Reg. číslo: 40/2020-2060-4210-
1
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 11378/2020-4210-52028
v rámci Schémy na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá (schéma
pomoci de minimis) DM − 6/2019, v zmení dodatku č. 1 z februára 2020, zverejnenej
v Obchodnom vestníku č. 31/2020 dňa 14. 02. 2020 (ďalej len „schéma“)
uzatvorená podľa ustanovenia § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov, § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o rozpočtových pravidlách“), § 2 písm. h), § 8b a § 11 ods. 4 zákona č. 71/2013 Z. z.
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon o poskytovaní dotácií“) v súlade s Výzvou
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných
elektrických nabíjacích staníc zo dňa ... júla 2020 (ďalej len „výzva“) medzi zmluvnými
stranami:
1. Poskytovateľ:
Názov:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Sídlo:
Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212
IČO:
00 686 832
Zastúpený:
Ing. Richard Sulík, minister hospodárstva SR
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Číslo účtu:
7000061569
IBAN:
SK52 8180 0000 0070 0006 1569
(ďalej ako poskytovateľ“)
2. Príjemca:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
(ďalej ako príjemca“)
(ďalej spolu ako „zmluvné strany“)
(ďalej len „Zmluva“)
xxx
Reg. číslo: 40/2020-2060-4210-
2
Preambula
Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu, ktorej cieľom je poskytnutie pomoci de minimis,
formou dotácie na základe žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“) schválenej
Komisiou pre schvaľovanie žiadostí o dotáciu (ďalej len „Komisia“), podľa záväzných
podmienok zvy a schémy, v rámci ktorej sa poskytuje pomoc de minimis.
Čl. I.
Predmet Zmluvy
1. Predmetom Zmluvy je poskytnutie pomoci de minimis, podľa nariadenia Komisie (EÚ)
č. 1407/2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc
de minimis (Úradný vestník Európskej únie č. L 352/1 z 24. decembra 2013) formou dotácie
na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc v zmysle
§ 8b ods. 3 písm. b) zákona o poskytovaní dotácií,
v celkovej výške:
slovom:
na financovanie projektu príjemcu (ďalej tiež „projekt“).
2. Príjemca sa zaväzuje spolufinancovať realizáciu projektu z vlastných zdrojov
vo výške zo všetkých oprávnených výdavkov.
Čl. II.
Účel použitia dotácie a oprávnenosť výdavkov
1. Dotáciu je možné použiť hradne na krytie oprávnených výdavkov vynaložených
na oprávnené projekty a to iba na projekty zamerané nastavbu, prestavbu a rekonštrukciu
verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice, v súlade so žiadosťou a v súlade
s harmonogramom projektu uvedenom v žiadosti.
2. Oprávnené výdavky uvedené v bode 8. prílohy č. 2 výzvy. Oprávnenými výdavkami
investičné náklady vynaložené príjemcom v súvislosti s realizáciou projektu na:
a) obstaranie hmotných aktív, ktoré tvoria pozemky, budovy, stroje a zariadenia;
b) obstaranie nehmotných aktív softvéru nevyhnutného na riadne využívanie hmotných
aktív, ktoré predmetom investície, pričom podiel výdavkov na obstaranie softvéru
nesmie presiahnuť 50 % z celkových oprávnených výdavkov na oprávnený projekt.
Na účely výpočtu oprávnených výdavkov sa použijú číselné údaje pred odpočítaním daní
a iných poplatkov.
3. Hmotný majetok obstaraný v rámci projektu musí spĺňať tieto podmienky:
a) musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok;
b) musí byť zaradený do majetku príjemcu a zostať v jeho vlastníctve minimálne 5 rokov
po ukončení realizácie projektu (odpisovanie majetku) podľa zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“);
c) na základe zmluvného vzťahu uzatvoreného s príjemcom môže byť nabíjacia stanica
spravovaná iným podnikateľským subjektom, pričom to nie je v rozpore s povinnosťou
príjemcu podľa bodu 12. prílohy č. 2 výzvy.
4. Oprávnenými výdavkami z hľadiska času, výšky a opodstatnenosti sú:
a) len davky, ktoré boli vynaložené počas realizácie projektu po podaní žiadosti a v súlade
s ďalšími podmienkami uvedenými vo výzve,
b) výdavky, ktoré sú preukázateľné dokladmi (napr. účtovné doklady, výpisy z účtov
a pod.), ktoré sú riadne evidované v účtovníctve príjemcu a sprievodnou dokumentáciou
(cenové ponuky a pod.).
xxx
=x 000,00,- Eur
=xtisíc eur a xx centov
5 %
Reg. číslo: 40/2020-2060-4210-
3
Čl. III.
