Aanvraag van het TYPE C
REGULARISATIE van een invoeraangifte IM/EU/CO
Soort aanvraag
o regularisatie zonder terugbet/kwijtschelding
o regularisatie met aanvullende inning
Aanvrager of zijn vertegenwoordiger
Naam :
Adres :
Contact :
EORI nr. :
code REP (terugbetaling – wett. proc.)
code REM (kwijtschelding – admin. proc.)
Bijgevoegde documenten
1. Betrokken Douaneaangifte(n) bij de
aanvraag
2. Douanekantoor waar de douaneschuld is
meegedeeld
3. Douanekantoor dat verantwoordelijk is
voor de plaats waar de goederen zich
bevinden (als verschillend van 2.)
4. Opmerkingen van het douanekantoor
dat verantwoordelijk is voor de plaats waar
de goederen zich bevinden (voorbehouden
voor de douane)
5. In voorkomend geval, de douane-
regeling waaronder de aanvrager de
goederen wenst te plaatsen
Aanvraag voor voorafgaande vervulling
van de formaliteiten
o JA
o NEE
Federale Overheidsdienst
Financiën
Algemene Administratie van de
Douane en accijnzen
Uw referentie :
Onze referentie :
*
Gelieve bijgevoegde verklarende nota te consulteren en http://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen.
1/2
MRN van de initiële aangifte :
Datum initiële aang. :
In voorkomend geval, het nummer van het
voorafgaand document in vak 40:
MRN van de nieuwe aangifte :
Datum van de nieuwe aangifte :
Kies bestemmeling
Douanekantoor
Douanekantoor
Douanereg.
Douanereg.
6. Douanewaarde :
7. Terug te betalen of kwijt te schelden
bedrag aan rechten / te betalen
8. Soort rechten
9. Rechtsgrondslag (enkel voor
terugbetaling / kwijtschelding)
o Code A - artikel 117 van het DWU
Code B - artikel 118 van het DWU
Code C - artikel 119 van het DWU
Code D - artikel 120 van het DWU
o Code E - artikel 116 §1 van het DWU
10. Beschrijving en gebruik of bestemming
van de goederen
11. Termijn voor de vervulling van
de formaliteiten
12. Verklaring van de beschikkende
douaneautoriteit (voorbehouden voor de
douane)
13. Beschrijving van de redenen voor de regularisatie
14. Bank of rekeninggegevens (rekening waarop u wenst terugbetaald te worden)
FRCT of kredietrekening (Geef het nummer van uw klantenrekening) :
Eigen rekening (Geef het nummer van uw bankrekening) :
Plaats, datum en handtekening
de
(Naam en bevoegdheid van de
ondertekenaar)
OPGELET:
Elke aangifte die volgt uit een geschildossier moet niet ingevoerd worden in PLDA. Deze aangifte
moet schriftelijk ingediend worden (DAU IM/EU/CO) en de betrokken rechten en taksen moeten
betaald worden op basis van de gestructureerde mededeling die u achteraf zal gecommuniceerd
worden.
2/2
Kiezen
Kiezen
Kiezen
Kiezen
click to sign
signature
click to edit
TitelVIIIvandebijlageAvandegedelegeerdeverordening(EU)2015/2446vandeCommissievan
28juli2015
Aanvraagtotannulatie/regularisatievaneenaangifteIM/EU/CO
VERKLARENDENOTA
Algemeneinformatie:
Opdatdeaanvraagaanvaardwordt,moetzeingediendwordenbijhetbevoegdedouanekantoor
vandelidstaatwaardedouaneschuldwerdmeegedeeld(hetkantooruitvakAvandeaangifte).De
aanvragermoethouderzijnvaneenEORInummerenmoetgevestigdzijnophetgrondgebiedvan
deUnie.
Soortaanvraag
Ditzijn:
‐annulatiezonderterugbetaling/kwijtschelding;
‐regularisatiezonderterugbetaling/kwijtschelding(nulsaldo);
‐regularisatiemetaanvullendeinvordering;
‐codeREP(aanvraagterugbetaling:teruggavevandebetaalderechten–wettelijkeprocedure);
codeREM(aanvraagkwijtschelding:ontheffingvanhetbetalen van de niet betaalde rechten –
administratieveprocedure).
