Application tuition fees loan/
Aanvraag collegegeldkrediet
For students from EU/EEA countries
Voor studenten uit EU/EER-landen
This form/Dit formulier
Are you from an EU/EEA country and is this the rst time you apply for a loan for
tuition fees for Dutch higher education? Then use this application form.
Komt u uit een EU/EER-land en vraagt u voor het eerst een collegegeld-
krediet voor hoger onderwijs in Nederland aan? Gebruik dan dit
aanvraagformulier.
Send in/Opsturen
Dienst Uitvoering Onderwijs
Postbus 
 BA Groningen
The Netherlands
More information/Meer informatie
duo.nl
1 Your personal details
>
Read the explanation
. Citizen service number
. Surname
First name
. Date of birth
. Nationality
. Bank account number
BIC
. Address
Postal code and residence
Uw gegevens
>
Lees de toelichting
Burgerservicenummer
Achternaam
Voornaam
Geboortedatum
Nationaliteit
Rekeningnummer
BIC
Woonadres
Postcode en plaats
 sfs 
ALSEU
>
Always ll in your citizen service number
|
>
Vul altijd uw burgerservicenummer in
| Male /Man Female/Vrouw
|
DD/DD MM/MM YYYY/JJJJ
>
Read the explanation
|
>
Lees de toelichting
|
> This should not be a savings account/Dit mag geen spaarrekening zijn
> You may also ll in a non-Dutch account number. In that case also ll in the BIC./U kunt hier ook een
niet-Nederlands rekeningnummer invullen. Vul in dat geval ook de BIC in.
|
Street and house number/Straat en huisnummer
|
|
2 van 
2 Postal address
>
Read the explanation
. At which address do you wish
to receive correspondence
about your tuition fees loan?
Postal address
Residence
Country
. Starting date postal address
3 Your study details
. Name of the school or univer-
sity for which you apply for a
tuition fees loan
. Location where you aend
classes
. Which degree programme do
you do or will you do?
. What type of education is the
programme you lled in at
question .?
. Kind of education
. How long does the programme
last?
. When did or do you start with
your degree programme?
4 Application tuition
fees loan
>
Read the explanation
. As from when do you want a
tuition fees loan?
. What kind of tuition fees do
you have to pay?
. How much tuition fees loan do
you wish to receive per month?
5
Your signature
. Date and signature
>
I declare I have answered the
questions on this form in full
and in accordance with the
truth
Postadres
>
Lees de toelichting
Op welk adres wilt u post
over uw collegegeldkrediet
ontvangen?
Postadres
Plaats
Land
Ingangsdatum postadres
Studiegegevens
Naam van de instelling voor
hoger onderwijs waarvoor u
collegegeldkrediet aanvraagt
Plaats waar u de colleges
volgt
Welke opleiding volgt u of
gaat u volgen?
Welk type opleiding is de
opleiding die u bij vraag .
hee opgegeven?
Soort opleiding
Hoe lang duurt de opleiding?
Wanneer begint u of bent u
begonnen met uw opleiding?
Aanvraag college-
geldkrediet
>
Lees de toelichting
Vanaf wanneer wilt u
collegegeldkrediet?
Welk collegegeld moet u
betalen?
Hoeveel collegegeldkrediet
wilt u per maand?
Uw handtekening
Datum en handtekening
>
Ik verklaar dat ik alle vragen
op dit formulier volledig en
naar waarheid heb ingevuld
At my (new) address/Op mijn (nieuwe) woonadres
At a postal address
>
State your postal address below
Op een postadres
>
Vul hieronder het adres in.
PO box or street and house number/Postbus of straat en huisnummer
|
|
|
DD/DD MM/MM YYYY/JJJJ
|
|
|
Bachelor education/ Bacheloropleiding
Master education/ Masteropleiding
Other, namely/ Anders, namelijk |
Full-time education/Voltijdopleiding
Part-time education/Deeltijdopleiding
>
You are not entitled to a tuition fees loan/ U hee geen
recht op collegegeldkrediet
Shorter than one year/Korter dan een jaar
>
You are not entitled to a tuition fees loan/U hee
geen recht op collegegeldkrediet
A year or longer, namely/Een jaar of langer, namelijk
DD/DD MM/MM YYYY/JJJJ
MM/MM YYYY/JJJJ
Statutory tuition fees/Weelijk collegegeld
Institutional tuition fees
>
Send a Verklaring instellingscollegegeld with your application
Instellingscollegegeld
>
Stuur met uw aanvraag een Verklaring instellingscollegegeld mee
Maximum /Maximaal
Less/ Minder: a month/ per maand
DD/DD MM/MM YYYY/JJJJ
Phone /Telefoon E-mail
| |
Signature/Handtekening
|
Documentnaam max 30 tekens
Explanation/Toelichting
Application tuition fees loan for students
from EU/EEA countries
Aanvraag collegegeldkrediet voor studenten
uit EU/EER-landen
More information/Meer informatie
duo.nl
When to use this form
Use this form only when you wish to apply for a tuition fees loan for a
degree programme at a Dutch university or university of professional
education (hbo) for the first time. Do you have Dutch nationality? Apply
for a loan for tuition fees via Mijn DUO at duo.nl.
