I.
MINISTERUL JUSTIŢIEI
OFICIUL REGISTRULUI
COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II
.
CERERE
înregistrare în registrul comerţului
înregistrare fiscală autorizarea funcţionării
Forma de organizare
(1)
.........................................................
III.
Nr. intrare: .......................
Data: ..............................
IV.
Doamnă/Domnule Judecător delegat,
1. Subsemnat (ul/a) ..................................................................................................... domiciliat în .........................................…
str. ................................................................................................................ nr. ........ bloc. ......... scara. ...... etaj ...... ap. ....….
judeţ/sector ..................................... telefon ............................. act identitate ............................. seria ....... nr. .................….....
eliberat de ...................................................................... la data ....................….... CNP/NIF ......................................................
în calitate de
........................................................ prin ....................................................................................................................
conform
...................................................................................................................................................................................…... .
2. pentru firma: ...................................................................................................................................................................…........
având număr de ordine în registrul comerţului
..................................... cod unic de înregistrare
.......…....................…...... .
3. cu sediul în: localitatea ................................................ str. ......................................................................….. nr. ....................
bloc ............. scara .......... etaj ........... ap. ............. judeţ/sector ............................................... cod poştal ................................
telefon ........................................... ............................................... fax .............................................. .....................................….
e-mail .................................................................................... web site .................…...........................................................…..... .
în temeiul Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii
nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor
familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice cu
modificările şi completările ulterioare, solicit:
4. Obiectul cererii privind înregistrarea în registrul comerţului, prevăzut în
(2)
: ................................................................................, constă în:
4.1.
autorizarea constituirii persoanei juridice şi/sau înmatricularea în registrul comerţului
4.2. autorizarea constituirii sucursalei şi înmatricularea în registrul comerţului
4.3. înmatricularea ca urmare a schimbării sediului în/din judeţul ............................................/din statul membru .........................
4.4.
înregistrarea modificării formei juridice
4.5.
înregistrarea declaraţiei(lor) – tip
(3)
: model 1 model 2 model 3
4.6.
[înregistrarea menţiunilor] / [radierea cf. art. 25 din Legea nr. 26/1990 a menţiunilor] referitoare la :
Marcajul unei căsuţe
presupune plata taxei
pentru menţiunea
solicitată
denumire
(4)
emblemă
sediu în acelaşi judeţ
(4)
durata societăţii
suspendare activitate
reluare activitate
capital social
asociaţi/acţionari
transmitere părţi sociale / acţiuni
participare la profit şi pierderi
obiect de activitate
(4)
administratori / persoane împuternicite /
reprezentanţi legali
cenzori auditori
sediu secundar
(3)
conducător / reprezentant sediu secundar
(3)
fuziune divizare
dizolvare lichidare
act constitutiv actualizat
radiere
(5)
altele, conform art. .....................................
............................................................................
............................................................. din actul
modificator/ hotărâre judecătorească irevocabilă
5. Solicit publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a/a VII-a, după caz, a .............................................
........................................................................................................................................................................................................ .
6. Solicit judecarea cererii şi în lipsa mea, conform art. 242 alin. (2) din Codul de procedură civilă.
În susţinerea cererii, depun actele doveditoare menţionate în opisul de documente.
7. Cererea este legal timbrată cu ............................... lei taxă judiciară de timbru şi ................................... lei timbru judiciar.
Data: .................................... Semnătura ..................................
V.
(6)
În temeiul art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ...................................
.................................................................................. judecător delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul ......................................... examinând înscrisurile depuse în susţinerea cererii şi, constatând că sunt / nu sunt
îndeplinite cerinţele legale dispune: ........................................................................................................................................ .
Judecător delegat,
Referent,
Data : ....................................
