116 HHSA Monthly Attendance Verification (11/17) Vietnamese
COUNTY OF SAN DIEGO CHNG NHN HIN DIN HÀNG THÁNG
Tên Người Tham Gia: _______________________________ Tên/S H Sơ: ___________________________________________
Tên Trường Hc: __________________________________ Nhân Viên Ph Trách H Sơ Tuyển Dng (ECM): ________________
Tháng/Năm Hin Din: ______________________________ S Đin Thoi ECM: _______________________________________
Mẫu đơn này cần đưc s dng đ báo cáo nhng gi thc s hin din trong nhng sinh hoạt liên quan đến trường hc.
y np mẫu đơn này li cho ECM ca quý v trước ngày 5 mi tháng sau Tháng Hin Din. (Thí d: Tháng Hin Din là Tháng
Sáu. Mẫu đơn này phải được np li cho ECM ca quý v trước ngày 5 Tháng By)
Phn A: Những Thay Đổi (Xin vui lòng đánh dấu vào tt c nhng trưng hp thích ng và gii thích):
Ngưng đi học: _________________________________________________________________________________________________________
B các lp hc: _______________________________________________________________________________________________________
Thêm các lp hc: _____________________________________________________________________________________________________
Không đến đưc các lp hc: ____________________________________________________________________________________________
Phn B: Nhng Gi Hin Din Ghi rõ s gi THC S tham d cho mi sinh hot:
TUN 1
Hai
Ba
Năm
Sáu
By
C.Nh.
ECM Use Only
Ngày:
Lp Hc/Bài Ging
Thc Tp Đưc Giám Sát
Hc Tp Đưc Giám Sát
Hc Tp Không Giám Sát
TUN 2
Hai
Ba
Năm
Sáu
By
C.Nh.
ECM Use Only
Ngày:
Lp Hc/Bài Ging
Thc Tập Được Giám Sát
Hc Tập Được Giám Sát
Hc Tp Không Giám Sát
TUN 3
Hai
Ba
Năm
Sáu
By
C.Nh.
ECM Use Only
Ngày:
Lp Hc/Bài Ging
Thc Tập Được Giám Sát
Hc Tập Được Giám Sát
Hc Tp Không Giám Sát
TUN 4
Hai
Ba
Năm
Sáu
By
C.Nh.
ECM Use Only
Ngày:
Lp Hc/Bài Ging
Thc Tập Được Giám Sát
Hc Tập Được Giám Sát
Hc Tp Không Giám Sát
TUN 5
Hai
Ba
Năm
Sáu
By
C.Nh.
ECM Use Only
Ngày:
Lp Hc/Bài Ging
Thc Tập Được Giám Sát
Hc Tập Được Giám Sát
Hc Tp Không Giám Sát
Total Hours:
Phn C: Chng Nhn Tôi chng nhn nếu khai man s b pht rng nhng chi tiết được cung cp trên mẫu đơn này là đúng và thật.
Ch Ký Của Người Tham Gia: _________________________________________________ Ngày: __________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
School or County Use Section Only
Participation Verified By (Print Name/Title): _________________________________________________________________________________
(School Counselor or ECM)
Signature: ____________________________________ Date: ______________________ Telephone: ___________________________________
click to sign
signature
click to edit
116 HHSA Monthly Attendance Verification (11/17) Vietnamese
Ch Dẫn Cách Điền Mẫu Đơn 116 HHSA Chng Nhn Hin Din Hàng Tháng
Tháng/Năm Hiện Din: Tháng và năm mà học sinh đang báo cáo về s hin din trường.
Phi np mẫu đơn này cho Nhân Viên Phụ Trách H Tuyển Dng (ECM) trưc ngày 5 ca tháng
sau tháng hin din.
Thí d, nếu báo cáo hin din cho Tháng Sáu, thì phi np mẫu đơn này cho ECM trưc ngày 5 Tháng
By.
Phn A: Những Thay Đổi
Hãy điền vào phn này nếu có bt c những thay đổi nào cn phi báo cáo vnh trạng trong trường
hoc lp hc gm c (nhng) ngày mà s thay đổi đó xảy ra. Nếu học sinh không đến trường được, hãy
ghi rõ (nhng) ngày vng mt và lý do tại sao không đến lớp được.
Phn B: Nhng Gi Hin Din
Ngày: Ghi rõ ngày cho mi ngày trong tun mà nhng gi thc s hin diện được báo cáo.
Lp Hc/Bài Ging: Ghi rõ s gi hc sinh thc s tham d lp hc.
Thc Tập Được Giám Sát: Gi thc tập được giám sát phi có mt giáo viên hin din trong thi gian
thc tp. Đòi hỏi v thc tập cũng cần phải được lit kê trên thi khóa biu lp hc ca hc sinh. Thí
d, hc sinh có th phi tham d gi thc tp Sinh Vt Hc thêm vi lp Sinh Vt Hc. Ghi rõ s gi
thc s mà hc sinh đã tham dự.
Hc Tập Được Giám Sát: Thi gian hc tập được giám sát được nhà trường thiết lp và theo dõi. Hãy
ghi rõ s gi hc tập được giám sát thc s mà học sinh đã hoàn tất.
Thi Gian Hc Tp Không Gm Sát: Thi gian hc tập không giám sát được nhà trường ch định.
Thi gian hc tập không giám sát được tính vào phn tham gia chương trình Welfare-to-Work (WTW)
da trên thi gian hc sinh thc s hoàn tt phn hc tp không giám sát, đến mc tối đa được cho
phép.
Phn C: Chng Nhn
Ch Ký Của Người Tham Gia: Người tham gia phải ký tên và đề ngày vào mẫu đơn để chng nhn
rng nhng chi tiết được cung cấp là đúng và thật.
S Tham Gia Được Chng Nhn Bi: Mt viên chc hoc ECM của trường phải ký tên và đề ngày
vào mẫu đơn để chng nhn rng nhng chi tiết được cung cp là chính xác.