Đơn Xin Trợ Cấp Khẩn Cấp cho Doanh Nghiệp do COVID-19
của Tiểu Bang Oregon
Cơ Quan Lập Pháp Oregon, phối hợp với Thống Đốc, đã phân chia $22.5 triệu từ ngân quỹ theo
Đạo Luật CARES của liên bang để hỗ trợ tài chánh cho các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh ởng kinh
tế từ hậu quả trực tiếp của đại dịch COVID-19.
Để chi tiền trợ cấp những chương trình khác chưa trả, các ngân quỹ tiểu bang này được cấp cho
những doanh nghiệp bị ảnh hưởng có từ 25 nhân viên trở xuống. Tiền trợ cấp từ chương trình
Trợ Cấp Khẩn Cấp cho Doanh Nghiệp do COVID-19 (COVID Emergency Business Grant) cho các
doanh nghiệp đủ điều kiện đã được liên bang trợ cấp sẽ giảm đi bằng số tiền trợ cấp liên bang từ
các chương trình này. Các doanh nghiệp có thể sử dụng tiền trợ cấp để trả bất cứ chi nào liên
quan đến hoạt động doanh thương.
Đơn xin này cho doanh nghiệp đáp ứng tất cả các đòi hỏi cho các tiêu chuẩn sau đây:
Doanh nghiệp có trụ sở ở Oregon và các hoạt động chánh ở Oregon.
Doanh Nghiệp ghi danh với Ban Nội Vụ Oregon (Oregon Secretary of State) làm doanh tơng
tại Oregon nếu luật tiểu bang Oregon có đòi hỏi.
Doanh nghiệp có 25 nhân viên trở xuống.
Doanh nghiệp bị ảnh hưởng theo một trong hai cách sau đây:
o Đối với doanh nghiệp có lợi tức và phi lợi tức (giới hạn theo đoạn 501(c)(3) về doanh
nghiệp) bị cấm hoạt động theo Sắc Lệnh 20-12.
o Đối với doanh nghiệp có lợi tức và phi lợi tức (giới hạn theo đoạn 501(c)(3) cho doanh
nghiệp) có thể chứng minh bgiảm doanh thu hơn 50% trong một tháng, do đại dịch
COVID-19, bắt đầu từ tháng Ba, 2020 cho đến ngày nộp đơn xin này, so với doanh thu
của tháng Giêng, 2020 hoặc tháng Hai, 2020 hoặc so với cùng thời kỳ năm 2019.
Các doanh nghiệp sau đây kng đủ điều kiện nộp đơn xin hoặc được trợ cấp theo Cơng Trình:
Các hãng nắm giữ bất động sản bị động và các tổ chức nắm giữ đầu tư bị động.
Các tổ chức phi lợi tức không có tình trạng liên bang theo đoạn 501(c)(3).
Các doanh nghiệp bị giảm doanh thu vì những lý do không phải do dịch COVID-19 (như do chu
kỳ kinh doanh theo mùa hoặc theo chu kỳ).
Các doanh nghiệp còn nợ tiền thuế liên bang, tiểu bang hay địa phương, và đáo hạn nộp vào
ngày hoặc trước ngày nộp đơn xin.
Các doanh nghiệp không tuân theo tất cả luật và quy định liên bang, tiểu bang và địa phương.
Các doanh nghiệp đã được trợ cấp qua chương trình Trợ Cấp Khẩn Cấp cho Doanh Nghiệp do
COVID-19 của Tiểu Bang Oregon hoặc từ Chương Trình Hỗ Trợ Văn Hóa và Doanh Thương
toàn Tiểu bang.
Các doanh nghiệp đã được tiền trợ cấp theo CARES của liên bang (như PPP hoặc EIDL) nhiều
hơn mức cho các doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định của chương trình này trong đơn
xin.
Các doanh nghiệp không đáp ứng các đòi hỏi cho tiêu chuẩn nêu trên.