Forma poskytnutia dotácie
1. Na hospodárenie s dotáciou poskytnutou príjemcovi v súlade s touto Zmluvou platia
príslušné ustanovenia zákona o poskytovaní dotácií, zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona o účtovníctve, zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní“) a zákona č. 357/2015
Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dotácia
sa poskytuje formou platby, na základe predložených uhradených účtovných dokladov
a ďalšej podpornej dokumentácie, preukazujúcich skutočnú výšku vynaložených
oprávnených výdavkov.
Poskytovateľ poukáže príjemcovi dotáciu z rozpočtovej kapitoly poskytovateľa na rok 2020
na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc z prvku 07K 0E
04 Podpora alternatívnych pohonov a fungovania Slovenskej platformy pre E-mobilitu.
2. Poskytovateľ poukáže finančné prostriedky špecifikované v čl. I. bode 1. tejto Zmluvy
bezhotovostným prevodom na účet príjemcu uvedený v Zmluve najneskôr 20 pracovných
dní po predložení dokladov podľa čl. IV. bodu 3 tejto Zmluvy.
Čl. IV.
Povinnosti príjemcu
1. Poskytovaná dotácia je účelovo viazaná a príjemca musí použ dotáciu výhradne
na oprávnené projekty podľa zákona o poskytovaní dotácií, schémy a výzvy, zamerané
na výstavbu, prestavbu a rekonštrukciu verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice.
Pri všetkých obstarávaných prácach, službách a tovaroch sa postupuje v zmysle zákona
o verejnom obstarávaní.
2. Príjemca sa zaväzuje k splneniu merateľných ukazovateľov projektu ktorými sú:
a) výstavba, prestavba, alebo rekonštrukcia verejne prístupnej nabíjacej stanice, ktorá spĺňa
minimálne technické a stavebné požiadavky definované vo výzve,
b) napojenie tejto stanice na niektorú z medzinárodných roamingových platforiem
(napríklad Hubject, Ladenetz, Gireve a iné) najneskôr do 3 mesiacov od uvedenia stanice
do prevádzky (ak je nabíjacia stanica vybavená platobným terminálom na kreditné
a debetné platobné karty, považuje sapodmienka za splnenú),
c) udržateľnosť projektu po dobu 5 rokov od uvedenia verejne prístupnej nabíjacej stanice
do prevádzky v súlade s § 8b ods. 4 zákona o poskytovaní dotácií, pričom počas tejto
doby je možné vykonať výmenu nabíjacej stanice za účelom zvýšenia nabíjacieho výkonu
a/alebo pridania nových funkcionalít. Príjemca je zároveň povinný predložv zmysle
zvy Potvrdenie o pripojení a prevádzkovaní stanice a každoročne, po dobu 5 rokov,
odovzdávať poskytovateľovi Správu o využívaní stanice. Správa o využívaní stanice
musí obsahovať informácie o nabíjacej stanici a jej využívaní za príslušný kalendárny
rok, t. j. spotreba elektrickej energie, počet nabíjacích cyklov, priemerná spotreba
na jedno nabitie, priemerná dĺžka jedného nabíjacieho cyklu.
3. Do 30 dní odo dňa ukončenia realizácie projektu, teda po splnení povinností vyplývajúcich
z čl. IV. bodu 2 písm. a) a b) tejto Zmluvy, najneskôr do ............................ predloží príjemca
poskytovateľovi správu z realizácie projektu a vyúčtovanie výdavkov vynaložených v súlade
s podmienkami podľa kona o poskytovaní dotácií, schémy, výzvy a tejto Zmluvy, účtovnú
dokumentáciu preukazujúcu správnosť vynaložených výdavkov a potvrdzujúcu úhradu
skutočne vynaložených oprávnených výdavkov, prípadne aj inú dokumentáciu. Maximálna
xxx
Reg. číslo: 40/2020-2060-4210-
4
dĺžka realizácie projektu je 6 mesiacov. Začiatok realizácie projektu je definovaný v bode
13. prílohy č. 2 výzvy.
4. V prípade, že:
a) dotácia bola poskytnutá na základe nepravdivých údajov poskytnutých príjemcom alebo
b) príjemca využije dotáciu v rozpore so stanovenými podmienkami alebo
c) príjemca poruší svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy,
je príjemca povinný poskytnutú dotáciu v plnej výške vrátiť a uhradiť poskytovateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 10 % (desať percent) z celkovej výšky poskytnutej dotácie
na účet, ktorý mu oznámi poskytovateľ.
