Søknad om godkjenning av utdanning med rett til dagpenger
Fornavn Etternavn Fødselsnummer (11 siffer)
1. Personopplysninger
Telefonnummer E-postadresseMobiltelefonnummer
2. Om utdanningen
Navnet på utdanningen/studiet
Hvilket utdanningsnivå foregår utdanningen på? Kryss av på det som passer
Videregående skole
Fagskole
Høyskole
Universitet
Doktorgrad
Annet Spesiser
Navnet på lærestedet
Kurset/utdanningen starter/startet (dato) Kurset/utdanningen varer til (datoen for siste avsluttende eksamen)
Hovedregelen om dagpenger og utdanning er at du ikke kan ta utdanning mens du mottar dagpenger. Det er enkelte unntak fra
denne regelen. For å nne ut om du har rett til å ta utdanningen mens du får dagpenger, må du svare på spørsmålene nedenfor.
Velg det alternativet som passer for deg. Husk og også å legge ved bekreftelse fra lærestedet eller undervisningsplanen.
3. Hva slags utdanning tar du?
A. Utdanning kombinert med heltidsarbeid på dagtid
Utdanningen må uttrykkelig være lagt opp slik at den kan kombineres med heltidsarbeid på dagtid.
Har utdanningen redusert studieprogresjon med minst 50 prosent sammenlignet med tilsvarende utdanning
med full studieprogresjon?
Ja Nei
studiepoeng Hvis studiet gir studiepoeng: hvor mange studiepoeng gir studiet i halvåret?
Hvis studiet ikke gir studiepoeng, må du oppgi studiet i enten timer eller uker i feltene nedenfor.
hvor mange timers undervisning er utdanningen normert til?
hvor mange timers undervisning er tilsvarende heltidsutdanning normert til?
hvor mange uker er gjennomføringen av utdanningen normert til?
timer
timer
uker
uker
Gjennomfører du utdanningen via undervisning eller samlinger på dagtid? Med dagtid menes klokken 08.00–16.00.
Hvis ja, hvor mange dager? Del av dag regnes som en hel dag. Kryss av for det som passer.
hvor mange uker er gjennomføringen av tilsvarende heltidsutdanning normert til?
Mer enn ti dager
Ti dager eller mindre
NAV 04-06.05 Bokmål Fastsatt 07.2006 Endret 07.2016
Nullstill skjemaet før du lukker det
Nullstill
B. Utdanning som du hadde begynt på senest seks måneder før du ble arbeidsledig eller permittert fra en heltidsstilling
Hadde du startet på denne utdanningen seks måneder før du ble arbeidsledig eller permittert?
Ja Nei
Dersom du har svart ja, når startet du på utdanningen?
C. Utdanning på heltid med varighet inntil tre måneder
Med kortvarig utdanning menes utdanning som i sin helhet er gjennomført og avsluttet i løpet av tre måneder
Jeg bekrefter at utdanningen ikke er en del av et lengre studieløp
Jeg bekrefter at jeg har avsluttet utdanningen i sin helhet før det har gått mer enn tre måneder
D. Utdanning på deltid med varighet inntil tre måneder
Kortvarig utdanning som nevnt i alternativ c kan være forenlig med retten til dagpenger. Selv om ut-
danningen strekker seg over lengre tid enn tre måneder, kan du ha rett til dagpenger forutsatt at den
samlede tiden som går med til utdanningen maksimalt tilsvarer tre måneders utdanning på heltid.
Jeg bekrefter at utdanningen ikke er en del av et lengre studieløp
Jeg bekrefter at den samlede tiden som går med til undervisning maksimalt tilsvarer tre måneder på heltid
NAV 04-06.05 Bokmål Fastsatt 07.2006 Endret 07.2016
E. Norskopplæring med samfunnskunnskap på heltid i inntil ett år
Har du tidligere deltatt i norskopplæring med samfunnskunnskap i kombinasjon med dagpenger?
Hvis ja, periode :
Fra
Til
F. Introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere
4. Er du villig til å avbryte utdanningen dersom utdanningen ikke lar seg
forene med retten til dagpenger
Ja Nei
5. Bekreftelse
Sted og dato Underskrift
NAV vil behandle søknaden din på bakgrunn av opplysningene du gir i dette skjemaet.
Du må orientere NAV straks du gjør endringer i studieopplegget som får betydning for spørsmålene over.
Du må legge ved bekreftelse fra lærestedet eller undervisningsplanen.
Bekreftelsen fra lærestedet må inneholde start- og sluttdato, studieprogresjon, studiets innhold og beskrivelse av når
undervisningen foregår.
Ja Nei
Periode : Fra Til
Ved særlige grunner kan NAV forlenge perioden utover ett år. Du må da søke på nytt.
Med særlige grunner menes for eksempel:
helsemessige årsaker
utdanningen er lagt opp til å ta mer enn ett år
Du må sende oss dokumentasjon dersom du av særlige grunner må ta utdanningen utover ett
år. Eksempel på dokumentasjon kan være bekreftelse fra studiestedet og/eller sykemelding.
Jeg bekrefter at det er særlige grunner til at jeg må ta utdanningen utover ett år
Chrome Web Store
It looks like you haven't installed the Fill Chrome Extension Add to Chrome