â dyddiadau, gan ddechrau
gyda’ch cyfeiriad presennol.
Cyfeiriad Cod post O I
MM/BB MM/BB
2 Eiddo
Nodwch gyfeiriad llawn a Chod post yr eiddo rydych am ei ddiweddaru. Os ydych am ddiweddaru eich
cyfeiriad ar fwy nag un eiddo, atodwch daflen ar wahân.
Cod post
Sylwer: os nad oes gan yr eiddo gyfeiriad post llawn a chod post (e.e. “tir yn…”) rhowch y rhif teitl er mwyn inni allu
dod o hyd i’r tir.
Rhif teitl:
3 Tystiolaeth o’ch hunaniaeth
Unigolion preifat:
Amgaeaf:
naill ai
copi o un ddogfen o Restr A
neu
copïau o ddwy ddogfen o Restr B ond dim mwy nag un o bob math.
Peidiwch ag anfon y gwreiddiol
Cyrff corfforaethol:
Amgaeaf ffurflen ID2 wedi ei llenwi ac wedi ei chadarnhau ynghyd â’r ffurflen hon y mae’n rhaid iddi gael ei
llenwi gan gynrychiolydd y cwmni.
Rhestr A
Tudalen biodata pasbort (y dudalen sydd â’ch llun arni)
Trwydded yrru gyda llun cyfredol y Deyrnas Unedig, UE, Ynys Manaw neu Ynysoedd y Sianel (nid trwydded
dros dro)
(Rhaid i unrhyw ddogfennau nad ydynt yn Gymraeg neu Saesneg gynnwys cyfieithiad wedi ei gadarnhau)
Rhestr B
Mae’r rhain yn ymwneud â’r eiddo yn adran 2. Fodd bynnag, os ydych yn gwneud cais ar ran rhywun arall, megis
perthynas, bydd yn rhaid i chi ddarparu’r wybodaeth hon ar eich cyfer chi h.y. rhaid iddynt ddangos eich enw a’ch
cyfeiriad chi. Rhaid i’r dogfennau fod yn rhai a dderbynnir trwy’r post yn hytrach na rhai electronig.
Bil cyfleustod llai na thri mis oed (nid yw biliau’r rhyngrwyd yn dderbyniol)
Bil treth gyngor ar gyfer y flwyddyn bresennol
Datganiad morgais ar gyfer y flwyddyn cyfrifo morgais a ddaeth i ben
Tudalen 2 o 7
4 Y cyfeiriadau rydych am eu cofnodi ar y gofrestr
Rhestrwch (mewn unrhyw drefn) holl berchnogion cofrestredig yr eiddo a nodir yn adran 2 sy’n gwneud cais i
newid/cadarnhau eu cyfeiriad ar gyfer gohebu a rhowch y cyfeiriadau yr hoffent inni eu defnyddio ar gyfer anfon
gohebiaeth. Rhaid i bob perchennog cofrestredig sydd am ddiweddaru ei fanylion cysylltu
lenwi a llofnodi yn erbyn ei gyfeiriadau.
Gallwch gael hyd at dri chyfeiriad ar gyfer pob perchennog cofrestredig. Rhaid i un fod yn gyfeiriad post (nodwch
god post os yw ar gael), ond nid oes yn rhaid iddo fod yn y DU. Gallwch gynnwys cyfeiriadau ebost hefyd.
Ysgrifennwch yn eglur os gwelwch yn dda. Ni allwch gofnodi rhif ffôn ar y gofrestr.
Os ydych yn gwneud cais ar ran corff corfforaethol, dylid nodi enw a manylion cysylltu newydd y corff
corfforaethol a dylai cynrychiolydd y corff corfforaethol ei lofnodi.
Rwyf/Rydym yn awdurdodi Cofrestrfa Tir EM i wirio’r gofrestr ac, os oes angen, ei diweddaru i ddangos y cyfeiriadau
canlynol.
Sylwch os gwelwch yn dda:
1 Caiff yr holl fanylion cyswllt presennol eu dileu a gosodir y wybodaeth a ddarperir yn yr adran hon yn eu lle.
2 Mae’r gofrestr yn agored i’w harchwilio gan y cyhoedd.
3 Os ydych yn gwneud cais i newid eich manylion cyswllt, byddwn yn anfon llythyr i’ch hen gyfeiriad i wneud
yn siwr bod y cais yn ddilys. Rydym yn gwneud hyn er mwyn diogelu rhag twyll.
