.5
หนงสอมอบอานาจ
เขยนที่...................................................................
วันที่ ............. เดอน ........................................ .. ..............
โดยหนงสอฉบบนี้ ขาพเจา .............................................................................. อาย ................ ป
เชื้อชาต ................ สัญชาต ................ อยูบานเลขที่.......... หมูที่ ............. ตรอก/ ซอย.............................
ถนน ...........................................ตําบล/แขวง .................................อําเภอ/เขต .........................................
จังหวัด.....................................หมายเลขโทรศพท..........................
ปจจุบันอาศยอยูที่.......................................................................................................................................
ไดมอบอานาจให.......................................... ................................................................... อาย ............... ป
เชื้อชาต ................ สัญชาต .............. อยูบานเลขที่............ หมูที่ ........... ตรอก/ ซอย...............................
ถนน ...............................................ตําบล/แขวง ..............................อําเภอ/เขต .......................................
จังหวัด.................................หมายเลขโทรศพท...................................
เปนผูมีอํานาจ.............................................................................................................................................
................................................................................................................................................แทนขาพเจา
ขาพเจาขอรบรองวาการกระทาที่ผูรับมอบอานาจไดกระทาไปนั้ ใหถือเสมอนหนึ่งเป
การกระทาของขาพเจา และเพื่อเปนหลกฐานรบรองหนงสอฉบบนี้ ผูมอบอานาจ และผูรับมอบอานาจ
ตางไดลงลายมอชื่อไวเปนสาคญตอหนาพยาน
ลงชื่อ................................................ผูมอบอานาจ
(................................................)
ลงชื่อ................................................ผูรับมอบอานาจ
(...............................................)
ลงชื่อ................................................พยาน
(..............................................)
ลงชื่อ................................................พยาน
(..............................................)
Clear Data