Identificatievandeaanvrager,ofdesgevallend,zijnvertegenwoordiger
Vermeldenvandenaam,hetvolledigeadresenhetEORInummervandeaanvrager,of;
‐depersoondieisgehoudenomderechtentevoldoen;
‐ofelkepersoondiezijnrechtenenplichtenheeftovergenomen;
‐ofzijndouanevertegenwoordiger(metbewijsvanbekrachtiging).
Inhetgevalvaneenaanvraagtotannulatie:deredenvandeannulatie,hetzij:
OnmogelijkomteregularisereninPLDA;
Deaangifteisnietmeernuttig(degoederenwerdennietingevoerd);
Dubbelgebruikmet(identieke)aangifte(MRN).
Bijgevoegdedocumenten(metinbegripvanmogelijk«Attestvandebevoegdeautoriteitvoorde
aflevering van invoercertificaten die aangeven dat er stappen zijn ondernomen om de gevolgen
hiervanteannuleren»
1
)

1
Ditdocumentisnietopeisbaarwanneer:
‐ als de vraag tot annulatie/ regularisatie slaat op goederen waarvoorinvoercertifcatenwerdenvoorgelegdbijdeneerlegingvan de
douaneaangifte;
‐Alsdeafleverendeautoriteitnietdezelfdezijnalsdezewaardevraagtotannulatie/regularisatiewerdingediend;
‐alshetmotiefvandeaanvraagtotannulatie/regularisatieeenfoutisvoortkomenduitdetoewijzingvandezecertificaten.
Stel een lijst op met de voorgelegde bijlagen ter ondersteuning van de aanvraag (opgelet: in
voorkomendgevalmoetendeinvoercertificateninhunorigineleversieafgegevenworden).
Gegevensvereisten:
1. Nummerendatumvandesbetreffendedouaneaangiften
VermelddeMRNendedatumvanvalidatie:
‐vandedouaneaangiftewaarvoorhetverzoektotannulatie/regularisatieisingediend;
‐invoorkomendgeval,vanderegularisatieaangifte;
‐invoorkomendgeval,vanhetvoorafgaanddocumentopgenomeninvak40(transitdocument….)
2. Kantoorwaardedouaneschuldismeegedeeld
Vermelddeidentificator(BE…)ofdevolledigecontactgegevensvanhetdouanekantoorwaaraande
invoerrechtenwaaropdeaanvraagbetrekkingheeft,zijnmeegedeeld.(vakAvandeaangifte).
3.Douanekantoordatverantwoordelijkisvoordeplaatswaardegoederenzichbevinden
Dezeinformatiewordtalleenverstrektalshetgaatomeenander douanekantoor dan het
douanekantoordatisvermeldbij2.
4.Opmerkingenvanhetdouanekantoordatverantwoordelijkisvoordeplaatswaardegoederen
zichbevinden
(Enkelingevalvanannulatie/regularisatiemetterugbetaling/kwijtschelding)
Ditgegevenselementwordtingevuldwanneerterugbetalingofkwijtscheldingafhankelijkisvan:
‐vernietigingvaneengoed;
‐hetafstaanvaneengoedaandestaat;
‐plaatsingvaneengoedondereenbijzondereregeling;
‐deregelinguitvoervaneengoed;
ENalsdebijbehorendeformaliteitenalleenwordenvervuldvooreenofmeerdelenofbestanddelen
vanditgoed.
Vermeldindatgevaldehoeveelheid,aardenwaardevandegoederendieinhetdouanegebiedvan
deUniemoetenblijven.
Vermeld,wanneerdegoederenbestemdzijnvoorleveringaaneenliefdadigheidsinstelling,denaam
envolledigeadresgegevensenindienvantoepassingdepostcodevandebetrokkenentiteit.
5.Douaneregeling(verzoekomvoorafgaandevervullingvandeformaliteiten)
Vermeld,metuitzonderingvandeinartikel116,lid1,eerstealinea,ondera),vermeldegevallen,de
relevantecodevandedouaneregelingwaaronderdeaanvragerdegoederenwenstteplaatsen.
Wanneer een vergunning is vereist voor de douaneregeling, vermeld de identificator van de
desbetreffendevergunning.
Vermeldofomvoorafgaandevervullingvandeformaliteitenwordtgevraagd.

6.Douanewaarde
Vermelddedouanewaardevandegoederen.
