Öppna jämförelser 2019
Enhetsundersökningen om
äldreomsorg och kommunal
hälso- och sjukvård
Enkäter 2019
Innehåll
Enkät till verksamheter inom hemtjänst ............................................................... 5
Enkät till permanent särskilda boenden ........................................................... 25
ÖPPNA JÄMFÖRELSER 2019 ENHETSUNDERSÖKNINGEN OM ÄLDREOMSORG OCH KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
SOCIALSTYRELSEN
5
Enkät till verksamheter inom
hemtjänst
Hemtjänst, enhetsundersökningen 2019
[Skriv t
ENKÄT TILL VERKSAMHETER INOM HEMTJÄNST
Den här enkäten skickas till verksamheter som utför insatser enligt 4 kap. 1 §
och 4 kap. 2a § socialtjänstlagen (SoL) till personer som är 65 år och äldre i or-
dinärt boende. Hemtjänstinsatserna kan omfatta
service,
personlig omvårdnad,
ledsagning,
avlösning av anhörig i hemmet,
matdistribution,
trygghetslarm,
boendestöd.
Verksamheten ingår inte i undersökningen om den enbart utför insatser i form av
matdistribution,
trygghetslarm,
boendestöd,
ledsagning,
kvällar, nätter och/eller helger.
Anser ni att er verksamhet inte ingår i undersökningen ber vi er kontakta Indikator:
aldreundersokning@indikator.org eller telefon 031-730 31 75
Information om din verksamhet
Enkäten avser den enhet (det utförarkontor) som beskrivs nedan
Utförarkontor är den plats där hemtjänstpersonalen samlas och utgår ifrån för att ut-
föra olika insatser.
Del av enhet:
Enhetens namn:
Kommun där enheten (utförarkontoret) ligger:
Stadsdel/stadsområde där enheten (utförarkontoret) ligger:
Ange adressen till din enhet (utförarkontoret)
Gatuadress:
Postnummer: Postadress:
Vi frågar om detta för att säkra att vi har rätt information om var utförarkontoren lig-
ger, så att vi inte har missat något lokalt utförarkontor eller bett dig svara för verk-
samheter som finns lokaliserade på flera ställen.
Hemtjänst, enhetsundersökningen 2019
2
Svaren i den här enkäten ska omfatta alla personer 65 år och äldre, som ditt lokala ut-
förarkontor utför tjänster åt, oavsett var personerna bor eller vilken kommun som är
beställare av insatserna.
Är informationen om din verksamhet rätt? Om inte, eller om du har frågor, kontakta
Indikator:
aldreundersokning@indikator.org eller telefon 031-730 31 75
Driftsform och ägarförhållanden
Ange den driftsform som är aktuell när du besvarar enkäten.
Driftsform (offentlig eller enskild regi, se förklaring nedan):
Offentlig regi: verksamhet som utförs i kommunens egen regi med i huvudsak egen
anställd personal. Verksamheten kan även utföras av annan kommun, eller av kom-
munalförbund.
Enskild regi: verksamhet som utförs av privata företag, kommunägda företag, före-
ningar, stiftelser, kooperativ eller av trossamfund. Här ingår all verksamhet som of-
fentliga organisationer köper av enskilda vård- och omsorgsgivare oavsett om de har
upphandlats som en hel driftsentreprenad eller i form av enstaka insatser.
(Om ja på enskild regi)
Vänligen kontrollera att uppgifterna nedan stämmer. Du kan själv ändra vid behov.
Vid enskild regi
Organisationsnummer:
Organisationens namn:
KONTAKTUPPGIFTER
Socialstyrelsens kontaktperson för Enhetsundersökningen i kommunen har lämnat
dina kontaktuppgifter.
Vänligen kontrollera att uppgifterna nedan stämmer. Du kan själv ändra vid behov.
Du som uppgiftslämnare heter:
Din e-postadress:
För att vi ska kunna återkoppla dina resultat behöver vi ha kontaktuppgifter till dig
som lämnar uppgifter. Vi behandlar dina kontaktuppgifter (namn, e-postadress) med
stöd av ett samtycke från dig. Genom att skicka in denna enkät samtycker du till be-
handling av dina personuppgifter.
Du har rätt att begära ett registerutdrag, rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller
raderade, rätt att begära begränsning, rätt att invända mot behandlingen, samt rätt
att begära att uppgifterna flyttas. Du har även rätt att närsomhelst återkalla ditt sam-
tycke. Är du missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att
lämna in ett klagomål till Datainspektionen.
Hemtjänst, enhetsundersökningen 2019
3
INFORMATION OM ENHETEN
Enkäten avser samtliga personer vid enheten, 65 år och äldre med verkställda beslut
om hemtjänst enligt socialtjänstlagen (SoL) i ordinärt boende.
Frågor om hemsjukvård besvaras av verksamheter i kommuner med ansvar för kom-
munal hälso- och sjukvård enligt 12 kap HSL i ordinärt boende. Kommunerna i
Stockholms Läns Landsting ska ej besvara dessa frågor. Norrtälje kommun utgör
enda undantaget. De hemtjänstverksamheter som berörs ger hälso- och sjukvård till
personer 65 år och äldre enligt 12 kap HSL i ordinärt boende.
Frågorna i enkäten omfattar olika delar av din verksamhet. Ta vid behov hjälp av kol-
legor för att besvara enkäten.
1. Ange totalt antal personer 65 år och äldre med verkställda beslut om hem-
tjänst som enheten utför hemtjänstinsatser hos, den 1 mars 2019.
Antal: (Om svaret är mindre än 4, hoppa till fråga 18)
Här avses personer 65 år och äldre med verkställda beslut om hemtjänst enligt 4
kap. 1§ och 4 kap. 2a § SoL i ordinärt boende. Här ingår också seniorboende, trygg-
hetsboende och servicehus.
Inkludera personer med en eller flera av följande former av insatser: service, per-
sonlig omvårdnad, ledsagning, avlösning av anhörig i hemmet, matdistribution, trygg-
hetslarm samt boendestöd.
Uppgiften om antal personer vid enheten relateras till andra uppgifter, t.ex. antal per-
soner med aktuell genomförandeplan.
Verksamheter som utför insatser till färre än fyra personer ska inte ingå i undersök-
ningen. Du som angivit färre än fyra personer lotsas automatiskt till sista frågan, där
du kan lämna synpunkter på undersökningen.
2. Utför ni den 1 mars 2019 insatser i form av:
Flera alternativ kan väljas.
a. service __
(Om enbart ja på a. besvaras endast frågorna 1-8)
b. personlig omvårdnad __
c. hemsjukvård __
(Om ja på c. hemsjukvård inkluderas frågorna 12-14)
Service: praktisk hjälp med bostadens skötsel, hjälp med inköp, ärenden på post
och bank, tillredning av måltider samt distribution av färdiglagad mat.
Personlig omvårdnad: de insatser som utöver service behövs för att tillgodose fy-
siska, psykiska och sociala behov. Detta kan innebära hjälp med att äta och dricka,
klä sig och förflytta sig, sköta personlig hygien samt insatser som behövs för att bryta
isolering, såsom ledsagning vid sociala aktiviteter.
Hemtjänst, enhetsundersökningen 2019
4
Med hemsjukvård avses kommunal hälso- och sjukvård enligt 12 kap HSL och som
ges sammanhängande över tid i ordinärt boende av verksamheter i offentlig eller en-
skild regi. Enheter med personal som utför hälso- och sjukvårdsinsatser på delegat-
ion av personal i kommunal hälso- och sjukvård inkluderas också.
3. Utför ni den 1 mars 2019 hemtjänstinsatser på ett servicehus?
(Om ja, inkluderas frågorna 15-17)
Ja Nej
__ __
Personerna på servicehuset får insatser av ett hemtjänstteam och har samtidigt be-
slut om särskilt boende. Det innebär att det ska finnas tillgång till kommunal hälso-
och sjukvård för de boende vid servicehuset.
I servicehuset ska det också finnas god tillgång till vård- och omsorgspersonal, även
om de genomsnittliga hjälpbehoven vanligtvis är lägre än för personer i permanent
särskilt boende. Lägenheterna är fullvärdiga, dvs. utrustade med hygienutrymmen
(toalett/dusch) och kök. Personer i servicehus kan välja att inte betala för maten.
Trygghetsboende eller seniorboende räknas inte som servicehus/serviceboende.
Dessa boendeformer ingår i ordinärt boende.
4. Har ni möjlighet att tillgodose behov av vård och omsorg utförd av personal som
talar något av nedanstående språk (utgå från hur det var under januari, februari
2019)?
Språk
Nej
a. finska*
__
b. meänkieli*
__
c. samiska*
__
d. annat språk, dock ej svenska, engelska, danska eller
norska. Ange vilket/vilka:
Den personal som talar angivet språk ska finnas tillgänglig hela eller delar av dygnet
fyra eller fler dagar i veckan. Inhyrd tolk räknas inte som personal.
*Socialtjänstlagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Enligt 5 kap. 6 § i socialtjänstlagen (SoL) är ett antal kommuner utsedda som förvalt-
ningsområden för nationella minoriteter och minoritetsspråk. Enligt SoL ska dessa
kommuner verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska,
meänkieli eller samiska där det behövs för omvårdnaden av äldre människor. Se
även Lag 2009:724 om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Minoritetsspråken
jiddisch och romani omfattas inte av dessa bestämmelser.
Svaret på fråga 4 används för att beskriva om enheten har tillgång till personal som talar
ett eller flera av minoritetsspråken eller annat språk, hela eller delar av dygnet, fyra eller
fler dagar i veckan.
Hemtjänst, enhetsundersökningen 2019
5
DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE
5. Du svarade på fråga 1 att det finns (infoga svar) personer som enheten utför
insatser till som är 65 år och äldre med verkställda beslut om hemtjänst. Av
dessa, hur många har en namngiven kontaktman/kontaktperson som rör den
enskildes personliga omvårdnad och service, den 1 mars 2019?
Om svaret är noll, skriv 0.
Antal:
Kontaktmannen/kontaktpersonen finns för den äldre personen att kontakta vid frå-
gor om omsorgs- och serviceinsatser. Det kan exempelvis handla om inköp av olika
personliga saker, frågor om den enskildes trygghetslarm eller om behov av att byta
tid för att få bostaden städad. Kontaktmannen/kontaktpersonen kan också ansvara
för att, tillsammans med den enskilde, planera för genomförande av olika insatser
och att dokumentera detta i en genomförandeplan.
Svaret på fråga 5 används för att beskriva andelen äldre vid enheten som har en
namngiven kontaktman/kontaktperson.
6. Du svarade på fråga 1 att det finns (infoga svar) personer vid enheten som
är 65 år och äldre, med verkställda beslut om hemtjänst. Av dessa, hur många
har en aktuell genomförandeplan, den 1 mars 2019?