5. Príjemca sa ďalej zaväzuje:
a) umožniť verifikáciu predložených údajov, kontrolu realizácie podporovaného projektu
a kontrolu dodržiavania podmienok Zmluvy orgánom v súlade so zákonom
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a zákonom o rozpočtových pravidlách, zamestnancom ministerstva, Úradu vládneho
auditu, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a kontrolným orgánom
Ministerstva financií Slovenskej republiky a Protimonopolného úradu SR počas celého
obdobia trvania zmluvného vzťahu do piatich rokov po poskytnutí pomoci;
b) dodržiavať podmienky poskytnutia pomoci de minimis určené v schéme, vo výzve,
v zákone o poskytovaní dotácií a v zákone č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov
v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
c) predložiť poskytovateľovi podklady k finančnému zúčtovaniu poskytnutej dotácie
v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách a pokynu Ministerstva financií Slovenskej
republiky na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za príslušný rok.
6. Príjemca sa zaväzuje, že počas celej doby udržateľnosti projektu, zachová publicitu
projektu prostredníctvom označenia nabíjacej stanice. Rozmery a spôsob označenia
súčasťou usmernenia zaslaného príjemcovi. Na preukázanie splnenia tejto podmienky,
príjemca zašle poskytovateľovi fotodokumentáciu nabíjacej stanice s dôrazom na toto
označenie, elektronickou formou na adresu, ktorú mu zadá poskytovateľ.
Čl. V.
Odstúpenie od Zmluvy
1. V prípade, že príjemca nepoužije poskytnutú dotáciu v súlade s predmetom a účelom tejto
Zmluvy, poskytovateľ právo odstúpiť od tejto Zmluvy. Poskytovateľ je tiež oprávnený
odstúpiť od Zmluvy, ak príjemca uviedol v žiadosti nepravdivé údaje, ktoré majú
za následok neoprávnené použitie dotácie alebo ak nesplnil povinnosti vyplývajúce z čl. IV.
tejto Zmluvy. Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení
od Zmluvy príjemcovi. Toto ustanovenie nemá vplyv na povinnosť príjemcu zaplatiť
zmluvnú pokutu podľa Zmluvy, ani na postup podľa § 31 zákona o rozpočtových pravidlách.
2. Ak nastane situácia podľa bodu 1. tohto článku, t. j. poskytovateľ od Zmluvy odstúpi,
príjemca je povinný do 30 dní od doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy
vrátiť poskytovateľovi poskytnutú dotáciu, ktorá mu bola poskytnutá na financovanie
projektu uvedeného v žiadosti v plnej výške na účet, ktorý mu oznámi poskytovateľ.
V prípade, že príjemcovi vznikne zároveň povinnosť na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa
Zmluvy, v rovnakej lehote je príjemca povinný zaplatiť poskytovateľovi aj zmluvnú pokutu.
3. Porušenie podmienok použitia dotácie sa bude klasifikovať ako porušenie finančnej
disciplíny podľa § 31 zákona o rozpočtových pravidlách.
4. Poskytovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by mohli vzniknúť odstúpením od Zmluvy.
5. Odstúpenie od Zmluvy sa doručuje druhej zmluvnej strane písomne, doporučeným listom
na adresu zmluvnej strany uvedenú v tejto Zmluve. V prípade neúspešného doručenia
oznámenia o odstúpení od Zmluvy doporučenou listovou zásielkou druhej zmluvnej strane,
xxx
Reg. číslo: 40/2020-2060-4210-
5
sa deň vrátenia zásielky odosielateľovi bude považovať za deň riadneho doručenia.
Písomnosť sa bude považovať za riadne doručenú aj vtedy, ak ju adresát odmietne prevziať,
a to dňom odmietnutia prevzatia.
Čl. VI.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom
vlády Slovenskej republiky. Táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
iba písomnými a očíslovanými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. Práva a povinnosti
zmluvných strán, ktoré nie upravené v tejto Zmluve, sa riadia ustanoveniami schémy,
zvy a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných
na území Slovenskej republiky.
3. Zmluv strany podpisom Zmluvy vyhlasujú, že v zmysle ustanovenia § 13 zákona
Národnej rady SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a zároveň v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, že budú spracovávať osobné údaje, s ktorými prídu
do styku pri plnení Zmluvy. Tieto osobné údaje budú spracovávať, za účelom plnenia
Zmluvy, jej archivácie podľa príslušných právnych predpisov a podmienok stanovených
zákonom o verejnom obstarávaní. Osobné údaje budú spracované v súlade s vyššie
uvedenými právnymi predpismi. Po skončení platnosti Zmluvy a uplynutí zákonných lehôt
budú všetky osobné údaje vymazané.
4. Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, štyri (4) rovnopisy určené
pre poskytovateľa a jeden (1) rovnopis pre príjemcu.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že táto Zmluva vyjadruje ich slobodnú vôľu, k jej uzavretiu
pristúpili vážne, bez omylu a nátlaku, pred podpísaním si ju prečítali a úplne porozumeli jej
obsahu, čo potvrdzujú aj svojimi podpismi.
Za ministerstvo:
V Bratislave dňa
V
dňa
(odtlačok pečiatky)
xxx
xx.xx.2021
meno, priezvisko, funkcia