Page 1 of 2
ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ
Долуподписаният,
с ЕГН
1. Декларирам, че съм информиран, че за проучване на финансовото ми състояние с цел потвърждаване
верността на предоставената от мен информация и възможностите за кредитиране по повод искането ми за
кредит при ОББ по „Програма за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността
да полагат труд поради пандемията от COVID-19“ на Българска банка за развитие АД, Банката ще извърши
проверка на кредитоспособността ми, в това число като направи справки в достъпните й база данни в
съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г.
относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното
движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните),
Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и на изискванията на съответните институции, поддържащи базите
данни.
2. Декларирам, че съм запознат/а с документа Информация на ОББ АД за обработване на лични данни, наличен
на интернет сайта на Банката www.ubb.bg и в банковите салони, и чрез посочения документ съм получил
информация за ОББ АД като администратор на лични данни, за координатите за връзка с длъжностното лице по
защита на данните, за целите и основанията за обработване на на личните ми данни, за категориите лични
данни, свързани с мен, които Банката обработва, за получателите на личните ми данни, за правата ми във
връзка с обработването на личните ми данни и за начина, по който мога да ги упражня, както и за сроковете за
съхранение на данните.
3. Съгласен съм Банката да проучи кредитоспособността ми за горепосочените цели, като:
събира информация от Националния осигурителен институт (НОИ) за всички обстоятелства, съдържащи се в
информационния масив на НОИ, включително, но не само, за размера на осигурителния ми доход, данни за
осигурителя и всякаква друга информация;
събира информация от всички други държавни и общински органи за проверка на декларираните от мен данни, в
това число, но не само Централен кредитен регистър, публични регистри към Агенция по вписванията, както и от
Камарата на частните съдебни изпълнители и регистри, поддържани от Нотариалната камара;
извършва справки и да получава мои лични данни, свързани с гражданската ми регистрация от Регистър на
населението Национална база данни „Население“ за всички обстоятелства, съдържащи се в информационния
масив включително, но не само, за постоянен и настоящ адрес, брой деца под 18 г., семейно положение, данни за
предишни бракове и всякаква друга информация, както и да ги обработва с цел осъществяването на проверки за
кредитоспособността ми във връзка с предоставянето, изпълнението и събирането на кредит, за който
кандидатствам, като за целта е необходимо да попълня и подпиша отделна деклараци съгласие по образец на
МРРБ.
Page 2 of 2
4. Уведомен/а съм, че Банката има право на самостоятелна преценка по отношение на Правоимащите лица по
Програмата, като може да одобри и по-малък от искания размер на кредит, но не по-малко от 1 500 лева, в
случай, че отговарям на всички условия за допустимост по Програмата.
5. Информиран/а съм, че Банката обработва личните ми данни, предоставени от мен в съответствие със ЗЗЛД и
Общия регламент относно защитата на данните, както и че Банката е предприела необходимите технически и
организационни мерки за осигуряване на ефективна сигурност и защита на личните ми данни и на правата ми в
качеството ми на субект на лични данни. Банката обработва данните ми основно с цел оценка на
кредитоспособността мис оглед заявеното от мен намерение за кандидатстване за кредит.
Дата:.................................... Подпис..................................................................................................
/име:......................................................................................................./
Кредитоискател
6. Информиран/а съм и давам своето изрично съгласие, в случай на наложен/и запор/и по мои сметки в банката за
лични задължения, средствата от кредита да бъдат преведени от банката в изпълнение на наложения/те запор/и.