Om svaret är noll, skriv 0. (Svaret kan inte vara större än svaret på fråga 1.Om sva-
ret är 0, hopp till fråga 7)
Antal:
En genomförandeplan är en dokumenterad planering som beskriver hur en beslu-
tad insats praktiskt ska genomföras för den enskilde. En person kan ha flera genom-
förandeplaner. Räkna antal personer som har minst en aktuell genomförandeplan.
Planen är aktuell om den utformats för mindre än sex månader sedan eller följts
upp/uppdaterats av utföraren under de senaste sex månaderna, dvs. efter den 1
september 2018. Uppföljningen ska ha noterats i genomförandeplanen eller journa-
len.
Svaret på fråga 6 används för att beskriva andelen personer som har en aktuell ge-
nomförandeplan.
6a. Du svarade på fråga 6 att (infoga svar) personer hade en aktuell genomförande-
plan. Av dessa, hur många hade en plan med dokumentation om hur den enskilde
varit delaktig vid upprättande eller förändringen av planen?
Om svaret är noll, skriv 0.
Antal:
Kan inte ta fram informationen på rimlig tid, eftersom det inte går att hämta ut uppgiften
på ett enkelt sätt ur vårt IT-system.
Hemtjänst, enhetsundersökningen 2019
6
SAMORDNING OCH SAMVERKAN
7. Har ni den 1 mars 2019 skriftliga och på ledningsnivå beslutade rutiner som
beskriver hur hemtjänstpersonalen ska agera
Ja
Nej
a …när den enskilde, trots överenskommelse, inte
öppnar dörren/inte svarar på ringsignal?
__
__
b …när den enskilde plötsligt uppvisar
ett försämrat allmäntillstånd?
__
__
c …vid misstanke om att den enskilde är
undernärd eller felnärd?
__
__
d …vid misstanke om eller upptäckt av att den enskilde
har utsatts för våld eller övergrepp av en anhörig/närstå-
ende?
__
__
e …vid misstanke om eller upptäckt av att den enskilde
är beroende av/missbrukar läkemedel?
__
__
f …vid misstanke om eller upptäckt av att den enskilde
är beroende av/missbrukar alkohol eller andra beroen-
deframkallande medel (ej läkemedel)?
__
__
Med rutin avses ett bestämt tillvägagångssätt för hur aktiviteter ska genomföras samt
ange ansvarsfördelningen. Rutinen ska vara känd och användas av ansvarig personal. Det
innebär till exempel att personalen vet vem eller vilka personer som kan kontaktas när det
finns behov av stöd för ställningstagande till lämplig åtgärd. Det kan handla om kontakt
med enhetschefen, ansvarig biståndshandläggare eller sjuksköterska.
Med ledningsnivå avses här den nivå inom organisationen som har mandat att be-
sluta om rutiner. Det kan handla om egna lokala skriftliga rutiner eller gemensamma
skriftliga rutiner som vårdgivaren eller kommunen/stadsdelen/stadsområdet har tagit
fram för sina verksamheter.
Våld eller andra övergrepp kan utöver fysisk våldsamhet och hårdhänthet vara aggres-
sivt eller hotfullt tilltal, respektlöst tilltal, miner, blickar, brist på respekt för privatliv eller
andra överträdelser.
Beroende innebär att man har behov av allt större dos av en viss substans för att uppnå
förväntad effekt och att man får abstinensbesvär när man upphör att använda substansen.
Missbruk betecknas som bruk av substanser på ett sätt som skadar hälsan. Skadan kan
vara fysisk eller psykisk. Trots återkommande problem fortsätter man använda substan-
sen.
Med andra beroendeframkallande medel avses här följande narkotiska preparat; canna-
bis (hasch, marijuana), centralstimulantia (amfetamin, kokain m.fl. ), hallucinogener
(Ecstacy, meskalin, GHB m.fl.).
Vid beroende eller missbruk av läkemedel är det inte längre symtomen på till exempel
smärta eller oro som den som är berörd vill få bort, utan personen känner sug efter själva
läkemedlet och kan få abstinens utan det.
Hemtjänst, enhetsundersökningen 2019
7
Svaren på fråga 7 används för att beskriva organisationens beredskap att ge hem-
tjänstpersonalen stöd vid speciella situationer. I förlängningen handlar det också om
att erbjuda stöd till den enskilde personen.
(Svara endast för de alternativen ni svarade ja på i fråga 7)
8. Har ni någon gång under perioden 1 mars 2018 till 1 mars 2019 följt upp ruti-
nerna...
Ja
Nej
Ej aktu-
ellt
1
a … för när den enskilde, trots överenskommelse, inte öpp-
nar dörren/inte svarar på ringsignal?
__
__
__
b… för när den enskilde plötsligt uppvisar ett försäm-
rat allmäntillstånd?
__
__
__
c … vid misstanke om att den enskilde är undernärd eller
felnärd?
__
__
__
d …vid misstanke om eller upptäckt av att den en-
skilde har utsatts för våld eller övergrepp av en anhö-
rig/närstående?
__
__
__
e … vid misstanke om eller upptäckt av att den en-
skilde är beroende av/missbrukar läkemedel?
__
__
__
f … vid misstanke om eller upptäckt av att den en-
skilde är beroende av/missbrukar alkohol eller andra
beroendeframkallande medel (ej läkemedel)?
__
__
__
1
Rutinen upprättades nyligen dvs. efter den 1 mars 2018
9. Har ni den 1 mars 2019 skriftliga och på ledningsnivå beslutade rutiner för sche-
malagda möten med sjuksköterska eller annan hälso- och sjukvårdspersonal, i frå-
gor som rör personer med behov av kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser?
Endast ett svarsalternativ kan väljas.
__ Ja
__ Nej (Om nej, hopp till fråga 10)
__ Inte aktuellt, landstinget ansvarar för all hälso- och sjukvård i ordinärt
boende (gäller kommunerna i Stockholms län, Norrtälje undantaget) (Om nej,
hopp till fråga 10)
Med rutin avses ett bestämt tillvägagångssätt för hur aktiviteter ska genomföras
samt ange ansvarsfördelningen. Rutinen ska vara känd och användas av ansvarig
personal.
Med ledningsnivå avses här den nivå inom organisationen som har mandat att be-
sluta om rutiner. Det kan handla om egna lokala skriftliga rutiner eller gemensamma
skriftlig rutiner som vårdgivaren eller kommunen/stadsdelen/stadsområdet har tagit
fram för sina verksamheter.
Hemtjänst, enhetsundersökningen 2019
8
Hälso- och sjukvårdsinsatserna kan vara enstaka eller sammanhängande över tid
(hemsjukvård).
Med hälso- och sjukvårdspersonal avses legitimerad personal (vanligen sjukskö-
terska, arbetsterapeut eller fysioterapeut) anställd i verksamhet som drivs i enskild
eller offentlig regi med ansvar för hälso- och sjukvård enligt 12 kap HSL.
Rutinerna ska gälla för dem som är i behov av vård och omsorg och där kommunen
utför hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende. Den enskilde personen kan ut-
veckla behov som hemtjänstpersonalen behöver rådgöra om med ansvarig sjukskö-
terska eller annan hälso- och sjukvårdspersonal. Det kan exempelvis handla om att
personen har fått problem vid förflyttning, inte är som vanligt längre, äter mindre än
vanligt eller har problem med sin mun- och tandvård. Kontakten sker i enlighet med
den enskildes medgivande.
Svaret på fråga 9 används för att beskriva hemtjänstpersonalens förutsättningar att
få råd vid misstankar om att den äldre har behov av nya eller förändrade hälso- och
sjukvårdsåtgärder.
9a. Hur ofta sker de schemalagda mötena enligt rutinen?
__ Minst en gång i veckan
__ Minst en gång i månaden
__ Mer sällan än en gång i månaden
Schemalagda möten innebär regelbundet återkommande som vanligtvis sker an-
sikte mot ansikte. Kontakter kan även ske via telefon eller på annat sätt. Mötena ut-
gör tillfälle för hemtjänstpersonalen att uppmärksamma hälso- och sjukvårdsperso-
nalen på att det kan finnas behov av hälso- och sjukvårdsåtgärder, eller att det finns
risk för att sådana behov kan uppstå, hos enskilda personer.
9b. Har ni någon gång under perioden 1 mars 2018 till 1 mars 2019ljt upp rutinen?
__
Ja
__
Nej
__
Ej aktuellt, då rutinen upprättades nyligen, dvs. efter den 1 mars 2018
Med följt upp avses att ni har kontrollerat att rutinen används och fungerar på avsett sätt
samt att den vid behov har reviderats. Uppföljningen ska vara dokumenterad.
10. Har ni den 1 mars 2019 skriftliga och på ledningsnivå beslutade rutiner för hur
kontakter med hälso- och sjukvårdspersonal på vård- eller hälsocentral ska gå till, i
frågor som rör personer med behov av landstingets primärvård?
Endast ett svarsalternativ kan väljas.
__ Ja, rutiner finns som gäller för alla personer vid enheten
__ Ja, rutiner finns som gäller för några personer vid enheten
__ Nej, det finns inga sådana rutiner (Om nej, hopp till fråga 11)
Hemtjänst, enhetsundersökningen 2019
9
Med rutin avses ett bestämt tillvägagångssätt för hur aktiviteter ska genomföras
samt ange ansvarsfördelningen. Rutinen ska vara känd och användas av ansvarig
personal. Rutiner kan finnas som gäller för några personer vid enheten, när de äldre
personerna vid enheten anlitar olika vård- eller hälsocentraler som tillämpar olika ru-
tiner.
Med ledningsnivå avses här den nivå inom organisationen som har mandat att be-
sluta om rutiner. Det kan handla om egna lokala skriftliga rutiner eller gemensamma
skriftliga rutiner som vårdgivaren eller kommunen/stadsdelen/stadsområdet har tagit
fram för sina verksamhete
Rutinerna ska gälla för dem som av hemtjänstpersonalen uppfattas vara i behov av
hälso- och sjukvårdsinsatser som ges av landstingets primärvård. Rutinen ska besk-
riva hur och med vilken funktion kontakten kan ske. Den enskilde personen kan ut-
veckla behov som hemtjänstpersonalen behöver rådgöra om med ansvarig sjukskö-
terska eller annan hälso- och sjukvårdspersonal vid vårdcentralen. Det kan
exempelvis handla om att personen har fått problem vid förflyttning, inte är som van-
ligt längre, äter mindre än vanligt eller har problem med sin mun- och tandvård. Kon-
takten sker i enlighet med den enskildes medgivande.
Svaret på fråga 10 används för att beskriva hemtjänstpersonalens förutsättningar att
få råd vid misstankar om att den äldre har behov av nya eller förändrade hälso- och
sjukvårdsåtgärder i frågor som landstingets primärvård ansvarar för.
