UGOVOR O AUTORSKOM DELU
Zaključen u _______________ dana __________________ godine, između:
1. ___________________________ (dalje: Naručilac), iz ________________ broj _______, i
2. ___________________________ iz __________________ adresa stana _____________________
opština _________________ zaposlenog u ________________, br. žiro-računa: _________________
(dalje: Autor).
Član 1
Autor preuzima da za potrebe Naručioca izradi: _________________________________
_______________________________________________________________________
Član 2
Gore navedeni rad obuhvatiće: _______________________________________________
________________________________________________________________________
Član 3
Autor se obavezuje da će ugovoreni rad izvršiti najkasnije do _________ godine i predati
Naručiocu u ________ primeraka. Ukoliko Autor ne bi obavio poslove iz čl. 1 i 2 ovog ugovora do
predviđenog roka, Naručilac zadržava pravo da raskine ovaj ugovor.
Član 4
Autor prenosi na Naručioca sva prava u pogledu korišćenja i objavljivanja u neograničenom broju i
na neodređeno vreme autorskog dela koje je predmet ovog ugovora.
Član 5
Na ime naknade Naručilac će isplatiti Autoru honorar računajući po
_
_______________/_______________ bruto-neto dinara ______________/____________ odnosno
paušalno za čitav rad bruto-neto dinara.
Član 6
Isplata će se izvršiti po prijemu rada od strane službe Naručioca u roku od _____ dana virmanskim
putem na žiro-račun Autora.
Član 7
U slučaju da stručna služba Naručioca stavi primedbu, Autor je dužan da postupi po primedbama u
određenom roku shodno ovom ugovoru.
Ovaj ugovor je sačinjen u četiri istovetna primerka, od kojih se jedan nalazi kod Autora a ostala tri
kod Naručioca.
U slučaju spora ugovorne strane prihvataju nadležnost _______________ suda u ________________.
AUTOR NARUČILAC
_
______________ ________________