2
Các doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ được trợ cấp. Số tiền trợ cấp sẽ lớn hơn hai con số: 1) dựa trên
số nhân viên trước khủng hoảng COVID-19 trừ đi số tiền người nộp đơn xin đã được từ trợ cấp
liên bang; hoặc 2) da trên số nhân viên trước đại dch COVID-19 và số tiền chi phí hoạt động cố
định ghi nhận trong thời gian 60 ngày, từ ngày 1 tháng Giêng đến 29 tháng Hai, 2020, trừ đi số tiền
người nộp đơn xin đã được từ trợ cấp liên bang:
0-5 nhân viên
o $2,500, hay
o chi phí cố định trong 60 ngày tối đa là $5,000.
6-10 nhân viên
o $5,000, hay
o chi phí cố định trong 60 ngày tối đa là $10,000.
11-15 nhân viên
o $7,500, hay
o chi phí cố định trong 60 ngày tối đa là $15,000.
16-20 nhân viên
o $10,000, hay
o chi phí cố định trong 60 ngày tối đa là $20,000.
21-25 nhân viên
o $12,500, hay
o chi phí cố định trong 60 ngày tối đa là $25,000.
Số nhân viên được tính sẽ dựa trên số nhân viên được báo cáo cho Ban Việc Làm Oregon trên
Mẫu 132 cho Q4 2019 hoặc Q1 2020.
Tất cả các đơn xin đã nộp, được duyệt xét, phê duyệt /hoặc từ chồi đều phải báo cáo cho Tiểu
Bang thông tin về doanh nghiệp, quyền sở hữu và nhân khẩu. Thông tin báo cáo bao gồm, nhưng
không giới hạn:
Tên của hãng
Số Nhận Dạng của Hãng Sở (Employer Identification Number, hay EIN)
Số Nhận Dạng Doanh Nghiệp (Business Identification Number, hay BIN) ở Oregon
Số tiền đã cấp cho người nộp đơn theo PPP, EIDL hoặc quỹ khác theo Đạo Luật CARES
Địa chỉ của hãng
Ngành/NAICS
Số tiền của Qu Doanh Nghip Khn Cp cho COVID-19 được Tiu Bang Oregon trợ cấp
Cấu trúc doanh nghiệp hợp pháp
Số nhân viên vào ngày 29 tháng Hai, 2020
Số nhân viên định giữ lại sau khi được tiền trợ cấp này
3
Đon 1: Thông Tin Doanh Nghiệp
Tên doanh thương
Loại doanh thương
Đơn doanh Hợp doanh
Hãng làm LLC
501(c)(3).
Điện thoại
Địa chỉ đường phố
Thành phố Tiểu bang Bưu chánh Quận
Số Nhận Dạng Hãng Sở (EIN liên bang)
Số Nhận Dạng Doanh Nghiệp (do Ban Việc Làm Oregon cấp)
Mã số NAICS (được liệt kê trên khai thuế doanh nghiệp gần đây nhất)
Mô tả (các) sản phẩm hoặc dịch vụ cung cấp:
Đon 1A: Thông Tin Liên Lạc của Doanh Nghiệp:
Họ tên Chức v
Số điện thoại Điện thư (email)
4
Đoạn 2: Thông Tin Chi Tiết của Doanh Nghiệp
Người Chủ Hãng
Họ tên Chức v
Phần trăm sở hữu
Họ tên Chức v
Phần trăm sở hữu
Họ tên Chức v
Phần trăm sở hữu
Họ tên Chức v
Phần trăm sở hữu
Tổng Số Phần Trăm Sở Hữu
Số tiền nhận từ ngân quỹ theo Đạo Luật CARES của liên bang:
Gồm Chương Trình Bảo Vệ Phiếu Lương (Paycheck Protection Program, hay PPP), Chương trình
ng Tiền Vay Khẩn Cấp do Thảm Họa Kinh Tế (Economic Injury Disaster Loan Emergency
Advance program, hay EIDL) ca Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ (Small Business
Administrations, hay SBA); các cơng trình khác của liên bang cho đến nay để cấp qu khẩn
cấp cho dịch bệnh),
Số tiền yêu cầu từ chương trình Trợ Cấp Khẩn Cấp cho Doanh Nghiệp do COVID-19 (nếu chọn số
tiền lớn hơn mức tối thiểu theo số lượng nhân viên thì phải cung cấp tài liệu về các chi phí cố
định chứng minh cho số tiền trợ cấp yêu cầu thêm.)
