Generell informasjon (Obligatoriske felter)
Vennligst bruk blokkbokstaver
Giver
Navn: Personnummer/Org.nr/ID-nummer*:
Statsborgerskap: Skatteland:
Telefon/Mobil**: E-post**:
ODIN kontonummer (12 siffer)
Overføring av andeler arv/gave
* Hvis mottaker har utenlandsk ID-nr., oppgi landet som har utstedt dette.
Av personvernhensyn ber vi om at denne blanketten blir sendt per post.
Andelene skal overføres som ARV GAVE
Viktig informasjon for nye
kunder
Dersom gavegiver ikke
tidligere er legitimert
ovenfor ODIN forvaltning
må bekreftet kopi av
legitimasjon vedlegges
kjøpsblanketten.
Send utfylt blankett til:
ODIN Forvaltning AS, Postboks 1771 Vika, 0122 Oslo, Norge – Telefon +24 00 48 04 – Fax +24 00 48 01
ODIN Forvaltning AS, Fjordalléen 16, 0250 Oslo, Postboks 1771 Vika, 0122 Oslo
Tlf: 24 00 48 00 Faks: 24 00 48 01
E-post: kundeservice@odinfond.no Webadresse: www.odinfond.no
Organisasjonsnummer: NO 957 486 657
Selskapet er heleid av SpareBank 1 Gruppen AS
November 2019
Mottaker har ikke ODIN-konto. Vennligst opprett en kostnadsfritt
Investorkonto Aksjesparekonto
** Hvis mottaker er mindreårig/umyndig vennligst oppgi tlf. og e-post til verge
Mottaker
Navn: Personnummer/Org.nr/ID-nummer*:
Adresse: Postnummer/-sted:
Statsborgerskap: Skatteland:
Telefon/Mobil**: E-post**:
Fylkesmannen:
Fylles ut hvis mottaker er mindreårlig/umyndig
Overføring av midlene til mindreårig/umyndig skal unntas fra fylkesmannens forvaltning/tilsyn og regnskapsplikt.
Ja Nei
Overfør andeler til:
Fondets navn
Beløp i NOK eller Antall andeler* eller Alle andeler
ODIN
ODIN
ODIN
ODIN
(vær vennlig å oppgi nøyaktig antall andeler du ønsker å innløse f.eks.: 36,3251)
Vennligst oppgi formålet med plasseringen: Vennligst oppgi sparepengenes opprinnelige opphav:
Pensjonssparing Langsiktig sparing Kortsiktig sparing Lønn, sparekonto e.l. Arv eller gave
Annet Annet
Kundeforholdets formål og tilsiktede art (Les krav til kundekontroll her >>)
Politisk eksponert person (PEP)
1) Privatpersoner: Har du eller har du hatt en fremtredende offentlig stilling eller verv i Norge eller utlandet, eller er du nært familie-
medlem eller kjent medarbeider til en slik person (PEP)?
2) Enheter: Har eller har en eller ere av enhetens reelle rettighetshavere eller disponenter hatt en fremtredende offentlig stilling eller
verv i Norge eller utlandet, eller er et nært familiemedlem eller kjent medarbeider til en slik person?
For mer informasjon om PEP, se veiledning/denisjoner side 3.
Nei Ja, vennligst spesiser*:
*Dersom kontohaver er nært familiemedlem til en PEP ber vi om at navn og relasjon spesiseres ovenfor.
Signatur
Våre fond kan ikke markedsføres eller distribueres direkte eller indirekte til investorer underlagt USA’s jurisdiksjon, herunder investorer som er bosatt i
eller har skatteplikt til USA.
Undertegnede bekrefter å ha gjort seg kjent med de opplysninger som fremkommer i det/de valgte fonds prospekt og vedtekter, samt viktig informasjon på
blankettens bakside. Undertegnede bekrefter at personopplysninger og opplysninger om reelle rettighetshavere i blanketten er korrekte, og at endringer i
disse opplysningene skal meddeles ODIN Forvaltning snarest. Informasjonen som er angitt vil også bli benyttet til skatterapporteringsformål.»
Dato: Signatur Dato: Signatur
Navn med blokkbokstaver Navn med blokkbokstaver
ODIN Forvaltning AS, Fjordalléen 16, 0250 Oslo, Postboks 1771 Vika, 0122 Oslo
Tlf: 24 00 48 00 Faks: 24 00 48 01
E-post: kundeservice@odinfond.no Webadresse: www.odinfond.no
Organisasjonsnummer: NO 957 486 657
Selskapet er heleid av SpareBank 1 Gruppen AS
Viktig informasjon - overføring arv/gave
Generelt om overføring av fondsandeler
FIFU- prinsippet benyttes ved overførsel av fondsandeler. ”Først inn først ut
betyr at de først kjøpte andelene overføres først.
