PANDUAN MENGISI BORANG PERMOHONAN
PENDAFTARAN i-AKAUN (AHLI) MELALUI E-MEL
KWSP
(AHL)
PERCUMA
V01/04/2020
PANDUAN MENGISI BORANG INI ADALAH MERUJUK KEPADA BAHAGIAN-BAHAGIAN UTAMA DI DALAM BORANG PERMOHONAN
1. Borang hanya boleh dibuka dengan menggunakan perisian Adobe Acrobat Reader versi terkini sahaja
2. Borang ini hendaklah ditaip dengan lengkap dan betul serta disimpan dengan format nama dokumen seperti yang ditetapkan (rujuk
jadual di bawah bil 1.)
3. Setiap lampiran dokumen hendaklah dinamakan mengikut format nama dokumen seperti yang ditetapkan (rujuk jadual di bawah)
4. Borang dan semua dokumen sokongan perlu jelas dan tidak melebihi 2MB menggunakan format JPG/PNG/GIF dan PDF sahaja.
5. Hantarkan semua dokumen ke alamat e-mel : iakaundaftar@epf.gov.my dengan menggunakan format subjek e-mel Pendaftaran
i-Akaun Ahli <Nama Anda> (Cth : Pendaftaran i-Akaun Ahli Ahmad Bin Muhammad)
6. Status permohonan akan dimaklumkan melalui e-mel iakaundaftar@epf.gov.my dan anda dinasihatkan agar sentiasa menyemak
notifikasi e-mel dari pihak KWSP.
7. Saluran komunikasi hanya melalui alamat e-mel iakaundaftar@epf.gov.my sahaja. KWSP tidak pernah melantik mana-mana pihak lain
untuk urusan pendaftaran ini.
SENARAI DOKUMEN YANG DIPERLUKANBIL.
Borang Permohonan Pendaftaran i-Akaun (Ahli) yang lengkap diisi dengan tulisan bertaip.
Save dengan format nama dokumen yang ditetapkan iaitu iakaundaftar_Borang_<Nama Anda>
1.
Salinan MyKad (depan dan belakang). Save dengan format nama dokumen yang ditetapkan iaitu
iakaundaftar_MyKad_<Nama Anda>
Nota : Anda digalakkan untuk membuat garisan palang "UNTUK KEGUNAAN KWSP SAHAJA" di salinan dokumen
seperti contoh di bawah :
2.
Gambar swafoto Ahli bersama MyKad. Save dengan format nama dokumen yang ditetapkan iaitu
iakaundaftar_Swafoto_<Nama Anda>
Nota : Paparan maklumat Ahli PERLU jelas
3.
Bukti pemilikan nombor telefon Ahli (Cth: Bil Telefon/Kontrak pendaftaran telefon/Resit bayaran deposit)
Save dengan format nama dokumen yang ditetapkan iaitu iakaundaftar_Telefon_<Nama Anda>
Nota : Anda digalakkan untuk membuat garisan palang "UNTUK KEGUNAAN KWSP SAHAJA" di salinan dokumen
seperti contoh di bawah :
4.
Salinan Buku Bank/Penyata Akaun Bank Simpanan/Semasa yang masih aktif milik Ahli.
Save dengan format nama dokumen yang ditetapkan iaitu iakaundaftar_Bank_<Nama Anda>
Nota : Anda digalakkan untuk membuat garisan palang "UNTUK KEGUNAAN KWSP SAHAJA“ di salinan dokumen
seperti contoh di bawah :
5.
(A) JENIS PERMOHONAN
PERMOHONAN PENDAFTARAN i-AKAUN (AHLI) MELALUI E-MEL
KWSP
(AHL)
PERCUMA
Pendaftaran baharu
1
Tandakan (X) untuk permohonan yang diperlukan
(C) PERAKUAN PEMOHON (Sila tanda (X) di dalam kotak sebagai pengesahan Ahli untuk pemprosesan permohonan ini)
(D) SENARAI DOKUMEN SOKONGAN
1. Borang Permohonan Pendaftaran i-Akaun (Ahli)
2. Salinan MyKad Ahli (depan dan belakang)
3. Gambar swafoto Ahli bersama MyKad
4. Bukti pemilikan nombor telefon Ahli (Cth: Bil Telefon/Kontrak pendaftaran telefon/Resit bayaran deposit )
5. Salinan Buku/Penyata Akaun Bank Simpanan/Semasa yang aktif milik Ahli
V01/04/2020
1. Saya mengesahkan semua maklumat dan dokumen sokongan yang disertakan bersama permohonan ini adalah benar dan betul
2. Saya memahami sekiranya saya membuat apa-apa kenyataan yang tidak benar atau tidak betul atau mengemukakan atau
memberikan apa-apa dokumen palsu, ianya merupakan suatu kesalahan dan boleh menyebabkan saya diambil tindakan undang-
undang dan boleh dihukum denda atau penjara atau kedua-duanya sekali
Kemas kini Nombor Telefon Bimbit untuk kegunaan TAC
1. Nama Penuh
(seperti di dalam MyKad)
2. Nombor MyKad
3. No. Telefon Bimbit
(Akan juga digunakan untuk TAC)
4. Alamat lengkap e-mel*
(F) PERHATIAN
1. Warganegara Malaysia sahaja
2. Nombor telefon bimbit yang didaftarkan atas nama Ahli sahaja yang dibenarkan
3. Ahli berumur di bawah 55 tahun sahaja
4. E-mel yang dihantar melalui yahoo.com tidak dapat diproses disebabkan isu teknikal
Angka sahaja. Cth : 801212102222
Angka sahaja. Cth: 0121234567
Semua Dokumen berikut HENDAKLAH dilampirkan
1. Kelulusan permohonan ini adalah tertakluk kepada semakan oleh KWSP
2. KWSP berhak untuk menolak permohonan sekiranya terdapat sebarang ketidakpatuhan kepada terma dan syarat pendaftaran i-Akaun (Ahli)
yang ditetapkan oleh KWSP
3. Ahli hanya dibenarkan membuat permohonan secara e-mel sebanyak satu (1) kali sahaja. Sekiranya permohonan ini ditolak, permohonan
seterusnya hendaklah dibuat melalui Kios/Kaunter KWSP
Cth: abc@gmail.com
* E-mel yang dihantar melalui yahoo.com tidak dapat diproses disebabkan isu teknikal
* Sila e-mel permohonan anda ke alamat berikut : iakaundaftar@epf.gov.my
(B) MAKLUMAT AHLI
Sila e-mel permohonan anda ke alamat berikut : iakaundaftar@epf.gov.my
(E) SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN i-AKAUN AHLI / PENGEMASKINIAN NOMBOR TELEFON TAC
Sila baca dan faham syarat-syarat permohonan di bahagian (E) sebelum mengisi borang permohonan ini
Chrome Web Store
It looks like you haven't installed the Fill Chrome Extension Add to Chrome