ИСКАНЕ ЗА КРЕДИТ
От
с ЕГН
лична карта издадена от ................................................... на ...............................,
с постоянен адрес:
с настоящ адрес:
(ако се различава от постояния),
в качеството ми на Кредитоискател пред Обединена Българска Банка АД /“Банката/“ по Програма за
гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд
поради пандемията от Covid-19 (Антикризисна програма на Министерски съвет на Република
България в подкрепа на заетостта или за кратко Програмата)
Ненужното и неприложимото се зачертава
Данни за длъжност, месторабота и работодателя на кредитоискателя:
Длъжност:
Месторабота:
Работодател:
ЕИК:
Адрес:
(адрес, наименование и ЕИК)
Данни за самоосигуряващото се лице:
Име на осигурителя:
Булстат/ЕИК:
Адрес:
Основание за самоосигуряване:
Упражнявана дейност:
Име на осигурителя, Булстат/ЕИК, адрес, на който упражняват дейността, основанието за
самоосигуряването им, вида упражнявана дейност, подлежаща на самоосигуряване
Размер на искания кредит: ……………… лева.
(Можете да получите до 4 500 лева. Можете да ги получите наведнъж или на части, всяка с
максимален размер 1 500 лева. Можете да сключите кредит само с една търговска банка. При
първоначално разрешен по-малък размер на кредита, той може да се анексира в последствие с цел
достигане на 4 500 лева за кредит.)
Срок, за който искам кредита: ………
(Можете да издължите кредита в следващите 5 (пет) години. Можете да посочите и по-кратък срок
за издължаване. Ако върнете кредита предсрочно не дължите никакви наказателни такси заради това
на Банката.)
Гратисен период, след изтичането на който ще започна да връщам кредита: …………………………
(Можете да не връщате кредита поне 6 месеца, след като сте го изтеглили, но не повече от 2 години
след като сте го изтеглили)
Искам да погасявам кредита така: …………………………
Опишете как искате да погасявате кредита:
(а) с една вноска в края на периода на кредита;
(б) на равни вноски всеки месец;
Разплащателната сметка, служеща за усвояване и обслужване на дълга по кредита е следната банкова
сметка:
открита на мое име при банка ОББ АД,
Задължавам се:
1. Да използвам кредита само за свои лични нужди. Приемам и ще спазвам безусловно
ЗАБРАНАТА да използвам средствата от кредита за стопанска дейност, както и за каквато и да е
забранена от закона дейност;
2. Да върна кредита в договорения с Банката срок или да върна тези средства в срока, посочен ми
от Българска банка за развитие АД;
3. Да оказвам пълно съдействие и да предоставям точно, и в срок всяка поискана ми информация от
страна на Банката, Българска банка за развитие АД или на техен представител;
Информиран съм, ясно и недвусмислено съзнавам и се съгласявам, че:
1. Кредитът ми е предоставен като антикризисна мярка по Програмата за гарантиране на
безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради
пандемията от Covid-19;
2. Доброволно и осъзнато предоставям и давам съгласие Българска банка за развитие АД да
обработва моите лични данни, които са посочени в това искане и/ или съдържащи се в
предоставени от мен документи, които лични данни са събрани по повод на това искане за
кредит и/или са описани в сключения от мен договор за кредит, както и тези, които ще касаят
последващото издължаване и администриране на кредита;
3. Уведомен съм, че Банката обработва моите лични данни в защита на своя легитимен интерес
като Кредитор и Българска банка за развитие АД обработва моите лични данни в защита на своя
легитимен интерес като доставчик на гаранция/ Кредитор, както и като изпълнител на
правителствен мандат;
4. Мои лични данни: имена, осигурителен статус, обслужваща банка, работодател, адрес, размер,
дълг и начин на издължаване по кредита, могат да бъдат предмет на обработка, обмен и
B
G
U
B
B
S
публикуване по повод на специално създаденият за Програмата регистър при Българска банка за
развитие АД, чиято цел е да осигури прозрачното и правилно изпълнение на Програмата за
гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд
поради пандемията от Covid-19;
5. Подробно и добросъвестно съм се информирал за правата ми като субект на лични данни от
сайта на Българска банка за развитие АД или от друг
източник …………………..………………….…..