For personlige skatteytere som har alminnelig skatteplikt i Norge kan
aksjefondsandeler overføres til mottaker uten realisasjon. Dette innebærer
at gevinstbeskatning utsettes. En eventuell gevinst blir først beskattet når
mottaker realiserer andelene.
Dersom andelene har sunket i verdi får mottaker imidlertid ikke trukket fra
tapet i selvangivelsen. Andeler i rentefond overføres til mottaker som en
realisasjon av andelene. Det vil si at rente- og kursgevinster eller tap frem til
tidspunktet for overførsel blir beskattet på giver.
Prospekt og vedtekter
Før du tegner andeler i verdipapirfond må du ha gjort deg kjent med de/det
valgte verdipapirfonds nøkkelinformasjon, prospekt og vedtekter.
Disse nnes både på norsk og engelsk, og er tilgjengelig på www.odinfond.
no/www.odinfundmanagement.com eller kan bestilles kostnadsfritt ved
henvendelse til ODIN Forvaltning AS.
Generelt om tegning og innløsning av fond
Melding om tegning og innløsning av fond kan sendes via brev, telefaks
eller elektronisk tjeneste godkjent av ODIN Forvaltning AS.
ODIN Forvaltning kan etter eget skjønn velge å akseptere tegninger fra
eksisterende andelseiere i fondet via andre kommunikasjonskanaler.
Fondet er normalt åpent for tegning og innløsning alle virkedager i Norge, og
stengt når deler av eller hele fondet mangler prising på sine underliggende
verdipapirer på grunn av stengte nasjonale markeder.
Melding om tegning av fondsandeler kan ikke gjøres betinget eller trekkes
tilbake.
ODIN Forvaltning er ikke ansvarlig for kunders tap eller skade i forbindelse
med kursberegningen som skyldes forhold utenfor selskapets kontroll,
som for eksempel strømbrudd, streik, feil i databehandlingssystemer eller
telenett eller feil begått av selskapets kontraktsmedhjelpere.
Fondets basisvaluta er norske kroner. I tillegg til norske kroner tar fondene
i mot innbetaling fra andelseiere i utenlandsk valuta. Fondene veksler
innbetaling i utenlandsk valuta til norske kroner for andelseiernes regning
og valutarisiko.
Melding om tegning av fondsandeler kan ikke gjøres betinget eller trek-
kes tilbake.
Kostnader
ODIN tar for tiden ingen tegnings- eller innløsningsgebyr ved kjøp eller salg
av andeler i ODINs verdipapirfond. For øvrig kan det nnes andre kostnader
som ikke betales gjennom eller blir pålagt av ODIN Forvaltning.
Årlig forvaltningshonorar aksjefond med andelsklasser:
ODIN Aksje*/ODIN Norden*/ODIN Norge*/ODIN Europa/ODIN Global*/
ODIN Eiendom/ODIN Emerging Markets/ODIN USA
Andelsklasse A - for kjøp på kr. 10 mill. eller høyere 0,75%
Andelsklasse B - for kjøp på kr. 1 mill. eller høyere 1,00%
Andelsklasse C - for kjøp på kr. 3000 eller høyere 2,00%
* ODIN Aksje C, ODIN Norden C, ODIN Norge C og ODIN Global C 1,50%
ODIN Sverige
Andelsklasse A - for kjøp på kr 10 mill. eller høyere 0,75%
Andelsklasse B - for kjøp på kr. 1 mill. eller høyere 1,00%
Andelsklasse C - for kjøp på kr. 100 eller høyere 1,20%
Årlig forvaltningshonorar rentefond med andelsklasser:
ODIN Likviditet
Andelsklasse A - for kjøp på kr. 10 mill. eller høyere 0,15%
Andelsklasse B - for kjøp på kr. 3 mill. eller høyere 0,25%
Andelsklasse C - for kjøp på kr. 10.000 eller høyere 0,40%
November 2019
Viktig informasjon - overføring arv/gave
www.odinfond.no
ODIN Forvaltning AS. Fjordalléen 16, 0250 Oslo, Postboks1771 Vika, 0122 Oslo
Tlf: 24 00 48 00 Faks: 24 00 48 01
E-post: kundeservice@odinfond.no Webadresse: www.odinfond.no
Organisasjonsnummer: NO 957 486 657
Selskapet er heleid av SpareBank 1 Gruppen AS
Årlig forvaltningshonorar rentefond med andelsklasser:
ODIN Norsk Obligasjon
Andelsklasse A - for kjøp på kr. 10 mill. eller høyere 0,20%
Andelsklasse B - for kjøp på kr. 3 mill. eller høyere 0,30%
Andelsklasse C - for kjøp på kr. 10.000 eller høyere 0,50%
ODIN Europeisk Obligasjon
Andelsklasse A - for kjøp på kr. 10 mill. eller høyere 0,20%
Andelsklasse B - for kjøp på kr. 3 mill. eller høyere 0,30%