10a. Har ni någon gång under perioden 1 mars 2018 till 1 mars 2019 följt upp ruti-
nen?
__
Ja
__
Nej
__
Ej aktuellt, då rutinen upprättades nyligen, dvs. efter den 1 mars 2018
Med följt upp avses att ni har kontrollerat att rutinen används och fungerar på avsett sätt
samt att den vid behov har reviderats. Uppföljningen ska vara dokumenterad.
ANHÖRIGA
11. Har ni den 1 mars 2019 en skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin för hur
personalen kan samarbeta med anhöriga till personer som får insatser vid enheten?
__
Ja
__
Nej (Om nej, besvaras inte fråga 11a)
Med samarbete avses gemensamt bedrivet arbete som gäller en avgränsad uppgift, till
exempel när anhöriga och vård- och omsorgspersonal hjälps åt med insatser till den en-
skilde.
Med ledningsnivå avses den nivå inom organisationen som har mandat att fastställa ge-
mensamma rutiner.
Med rutin avses ett bestämt tillvägagångssätt för hur aktiviteter ska genomföras samt
ange ansvarsfördelningen. Rutinen ska vara känd och användas av ansvarig personal. Det
Hemtjänst, enhetsundersökningen 2019
10
kan handla om egna lokala skriftliga rutiner eller gemensamma skriftliga rutiner som vård-
givaren har tagit fram för sina verksamheter.
Med personal avses dem som utför omsorgsinsatser enligt SoL och, i förekommande fall,
vårdinsatser enligt HSL vid enheten.
Här används begreppen anhörig och närstående på samma sätt som i regeringens propo-
sition ”Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående” (prop. 2008/09:82, s. 11 –
12). Närstående är den person som tar emot omsorg, vård och stöd. Den som ger hjälpen
är anhörig eller annan person. En annan person kan vara någon utanför familjekretsen, till
exempel en vän eller granne.
11a. Har ni någon gång under perioden 1 mars 2018 till 1 mars 2019 följt upp ruti-
nen?
__
Ja
__
Nej
__
Ej aktuellt, då rutinen upprättades nyligen, dvs. efter den 1 mars 2018
Med följt upp avses att ni har kontrollerat att rutinen används och fungerar på avsett sätt
samt att den vid behov har reviderats. Uppföljningen ska vara dokumenterad.
Hemtjänst, enhetsundersökningen 2019
11
(Verksamheter som angett att de enbart utför insatser i servicehus (svar fråga 3), hoppa till
fråga 15. Verksamheter som angett att de ej utför insatsen hemsjukvård (svar fråga 2c) el-
ler insatser i servicehus (fråga 3), hopp till fråga 18)
HEMSJUKVÅRD - SAMVERKAN
Frågor om hemsjukvård besvaras av verksamheter i kommuner med ansvar för kom-
munal hälso- och sjukvård enligt 12 kap HSL i ordinärt boende. Kommunerna i
Stockholms Läns Landsting ska ej besvara dessa frågor. Norrtälje kommun utgör
enda undantaget.
De hemtjänstverksamheter som berörs ger hälso- och sjukvård till personer 65 år
och äldre enligt 12 kap HSL i ordinärt boende. Insatserna utförs av legitimerad per-
sonal eller av personal med delegation att ge sådan hälso- och sjukvård.
12. Du svarade på fråga 1 att din verksamhet ger hemtjänstinsatser till (infoga
svar) personer 65 år och äldre. Hur många av dessa har hemsjukvård, den 1
mars 2019.
Om svaret är noll, skriv 0. (Svaret kan inte vara högre än svaret på fråga 1. Om svaret är
0, inkluderas inte frågorna 13-14).
Antal:
13. Har ni den 1 mars 2019 en skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin för hur
planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i
samverkan med olika aktörer?
__
Ja
__
Nej (Om nej, hoppa till fråga 14)
Med rutin avses ett bestämt tillvägagångssätt för hur aktiviteter ska genomföras samt
ange ansvarsfördelningen. Rutinen ska vara känd och användas av ansvarig personal.
Med ledningsnivå avses här den nivå inom organisationen som har mandat att be-
sluta om rutiner. Det kan handla om egna lokala skriftliga rutiner eller gemensamma
skriftliga rutiner som vårdgivaren eller kommunen/stadsdelen/stadsområdet har tagit
fram för sina verksamheter.
Med aktörer avses de yrkesgrupper som behövs för att tillgodose den enskildes behov av
hälso- och sjukvård. Det kan handla om kommunal hälso- och sjukvårdspersonal, hem-
tjänstpersonal med delegering av vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter samt landstingets
hälso- och sjukvårdspersonal.
Vårdplaneringen dokumenteras i en plan för den enskildes vård som beskriver hur olika
insatser ska genomföras, när de ska följas upp och utvärderas. Inkludera också den plan
som beskrivs i SOSFS 2007:10 om samordning av insatser för habilitering och rehabilite-
ring.
Här avses inte samordnad individuell plan enligt Socialtjänstlagen 2 kap § 7 och Hälso-
och sjukvårdslagen 16 kap § 4. Inte heller den planering som genomförs i samband med
in- och utskrivning i sluten vård enligt SOSFS 2005:27.
Hemtjänst, enhetsundersökningen 2019
12
Med samverkan avses övergripande gemensamt handlande på organisatoriskt plan för ett
visst syfte. Någon eller några tillför sina specifika resurser, kompetenser och eller kun-
skaper till en uppgift som man gemensamt har att genomföra.
Med kommunal hälso- och sjukvårdspersonal avses legitimerad personal (vanli-
gen sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut) anställd i verksamhet som
drivs i enskild eller offentlig regi med ansvar för hälso- och sjukvård enligt 12 kap
HSL.
Med hälso- och sjukvårdspersonal vid landstingets vårdcentral avses legitimerad per-
sonal (vanligen läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut) som drivs i en-
skild eller offentlig regi med ansvar för hälso- och sjukvård enligt 7 kap HSL, 8 kap HSL.
Svaret på fråga 12 13 beskriver enhetens tillgång till en rutin som beskriver hur planering
av den enskildes hälso- och sjukvård kan ske i samverkan med de aktörer som den enskil-
des behov ger uttryck för.
13. Om ja, innehåller rutinen följande delar?
Ja
Nej
a. Det ska vara dokumenterat i den enskildes journal hur
den enskilde har varit delaktig vid vårdplaneringen.
__
__
Rutinen beskriver hur samverkan vid vårdplanering ska ske
tillsammans med den enskilde och…
b den kommunala hälso- och sjukvårdspersonalen
samt
hemtjänstpersonalen
__
__
c …den kommunala hälso- och sjukvårdspersonalen
och hälso- och sjukvårdspersonal
vid landstingets
vårdcentral samt hemtjänstpersonalen
__
__
(Om ja på något av alternativen på fråga 13)
13d. Har ni någon gång under perioden 1 mars 2018 till 1 mars 2019 följt upp ruti-
nen?
__
Ja
__
Nej
__
Ej aktuellt, då rutinen upprättades nyligen, dvs. efter den 1 mars 2018
Med följt upp avses att ni har kontrollerat att rutinen används och fungerar på avsett sätt
samt att den vid behov har reviderats. Uppföljningen ska vara dokumenterad.
Hemtjänst, enhetsundersökningen 2019
13
LÄKEMEDELSGENOMGÅNGAR
14. Har ni den 1 mars 2019, tillgång till skriftliga och på ledningsnivå beslutade
rutiner för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras i samver-
kan med olika aktörer?
__
Ja
__
Nej (Om nej, hopp till fråga 15)
Med rutin avses ett bestämt tillvägagångssätt för hur aktiviteter ska genomföras samt
ange ansvarsfördelningen. Rutinen ska vara känd och användas av ansvarig personal.
Med ledningsnivå avses här den nivå inom organisationen som har mandat att be-
sluta om rutiner. Det kan handla om egna lokala skriftliga rutiner eller gemensamma
skriftliga rutiner som vårdgivaren eller kommunen/stadsdelen/stadsområdet har tagit
fram för sina verksamheter.
Med samverkan avses övergripande gemensamt handlande på organisatoriskt plan för ett
visst syfte. Någon eller några tillför sina specifika resurser, kompetenser och eller kun-
skaper till en uppgift som man gemensamt har att genomföra.
Med aktörer avses de yrkesgrupper som behövs för att tillgodose den enskildes behov av
hälso- och sjukvård. Det kan handla om kommunal hälso- och sjukvårdspersonal, hem-
tjänstpersonal med delegering av vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter samt landstingets
hälso- och sjukvårdspersonal.
Med hemtjänstpersonal avses all den personal som utför vård- och omsorgsuppgif-
ter enligt SoL, inklusive delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.
En fördjupad läkemedelsgenomgång ska erbjudas till personer som efter en enkel
läkemedelsgenomgång har kvarstående läkemedelsrelaterade problem eller där
misstankar om förekomst av sådana problem finns. Läkaren ansvarar för att följa
upp, uppdatera och ompröva målen för behandlingen som läkemedelsgenomgången
resulterade i.
Svaret på fråga 14 beskriver enhetens tillgång till rutiner för genomförande av fördjupade
läkemedelsgenomgångar.
14a. Om ja, innehåller rutinen följande delar?
Ja
Nej
a. Det ska vara dokumenterat i den enskildes journal hur den en-
skilde har varit delaktig vid läkemedelsgenomgången
__
__
Rutinen beskriver hur samverkan vid läkemedelsgenomgångar
ska ske tillsammans med den enskilde och läkaren samt
b sjuksköterskan som ansvarar för den kommunala hälso-
och sjukvården.
Hemtjänstpersonalen deltar också.
__
__
Hemtjänst, enhetsundersökningen 2019
14
(Om ja på något av alternativen på fråga 14a)
14c. Har ni någon gång under perioden 1 mars 2018 till 1 mars 2019 följt upp ruti-
nen?
__
Ja
__
Nej
__
Ej aktuellt, då rutinen upprättades nyligen, dvs. efter den 1 mars 2018
Med följt upp avses att ni har kontrollerat att rutinen används och fungerar på avsett sätt
samt att den vid behov har reviderats. Uppföljningen ska vara dokumenterad.
Hemtjänst, enhetsundersökningen 2019
15
(För verksamheter som endast utför insatsen hemtjänst och insatsen hemsjukvård i ordi-
närt boende, hopp till sista frågan 18)
INSATSER I SERVICEHUS
Frågorna avser samtliga personer vid enheten, 65 år och äldre med verkställda beslut om
särskilt boende i servicehus enligt socialtjänstlagen (SoL).
Du har i fråga 3 angivit att din verksamhet utför hemtjänstinsatser i ett servicehus. Det är
en typ av permanent särskilt boende. Därför ber vi dig att besvara frågorna 15-17 som
också besvaras av övriga särskilda boenden i denna undersökning.
