8397C-SF-18
Verzoek
Voorziening hoger onderwijs bij
bijzondere omstandigheden
Dit formulier
Heb je door bijzondere omstandigheden studievertraging opgelopen en
kun je daardoor niet of niet op tijd afstuderen? Dan kun je met dit formulier
een voorziening (voor de prestatiebeurs) aanvragen. Lees in de toelichting
voor welke voorziening je in aanmerking komt en welk bewijsstuk je mee
moet sturen. Vergeet niet je handtekening te zeen op pagina 3.
Opsturen
Dienst Uitvoering Onderwijs
Postbus 50061
9702 DA Groningen
Meer informatie
www.duo.nl
1
1.1 Burgerservicenummer
1.2 Achternaam
Eerste ociële voornaam en
overige voorleers
1.3 Geboortedatum
1.4 Adres:
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Land
1.5 Postadres:
Postbus of straat en huisnummer
Postcode en plaats
Land
Je gegevens
|
Voornaam Overige voorleers
| | Man Vrouw
Dag Maand Jaar
Straat Huisnummer
|
|
|
|
Postbus of straat Huisnummer
|
|
|
|
2 van 2
2
2.1 Bent u bevoegd om namens uw
instelling deze aanvraag in te
dienen?
2.2 Achternaam
Eerste ociële voornaam en
overige voorleers
2.3 Functie
2.4 Naam instelling
2.5 Adres instelling
2.6 Achternaam en voorleers student
2.7 Voor welke voorziening komt deze
student in aanmerking?
>
lees de toelichting
2.8 Motiveer waarom de student in
aanmerking komt voor het bij 2.7
aangegeven verzoek
2.9 Ondertekening studentendecaan
3
3.1 Ik verklaar dat ik dit formulier vol-
ledig naar waarheid heb ingevuld.
Aanvraag voorziening
Laat deze vraag invullen door je studentendecaan. Deze beoordeelt of je in aanmerking komt voor een voorziening. Vergeet niet je
handtekening te zeen bij vraag 3 en het gevraagde bewijsstuk (zie de toelichting) mee te sturen.
Nee, ik ben niet bevoegd
>
U kunt dit verzoek niet indienen
Ja, mijn naam en handtekening zijn bij DUO bekend
>
Ga naar vraag 2.2
|
Voornaam Overige voorleers
| | Man Vrouw
|
|
Straat en huisnummer
|
Postcode Plaats
|
|
Verlenging van de prestatiebeurs
>
Alleen mogelijk bij een functie stoornis bij de student zelf. Ga naar 2.9.
Omzeing van de prestatiebeurs
>
Ga naar 2.8
Verlenging van de diplomatermijn
>
Vul hieronder hoeveel maanden de student nog nodig hee om af te studeren. Vul ook 2.8 in als er
sprake is van een niet-medische omstandigheid.
Hoeveel maanden hee de student na aoop van de diplomatermijn nodig om af te studeren?
| maanden
Verlenging van de diplomatermijn met vijf jaar op grond van structurele omstandigheden
>
Ga naar 2.9. Vul 2.8 ook in als er
sprake is van een niet-medische omstandigheid.
Nieuwe aanspraak op studienanciering
>
Vul ook 2.8 in.
|
Dag Maand Jaar Telefoon
E-mail
|
Handtekening Stempel instelling
| |
Ondertekening student
Dag Maand Jaar Telefoon
E-mail
|
Handtekening
|
Toelichting
Voorziening hoger onderwijs bij
bijzondere omstandigheden
Meer informatie
www.duo.nl
Contact opnemen met studentendecaan
Als je denkt voor één van deze regelingen in aanmerking te komen,
neem dan contact op met je studentendecaan. Je studentendecaan
beoordeelt of je een verzoek kunt indienen. Bij een positief oordeel vult
de studentendecaan vraag 2 van het formulier in. Als deze vraag niet of
niet volledig is ingevuld, kunnen we geen voorziening toekennen. Als je
een verzoek indient vanwege een medische omstandigheid, moet je ook
het formulier Medische informatie meesturen.