Andelsklasse C - for kjøp på kr. 10.000 eller høyere 0,50%
ODIN Kreditt
Andelsklasse A - for kjøp på kr. 10 mill. eller høyere 0,50%
Andelsklasse B - for kjøp på kr. 1 mill. eller høyere 0,60%
Andelsklasse C - for kjøp på kr. 3000 eller høyere 0,75%
ODIN Rente
Andelsklasse A - for kjøp på kr. 10 mill. eller høyere 0,20%
Andelsklasse B - for kjøp på kr. 1 mill. eller høyere 0,30%
Andelsklasse C - for kjøp på kr. 3000 eller høyere 0,40%
Årlig forvaltningshonorar kombinasjonsfond:
ODIN Horisont
Andelsklasse A - for kjøp på kr. 10 mill. eller høyere 0,60%
Andelsklasse B - for kjøp på kr. 1 mill. eller høyere 0,85%
Andelsklasse C - for kjøp på kr. 3000 eller høyere 1,25%
ODIN Flex
Andelsklasse A - for kjøp på kr. 10 mill. eller høyere 0,50%
Andelsklasse B - for kjøp på kr. 1 mill. eller høyere 0,65%
Andelsklasse C - for kjøp på kr. 3000 eller høyere 1,00%
ODIN Konservativ
Andelsklasse A - for kjøp på kr. 10 mill. eller høyere 0,35%
Andelsklasse B - for kjøp på kr. 1 mill. eller høyere 0,50%
Andelsklasse C - for kjøp på kr. 3000 eller høyere 0,70%
Avkastning
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig
avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet,
fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ
som følge av kurstap.
Behandling av personopplysninger
Ukrypert epost er ikke en trygg kommunikasjonsform og vi ber deg derfor
om å ikke sende oss personopplysninger på epost.
ODIN forvaltning behandler personopplysninger i henhold til bestemmelsene
i personopplysningsloven og verdipapirfondloven og har taushetsplikt om
det de under sin virksomhet får kjennskap til om andres forhold med mindre
annet er særskilt bestemt i lov eller forskrift eller andelseieren har gitt sitt
samtykke til utlevering av taushetsbelagte opplysninger som er registrert.
Andelseiere har rett til innsyn i selskapets rutiner for behandling av per-
sonopplysninger og informasjon om hvilke opplysninger som er registrert.
Andelseiere kan kreve at uriktige/unødvendige opplysninger blir registrert
og slettet. Personopplysningene blir jevning oppdatert mot folkeregisteret i
Norge.
Du kan lese mer om ODINs regler rundt personvern på www.odinfond.no/
personvernregler/.
Gyldig legitimasjon
Med gyldig legitimasjon menes bekreftet kopi av førerkort, pass eller bank-
kort (med bilde). Innlogging i ODIN Online med bank ID anses som gyldig
legitimasjon.
Bekreftet kopi
Bekreftet kopi kan gis av en advokat, revisor, politi, nansiell institusjon,
offentlig etat eller ved å legge ved en faktura som viser ditt fulle navn og fol-
keregistrerte adresse, for eksempel en strømregning, kommunale avgifter,
TV-lisens ol. Bekreftet kopi må sendes pr post sammen med blanketten.
Den enkleste måten å legitimere seg er ved å logge inn i online-løsningen
vår med bank ID, da er du både legitimert og bekreftet.
Politisk eksponert person (PEP)
Person som innehar eller har innehatt høytstående offentlig verv eller stil-
ling i Norge eller i utlandet. Dette inkluderer: statsoverhode, regjeringssjef,
minister eller ass.minister, medlem av nasjonalforsamling eller medlem av
styrende organ i politisk parti, medlem av høyere rettsinsats, styret i riks-
revisjon eller i sentralbank, ambassadør, chargé d’affaires eller militær of-
ser av høyere rang, medlem av administrativt/ledende eller kontrollerende
organ i statseid foretak, direktør, styremedlem eller annen person i øverste
ledelse i en internasjonal organisasjon.
Kundeservice
Vi hjelper deg gjerne alle dager mellom kl. 07.00 - 24.00 på telefon 24 00
48 04. Dette er mulig fordi telefontjenesten utover ODINs egen åpningstid
(kl. 08.30 – 16.00/sommertid kl. 08.30 – 15.30) er utkontraktert til Spa-
reBank 1 Kundesenter AS. Du kan alternativt nå oss på e-post til kundeser-
vice@odinfond.no. Du nner også eget kontaktskjema på odinfond.no.
November 2019
Chrome Web Store
It looks like you haven't installed the Fill Chrome Extension Add to Chrome