15. Du svarade på fråga 1 att din verksamhet ger hemtjänstinsatser till (infoga
svar) personer 65 år och äldre. Hur många av dessa har verkställda beslut om
boende i servicehus, den 1 mars 2019.
Om svaret är noll, skriv 0. (Svaret kan inte vara högre än svaret på fråga 1. Om svaret är
0, inkluderas inte frågorna 16-17).
Antal:
Personer i servicehuset kan ingå som en del av hemtjänstverksamhetens uppdrag.
Hemtjänstverksamheten kan också omfatta ordinärt boende. Ni får denna fråga ef-
tersom ni svarade att ni utför hemtjänstinsaster på servicehus på fråga 3.
Personer i ett servicehus/serviceboende har ett biståndsbeslut för särskilt boende enligt
SoL. Det ska finnas god tillgång till vård- och omsorgspersonal, även om de genomsnittliga
hjälpbehoven vanligtvis är lägre än för personer i permanent särskilt boende. Lägenhet-
erna är fullvärdiga, dvs. utrustade med hygienutrymmen (toalett/dusch) och kök. Personer i
servicehus kan välja att inte betala för maten. Boenden som inte kräver biståndsbeslut,
t.ex. Trygghetsboende eller seniorboende, räknas inte som servicehus, utan räknas som
ordinärt boende.
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I SERVICEHUS
DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE
Frågorna avser samtliga personer vid enheten, 65 år och äldre med verkställda beslut om
särskilt boende i servicehus enligt socialtjänstlagen (SoL).
16. Har ni den 1 mars 2019 en skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin för hur
planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i
samverkan med olika aktörer?
__
Ja
__
Nej (Om nej, hoppa till fråga 17)
Med rutin avses ett bestämt tillvägagångssätt för hur aktiviteter ska genomföras samt
ange ansvarsfördelningen. Rutinen ska vara känd och användas av ansvarig personal.
Med ledningsnivå avses här den nivå inom organisationen som har mandat att be-
sluta om rutiner. Det kan handla om egna lokala skriftliga rutiner eller gemensamma
Hemtjänst, enhetsundersökningen 2019
16
skriftliga rutiner som vårdgivaren eller kommunen/stadsdelen/stadsområdet har tagit
fram för sina verksamheter.
Med aktörer avses de yrkesgrupper som behövs för att tillgodose den enskildes behov av
hälso- och sjukvård. Det kan handla om kommunal hälso- och sjukvårdspersonal, hem-
tjänstpersonal med delegering av vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter samt läkare.
Med samverkan avses övergripande gemensamt handlande på organisatoriskt plan för ett
visst syfte. Någon eller några tillför sina specifika resurser, kompetenser och eller kun-
skaper till en uppgift som man gemensamt har att genomföra.
Vårdplaneringen dokumenteras i en plan för den enskildes vård som beskriver hur olika
insatser ska genomföras, när de ska följas upp och utvärderas. Inkludera också den plan
som beskrivs i SOSFS 2007:10 om samordning av insatser för habilitering och rehabilite-
ring.
Här avses inte samordnad individuell plan enligt Socialtjänstlagen 2 kap § 7 och Hälso-
och sjukvårdslagen 16 kap 4 §. Inte heller den planering som genomförs i samband med
in- och utskrivning i sluten vård enligt SOSFS 2005:27.
Med kommunal hälso- och sjukvårdspersonal avses legitimerad personal (vanli-
gen sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut) anställd i verksamhet som
drivs i enskild eller offentlig regi med ansvar för hälso- och sjukvård enligt 12 kap
HSL.
Med hemtjänstpersonal avses all den personal som utför vård- och omsorgsuppgifter
inom socialtjänstens äldreomsorg, inklusive delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.
16a. Om ja, innehåller rutinen följande delar?
Ja
Nej
a. Det ska vara dokumenterat i den enskildes journal hur
den enskilde har varit delaktig vid vårdplaneringen.
__
__
Rutinen beskriver hur samverkan vid vårdplanering ska ske
tillsammans med den enskilde och med…
b…ansvarig läkare och kommunal hälso- och sjukvårds-
personal samt enhetens hemtjänstspersonal
__
__
(Om ja på något av alternativen på fråga 16a)
16c. Har ni någon gång under perioden 1 mars 2018 till 1 mars 2019 följt upp ruti-
nen?
__
Ja
__
Nej
__
Ej aktuellt, då rutinen upprättades nyligen, dvs. efter den 1 mars 2018
Med följt upp avses att ni har kontrollerat att rutinen används och fungerar på avsett sätt
samt att den vid behov har reviderats. Uppföljningen ska vara dokumenterad.
Hemtjänst, enhetsundersökningen 2019
17
LÄKEMEDELSGENOMGÅNGAR
17. Har ni den 1 mars 2019, skriftliga och på ledningsnivå beslutade rutiner för
hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras i samverkan?
__
Ja, rutiner gäller för alla personer vid enheten
__
Ja, rutiner finns som gäller för några av personerna vid enheten
__
Nej (Om nej, hoppa till fråga 18)
Med rutin avses ett bestämt tillvägagångssätt för hur aktiviteter ska genomföras samt
ange ansvarsfördelningen. Rutinen ska vara känd och användas av ansvarig personal.
Rutiner kan finnas som gäller för några personer vid enheten, när de äldre perso-
nerna vid enheten anlitar olika vård- eller hälsocentraler som tillämpar olika rutiner.
Med ledningsnivå avses här den nivå inom organisationen som har mandat att be-
sluta om rutiner. Det kan handla om egna lokala skriftliga rutiner eller gemensamma
skriftliga rutiner som vårdgivaren eller kommunen/stadsdelen/stadsområdet har tagit
fram för sina verksamheter.
Med samverkan avses övergripande gemensamt handlande på organisatoriskt plan för ett
visst syfte. Någon eller några tillför sina specifika resurser, kompetenser och eller kun-
skaper till en uppgift som man gemensamt har att genomföra.
En fördjupad läkemedelsgenomgång ska erbjudas till personer som efter en enkel
läkemedelsgenomgång har kvarstående läkemedelsrelaterade problem eller där
misstankar om förekomst av sådana problem finns. Läkaren ansvarar för att följa
upp, uppdatera och ompröva målen för behandlingen som läkemedelsgenomgången
resulterade i.
Med hemtjänstpersonal avses all den personal som utför vård- och omsorgsuppgifter
inom socialtjänstens äldreomsorg, inklusive delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.
17a. Om ja, innehåller rutinen följande delar?
Ja
Nej
a. Det ska vara dokumenterat i den enskildes journal hur
den enskilde har varit delaktig vid läkemedelsgenomgången
__
__
Rutinen beskriver hur samverkan vid läkemedelsgenomgångar ska ske tillsam-
mans med den enskilde och läkaren samt…
b ansvarig sjuksköterska vid servicehuset med hemtjänst-
personal
__
__
Hemtjänst, enhetsundersökningen 2019
18
(Om ja något av alternativen på fråga 17a)
17c. Har ni någon gång under perioden 1 mars 2018 till 1 mars 2019 följt upp ruti-
nen?
__
Ja
__
Nej
__
Ej aktuellt, då rutinen upprättades nyligen, dvs. efter den 1 mars 2018
Med följt upp avses att ni har kontrollerat att rutinen används och fungerar på avsett sätt
samt att den vid behov har reviderats. Uppföljningen ska vara dokumenterad.
Hemtjänst, enhetsundersökningen 2019
19
18. ÖVRIGA SYNPUNKTER
Beskriv till exempel områden som saknas eller frågor som kan förbättras.
Tack för din medverkan!
Enkäten är öppen till sista svarsdatum, den 26 april 2019 kl. 24.00. Fram tills dess kan du
gå in och ändra dina svar. Du öppnar din enkät genom den länk som skickats till dig via e-
post. Spara länken till webbenkäten!
Vänligen notera att leverantören Indikator registrerar varje svar så fort du har sparat och
gått vidare till nästa sida. Det är det senast sparade svaret som registreras.
Den 17 maj 2019 kommer sammanställningar av svaren återkopplas till samtliga personer
som besvarat enkäterna. Baserat på dessa sammanställningar ber vi er kvalitetssäkra era
svar och justera enkätsvaren om ni upptäcker felaktigheter. Den 31 maj 2019 stängs den
slutgiltigt.
ÖPPNA JÄMFÖRELSER 2019 ENHETSUNDERSÖKNINGEN OM ÄLDREOMSORG OCH KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
SOCIALSTYRELSEN
25
Enkät till permanent särskilda
boenden
Särskilt boende, enhetsundersökningen 2019
ENKÄT TILL PERMANENT SÄRSKILDA BOENDEN
Den här enkäten skickas till permanent särskilda boenden som utför insatser till
personer 65 år och äldre, enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL), med verk-
ställda beslut om permanent särskilt boende enligt 5 kap. 5 § SoL.
Boendet ingår inte i undersökningen om verksamheten enbart utför insatser i
bostäder med särskild service enligt 5 kap. 7 § SoL,
korttidsboende.
Anser ni att er verksamhet inte ingår i undersökningen ber vi er kontakta Indikator:
aldreundersokning@indikator.org eller telefon 031-730 31 75
Information om din verksamhet
Enkäten avser den enhet (det boende) som beskrivs nedan
Del av enhet:
Enhetens namn:
Kommun där enheten (boendet) ligger:
Stadsdel/stadsområde där enheten (boendet) ligger:
Ange adressen där enheten (boendet) ligger
Gatuadress:
Postnummer: Postadress:
Är informationen om din verksamhet rätt? Om inte, eller om du har frågor, kontakta
Indikator:
aldreundersokning@indikator.org eller telefon 031-730 31 75
Driftsform och ägarförhållanden
Ange den driftsform som är aktuell när du besvarar enkäten.
Driftsform (offentlig eller enskild regi, se förklaring nedan):
Offentlig regi: verksamhet som utförs i kommunens egen regi med i huvudsak egen
anställd personal. Verksamheten kan även utföras av annan kommun, eller av kom-
munalförbund.
Enskild regi: verksamhet som utförs av privata företag, kommunägda företag, före-
ningar, stiftelser, kooperativ eller av trossamfund. Här ingår all verksamhet som of-
fentliga organisationer köper av enskilda vård- och omsorgsgivare oavsett om de har
upphandlats som en hel driftsentreprenad eller i form av enstaka insatser.
Särskilt boende, enhetsundersökningen 2019
2
Vänligen kontrollera att uppgifterna nedan stämmer. Du kan själv ändra vid behov.
(Endast vid enskild regi)
Vid enskild regi
Organisationsnummer:
Organisationens namn:
Kontaktuppgifter
Socialstyrelsens kontaktperson för Enhetsundersökningen i kommunen har lämnat
dina kontaktuppgifter.
Vänligen kontrollera att uppgifterna nedan stämmer. Du kan själv ändra vid behov.
