v1.2
PENILAIAN OUTPUT
Bantu kami perbaiki mutu latihan!
Maklum balas anda amatlah berharga untuk memperbaiki mutu latihan kami. Semua maklum balas yang
diberikan adalah sulit dan tidak akan didedahkan kepada individu atau pihak di luar agensi.
Nama Peserta
Nama Kursus
Tempoh Kursus
hari
Nama Pengajar
Penyedia Latihan
Kriteria Penilaian
SKALA PENILAIAN
1
2
3
5
Sangat
Tidak
Setuju
Tidak
Setuju
Neutral
Sangat
Setuju
A. Kualiti Kursus
Kandungan kursus adalah jelas dan mudah difahami.
Objektif kursus telah berjaya dicapai.
Bahan kursus adalah mencukupi dan berguna.
Persekitaran kelas membolehkan saya untuk belajar.
B. Pengalaman Latihan
Pembelajaran saya telah meningkat melalui
perkongsian ilmu dan pengalaman pengajar.
Pengajar menggalakkan penglibatan saya dalam sesi
tersebut.
Kursus ini telah mendedahkan saya kepada
pengetahuan dan amalan yang baru.
Saya faham cara untuk mengaplikasikan pengetahuan
yang dipelajari.
C. Jangka Masa
Tempoh kursus adalah bersesuaian.
D. Saranan
Saya akan mencadangkan kursus ini kepada rakan
sekerja saya.
E. Cadangan/ Komen
Apakah yang anda suka tentang kursus ini?
Jika anda ingin mengubah satu perkara tentang kursus
ini, apakah perubahan yang anda lakukan?
Sila kongsikan sebarang komen atau cadangan
tambahan anda.
Terima kasih di atas maklum balas jujur anda!
………………………………………………….
(Tandatangan)
Sila berikan maklumat berikut sekiranya anda ingin menerima
tawaran latihan HRDF untuk terus meningkatkan prestasi anda!
Alamat Emel : ______________________
Nombor untuk dihubungi : ______________________
HAK CIPTA TERPELIHARA. Borang Penilaian Output ini adalah hak milik Pembangunan Sumber Manusia Berhad. Borang ini tidak boleh diubah tanpa izin
bertulis daripada Pembangunan Sumber Manusia Berhad. Sebarang penyerahan yang telah diubah tidak akan diambil kira.