Yn Llys
Cyfeirnod yr Achos
In the
Court
Case Reference
N260 Datganiad Costau (asesiad diannod) (10.01)
Argraffwyd ar ran Y Gwasanaeth Llys
N260 Statement of Costs (summary assessment) (10.01)
Printed on behalf of The Court Service
Statement of Costs
(summary assessment)
Datganiad Costau
(asesiad diannod)
Barnwr/Meistr
Teitl yr Achos
Datganiad Costau [Parti] ar gyfer y gwrandawiad ar
(dyddiad) (cais dros dro/treial trac cyym)
Judge/Master
Case Title
[Party]’s Statement of Costs for the hearing on
(date) (interim application/fast track trial)
(a) (rhif) (number) awr am £ hours at £ £
(b) (rhif) (number) awr am £ hours at £ £
Ymwneud â gwrthwynebwyr Attendances on opponents
(a) (rhif) (number) awr am £ hours at £ £
(b) (rhif) (number) awr am £ hours at £ £
Ymwneud âg eraill Attendances on others
(a) (rhif) (number) awr am £ hours at £ £
(b) (rhif) (number) awr am £ hours at £ £
Archwiliadau sae ayb Site inspections etc
(a) (rhif) (number) awr am £ hours at £ £
(b) (rhif) (number) awr am £ hours at £ £
Gwaith ar negodiadau Work done on negotiations
(a) (rhif) (number) awr am £ hours at £ £
(b) (rhif) (number) awr am £ hours at £ £
Gwaith arall, nas crybwyllir uchod Other work, not covered above
(a) (rhif) (number) awr am £ hours at £ £
(b) (rhif) (number) awr am £ hours at £ £
Gwaith ar ddogfennau Work done on document
(a) (rhif) (number) awr am £ hours at £ £
(b) (rhif) (number) awr am £ hours at £ £
Presenoldeb mewn gwrandawiadau Attendance at hearing
(a) (rhif) (number) awr am £ hours at £ £
(b) (rhif) (number) awr am £ hours at £ £
(a) (rhif) (number) oriau teithio ac aros am hours travel and waiting at £ £
(b) (rhif) (number) oriau teithio ac aros am hours travel and waiting at £ £
is-gyfanswm sub total £
Disgriad o’r sawl sy’n derbyn foedd*
Description of fees earners*
(a) (enw) (graddfa) (cyfradd fesul awr a hawlir)
(a) (name) (grade) (hourly rate claimed)
(b) (enw) (graddfa) (cyfradd fesul awr a hawlir)
(b) (name) (grade) (hourly rate claimed)
Ymwneud â (parti)
Attendances on (party)
Ailosod/Reset
Dygwyd ymlaen Brought forward £
Counsel’s fees (name) (year of call)
Foedd cwnsler (enw) (blwyddyn galw)
The costs estimated above do not exceed the costs which the
(party) is liable to pay in respect of the work which the estimate
covers.
Dated
Signed
Name of rm of solicitors [partner] for the (party)
F ar gyfer [cyngor/cynhadledd/dogfennau] Fee for [advice/conference/documents] £
F ar gyfer gwrandawiad Fee for hearing £
Treuliau eraill Other expenses
[foedd llys] [court fees] £
Eraill (rhowch ddisgriad byr) Others (give brief description) £
Cyfanswm Total
Swm y TAW a hawlir Amount of VAT claimed £
ar foedd twrneiod a chwnselwyr on solicitors and counsel’s fees £
ar dreuliau eraill on other expenses £
Cyfanswm Llawn Grand Total £
Nid yw’r costau a amcangyfrir uchod yn fwy na’r costau y
mae’r (parti) yn atebol i’w talu mewn perthynas â’r gwaith sy’n
berthnasol i’r amcan bris.
Dyddiad
Llofnod
Enw cwmni twrneiod [partner] y (parti)
*Awgrymir rhoi enillwyr f ar 4 raddfa:
(A) Twrneiod â thros wyth mlynedd o broad ar ôl
cymhwyso, gan gynnwys o leiaf wyth mlynedd o broad
ymgyfreitha.
(B) Twrneiod a gweithredwyr cyfreithiol â thros bedair
blynedd o broad ar ôl cymhwyso, gan gynnwys o leiaf
bedair blynedd o broad ymgyfreitha
(C) Twrneiod eraill a gweithredwyr cyfreithiol a phobl sy’n
derbyn foedd â phroad cyfatebol
(D) Twrneiod dan hyfforddiant, clercod paragyfreithiol a
phobl sy’n derbyn foedd eraill
Mae “Gweithredydd Cyfreithiol” yn golygu Cymrawd o
Sefydliad y Gweithredwyr Cyfreithiol. Nid oes gan bobl nad
ydynt yn Gymrodyr o’r Sefydliad yr hawl i alw eu hunain yn
weithredwyr cyfreithiol ac mewn egwyddor, felly, ni allant
hawlio yr un gyfradd fesul awr â gweithredydd cyfreithiol.
Ar gyfer pawb sy’n derbyn foedd, dylid trin cyfathrebu
fel presenoldeb a dylid hawlio am gyfathrebu rheolaidd ar
gyfradd o un rhan o ddeg o’r gyfradd fesul awr.
*4 grades of fee earner are suggested:
(A) Solicitors with over eight years post qualication
experience including at least eight years litigation
experience.
(B) Solicitors and legal executives with over four years post
qualication experience including at least four years
litigation experience
(C) Other solicitors and legal executives and fee earners of
equivalent experience
(D) Trainee solicitors, para legals and other fee earners
“Legal Executive” means a Fellow of the Institute of Legal
Executives. Those who are not Fellows of the Institute
are not entitled to call themselves legal executives and in
principle are therefore not entitled tot he same hourly rate as
a legal executive.
In respect of each fee earner communications should be
treated as attendances and routine communications should be
claimed at one tenth of the hourly rate.
N260 -Datganiad Costau (asesiad diannod) (10.01)
Argraffwyd ar ran Y Gwasanaeth Llys
N260 Statement of Costs (summary assessment) (10.01)
Printed on behalf of The Court Service