Du som uppgiftslämnare heter:
Din e-postadress:
För att vi ska kunna återkoppla dina resultat behöver vi ha kontaktuppgifter till dig
som lämnar uppgifter. Vi behandlar dina kontaktuppgifter (namn, e-postadress) med
stöd av ett samtycke från dig. Genom att skicka in denna enkät samtycker du till be-
handling av dina personuppgifter.
Du har rätt att begära ett registerutdrag, rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller
raderade, rätt att begära begränsning, rätt att invända mot behandlingen, samt rätt
att begära att uppgifterna flyttas. Du har även rätt att närsomhelst återkalla ditt sam-
tycke. Är du missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att
lämna in ett klagomål till Datainspektionen.
Särskilt boende, enhetsundersökningen 2019
3
INFORMATION OM ENHETEN
Frågorna i enkäten omfattar olika delar av din verksamhet. Ta vid behov hjälp av
kollegor för att besvara enkäten.
1. Ange antal personer 65 år och äldre vid enheten med verkställda beslut om per-
manent särskilt boende, den 1 mars 2019.
Om svaret är noll, skriv 0.
Antal: (Om mindre än 4, hoppa till fråga 25)
Med särskilt boende avses boende som tillhandahåller bostäder eller platser för hel-
dygnsvistelse tillsammans med insatser i form av vård och omsorg för äldre personer med
behov av särskilt stöd. Permanent särskilt boende är stadigvarande boende i motsats till
korttidsboende. Boendeinsatsen ges enligt 5 kap 5 § SoL.
Inkludera ej personer med beslut om korttidsboende.
Svaret på fråga 1 relateras bland annat till fråga 7, antal personer med aktuell ge-
nomförandeplan.
Verksamheter med färre än fyra personer ska inte ingå i undersökningen. Du som
angivit färre än fyra personer lotsas automatiskt till sista frågan, där du kan lämna
synpunkter på undersökningen.
2. Ange enhetens olika inriktningar, den 1 mars 2019.
Flera alternativ kan anges.
Inriktning
Ja
Nej
a. Allmän vård och omsorg
__
__
b. Gruppboende för personer med demenssjukdom
__
__
c. Servicehus
__
__
(Om enbart servicehus, utgår frågorna 14 - 16 om måltider)
Allmän vård och omsorg: för personer med behov av vård och omsorg, särskilt boende
utan annan specifik inriktning.
Gruppboende för personer med demenssjukdom: här avses ett gruppboende som är
specifikt anpassat för personer med demenssjukdom. Gruppboendet kan utgöra en del av
din enhet eller vara en egen enhet. Med gruppboende avses ett antal bostäder med vissa
gemensamma utrymmen. Flera gruppboenden kan finnas i samma fastighet. Särskild per-
sonal finns för varje gruppboende hela eller delar av dygnet.
Personer i ett servicehus/serviceboende har ett biståndsbeslut för särskilt boende. Det
ska finnas god tillgång till vård- och omsorgspersonal, även om de genomsnittliga hjälpbe-
hoven vanligtvis är lägre än för personer i permanent särskilt boende. Lägenheterna är full-
värdiga, dvs. utrustade med hygienutrymmen (toalett/dusch) och kök. Personer i service-
hus kan välja att inte betala för maten. Boenden som inte kräver biståndsbeslut, t.ex.
Trygghetsboende eller seniorboende, räknas inte som servicehus, utan räknas som ordi-
närt boende.
Särskilt boende, enhetsundersökningen 2019
4
3. Ange totalt antal bostäder/lägenheter som enheten har kapacitet att upplåta till
personer med biståndsbeslut, oavsett deras ålder, den 1 mars 2019.
Antal: (Svaret kan inte vara mindre än svaret på fråga 1)
Räkna med samtliga bostäder oavsett om någon bodde där eller inte den 1 mars 2019.
Om personer valt att bo tillsammans i en och samma bostad ska det räknas som en ex-
tra ”bostad” när bägge personerna har biståndsbeslut för äldreomsorg. Men om den ena
personen saknar biståndsbeslut ska ”bostaden” inte räknas.
Vi vill veta hur många personer som enheten har kapacitet för. Inkludera därför även de
bostäder som innehas av personer som är yngre än 65 år.
Svaret på fråga 3 används för att beskriva enhetens storlek. Uppgiften relateras också till
bemanningen enligt schema (svar på fråga 21).
(Om ja på demensboende, fråga 2b)
4. Du svarade på fråga 1 att det finns (infoga svar) personer 65 år och äldre vid en-
heten, med verkställda beslut om permanent särskilt boende. Av dessa, hur många
bor i gruppboende för personer med demenssjukdom?
Om svaret är noll, skriv 0.
Antal:
Gruppboende för personer med demenssjukdom: se fråga 2.
(Om ja på servicehus, fråga 2c)
4a. Du svarade på fråga 1 att det finns (infoga svar) personer 65 år och äldre vid en-
heten, med verkställda beslut om permanent särskilt boende. Av dessa, hur många
bor i servicehus/serviceboende?
Om svaret är noll, skriv 0.
Antal:
Servicehus/serviceboende: se fråga 2.
Särskilt boende, enhetsundersökningen 2019
5
5. Har enheten möjlighet att tillgodose behov av vård och omsorg utförd av personal
som talar något av nedanstående språk (utgå från hur det var under januari och feb-
ruari 2019)?
Språk
Ja
Nej
a. finska*
__
__
b. meänkieli*
__
__
c. samiska*
__
__
d. annat språk, dock ej svenska, engelska, danska eller norska.
Ange vilket/vilka:
Den personal som talar angivet språk ska finnas tillgänglig hela eller delar av dygnet fyra
eller fler dagar i veckan. Inhyrd tolk räknas inte som personal.
*Socialtjänstlagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Enligt socialtjänstlagen i 5 kap. 6 § (SoL) är ett antal kommuner utsedda som förvaltnings-
områden för nationella minoriteter och minoritetsspråk. Enligt SoL ska dessa kommuner
verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli eller samiska
där det behövs för omvårdnaden av äldre människor. Se även Lag 2009:724 om nationella
minoriteter och minoritetsspråk. Minoritetsspråken jiddisch och romani omfattas inte av
dessa bestämmelser.
Svaret på fråga 5 används för att beskriva om enheten har tillgång till personal som talar
ett eller flera av minoritetsspråken eller annat språk, hela eller delar av dygnet, minst fyra
dagar per vecka.
Särskilt boende, enhetsundersökningen 2019
6
DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE
6. Erbjuder enheten varje person 65 år och äldre med verkställda beslut om perma-
nent särskilt boende (fråga 1), möjlighet att delta i så kallade ”borådsmöten”?
__ Ja
__ Nej (Om nej, hoppa till fråga 7)
Mötena (boråden) syftar till att ge den enskilde en möjlighet att tillsammans med andra
personer vid enheten vara med och bestämma i gemensamma frågor och påverka vilka
aktiviteter som enheten ska erbjuda. Mötena kan t.ex. handla om att planera för genomfö-
rande av gemensamma aktiviteter eller att bestämma matsedel för den kommande
veckan.
Svaret på fråga 6 används för att beskriva enhetens möjlighet att ordna regelbundna mö-
ten, med syfte att bland annat öka den enskildes delaktighet i sin egen vardag.
6 a. Hur ofta erbjuds personerna enligt fråga 6 att delta i ”borådsmöte”?
__ En gång i veckan eller oftare
__ Mer sällan än en gång i veckan men minst en gång i månaden
__ Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret
__ Mer sällan än en gång i halvåret
7. Du svarade på fråga 1 att det finns (infoga svar) personer vid enheten som
är 65 år och äldre. Av dessa, hur många har en aktuell genomförandeplan, den
1 mars 2019?
Om svaret är noll, skriv 0. (Svaret kan inte vara högre än svaret på fråga 1. Om sva-
ret är 0, hoppa till fråga 8)
Antal:
En genomförandeplan är en dokumenterad planering som beskriver hur en beslu-
tad insats praktiskt ska genomföras för den enskilde. En person kan ha flera genom-
förandeplaner. Räkna antal personer som har minst en aktuell genomförandeplan.
Planen är aktuell om den utformats för mindre än sex månader sedan eller följts
upp/uppdaterats av utföraren under de senaste sex månaderna, dvs. efter den 1
september 2018. Uppföljningen ska ha noterats i genomförandeplanen eller journa-
len.
Svaret på fråga 7 används för att beskriva andelen personer som har en aktuell ge-
nomförandeplan.
Särskilt boende, enhetsundersökningen 2019
7
7a. Du svarade på fråga 7 att (infoga svar) personer hade en aktuell genomfö-
randeplan. Av dessa, hur många hade en dokumentation i planen om hur den
enskilde varit delaktig vid upprättande eller förändringen av planen?
Om svaret är noll, skriv 0. (Svaret kan inte vara högre än svaret på fråga 7)
Antal:
Kan inte ta fram informationen på rimlig tid, eftersom det inte går att hämta ut uppgiften
på ett enkelt sätt ur vårt IT-system
Svaret på fråga 7a används för att beskriva andelen personer som har en doku-
mentation om hur den enskilde varit delaktig i din genomförandeplan.
SKYDDSÅTGÄRDER
Läs mer om skydds-, tvångs- och begränsningsåtgärder här: http://www.kunskapsgui-
den.se/aldre/Teman/Tvang-och-begransningar/Sidor/Default.aspx
8. Du svarade på fråga 1 att det finns (infoga svar) personer 65 år och äldre vid en-
heten med verkställda beslut om särskilt boende. Av dessa, hur många har skydds-
åtgärder, den 1 mars 2019?
Om svaret är noll, skriv 0. (Svaret kan inte vara högre än svaret på fråga 1.
Om
svaret är
0, hoppa över följdfråga 8a)
Antal: ____
Skyddsåtgärderna
syftar till att skydda, stödja, hjälpa eller aktivera den enskilde, om han
eller hon samtycker till åtgärden. Till exempel kan användandet av ett bälte vara en
skyddsåtgärd om bältet medför att den enskilde känner sig trygg och han eller hon sam-
tycker till åtgärden. Användandet av sänggrindar kan vara en skyddsåtgärd om det bidrar
till att den enskilde känner sig trygg och han eller hon samtycker till sänggrinden.
Personer med till exempel demenssjukdom eller andra typer av kognitiva funktionsned-
sättningar kan ha kommunikationssvårigheter men kan genom sina reaktioner visa hur de
upplever en viss åtgärd. Detta får i sådana fall vara vägledande för ställningstagandet om
samtycke föreligger eller inte.