Perchennog cofrestredig 1
Enw llawn mewn
prif lythrennau:
Cyfeiriad cyswllt cyntaf:
Cod post (os yw’n gymwys):
Ail gyfeiriad cyswllt:
Cod post (os yw’n gymwys):
Trydydd cyfeiriad cyswllt:
Cod post (os yw’n gymwys):
Llofnod: Llofnodwch yma
Tudalen 3 o 7
4 Y cyfeiriadau rydych am eu cofnodi ar y gofrestr (parhad)
Perchennog cofrestredig 2
Enw llawn mewn
prif lythrennau:
Cyfeiriad cyswllt cyntaf:
Cod post (os yw’n gymwys):
Ail gyfeiriad cyswllt:
Cod post (os yw’n gymwys):
Trydydd cyfeiriad cyswllt:
Cod post (os yw’n gymwys):
Llofnod: Llofnodwch yma
Tudalen 4 o 7
4 Y cyfeiriadau rydych am eu cofnodi ar y gofrestr (parhad)
Perchennog cofrestredig 3
Enw llawn mewn
prif lythrennau:
Cyfeiriad cyswllt cyntaf:
Cod post (os yw’n gymwys):
Ail gyfeiriad cyswllt:
Cod post (os yw’n gymwys):
Trydydd cyfeiriad cyswllt:
Cod post (os yw’n gymwys):
Llofnod: Llofnodwch yma
Tudalen 5 o 7
4 Y cyfeiriadau rydych am eu cofnodi ar y gofrestr (parhad)
Perchennog cofrestredig 4
Enw llawn mewn
prif lythrennau:
Cyfeiriad cyswllt cyntaf:
Cod post (os yw’n gymwys):
Ail gyfeiriad cyswllt:
Cod post (os yw’n gymwys):
Trydydd cyfeiriad cyswllt:
Cod post (os yw’n gymwys):
Llofnod: Llofnodwch yma
5 Cyfeiriad y ceisydd a enwir yn adran 1
Rwy’n tystio bod y wybodaeth uchod yn wir
Llofnod: Dyddiad:
Rhybudd: Gall peidio â llenwi pob adran o’r ffurflen hon olygu bod y cais yn cael ei ddychwelyd atoch.
Gwnewch yn siwr fod adran 4 hefyd yn cael ei llofnodi gan berchnogion cofrestredig sy’n newid eu cyfeiriadau
ar y gofrestr.
Tudalen 6 o 7
Rhestr wirio – Ceisiadau i ddiweddaru cyfeiriad cysylltu perchnogion
cofrestredig
Gwnewch yn siwr eich bod wedi cwblhau neu ystyried pob un o’r pwyntiau hyn a’ch bod yn amgáu neu’n
atodi’r holl wybodaeth berthnasol cyn anfon eich cais atom.
Rwyf wedi:
cwblhau unrhyw rannau o’r ffurflen nad ydynt wedi eu teipio mewn inc du ac mewn prif lythrennau,
heblaw cyfeiriadau ebost, sy’n sensitif i faint llythrennau
atodi llun dull pasbort yn adran 1, gan sicrhau ei fod yn llai na 3 mis oed
rhestri ar ben tudalen 2, fy nghyfeiriad presennol ac unrhyw gyfeiriadau blaenorol, os yw’n
gymwys, rwyf wedi byw ynddynt yn ystod y 5 mlynedd diwethaf, ac wedi cynnwys y dyddiadau y
bûm yn byw ymhob eiddo
cwblhau adran 2 gyda chyfeiriad llawn yr eiddo cofrestredig rwyf am ei ddiweddaru gyda fy manylion
cysylltu
amgáu tystiolaeth o’m hunaniaeth – amgaeaf gopi o un eitem o Restr A neu ddau eitem o restr
B. Sylwer: os ydych yn cyflwyno tystiolaeth Rhestr B, dylai fod yn berthnasol i’r eiddo cofrestredig
rydych am ei ddiweddaru ac nid eich cyfeiriad cyfredol
cwblhau adran 4 gydag enwau llawn a hyd at 3 chyfeiriad ar gyfer pob perchennog cofrestredig sydd
am ddiweddaru ei fanylion cysylltu. Ar gyfer cyfeiriad ebost, rwyf wedi cofnodi llythrennau unigol
sy’n ddarllenadwy
Sylwer: rhaid i bob perchennog cofrestredig lofnodi adran 4 o dan y newidiadau i’r cyfeiriadau
cysylltu y gwneir cais amdanynt
fel y ceisydd a enwir yn adran 1, rwyf wedi llofnodi a dyddio’r dystysgrif yn adran 5.
Tudalen 7 o 7