0
5
Sẽ còn bao nhiêu việc làm ở doanh nghiệp của quý vị sau khi được trợ cấp?
(Gồm cả những việc làm đã mất kể từ ngày 29 tháng Hai, 2020 giờ có thể giữ lại được do được trợ
cấp.)
Số Nhân Viên:
Đánh dấu một ô bên dưới đây dựa trên số nhân viên làm việc vào ngày 29 tháng Hai, 2020.
1-5 nhân viên
$2,500
Đến $5,000 (xác nhận chi phí cố định trong 60 ngày)
6-10 nhân viên
$5,000
Đến $10,000 (xác nhận chi phí cố định trong 60 ngày)
11-15 nhân viên
$7,500
Đến $15,000 (xác nhận chi phí cố định trong 60 ngày)
16-20 nhân viên
$10,000
Đến $12,000 (xác nhận chi phí cố định trong 60 ngày)
21-25 nhân viên
$12,500
Đến $25,000 (xác nhận chi phí cố định trong 60 ngày)
6
X
ác Nhận Giảm Doanh Thu, Chi Phí Cố Định, Quỹ CARES của liên bang, và Việc Làm (nếu có)
(Đánh dấu tất cả những tài liệu đính kèm)
Đối với tất cả các doanh nghiệp không bị cấm hoạt động như được chỉ dẫn trong Lệnh Hành
Pháp 20-12, các bản báo cáo Lời Lỗ, Lợi Tức hoặc Bán Hàng cho thấy hàng bán bị giảm bớt 50%
hoặc nhiều hơn như được cho biết chi tiết trên Trang 1 trong mẫu đơn này
Bản sao hóa đơn tiện ích gần đây nhất và chi phí cố định của doanh nghiệp
Đ
iện Nước/Nước thải K h í đ t
Điện thoại Rác Băng thông rộng
Điện thoại di động Bản khai nợ thế chấp của doanh nghiệp
Hợp đồng thuê/đi thuê
Kh
ác:
Bản thỏa thuận tiền vay từ quỹ CARES và/hoặc xác nhận ký quỹ tiền trợ cấp theo EIDL,
nếu hay hiện dụng.
Mẫu 132 của Ban Việc Làm Oregon
* Đối với doanh nghiệp có từ 5 nhân viên trở lên thì cung cấp mẫu 132 của Ban Việc Làm Oregon
cho Q4 2019 hoặc Q1 2020 (nêu tên nhân viên và Số An Sinh Xã Hội)
7
Đoạn 3: Chứng Nhận và Đại Diện
Thông tin trong đơn xin này, gồm tất cả các tài liệu đính kèm và chứng nhận, theo hiểu biết tốt
nhất của người ký bên bên dưới đây, là đầy đủ, hiện dụng và chính xác. Đơn xin trình bày hợp lý
tình trạng đủ điều kiện của người ký tên bên dưới đây. Tiền trợ cấp chỉ để hỗ trợ hoạt động và chi
phí mở cửa lại của doanh nghiệp nộp đơn xin. Ký tên tắt vào tất cả các chứng nhận sau đây nếu
có áp dụng:
o Doanh nghiệp nộp đơn xin bị ảnh hưởng bất lợi trực tiếp do khủng hoảng COVID-19.
o Doanh nghiệp nộp đơn xin có 25 nhân viên trở xuống vào ngày 29 tháng Hai, 2020.
o Doanh nghiệp nộp đơn xin:
Được xác đnh là doanh nghiệp không thiết yếu theo Sắc Lệnh 20-12 của
Thống Đốc, hoặc
Bị giảm 50% doanh thu trở lên, trực tiếp do khủng hoảng COVID-19.