Åtgärder som t.ex. brickbord, sänggrindar och bälten får inte användas i syfte att frihetsbe-
röva en person eller begränsa dennes rörelsefrihet. Då definieras åtgärden som en
tvångs- och begränsningsåtgärd
och är inte tillåten. Åtgärder av detta slag får inte an-
vändas för att kompensera för till exempel bristande bemanning, brister i kompetens eller
att verksamheten bedrivs i lokaler som inte är ändamålsenliga. Det gäller oavsett om den
enskilde har samtyckt till åtgärden som sådan eller inte, då syftet med den i så fall inte är
att skydda, stödja, hjälpa eller aktivera den enskilde utan att kompensera för brister i verk-
samheten.
Svaret på fråga 8 beskriver hur enheten dokumenterar och aktivt arbetar med att
ifrågasätta begränsande skyddsåtgärder av den enskilde.
Särskilt boende, enhetsundersökningen 2019
8
8a. Du svarade på fråga 8 att det finns (infoga svar) personer 65 år och äldre vid en-
heten, som har skyddsåtgärder. Av dessa, hur många har en dokumentation i sin ak-
tuella genomförandeplan eller vårdplan om varför de har skyddsåtgärder?
Om svaret är noll, skriv 0.
Antal: ____
Även om en åtgärd bedöms vara en skyddsåtgärd och därmed tillåten betyder det inte
nödvändigtvis att åtgärden är den mest lämpade. Samtliga åtgärder som vidtas inom vår-
den och omsorgen ska vara av god kvalitet och utgå från den enskildes behov och förut-
sättningar. Därför kan det finnas skäl att både ifrågasätta åtgärdens lämplighet och söka
efter mindre ingripande lösningar som en del i arbetet med att ge den enskilde en bra vård
och omsorg.
En genomförandeplan är en dokumenterad planering som beskriver hur en beslutad soci-
altjänst-insats praktiskt ska genomföras för den enskilde, vad som är planerat att den en-
skilde ska uppnå (mål), när planen ska följas upp och utvärderas. En person kan ha flera
genomförandeplaner. Planerna ska vara aktuella.
En vårdplan är en dokumentation av den enskildes vård som beskriver hur olika hälso-
och sjukvårds-insatser ska genomföras, vad som är planerat att den enskilde ska uppnå
(mål), när insatserna ska följas upp och utvärderas. En person kan ha flera vårdplaner.
Planerna ska vara aktuella.
Planen är aktuell om den utformats för mindre än sex månader sedan eller följts upp/upp-
daterats av utföraren under de senaste sex månaderna. Uppföljningen ska ha noterats i
genomförandeplanen eller vårdplanen.
AKTIVITET OCH TRÄNING
9. Hur ofta erbjuder enheten personer 65 år och äldre med verkställda beslut om
permanent särskilt boende (fråga 1), tillgång till olika aktiviteter (utgå från hur det
var under januari och februari 2019)?
__ Sju gånger i veckan eller oftare
__ Tre till sex gånger per vecka
__ En till två gånger per vecka
__ Minst en gång i månaden
__ Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls
Aktiviteterna sker tillsammans med andra personer i boendet under ledning av anställd
personal eller av andra externt engagerade personer som t.ex. musiker eller frivilligarbe-
tare.
Exempel på gruppaktivitet: bingo, utflykter, promenader, matlagning, biblioteksbesök eller
gruppgymnastik. Ni som svarar kan ha många fler olika aktiviteter.
Svaret på fråga 9 används för att beskriva om/hur ofta enheten erbjuder
olika gruppaktiviteter. Syftet med aktiviteten är att bidra till en aktiv och
meningsfull tillvaro.
Särskilt boende, enhetsundersökningen 2019
9
10. Har personer 65 år och äldre med verkställda beslut om permanent särskilt bo-
ende (fråga 1), tillgång till en träningslokal som ligger nära och som lätt kan nås
(utgå från hur det var under januari, februari 2019)?
__ Ja
__ Nej
I träningslokalen ska det t.ex. vara möjligt att träna kondition, styrka och balans. Trä-
ningslokalen behöver inte vara en separat byggnad eller rum, men med en tydligt avgrän-
sad yta som är tillgänglig för just träning.
Med ligger nära menas att lokalen finns inom gångavstånd.
Med lätt att nås menas att lokalen är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning och
med behov av till exempel gånghjälpmedel eller rullstol.
Svaren på frågorna 10 och 11 används för att beskriva vilka möjligheter som finns för den
äldres träning. Syftet med träningen är att bidra till att den enskilde äldre personen ska bi-
behålla och stärka befintliga funktioner.
11. Hur ofta har personerna vid din enhet (svar fråga 1) tillgång till regelbunden
styrke- och balansträning som leds av personal (utgå från hur det var under januari,
februari 2019)?
__ En gång i veckan eller oftare
__ Minst en gång i månaden
__ Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls
Särskilt boende, enhetsundersökningen 2019
10
STÖDJANDE UTFORMNING AV INNEMILJÖ
Läs mer här:
http://www.mfd.se/globalassets/dokument/publikationer/rapporter/2015/2015-
3-miljoanpassningar-som-bidrar-till-okad-delaktighet.pdf
12. Är enhetens innemiljö utformad så att den stödjer den enskilde genom (utgå från
hur det var under januari och februari 2019):
__ att det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i omgivningen avseende form, ljus el-
ler färg? (t.ex. tydlig skyltning, färgkodning)
__ att det är lätt att ta sig fram i korridorer utan att komma till en återvändsgränd (alt. om
återvändsgränd finns, att den kompenseras med exempelvis en sittgrupp eller hylla med
intressanta föremål att ta del av i närheten utan att blockera eventuell branddörr)?
__ att det finns tydliga kontraster mellan exempelvis ledstänger, dörrvred och bakgrun-
den?
__ att golvytan är sammanhängande i färg? (inkludera även golvytan i den enskildes bo-
stad)
__ Nej, inget av ovanstående.
Med innemiljö menas de gemensamma utrymmena. De boendes egna lägenheter ska ej
räknas med.
Med orientera sig menas att hitta eller känna igen sig i miljön.
Med återvändsgränd menas att korridoren slutar med exempelvis en vägg, en stängd
dörr eller ett fönster. Korridoren leder inte vidare utan personen behöver vända och gå till-
baka samma väg. Om lokalerna har återvändsgränder kompenseras detta med exempel-
vis en sittgrupp eller hylla med intressanta föremål att ta del av i närheten, dock utan att
blockera eventuell branddörr.
Med kontraster menas en tydlig skillnad mellan exempelvis färger eller material.
Med sammanhängande menas att golvytorna har samma färg. Om golvet har övergångar
mellan olika kulörer leder detta till ökad risk för fall.
Svaret på fråga 12 beskriver om enhetens innemiljö är utformad på ett sätt som stödjer
den enskilde i dennes delaktighet och välbefinnande i vardagen.
Särskilt boende, enhetsundersökningen 2019
11
TILLGÅNG TILL UTEVISTELSE
Läs mer kunskapsguiden: http://www.kunskapsguiden.se/aldre/Teman/Nedsattafunkt-
ionstillstand/Sidor/Nedsatt-formaga-till-forflyttning.aspx
13. Har alla boende på enheten tillgång till utevistelse när de så önskar genom en
trädgård eller park som kan nås utan hinder? (utgå från hur det var under januari
och februari 2019)?
__
Ja
__
Nej
Med när de så önskar menas att de boende när de vill kan få tillgång till utemiljö obero-
ende av tider eller årstider.
Med utevistelse menas en miljö som är utomhus där luften, solljuset och temperatur är
annorlunda. Miljön skiljer sig genom naturinslag, årstidsväxlingar och klimat.
Enbart tillgång till balkong räknas ej.
Med utan hinder menas att det inte finns psykologiska hinder så som att utemiljön känns
osäker eller är oattraktiv. Fysiska hinder så som att det är stora avstånd till utemiljön eller
att det är svårt att sig fram på grund av exempelvis höjdskillnader. Organisatoriska hinder
som att det inte finns tillräckligt med resurser/personal.
Svaren på fråga 13 beskriver om den enskilde har tillgång till utevistelse på det sär-
skilda boendet, när de så önskar.
Särskilt boende, enhetsundersökningen 2019
12
(Om verksamheten svarat enbart servicehus (svar fråga 2c) hoppa till fråga 17)
MÅLTIDER
Frågorna om måltider avser personer 65 år och äldre vid enheten, med verkställda beslut
om permanent särskilt boende enligt socialtjänstlagen (SoL). kna inte med personer
som bor i servicehus (svar fråga 4a).
Frågorna om måltider besvaras ej av verksamheter som angett att de ger insatser enbart i
servicehus, svar fråga 2c.
Läs mer om måltidsmiljö här: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-8-8
Svaren på frågorna om måltider beskriver enhetens arbete med måltider och måltidsmiljö.
14. Har ni den 1 mars 2019 en skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin som be-
skriver hur verksamheten ska genomföra de olika måltiderna under ett dygn?
__
Ja
__
Nej (Om nej, hoppa till fråga 16)
Med ledningsnivå avses den nivå inom organisationen som har mandat att fastställa ge-
mensamma rutiner. Inkludera såväl egna lokala skriftliga rutiner eller gemensamma skrift-
liga rutiner som vårdgivaren (offentlig eller enskild regi) har tagit fram för sina verksam-
heter.
Med rutin avses ett bestämt tillvägagångssätt för hur aktiviteter ska genomföras samt
ange ansvarsfördelningen. Rutinen ska vara känd och användas av ansvarig personal.
Med genomföra avses här verksamhetens planeringar, genomförande och efterarbete av
måltiderna.
14a. Innehåller rutinen följande delar?
Flera alternativ kan anges
Rutinen beskriver hur följande måltider ska genomföras:
Ja
Nej
14a. frukosten
__
__
14b. lunchen
__
__
14c. middagen
__
__
14d. kvällsmålet
__
__
14e. olika mellanmål
__
__
14f. nattmål som ges vid behov
__
__
14g. omsorgsmåltider
__
__
14h. Rutinen inkluderar aspekterna i FAMM
__
__
Särskilt boende, enhetsundersökningen 2019
13
Med omsorgsmåltid avses här att personalen deltar i måltiderna vid matbordet tillsam-
mans med de äldre personerna för att ge individuellt anpassat måltidsstöd. Att delta i mål-
tiden innebär också att personalen sitter med och äter, om så bara en smakportion.
FAMM (Five Aspects of Meal Model), enligt Gustafsson, 2006 är en modell som beskriver
fem viktiga aspekter att ha fokus på för att den äldre ska kunna uppleva nöjdhet och
känna sig bekväm under måltiden:
Fem aspekter i FAMM
1. Rummet = var individen vill äta sin måltid och hur individen vill att det ser ut runt
sin måltid i form av dukning, tillgänglighet i rummet och anpassad funktion på möb-
ler som används.
