Side 1 af 2
Medicinrådets anbefaling vedrørende
dolutegravir/lamivudin som mulig
standardbehandling til hiv-1-infektion
Medicinrådets anbefaling
Medicinrådet anbefaler dolutegravir/lamivudin som mulig standardbehandling til patienter med hiv-1-
infektion, der ikke har påvist eller mistænkt viral resistens til gruppen af integrasehæmmere og lamivudin.
Medicinrådet finder dog, at dolutegravir/lamivudin ikke bør anvendes til behandlingsnaive patienter med
lavt CD4-celletal eller aids-definerende sygdom grundet usikkerhed omkring effekten i denne
patientpopulation.
Medicinrådet finder, at der er et rimeligt forhold mellem den samlede værdi af dolutegravir/lamivudin og
omkostningerne forbundet med behandling sammenlignet med dolutegravir og to nukleosid- eller
nukleotid-revers-transkriptasehæmmere.
Medicinrådet har i 2019 igangsat udarbejdelse af en behandlingsvejledning for hiv. Indtil Medicinrådet har
udarbejdet en behandlingsvejledning, anbefales det, at regionerne, under hensyntagen til den godkendte
indikation og population, vælger det regime, der er forbundet med de laveste omkostninger.
Sygdom og behandling
Hiv-1-infektion er en kronisk infektion med human immundefektvirus (hiv), som angriber immunforsvaret
og kan være dødelig, hvis patienten ikke behandles. Antallet af nydiagnosticerede hiv-patienter i Danmark
har i mange år ligget stabilt mellem 200 og 300 personer. I 2016 var der ca. 250 nye tilfælde. I 2016 blev
5.268 patienter fulgt hos en behandler (Det Danske HIV Kohorte Studie).
Hiv-1-infektion behandles med en kombination af flere antiretrovirale lægemidler. Behandlingen er ikke
helbredende, men forhindrer, at immunforsvaret svækkes ved at virke hæmmende på aktiviteten af virus.
En vellykket behandling eliminerer også hiv-smitte.
Om lægemidlet
Dolutegravir/lamivudin er en tostofskombinationstablet bestående af dolutegravir, som tilhører gruppen af
integrasehæmmere, og lamivudin, som tilhører gruppen af nukleosid- eller nukleotid-revers-
transkriptasehæmmere. Begge stoffer er godkendt som enkeltstoffer til indikationen og anvendes i
nuværende praksis i trestofskombinationer. Dolutegravir/lamivudin er tilgængelig som kombinationstablet
á 50 mg dolutegravir og 300 mg lamivudin. Tabletten doseres én gang i døgnet. Dolutegravir/lamivudin
kan ikke anvendes til patienter med co-infektion med hepatitis B.
Sundhedsfaglig vurdering
Medicinrådet vurderer, at dolutegravir/lamivudin til hiv-1-infektion giver ingen dokumenteret merværdi
sammenlignet med dolutegravir og to NRTI’er. Evidensens kvalitet vurderes at være moderat.
For anmodning om en tilgængelig PDF send venligst en e-mail til production@Med.com
Side 2 af 2
Medicinrådet finder dog, at dolutegravir/lamivudin ikke bør anvendes til behandlingsnaive patienter med
lavt CD4-celletal eller aids-definerende sygdom grundet usikkerhed omkring effekten i denne
patientpopulation.
Medicinrådets vurdering af den sundhedsøkonomiske analyse i forhold
til lægemidlets værdi
Medicinrådet finder, at der er et rimeligt forhold mellem den samlede værdi af dolutegravir/lamivudin og
omkostningerne forbundet med behandling sammenlignet med dolutegravir og to nukleosid- eller
nukleotid-revers-transkriptasehæmmere.
Overvejelser om alvorlighed/forsigtighed
Medicinrådet har ikke fundet anledning til at inddrage forhold vedrørende alvorlighed eller forsigtighed i
anbefalingen.
Relation til eksisterende behandlingsvejledning
RADS har senest i oktober 2016 udarbejdet en behandlingsvejledning for behandling af patienter med hiv-
1-infektion (Baggrundsnotat for terapiområde HIV/AIDS, oktober 2016). Medicinrådet har i 2019
igangsat udarbejdelse af en behandlingsvejledning for hiv. Fagudvalget ønsker at forholde sig til
spørgsmålet om, hvorvidt dolutegravir/lamivudin kan ligestilles med andre lægemidler i forbindelse med
udarbejdelse af den kommende behandlingsvejledning.
Om Medicinrådets anbefaling
Medicinrådets anbefaling bygger på en faglig vurdering af, om ny medicin giver værdi for patienterne i
forhold til eksisterende behandling samt en vurdering af omkostningerne ved at anvende medicinen.
Regionernes indkøbsorganisation Amgros indgår aftale om en pris for medicinen med den ansøgende
virksomhed. På den baggrund vurderer Medicinrådet, om medicinens værdi står mål med prisen, og om
medicinen derfor kan anbefales som mulig standardbehandling.
Godkendelsesdato
Ikrafttrædelsesdato
Dokumentnummer
Versionsnummer
20. november 2019
20. november 2019
62988
1.0
Fagudvalgets sammensætning og sekretariatets
arbejdsgruppe
Se Baggrund for Medicinrådets anbefaling vedr.
dolutegravir/lamivudin som mulig
standardbehandling til hiv-1-infektion
© Medicinrådet, 2019. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.
Medicinrådet, Dampfærgevej 27-29, 3. th., 2100 København Ø
www.medicinraadet.dk
Sprog: dansk
Format: pdf
Udgivet af Medicinrådet, 20. november 2019