Are you a student in secondary vocational education (mbo) or in general
secondary vocational education for adults (vavo)? If so, please use the
form Application for a contribution to course fees for students from EU/EEA countries
instead of this form. You can download it from duo.nl.
When to apply?
The application must be submied during the college year of the study
programme for which the tuition fees loan is requested.
An academic year runs from 1 September to 31 August.
1.1
Citizen service number
You will automatically obtain a citizen service number when you come to live
in the Netherlands and when you register with the municipal authorities.
Note: we cannot process your application form if you do not state your
citizen service number.
1.2
First name and surname
State your first name and surname as listed in your record within the
municipality.
1.4
Nationality
Send a copy of your passport or your EU permit.
2.1
Postal address
State your postal address here if you do not wish to receive mail from
DUO at your home address.
4
Application tuition fees loan
You can apply for a loan to pay your tuition fees, the tuition fees loan.
You receive your loan in monthly instalments. You are required to
repay the tuition fees loan aer you finish your degree programme.
More information about the tuition fees loan is given on duo.nl.
Do not borrow more than you need to cover your tuition fees.
Dit formulier
Gebruik dit formulier uitsluitend als u voor het eerst collegegeldkrediet
aanvraagt voor een opleiding aan een hogeschool of universiteit
in Nederland. Ontvangt u al studiefinanciering? Vraag dan het
collegegeldkrediet aan via Mijn DUO op duo.nl.
Bent u student in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of in het
volwassenenonderwijs (vavo), dan moet u het formulier Aanvraag
vergoeding lesgeld voor studenten uit EU/EER-landen gebruiken in plaats van dit
aanvraagformulier.
Wanneer aanvragen?
De aanvraag moet ingediend worden binnen het studiejaar, geldend
voor de studie waarvoor collegegeldkrediet wordt aangevraagd. Een
studiejaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
1.1
Burgerservicenummer
U krijgt automatisch een burgerservicenummer als u naar Nederland
komt en u inschrij bij de gemeente.
Let op: vult u geen burgerservicenummer in, dan kunnen wij uw
aanvraagformulier niet verwerken.
1.2
Voor- en achternaam
Vermeld uw voornaam en achternaam zoals deze bij de gemeente staan
geregistreerd.
1.4
Nationaliteit
Stuur een kopie mee van uw paspoort of van uw EU-vergunning.
2.1
Postadres
Als u de post van DUO niet op uw woonadres wilt ontvangen, kunt u hier
een postadres invullen.
4
Aanvraag collegegeldkrediet
U kunt een lening aanvragen voor het betalen van uw collegegeld, het
collegegeldkrediet. Deze lening wordt maandelijks uitbetaald. Het
collegegeldkrediet is een lening die u na afloop van uw studie altijd
terug moet betalen. Kijk op duo.nl voor meer informatie over het
collegegeldkrediet en de terugbetalingsregels. Leen niet meer dan u
nodig hee om uw collegegeld te betalen.
4.2 en 4.3 Collegegeld
Er zijn twee soorten collegegeld: het weelijk collegegeld en het
instellingscollegegeld.
Als u weelijk collegegeld moet betalen komt u mogelijk in
aanmerking voor het verlaagde collegegeld: eerstejaarsstudenten die
op of na 1 september 2018 voor het eerst gaan studeren en weelijk
collegegeld betalen, betalen de hel van het collegegeld. En van deze
groep komen de studenten die een lerarenopleiding (gaan) volgen
ook nog een tweede jaar in aanmerking voor de halvering.
Moet u het instellingscollegegeld betalen en wilt u per maand méér
dan 1/12 deel van het weelijk collegegeld als collegegeldkrediet
aanvragen, laat dan de Verklaring instellingscollegegeld invullen door
de onderwijsinstelling. In het formulier kan de onderwijsinstelling
aangeven hoeveel collegegeld u moet betalen. Als de verklaring
ontbreekt krijgt u een voorlopige toekenning ter hoogte van het
weelijk collegegeld. Na ontvangst van de Verklaring instellingscollegegeld
krijgt u alsnog een toekenning voor het instellingscollegegeld.
