Názov a adresa
organizácie / meno a
priezvisko:*
Plemenárske služby SR, š. p.
Účelové plemenárske zariadenie v Žiline
Centrálna evidencia hospodárskych zvierat
Rosinská cesta 12
010 08 Žilina
Vec: Žiadosť o pridelenie „Prístupu farmára“
Žiadame o pridelenie „Prístupu chovateľa (farmára)“ do databázy Centrálnej evidencie
hospodárskych zvierat.
registraččíslo chovu
(chovov):*
Kontaktná osoba (meno
a priezvisko):*
Kontaktná poštová
adresa:*
tel. číslo:
e-mail adresa:
IČO alebo rodné číslo:**
Mená držiteľov v
jednotlivých chovoch
(nepovinný údaj):
* Povinný údaj.
** Povinný údaj. IČO subjektu alebo rodné číslo pokiaľ sa jedná o chovateľa ako fyzickú osobu neregistrovanú ako SHR.
Pečiatka a podpis zástupcu organizácie
Chrome Web Store
It looks like you haven't installed the Fill Chrome Extension Add to Chrome