2. Mat och dryck= vad och när den enskilde vill äta och dricka.
3. Mötet beskriver ett individuellt anpassat måltidsstöd= hur individen vill bli serverad
och vilket stöd individen behöver och vill ha under måltiden såväl fysiskt, psykiskt
som socialt. Den äldres kulturella och religiösa önskemål beaktas också. Det inklu-
derar också med vilka individen vill äta sin måltid.
4. Styr-/ledningssystem = att förutsättningar finns i form av rutiner och personella re-
surser för att individens behov och önskemål ska bli tillgodosedda.
5. Tillsammans skapar detta måltidsmiljön eller atmosfären i samband med mål-
tiderna.
(Om ja på något av alternativen på fråga 14a)
15. Har ni någon gång under perioden 1 mars 2018 till 1 mars 2019 följt upp rutinen?
__
Ja
__
Nej
__
Ej aktuellt, då rutinen upprättades nyligen, dvs. efter den 1 mars 2018
Med följt upp avses att ni har kontrollerat att rutinen används och fungerar på avsett sätt
samt att den vid behov har reviderats. Uppföljningen ska vara dokumenterad.
16. Du svarade på fråga 1 att det finns (infoga svar) personer 65 år och äldre med
verkställda beslut om permanent särskilt boende vid enheten. Av dessa, hur många
har en aktuell genomförandeplan som innehåller en beskrivning av den äldres öns-
kemål och behov i samband med måltiderna, den 1 mars 2019?
Räkna inte med personer i servicehus (svar fråga 4a).
Om svaret är noll, skriv 0.
Antal:
Genomförandeplanen ska inkludera: när, var och hur den äldre personen vill bli serverad,
liksom den äldres önskemål vad gäller olika maträtter eller drycker, oavsett vilken måltid
på dygnet det handlar om. Eventuellt behov av individuellt anpassat måltidsstöd finns be-
skrivet.
En genomförandeplan är aktuell om den utformats eller följts upp/uppdaterats för mindre
än sex månader sedan, dvs. efter den 1 oktober 2018.
Särskilt boende, enhetsundersökningen 2019
14
SAMORDNING OCH SAMVERKAN
VÅLD I NÄRA RELATIONER OCH MISSBRUK
17. Har ni den 1 mars 2019 skriftliga och på ledningsnivå beslutade rutiner som
beskriver hur vård- och omsorgspersonalen vid enheten ska agera vid:
(Om nej på samtliga, hoppa till fråga 19)
Ja
Nej
a. misstanke om eller upptäckt av att den enskilde har
utsatts för våld eller övergrepp av en anhörig/närstå-
ende?
__
__
b. misstanke om eller upptäckt av att den enskilde
är beroende av/missbrukar läkemedel?
__
__
c. misstanke om eller upptäckt av att den enskilde
är beroende av/missbrukar alkohol eller andra beroen-
deframkallande medel (ej läkemedel)?
__
__
Med rutin avses ett bestämt tillvägagångssätt för hur aktiviteter ska genomföras samt
ange ansvarsfördelningen. Rutinen ska vara känd och användas av ansvarig personal.
Det innebär till exempel att personalen vet vem eller vilka personer som kan kontak-
tas när det finns behov av stöd för ställningstagande till lämplig åtgärd. Det kan
handla om kontakt med enhetschefen, ansvarig biståndshandläggare eller sjukskö-
terska.
Med ledningsnivå avses här den nivå inom organisationen som har mandat att be-
sluta om rutiner. Det kan handla om egna lokala skriftliga rutiner eller gemensamma
skriftliga rutiner som vårdgivaren eller kommunen/stadsdelen/stadsområdet har tagit
fram för sina verksamheter.
Med vård- och omsorgspersonal avses här all personal som ger insatser vid boendet.
Våld eller andra övergrepp kan utöver fysisk våldsamhet och hårdhänthet vara aggres-
sivt eller hotfullt tilltal, respektlöst tilltal, miner, blickar, brist på respekt för privatliv eller
andra överträdelser i form av till exempel sexualbrott.
Beroende innebär att man har behov av allt större dos av en viss substans för att uppnå
förväntad effekt och att man får abstinensbesvär när man upphör att använda substansen.
Missbruk betecknas som bruk av substanser på ett sätt som skadar hälsan. Skadan kan
vara fysisk eller psykisk. Trots återkommande problem fortsätter man använda substan-
sen.
Med andra beroendeframkallande medel avses här följande narkotiska preparat; canna-
bis (hasch, marijuana), centralstimulantia (amfetamin, kokain m.fl. ), hallucinogener
(Ecstacy, meskalin, GHB m.fl.).
Vid beroende eller missbruk av läkemedel är det inte längre symtomen på till exempel
smärta eller oro som den som är berörd vill få bort, utan personen känner sug efter själva
läkemedlet och kan få abstinens utan det.
Svaren på fråga 17 används för att beskriva organisationens beredskap att ge perso-
nalen stöd vid speciella situationer. Det handlar också om att erbjuda rätt stöd till den
enskilde personen.
Särskilt boende, enhetsundersökningen 2019
15
(Svara endast för de alternativ ni svarat ja på i fråga 17)
18. Har ni någon gång under perioden 1 mars 2018 till 1 mars 2019 följt upp ru-
tinerna om agerandet vid:
Ja
Nej
Ej aktu-
ellt
1
a… misstanke om eller upptäckt av att den en-
skilde har utsatts för våld eller övergrepp av en
anhörig/närstående?
__
__
__
b… misstanke om eller upptäckt av att den en-
skilde är beroende av/missbrukar läkemedel?
__
__
__
c … misstanke om eller upptäckt av att den en-
skilde är beroende av/missbrukar alkohol eller
andra beroendeframkallande medel (ej läkeme-
del)?
__
__
__
1
Rutinen upprättades nyligen dvs. efter den 1 mars 2018
Med följt upp avses att ni har kontrollerat att rutinen används och fungerar på avsett sätt
samt att den vid behov har reviderats. Uppföljningen ska vara dokumenterad.
ANHÖRIGA
19. Har ni den 1 mars 2019 en skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin för hur
personalen kan samarbeta med anhöriga till personer som får insatser vid enheten?
__
Ja
__
Nej (Om nej, hoppa till fråga 20)
Med samarbete avses gemensamt bedrivet arbete som gäller en avgränsad uppgift, till
exempel när anhöriga och vård- och omsorgspersonal hjälps åt med insatser till den en-
skilde.
Med ledningsnivå avses den nivå inom organisationen som har mandat att fastställa ge-
mensamma rutiner.
Med rutin avses ett bestämt tillvägagångssätt för hur aktiviteter ska genomföras samt
ange ansvarsfördelningen. Rutinen ska vara känd och användas av ansvarig personal..
Det kan handla om egna lokala skriftliga rutiner eller gemensamma skriftliga rutiner som
vårdgivaren har tagit fram för sina verksamheter.
Med personal avses dem som utför omsorgsinsatser enligt SoL och, i förekommande fall,
vårdinsatser enligt HSL vid enheten.
Här används begreppen anhörig och närstående på samma sätt som i regeringens propo-
sition ”Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående” (prop. 2008/09:82, s. 11 –
12). Närstående är den person som tar emot omsorg, vård och stöd. Den som ger hjälpen
är anhörig eller annan person. En annan person kan vara någon utanför familjekretsen, till
exempel en vän eller granne.
Fråga 19 syftar till att beskriva enhetens samarbete med anhöriga till personer vid
enheten.
Särskilt boende, enhetsundersökningen 2019
16
19a. Har ni någon gång under perioden 1 mars 2018 till 1 mars 2019 följt upp ruti-
nen?
__
Ja
__
Nej
__
Ej aktuellt, då rutinen upprättades nyligen, dvs. efter den 1 mars 2018
Med följt upp avses att ni har kontrollerat att rutinen används och fungerar på avsett sätt
samt att den vid behov har reviderats. Uppföljningen ska vara dokumenterad.
Särskilt boende, enhetsundersökningen 2019
17
PERSONAL
20. Ange tillgången till sjuksköterskor och totalt antal bostäder/personer som sjuk-
sköterskorna ansvarade för den första veckan i mars 2019, enligt schema kl. 9.00.
Om sjuksköterskorna även ansvarade för personer i hemsjukvården ska dessa räk-
nas med.
Om svaret är noll, skriv 0. Om ni inte kan ange tillgången - fyll i ”999” i samtliga kolumner.
(Alla rader måste fyllas i för att resultat ska kunna beräknas och redovisas)
Första veckan i
mars 2019
Antal sjuksköterskor
som enheten kan
konsultera vid behov
enligt schema
Totalt antal bostäder samt eventu-
ellt personer med hemsjukvård
med pågående vårdplaner som
sjuksköterskorna ansvarade för
samtidigt
Må 4/3 kl. 9.00
Ti 5/3 kl. 9.00
On 6/3 kl. 9.00
To 7/3 kl. 9.00
Fr 8/3 kl. 9.00
Lö 9/3 kl.9.00
Sö 10/3 kl. 9.00
Med hemsjukvård avses hälso- och sjukvård som ges enligt 12 kap HSL i ordinärt bo-
ende, sammanhängande över tid.
Med antal sjuksköterskor som enheten kan konsultera vid behov enligt schema av-
ses det totala antalet sjuksköterskor som enligt schema var tillgängliga för enheten att kon-
sultera vid behov, t.ex. kl. 9.00 den 3 mars 2019. Ange samtliga sjuksköterskor. Sjukskö-
terskan behöver inte ha varit tillgänglig på plats. Uppgifter för en vecka har valts,
planeringen för sjuksköterskans arbete kan variera över tid.
Totalt antal bostäder samt eventuellt personer med hemsjukvård med pågående
vårdplaner som sjuksköterskorna ansvarade för samtidigt beskriver omfattningen av
sjuksköterskornas totala ansvar vid de angivna tiderna. Ange antalet bostäder vid samtliga
enheter som alla sjuksköterskorna, tillgängliga för enheten, samtidigt ansvarade för och in-
kludera i förekommande fall, antal personer i ordinärt boende inskrivna i hemsjukvården
med aktuella vårdplaner.
Med pågående vårdplaner avses här aktuella planer som föranleder återkommande åt-
gärder hos personen i hemsjukvården. Personer som har sällan förekommande insatser
räknas också, dvs. inte bara de närmast planerade besöken. Även dessa personer kan
komma att behöva konsultera sjuksköterskorna i tjänst angivna tider.
Exempel: vardagar har enheten tillgång till tre sjuksköterskor, varav en har ett specifikt an-
svar för enheten, medan de två övriga kan träda in vid behov. Enheten har 30 bostäder.
Utöver dessa finns 60 bostäder som de tre sjuksköterskorna finns tillgängliga för. Ange 3 i
vänstra kolumnen och 90 i högra kolumnen. Lördag och söndag tillkommer det antal per-
soner med aktuella, pågående vårdplaner som sjuksköterskan samtidigt hade ett ansvar
för, t.ex. 50 äldre personer. En sjuksköterska finns tillgänglig under helger enligt schema.