Loc pentru
timbru
judiciar
Notă : (1) Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale: societate comercială (SRL, SA, SNC, SCS, SCA)/companie
naţională/societate naţională/regie autonomă/cooperativă de credit/casă centrală/ societate cooperativă/cooperativă agricolă/institut naţional de
cercetare dezvoltare/ grup de interes economic (comerciant, necomerciant)/grup european de interes economic (comerciant, necomerciant)/societate
europeană/societate cooperativă europeană/sucursală;
(2) Se completează cu denumirea actului (act constitutiv, modificator: act adiţional, hotărâre AGA, decizie CA, act înfiinţare, hotărâre asociat unic etc.);
(3) În cazul menţiunilor, taxa se aplică pentru fiecare model de declaraţie-tip pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării şi/sau sediu secundar;
(4) În cazul schimbării denumirii şi/sau sediului şi/sau activităţii principale la taxa calculată, pentru menţiunile solicitate, se adaugă taxa de
preschimbare a certificatului de înregistrare;
(5) Se completează numai în cazul în care se solicită radierea ca urmare a fuziunii/divizării/schimbării sediului în alt judeţ;
(6) Se consemnează rezultatul deliberării (minuta).
cod: 11-10-150 Pag. 1
0,00
Numar sedii:
0.00
CERERE DE ÎNREGISTRARE Nr. intrare : ............................. data : .................................
VI. Solicit înregistrarea fiscală conform datelor marcate cu „X” în Anexa nr. 1.
VII. Solicit obţinerea informaţiilor din cazierul fiscal pentru următoarele persoane: ..........................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
VIII. După caz, solicit: verificare calitate asociat unic verificare unicitate sediu
(1)
IX. Datele privind participarea străină la capital
(2)
, pentru prelucrări statistice, sunt înscrise în Anexa nr. 2.
X. Solicit copie de pe cererea de înregistrare, anexa(ele) nr. ............. şi declaraţia(ile) - tip model ............ .
XII. OPIS DE DOCUMENTE DEPUSE PENTRU ÎNREGISTRARE/AUTORIZARE FUNCŢIONARE
Nr.
crt.
Denumirea actului Nr. şi data actului / Emitent Nr. file
1.
Anexa nr. 1 – referitor la înregistrarea fiscală
2.
Anexa nr. 2 – referitor la investiţia străină
3.
Dovadă disponibilitate firmă
4.
Act adiţional / Hotărâre adunare generală / Decizie CA /
Hotărâre directorat
5.
Act constitutiv / Act administrativ / Act constitutiv actualizat
6.
Declaraţii pe propria răspundere asociaţi/administratori/cenzori
7.
Specimen de semnătură
8.
Copii acte identitate
9.
Dovadă sediu social
10.
Dovadă sediu secunda
r
11.
Dovadă capital social
12.
Declaraţie-tip pe propria răspundere privind autorizarea
funcţionării – model ......
13.
Împuternicire
14.
Dovadă taxă registru şi publicare în Monitorul Oficial
15.
Dovadă taxă obţinere informaţii din cazierul fiscal
16.
Dovadă taxă judiciară de timbru
Şi, după caz, în funcţie de înregistrările solicitate, se menţionează documentele doveditoare cerute de prevederile legale în vigoare.
17.
18.
19.
20.
21.
Total file :
XIII. Anexele nr. ................... şi declaraţia(ile) - tip model ........ fac parte integrantă din prezenta cerere.
Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte sunt pedepsite conform legii.
Data: .................................... Semnătura ..................................
Notă : (1) Se completează la constituire şi la schimbarea sediului;
(2) Se completează pentru societăţile comerciale care au asociaţi/acţionari cu domiciliul/sediul în străinătate cu situaţia investiţiei străine la: constituire,
majorare/reducere capital, transmitere părţi sociale/acţiuni.
Pag. 2
XI. Persoana şi domiciliul ales pentru comunicări, potrivit art. 28 din Legea nr. 26/1990, republicată cu modificările ulterioare:
1. Nume şi prenume: ..................................................................................................................................................................... .
2. Adresa: localitatea ............................................................... str. ...............................................................................................
nr. ................... bloc................... scara.............. etaj.............. ap........... judeţ/sector...................................................................
cod poştal................ telefon ..................................... fax ..................................... e-mail .......................................................... .
3.
Solicit comunicarea documentelor care atestă efectuarea înregistrării în registrul comerţului prin:
poştă e-mail biroul eliberări, la sediul O.R.C. de pe lângă Tribunalul .............................
Unicitate sediu