(Моля, посочете другият източник, от който сте се информирал за правата си);
С подписване на настоящото Искане за кредит, аз, ………………………........................…………………
с ЕГН, в качеството ми на Кредитоискател по Програма за гарантиране на
безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от
Covid-19 /”Прорамата”/, която се осъществява съвместно с Обединена Българска Банка АД.
Декларирам, че:
I. В качеството ми на лице, работещо по трудово правоотношение:
1. Съм страна по трудово правоотношение от поне 6 месеца преди подаването на искането ми за
кредит по Програмата;
2. Към датата на подписване на настоящото искане за кредит съм в неплатен отпуск, в следствие на
Пандемията, респективно в следствие на Извънредното положение.
Началната дата на неплатения отпуск е ........................... и имам отработени ……… /минимум
пет/ работни дни в месец март, ако това е месецът, от който съм в неплатен отпуск;
Забележка: Програмата е приложима за лицата, които са в неплатен отпуск в следствие на
Пандемията/извънредното положение след 08.03.2020 г.;
3. Дейността на работодателя ми ........................................................... /наименование/, вписано в
Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК ................................., със седалище и адрес на
управление ...............................................................................................................................................,
е временно спряна (изцяло или частично), което е последица от Пандемията, респективно
Извънредното положение;
4. Не получавам възнаграждение за своя труд по друго правоотношение;
5. Желая и ще сторя необходимото по закон, и според уговореното в трудовия ми договор да се
върна на същата работа, след изтичане срока на Извънредното положение;
6. Имам уверение от работодателя ми, че дължимите за мен осигурителни плащания са
декларирани и имам платени осигурителни вноски;
7. Паралелно с кандидатстването за кредита няма да се възползвам и от друга мярка, осигурена от
държавата за физически лица, във връзка с пандемията/ Извънредното положение.
I. В качеството ми на самоосигуряващо се лице:
1. Дейността ми като самоосигуряващо се лице е прекъсната като последица от Пандемията от
COVID-19, респективно от oбявeнoто c рeшeниe нa Нaрoднoтo cъбрaниe oт 13 мaрт 2020 г.
извънрeднo пoлoжeниe (Извънредното положение)
и/или
2. Налице е поне 20 % спад в доходите ми като самоосигуряващо се лице в първото тримесечие на
2020г., сравнено с първото тримесечие на 2019 г.;
(Забележка: посочва се алтернативно по т. 1, като се огражда/отбелязва вярното);
3. Не получавам възнаграждение за своя труд по друго правоотношение;
4. Ще възобновя прекъснатата от мен дейност, която упражнявам като самоосигуряващо лице, след
изтичане срока на Извънредното положение;
5. Дължимите от мен осигурителни вноски са декларирани и имам платени осигурителни вноски;
6. Паралелно с ползването на кредита няма да се възползвам и от друга мярка, осигурена от държавата
за физически лица, във връзка с пандемията/ Извънредното положение.
С подписването на настоящото декларирам изрично, че съм запознат изчерпателно с условията на
Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да
полагат труд поради пандемията от Covid-19, прилагана от ББР АД, съвместно с Обединена
Българска Банка АД, всички посочени от мен факти и обстоятелства са верни, както и че не са ми
известни други обстоятелства, които са пречка да бъда ползващо лице по тази Прорама. Декларирам, че
при узнаване на такива обстоятелства ще предоставя на Банката незабавно писмено уведомление.
Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
Дата: месец год. Град ………………………………
…….....................................…………………………
(подпис на декларатора - кредитоискател)
Раздел “Приложени документи”:
Валиден документ за самоличност – лична карта или паспорт;
Документ за регистрация на лицето, ако е самоосигуряващо се лице;
Данни за работодателя и за сключения трудов договор;
Справка от НОИ за наличието на трудово правоотношение 6 месеца назад;
Документ, от който се установява спад в доходите с поне 20% за самоосигуряващо се лице;
Други: ...................................................................................................................................
Дата: Кредитоискател: ……………………………………………………………,
подпис …………………………………………...