Då anges 1 i vänster-kolumnen och 140 i högerkolumnen.
Särskilt boende, enhetsundersökningen 2019
18
Svaren i fråga 20 används för att beskriva vårdgivarens planerade tillgång till sjuksköters-
kor de angivna tiderna, i förhållande till sjuksköterskornas ansvarsområde (antal bostäder
och antal personer i hemsjukvård).
21. Ange antal omsorgspersonal vid enheten under de två första veckorna i mars
månad 2019, enligt schema kl. 9.00.
Om svaret är noll, skriv 0. Om ni inte kan ange tillgången - fyll i ”999” i samtliga kolumner.
(Alla rader måste fyllas i för att resultat ska kunna beräknas och redovisas)
Datum
Antal omsorgspersonal med
adekvat utbildning enligt
schema
Antal omsorgspersonal utan
adekvat utbildning enligt
schema
Må 4/3 kl. 9.00
Ti 5/3 kl. 9.00
On 6/3 kl. 9.00
To 7/3 kl. 9.00
Fr 8/3 kl. 9.00
Lö 9/3 kl.9.00
Sö 10/3 kl. 9.00
11/3 kl. 9.00
Ti 12/3 kl. 9.00
On 13/3 kl. 9.00
To 14/3 kl. 9.00
Fr 15/3 kl. 9.00
Lö 16/3 kl. 9.00
Sö 17/3 kl. 9.00
Med omsorgspersonal avses all den personal som utför vård- och omsorgsuppgifter inom
socialtjänstens äldreomsorg, inklusive delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Med adekvat utbildning avses här:
1. utbildning enligt den äldre studieordningen:
- den äldre undersköterskeutbildningen om 32 eller 40 veckor, 31 veckors special-
kurs,
- utbildning till skötare i psykiatrisk vård, vårdinriktad kompletteringskurs,
- tvåårig vårdlinje
- mentalskötarutbildning, två eller tre terminer
2. den äldre gymnasieutbildningen, dvs. treårig omvårdnadslinje eller omvård-
nadsprogrammet (kurser om minst 1350 gymnasiepoäng i karaktärsämnen).
3. den nya studieordningen enligt Vård- och omsorgsprogrammet GY 2011 (kurser
om minst 1400 gymnasiepoäng i programgemensamma karaktärsämnen samt pro-
gramfördjupning inom geriatrik/gerontologi).
4. vissa specialistkompetenser som t.ex. äldrepedagog, silviasystrar eller personal
med högskoleutbildning inom vård- eller omsorgsområdet som tjänstgör som om-
sorgspersonal.
Särskilt boende, enhetsundersökningen 2019
19
Exempel: under måndag den 27 februari kl. 9.00 planerades 11 personer vara tillgängliga
enligt schema, varav 2 saknade adekvat utbildning enligt vår beskskrivning ovan. Ange 9 i
vänstra kolumnen och 2 i den högra.
Under vissa tider på dygnet kan en person ansvara för flera enheter. Om en person ansva-
rar för en annan enhet samtidigt, räknas denna som 0,5. Om ansvaret sträcker sig över
fyra olika enheter, räknas denna som 0,25 etc.
Svaren på fråga 21 används för att beskriva den planerade tillgången till antalet omsorgs-
personal samt antal omsorgspersonal med adekvat utbildning, som i genomsnitt fanns till-
gängliga för de boende kl. 9.00 de två första veckorna i mars 2019. Uppgifter för två
veckor har valts, då behoven av omsorgspersonal kan variera, och tillgången kan se olika
ut över tid. Uppgiften relateras till antalet lägenheter/bostäder vid enheten.
Särskilt boende, enhetsundersökningen 2019
20
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD -
DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE
Frågorna avser personer 65 år och äldre vid enheten, med verkställda beslut om
permanent särskilt boende enligt socialtjänstlagen (SoL).
22. Har ni den 1 mars 2019 en skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin för hur
planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i
samverkan med olika aktörer?
__
Ja
__
Nej (Om nej, hoppa till fråga 23)
Med rutin avses ett bestämt tillvägagångssätt för hur aktiviteter ska genomföras samt
ange ansvarsfördelningen. Rutinen ska vara känd och användas av ansvarig personal.
Med ledningsnivå avses här den nivå inom organisationen som har mandat att be-
sluta om rutiner. Det kan handla om egna lokala skriftliga rutiner eller gemensamma
skriftliga rutiner som vårdgivaren eller kommunen/stadsdelen/stadsområdet har tagit
fram för sina verksamheter.
Med samverkan avses övergripande gemensamt handlande på organisatoriskt plan för ett
visst syfte. Någon eller några tillför sina specifika resurser, kompetenser och eller kun-
skaper till en uppgift som man gemensamt har att genomföra.
Med aktörer avses de yrkesgrupper som behövs för att tillgodose den enskildes behov av
hälso- och sjukvård. Det kan handla om kommunal hälso- och sjukvårdspersonal, hem-
tjänstpersonal med delegering av vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter samt läkare.
Vårdplaneringen dokumenteras i en plan för den enskildes vård som beskriver hur olika
insatser ska genomföras, när de ska följas upp och utvärderas. Inkludera också den plan
som beskrivs i SOSFS 2007:10 om samordning av insatser för habilitering och rehabilite-
ring.
Här avses inte samordnad individuell plan enligt Socialtjänstlagen 2 kap § 7 och Hälso-
och sjukvårdslagen 16 kap 4 §. Inte heller den planering som genomförs i samband med
in- och utskrivning i sluten vård enligt SOSFS 2005:27.
Med kommunal hälso- och sjukvårdspersonal avses legitimerad personal (vanli-
gen sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut) anställd i verksamhet som
drivs i enskild eller offentlig regi med ansvar för hälso- och sjukvård enligt 12 kap
HSL.
Med omsorgspersonal avses all den personal som utför vård- och omsorgsuppgifter inom
socialtjänstens äldreomsorg, inklusive delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Särskilt boende, enhetsundersökningen 2019
21
22. Om ja, innehåller rutinen följande delar?
Ja
Nej
a. Det ska vara dokumenterat i den enskildes journal hur
den enskilde har varit delaktig vid vårdplaneringen.
__
__
Rutinen beskriver hur samverkan vid vårdplanering ska ske tillsammans med
den enskilde och med:
b. ansvarig läkare och kommunal hälso- och sjukvårdsper-
sonal samt enhetens omsorgspersonal
__
__
c. ansvarig läkare och kommunal hälso- och sjukvårdsper-
sonal
__
__
(Om ja på något utav alternativen på fråga 22)
22d. Har ni någon gång under perioden 1 mars 2018 till 1 mars 2019 följt upp ruti-
nen?
__
Ja
__
Nej
__
Ej aktuellt, då rutinen upprättades nyligen, dvs. efter den 1 mars 2018
Med följt upp avses att ni har kontrollerat att rutinen används och fungerar på avsett sätt
samt att den vid behov har reviderats. Uppföljningen ska vara dokumenterad
LÄKEMEDELSGENOMGÅNGAR
23. Har ni den 1 mars 2019, skriftliga och på ledningsnivå beslutade rutiner för
hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras i samverkan?
__
Ja, rutiner finns som gäller för alla personer vid enheten
__
Ja, rutiner finns som gäller för några av personerna vid enheten
__
Nej (Om nej, hoppa till fråga 25)
Med rutin avses ett bestämt tillvägagångssätt för hur aktiviteter ska genomföras samt
ange ansvarsfördelningen. Rutinen ska vara känd och användas av ansvarig personal.
Rutiner kan finnas som gäller för några personer vid enheten, när de äldre perso-
nerna vid enheten anlitar olika vård- eller hälsocentraler som tillämpar olika rutiner.
Med ledningsnivå avses här den nivå inom organisationen som har mandat att be-
sluta om rutiner. Det kan handla om egna lokala skriftliga rutiner eller gemensamma
skriftliga rutiner som vårdgivaren eller kommunen/stadsdelen/stadsområdet har tagit
fram för sina verksamheter.
Med samverkan avses övergripande gemensamt handlande på organisatoriskt plan för ett
visst syfte. Någon eller några tillför sina specifika resurser, kompetenser och eller kun-
skaper till en uppgift som man gemensamt har att genomföra.
Särskilt boende, enhetsundersökningen 2019
22
En fördjupad läkemedelsgenomgång ska erbjudas till personer som efter en enkel
läkemedelsgenomgång har kvarstående läkemedelsrelaterade problem eller där
misstankar om förekomst av sådana problem finns. Läkaren ansvarar för att följa
upp, uppdatera och ompröva målen för behandlingen som läkemedelsgenomgången
resulterade i.
Med omsorgspersonal avses all den personal som utför vård- och omsorgsuppgifter inom
socialtjänstens äldreomsorg, inklusive delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.
24. Om ja, innehåller rutinen följande delar?
Ja
Nej
a. Det ska vara dokumenterat i den enskildes journal hur
den enskilde har varit delaktig vid läkemedelsgenom-
gången
__
__
Rutinen beskriver hur samverkan vid läkemedelsgenomgångar ska ske tillsam-
mans med den enskilde och läkaren samt:
b. ansvarig sjuksköterska vid äldreboendet
__
__
c. ansvarig sjuksköterska vid äldreboendet. Om-
sorgspersonalen medverkar också.
__
__
(Om ja på något utav alternativen på fråga 24)
24d. Har ni någon gång under perioden 1 mars 2018 till 1 mars 2019 följt upp ruti-
nen?
__
Ja
__
Nej
__
Ej aktuellt, då rutinen upprättades nyligen, dvs. efter den 1 mars 2018
Med följt upp avses att ni har kontrollerat att rutinen används och fungerar på avsett sätt
samt att den vid behov har reviderats. Uppföljningen ska vara dokumenterad.
Särskilt boende, enhetsundersökningen 2019
23
25. ÖVRIGA SYNPUNKTER
Beskriv till exempel områden som saknas eller frågor som kan förbättras.
Tack för din medverkan!
Enkäten är öppen till sista svarsdatum, den 26 april 2019 kl. 24.00. Fram tills dess kan du
gå in och ändra dina svar. Du öppnar din enkät genom den länk som skickats till dig via e-
post. Spara länken till webbenkäten!
Vänligen notera att leverantören Indikator registrerar varje svar så fort du har sparat och
gått vidare till nästa sida. Det är det senast sparade svaret som registreras.
Den 17 maj 2019 kommer sammanställningar av svaren återkopplas till samtliga personer
som besvarat enkäterna. Baserat på dessa sammanställningar ber vi er kvalitetssäkra era
svar och justera enkätsvaren om ni upptäcker felaktigheter. Den 31 maj 2019 stängs den
slutgiltigt.
Chrome Web Store
It looks like you haven't installed the Fill Chrome Extension Add to Chrome