Controle
DUO controleert of:
het verzoek is ondertekend door de studentendecaan
het verzoek is ondertekend door de student
er een door de arts ondertekend formulier Medische informatie of een
door een orthopedagoog ondertekende dyslexieverklaring bij het
verzoek zit, indien van toepassing.
DUO maakt geen geneeskundige afweging bij de aandeling van het
verzoek, omdat dit volgens de Wet studiefinanciering niet nodig is.
Bij 2.7
Soort voorziening
Verlenging van de prestatiebeurs wegens functiestoornis
Loop je door een functiestoornis studievertraging op en kun je daardoor
je opleiding niet binnen de duur van je prestatiebeurs afronden? Dan
kun je, als je een voltijdstudie of een duale opleiding doet, eenmalig een
verlenging van de prestatiebeurs aanvragen van twaalf maanden. Laat
vraag 2 invullen door je studentendecaan.
Een zwangerschap of een bijzondere familieomstandigheid is géén reden
voor een verlenging van de prestatiebeurs.
Bewijsstuk: laat het formulier Medische informatie invullen door een arts of
paramedicus. Dit is bijvoorbeeld een psycholoog of een fysiotherapeut.
De paramedicus moet BIG-geregistreerd zijn. Bij dyslexie is een door een
orthopedagoog ondertekende dyslexieverklaring voldoende.
Omzeing van de prestatiebeurs
Lukt het je door een structurele bijzondere, medische of niet-medische
omstandigheid niet meer om je diploma te behalen? Dan kun je DUO
verzoeken je prestatiebeurs om te zeen in een gi. Laat vraag 2 invullen
door je studentendecaan.
Bewijsstuk: dien je een verzoek in vanwege een structurele medische
omstandigheid? Laat het formulier Medische informatie dan invullen
door een arts of paramedicus. Dit is bijvoorbeeld een psycholoog of
een fysiotherapeut. De paramedicus moet BIG-geregistreerd zijn. Bij
dyslexie is een door een orthopedagoog ondertekende dyslexieverklaring
voldoende.
Verlenging van de diplomatermijn
Lukt het je door een tijdelijke bijzondere, medische of niet-medische
omstandigheid niet om binnen tien jaar een afsluitend diploma te
behalen? Dan kun je een verlenging van de diplomatermijn aanvragen
voor de duur van deze bijzondere omstandigheid. Laat vraag 2 invullen
door je studentendecaan.
Lukt het je door een structurele bijzondere, medische of niet-medische
omstandigheid niet om binnen tien jaar een afsluitend diploma
te behalen? Dan kun je vijf jaar verlenging van de diplomatermijn
aanvragen. Laat vraag 2 invullen door je studentendecaan.
Heb je al eerder een verlenging van de diplomatermijn aangevraagd?
Dan hoe je studentendecaan alleen de maanden in te vullen die
bovenop de al eerder toegekende maanden moeten komen.
Bewijsstuk: dien je een verzoek in vanwege een medische omstandig-
heid? Laat het formulier Medische informatie dan invullen door een arts of
paramedicus. Dit is bijvoorbeeld een psycholoog of een fysiotherapeut.
De paramedicus moet BIG-geregistreerd zijn. Bij dyslexie is een door een
orthopedagoog ondertekende dyslexieverklaring voldoende.
Nieuwe aanspraak op studiefinanciering
Raak je tijdens je studie gehandicapt, wordt je handicap erger of word je
chronisch ziek? En moet je je opleiding beëindigen omdat je het beroep
waarvoor je wordt opgeleid niet zult kunnen uitoefenen? Dan kun je,
als je een voltijdstudie of een duale opleiding doet, een verzoek doen
om nieuwe studiefinanciering voor een passender opleiding. Laat vraag
2 invullen door de studentendecaan van de opleiding waarmee je bent
gestopt.
Bewijsstuk: laat het formulier Medische informatie invullen door een arts of
paramedicus. Dit is bijvoorbeeld een psycholoog of een fysiotherapeut.
De paramedicus moet BIG-geregistreerd zijn.