SØKNAD OM STØTTE TIL BEDRIFTSGRUPPER
Til avdeling Fra bedriftsgruppe
Kontaktperson Telefonnummer kontaktperson
E-postadresse kontaktperson Søknadsbeløp
Begrunnelse for knaden
Kryss av her dersom du ønsker at faktura skal stiles til avdelingskontoret
(ref. punkt 3 under)
Støtte til bedriftsgrupper
1. Søknad om midler til bedriftsgrupper sendes i forkant til NITOs avdelingskontor. Midlene utbetales etterskuddsvis etter
originalkvittering som viser forbruk.
2. Utbetales beløpet til en privatperson, er dette en refusjon av utlegg og kvittering kreves. Se min side for
refusjonsskjema.
3. Skal avdelingen dekke hele kostnaden, kan faktura stiles og sendes direkte til avdelingen. Dette må forhåndsavtales
med avdelingskontoret.
4. Bedriftsgrupper som får tilskudd fra NITO må dokumentere bruken ovenfor avdelingen. Deltakerliste må vedlegges når
det kreves refusjon for kostnader til bevertning.
5. Avdelingene kan gi støtte til bedriftsgruppenes årsmøte med enkel servering, samt støtte til tariffmessig arbeid. Dette
gjelder også tariffmessig arbeid i lokale forhandlingsutvalg i bedriftsgruppen.
6. Bedriftsgruppene kan også søke om støtte til fellesmøter i bedriftsgruppen ut over dette, men slike søknader
begrunnes særskilt.
7. Det gis ikke midler til administrativ drift av bedriftsgruppene
8. Det gis ikke støtte til sosiale arrangementer i bedriftsgruppene. Dette må dekkes inn gjennom egen
bedriftsgruppekontingent eller gjennom egenbetaling i tilknytning til arrangementet.
9. Det gis ikke støtte til gaver/oppmerksomheter
10. Dersom bedriftsgruppene ønsker økt aktivitet utover det som er bestemt i retningslinjene (i form av flere møter,
fagmøter osv), kan bedriftsgruppene hjelp til å innkreve bedriftsgruppekontingent fra NITO sentralt. Dette må
avtales særskilt i hvert enkelt tilfelle.
11. Møter i bedriftsgrupper som omfatter flere avdelinger dekkes over NITOs driftsbudsjett.
Se eget skjema for
konserngrupper og landsomfattende bedriftsgrupper
eller
etatsgrupper.
Søknaden sendes til ditt lokale avdelingskontor - se www.nito.no/organisasjon for kontaktinformasjon
Du kan enkelt fylle ut, lagre og sende skjemaet elektronisk. Når du er ferdig med utfylling av skjemaet, kan du velge
Fil” > “Lagre som” for å endre filnavnet og lagre skjemaet med informasjonen eller velge “Fil” > “Legg ved i e-post”.