I.
MINISTERUL JUSTIŢIEI
OFICIUL REGISTRULUI
COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.
CERERE DE SERVICII
III.
Nr. intrare: .................................................
Data : .........................................................
Termen de soluţionare ..................
IV.
1. Solicitant: ....................................................................................................................................................................................
(nume, prenume, cod de identificare fiscală / denumire firmă, număr de ordine în registrul comerţului, cod unic de înregistrare)
..............................................…..................….......................................................…..................….....................…..................….....
2. domiciliul/sediul în: localitatea .......................................................................... judeţ/sector .......................................................
3. prin ............................................................................................................ CNP / NIF..................................................................
(nume, prenume) (cod numeric personal / număr de identificare fiscală)
în calitate de
..................................................... conform
..............................................................................................................….
în temeiul Legii nr. 359/2004 cu modificările şi completările ulterioare, solicit prestarea următoarelor serviciilor marcate cu
„X” în capitolele V şi/sau VI şi/sau VII şi/sau VIII şi/sau IX şi/sau X:
V.
1. Îndrumarea prealabilă privind formalităţile legale pentru constituirea şi înregistrarea în registrul comerţului /
Modificarea actelor / datelor înregistrate în registrul comerţului şi altele asemenea pentru:
persoanelor juridice persoanelor fizice autorizate întreprinderi individuale întreprinderi familiale
2. Îndrumarea pentru completarea corectă a cererii de înregistrare şi a formularelor tipizate specifice activităţii
registrului comerţului.
VI.
1. Tehnoredactarea cererii de înregistrare
2. Redactarea declaraţiei pe proprie răspundere: a fondatorilor, administratorilor, împuterniciţilor, sucursalelor
şi a cenzorilor, că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege
3. Proiectarea şi executarea siglei şi a emblemei pentru firme
4. Obţinerea evaluării prin expertiză a bunurilor subscrise ca aport în natură la capitalul social
5. Asigurarea obţinerii, după caz, pentru bunurile imobile, a:
5.1.dovezii intabulării
5.2.certificatului constatator al sarcinilor cu care, eventual, este grevat respectivul bun
6. Obţinerea autentificării actului constitutiv sau actului modificator.
VII. Redactarea, conform datelor din Anexa la Cererea de servicii, a:
1. actului constitutiv, iniţial sau în forma actualizată al persoanelor juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comeului
2. statutului pentru societăţile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic iniţial sau în forma actualizată
3. statutului socieţii, iniţial sau în forma actualiza, pentru persoane juridice, dacă este înscris separat
4. contractului de societate, inial sau în forma actualizată, pentru persoane juridice, dacă este înscris separat
5. proiectului de fuziune 6.proiectului de divizare
7. acordului de constituire a întreprinderilor familiale 8. procurii speciale pentru reprezentantul întreprinderii familiale
9. acordului de constituire a întreprinderilor familiale şi a procurii speciale pentru reprezentantul întreprinderii familiale
VIII.
1.Redactarea actului modificator: actul adiţional / hotărârea adunării generale a membrilor sau asociaţilor ori
acţionarilor / deciziei consiliului de administraţie/asociatului unic, conform datelor din Anexa la Cererea de servicii,
privind modificări ale actului constitutiv/statutului/contractului/acordului de constituire referitoare la:
1.1. sediul social/profesional 1.2. denumirea firmei sau emblema acesteia 1.3. durata de funcţionare
1.4. forma juridică 1.5. domeniul principal de activitate şi activitatea principală
1.6. obiectul de activitate sau codificarea ori recodificarea acestuia în conformitate cu Ordinul preşedintelui Institutului
Naţional de Statistică nr.337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN
1.7. administratori, împuterniciţi, directori, reprezentanţi, şi/sau cenzori
1.8. membri sau asociaţi: primire retragere
1.9. capital social: majorare reducere
1.10. patrimoniu de afectaţiune: declarare modificare
1.11. puncte de lucru sau alte sedii secundare: înfiinţare desfiinţare
1.12. divizare 1.13. fuziune 1.14. dizolvare 1.15. lichidare
1.16. alte elemente ale actului constitutiv/statutului/contractului de societate/acordului de constituire:
date de identificare, participare la profit/beneficii şi pierderi suspendare activitate
reluare activitate transmitere părţi sociale/acţiuni altele: ......................................................