DUO en uw gegevens
Uw gegevens worden opgenomen in de systemen van DUO. DUO gebruikt en beveiligt
uw persoonlijke gegevens zorgvuldig om zijn weelijke taken uit te voeren. Dit
doet DUO op basis van de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt. Wilt u meer
informatie over hoe DUO met uw persoonsgegevens omgaat, kijk dan op duo.nl.
Uiteraard controleert DUO uw gegevens bij andere instanties om ervoor te zorgen dat u
krijgt waar u recht op hebt. In geval van misbruik doet DUO aangie bij het Openbaar
Ministerie.
Institutional tuition fee
statement / Verklaring instellings-
collegegeld
For students from EU/EEA countries
Voor studenten uit EU/EER-landen
This form/Dit formulier
This form must be completed by the educational institution. An invoice will also
be accepted if it contains the information requested in this statement.
Dit formulier moet worden ingevuld door de onderwijsinstelling. Een
factuur is ook voldoende als die de gegevens bevat die in deze verkla-
ring worden gevraagd.
Submission/Opsturen
The student should upload the form in My Duo (Mijn DUO). If that is not pos-
sible, it should be e-mailed to documenten@duo.nl
De student moet het formulier uploaden in Mijn DUO. En als dat niet
kan, mailen aan documenten@duo.nl
More information/Meer informatie
duo.nl
1 Student details
1.1 Name of student
1.2 Citizen Service Number (BSN)
1.3 Date of birth
1.4 Address
1.5 Country
2 Educational institu-
tion details
2.1 Name of educational institution
2.2 Location and country
3 Enrolment details
3.1 On what date did the student
enrol at the institution?
3.2 On which programme is the
student studying?
Gegevens student
Naam student
Burgerservicenummer
Geboortedatum
Adres
Postcode en plaats
Land
Gegevens onder-
wijsinstelling
Naam onderwijsinstelling
Vestigingsplaats en land
Inschrijfgegevens
Vanaf welke datum is student
ingeschreven bij de instelling?
Welke opleiding volgt de
student?
|
|
DD/DD MM/MM YYYY/JJJJ
Street/Straat House Number/Huisnummer
| |
Postcode Town/city/Plaats
| |
|
|
Town/city/Plaats Country/Land
| |
DD/DD MM/MM YYYY/JJJJ
|
2 van 2
4 Institutional tuition
fee details
4.1 How much is the institutional
tuition fee per academic year?
5 Student Admini-
stration signature
I conrm that this form has been
completed truthfully and in full
5.1 Name of signatory
5.2 Telephone number and e-mail
address
Gegevens instel-
lingscollegegeld
Hoeveel bedraagt instel-
lingscollegegeld
per studiejaar
Ondertekening
studenten-
administratie
Ik verklaar dat dit formulier
volledig en naar waarheid is
ingevuld
Naam ondertekenaar
Telefoonnummer en
e-mailadres
|
DD/DD MM/MM YYYY/JJJJ
From/Van
DD/DD MM/MM YYYY/JJJJ
Until /Tot
|
Telephone*/Telefoon* E-mail address*/E-mail*
| |
Signature/Handtekening Educational institution stamp/Stempel onderwijsinstelling
| |
Duo and your data
Your data is stored in the DUO systems. DUO uses and secures
your personal data carefully in order to perform its statutory
duties. DUO does this in accordance with the requirements
of privacy legislation. If you would like to know more about
how DUO handles your personal data, take a look at duo.nl.
Of course, DUO verifies your data with other agencies in order
to ensure that you receive what you are entitled to. DUO will
report any abuse to the Public Prosecution Service.
* Sometimes it may help to call you or to send you an e-mail,
for example about your application or an alteration. Would
you like DUO to get in touch with you? Then fill out your
telephone number and e-mail address.
DUO en uw gegevens
Uw gegevens worden opgenomen in de systemen van DUO. DUO
gebruikt en beveiligt uw persoonlijke gegevens zorgvuldig om zijn
weelijke taken uit te voeren. Dit doet DUO op basis van de eisen die
de privacywetgeving hieraan stelt. Wilt u meer informatie over hoe
DUO met uw persoonsgegevens omgaat, kijk dan op duo.nl. Uiteraard
controleert DUO uw gegevens bij andere instanties om ervoor te zorgen
dat u krijgt waar u recht op hebt. In geval van misbruik doet DUO
aangie bij het Openbaar Ministerie.
* Het kan soms handig zijn om u even te bellen of een e-mail te sturen.
Bijvoorbeeld over uw aanvraag of wijziging. Mag DUO hierover contact
met u opnemen? Vul dan uw telefoonnummer en e-mailadres in.