7.Terugtebetalenofkwijttescheldenbedragaaninvoerrechten
Vermeldmetbehulpvanderelevantecodevoordenationalemunteenheidhetbedragvandeterug
tebetalenofkwijttescheldeninvoerrechten.
8.Soortenrechten
Vermeldmetbehulpvanderelevantecodeshetsoortvandeterugtebetalenofkwijtteschelden
rechten(A00,B00…).
9.Rechtsgrondslag(enkelingevalvanannulatie/regularisatiemetterugbetaling/kwijtschelding)
Vermeldmetbehulpvanderelevantecodederechtsgrondslagvandeaanvraagvoorterugbetalingof
kwijtschelding van de invoerrechten. De hieronder aangegeven termijnen vangen aan vanaf de
notificatievandedouaneschuld(validatievandeaangifte).
Code A ‐ artikel 117 van het DWU: teveel in rekening gebracht (foute tariefcode, waarde,
preferentie…)
Indieningstermijnvandeaanvraag:3jaar
CodeB‐artikel118vanhetDWU:goederendiegebrekenvertonenofgoederendienietmetde
bepalingen van het contract in overeenstemming zijn. Voorwaarden: de goederen werden niet
gebruiktenhebbenhetdouanegebiednietverlaten
Indieningstermijnvandeaanvraag:12maanden
CodeC‐artikel119vanhetDWU:Vergissingvandebevoegdeautoriteitenniettoeteschrijvenaan
debelastingplichtige(§1et3)ofbijhetbeheervantariefcontingenten(§2)
Indieningstermijnvandeaanvraag:3jaar
CodeD‐artikel120vanhetDWU:billijkheid
Indieningstermijnvandeaanvraag:3jaar
CodeEartikel116§1vanhetDWU:ongeldiggemaaktedouaneaangifte(ziedevoorwaardendie
opgenomen zijn in artikel 148 van de verordening n°2015/2446 van 28/07/2015). Bijvoorbeeld:
foutievedouaneregeling,goederenaangegeveninplaatsvanandere,goederenkerenteruginhet
kadervaneenverkoopopafstand,dubbelgebruik,vergunningmetretroactiefeffect,...
Indieningstermijnvandeaanvraag:90dagen
Conformaanartikel82bisvanhetBTWwetboek,moetdeteruggavevandeBTWgevraagdworden
binnen een termijn van 3 jaar volgend op de datum waarop de reden van terugbetaling zich
voordoet.
10.Beschrijvingengebruikofbestemmingvandegoederen
VermelddeGNcodevandegoederenenhuncommerciëlebestemming.
Vermeldinformatieoverhetgebruikdatdegoederenkunnenkrijgenofdebestemmingwaarnaarze
kunnenwordengezonden,naargelangdemogelijkhedenwaarinhetwetboekvoorhetspecifiekegeval
voorziet en, in voorkomend geval, op grond van een specifieke vergunning van de beschikkende
douaneautoriteit.
11.Termijnvoordevervullingvandeformaliteiten
Vermeldindagendetermijnwaarbinnendeformaliteitenwaarvandeterugbetalingofkwijtschelding
vandeinvoerrechtenafhankelijkisgesteld,moetenwordenvervuld.
12.Verklaringvandebeschikkendedouaneautoriteit
Debeschikkendedouaneautoriteitvermeldtindienvantoepassingdatdeannulatieofregularisatie
paszalwordenuitgevoerdnadathetuitvoerendedouanekantoordebeschikkendedouaneautoriteit
ervan in kennis heeft gesteld dat de formaliteiten waarvan de terugbetaling of kwijtschelding
afhankelijkisgesteld,zijnvervuld.
13.Beschrijvingvanderedenenvoorterugbetalingofkwijtschelding
Gedetailleerdeomschrijvingvandemotiveringdietengrondslagligtaanhetverzoekomterugbetaling
ofkwijtschelding
Ditgegevenselementmoetwordeningevuldwanneerdeinformatienieteldersuitdeaanvraagkan
wordenafgeleid.
14.Bankenrekeninggegevens(enkelingevalvanannulatie/regularisatie met terugbetaling /
kwijtschelding)
Vermelddebankrekeninggegevenswaaropdeterugbetaling/kwijtscheldingzalwordenuitgevoerd(
FRCTrekening,kredietrekeningofbankrekening).