2. Redactarea declaraţiei persoanelor fizice autorizate sau titulare a întreprinderilor individuale privitor la constituirea patrimoniului de afectaţiune;
3. Redactarea actului adiţional la acordul de constituire a întreprinderii familiale
cod: 11-10-206 Pag. 1
CERERE DE SERVICII Nr. intrare : ............................. data : ................................
IX.
1. Darea de dată certă pentru actele redactate de serviciile de asistenţă
2. Extragerea din bazele de date de acte normative şi listarea pentru eliberare, la cerere
X.
1. Multiplicarea documentelor:
14.1. format A4 1 faţă ....... pag.
14.2. format A4 faţă/verso ....... pag.
2. Transmiterea actelor solicitate
poştă suport hârtie suport magnetic e-mail fax
XI. CONDIŢII DE PRESTARE A SERVICIILOR DE ASISTENŢĂ
1. Sunt de acord ca serviciile de asistenţă să-mi fie prestate în următoarele condiţii:
Oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal va asigura serviciile:
normal, 5 zile urgenţă, 48 ore
2. Termenul de la pct. 1 curge din momentul semnării cererii de servicii şi al achitării tarifelor legale, da sunt
prezentate toate actele solicitate şi sunt depuse toate semnăturile în vederea prestării serviciului. În caz contrar,
termenul stabilit curge din momentul îndeplinirii acestor condiţii.
3. Plata serviciilor se va efectua conform tarifelor legale prevăzute în Anexa la Ordinul ministrului justiţiei
nr. 2.176/C./2010 şi nr. 1.788/C./2011.
4. În caz de renunţare la serviciile solicitate, restituirea tarifelor încasate se poate face numai pentru actele neîntocmite
la data renunţării.
5. În cazul în care, după întocmirea actelor, se solicită modificări ale datelor din prezenta cerere, solicitantul se obligă
să achite tarifele pentru refacerea lucrării.
6. Alte precizări şi documente depuse în vederea soluţionării cererii .......................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
7. Cererea de servicii se claseadupă trecerea unui termen de 60 de zile de la data înregistrării, documentele depuse
în susţinerea cererii de servicii urmând a fi restituite, la cerere, solicitantului sau unui împuternicit al acestuia.
Declar am luat cunoştinţă despre condiţiile de prestare a serviciilor de asistenţă şi de cuantumul tarifelor aferente
soluţionării cererii.
SOLICITANT
..........................................
Data: ..........................
Datele cu caracter personal cuprinse în prezenta cerere şi în actele doveditoare sunt supuse prelucrării, în condiţiile prevă zute de Regulamentul (UE) nr. 679/2016
şi de Legea nr. 26/1990.
ORCT ...............................................................
Pag. 2
XII. PERSOANA ŞI DOMICILIUL ALES PENTRU COMUNICĂRI:
1. Nume şi prenume: ..................................................................................................................................................................... .
2. Adresa: localitatea ............................................................... str. .................................................................................................
nr. ................... bloc................... scara.............. etaj.............. ap........... judeţ/sector.........................................................................
cod poştal................ telefon ..................................... fax ..................................... e-mail ............................................................. .
XIII. Subsemnatul ..................................................................................... în calitate de .............................................. am citit actul(ele)
(nume, prenume) (asociat, împuternicit, administrator, reprezentant)
redactat(e) pentru firma .................................................................................................................................................................................
şi declar că acesta(ea) este(sunt) corect(e) şi corespund voiei solicitantului.
Data primirii actului: .................................... Semnătura ..................................
CERERE DE SERVICII Nr. intrare : .......................... data: ................................
Notă: (1) Potrivit art. 4 punctul 2. din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), publicat în Jurnalul Oficial nr. 119L/04.05.2016, prin "prelucrare" se înțelege orice
operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de
mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea,
utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau
distrugerea.
Pag. 3