o Người nộp đơn xin đã được trợ cấp tài chánh liên bang theo Đạo Luật CARES năm
2020 (như Chương trình Bảo Vệ Phiếu Lương hoặc chương trình hỗ trợ Vay do
Thảm Họa Thương Tích Khẩn Cấp) hoặc đạo luật nào sau đó của liên bang cho trợ
cấp dịch bệnh khẩn cấp cho đến ngày nộp đơn xin.
o Người nộp đơn xin chưa được trợ cấp từ Tiểu Bang Oregon qua Chương Trình Trợ
Cấp Khẩn Cấp cho Doanh Nghiệp do COVID-19, hoặc Cơng Trình Hỗ Trợ Văn Hóa
và Doanh Thương toàn Tiểu Bang kể từ ngày nộp đơn xin.
o Doanh nghiệp nộp đơn xin hiện đã đóng tất cả thuế liên bang, tiểu bang và địa
phương đến ngày nộp đơn xin.
o Doanh nghiệp nộp đơn xin có trụ sở và hoạt động chính ở Oregon.
o Doanh nghiệp nộp đơn xin hiện ghi danh với Ban Nội Vụ Oregon để thực hiện
doanh thương ở Oregon nếu phải ghi danh theo đòi hỏi.
o Doanh nghiệp nộp đơn xin tuân theo tất cả luật liên bang, tiểu bang và địa pơng.
o Doanh nghiệp nộp đơn xin đồng ý cung cấp thông tin doanh nghiệp, tài chánh
sở hữu cần thiết để xác định đủ tiêu chuẩn.
o Doanh nghiệp nộp đơn xin sẽ chỉ dùng tiền được trợ cấp để hỗ trợ các chi phí liên
quan đến doanh tơng, duy trì hoạt động và/hoặc mở cửa lại và tiền được từ
chương trình Trợ Cấp Khẩn Cấp cho Doanh Nghiệp do COVID-19 của Oregon sẽ
không được dùng cho các mục đích cá nhân.
o Trừ khi Sắc Lệnh có quy định kc, doanh nghiệp nộp đơn xin hiện mở cửa, hay
vừa mở cửa lại để hoạt động.
Nếu không sử dụng tiền trợ cấp đúng theo mục đích, hoặc trình bày sai thông tin quan trọng về
doanh nghiệp hoạt động của doanh nghiệp để đủ tiêu chuẩn được trợ cấp thì sẽ không được
trợ cấp và sẽ bị thu lại tiền trợ cấp. Tiểu Bang Oregon có quyền yêu cầu thêm tài liệu từ người nộp
đơn xin để xác nhận mức chính xác và xác thực của thông tin đã cung cấp.
Nếu Tiểu Bang thấy có trình bày sai thông tin, nên không được trợ cấp, thì tiền trợ cấp sẽ bị tịch
thu và phải trả lại. Nếu không trả lại tiền hoặc không sửa chữa thông tin sai trái thì dịch vụ truy
thu nợ đệ tam nhân hoặc Sở Thuế Vụ Oregon sẽ thực hiện bất cứ hoặc tất cả các hoạt động truy
thu nợ nào được pháp luật cho phép. Nời nộp đơn đồng ý cho Tiểu bang thực hiện những cách
truy thu nợ này.
8
Do Tiểu Bang Oregon cấp những quỹ này nên Doanh Thương Oregon và các cơ quan liên kết của
tiểu bang có thể dùng hãng của quý vị để quảng cáo các chương trình và dịch vụ của họ trong
tương lai.
Chng Nhn Chung
Tôi chng nhận, theo hiểu biết tốt nhất của tôi, rằng tất cả thông tin trong đơn xin này, gồm tất cả
tài liệu đính kèm và chứng nhận, là hợp lệ và chính xác. Tôi cũng c nhận, theo hiểu biết tốt
nhất của tôi, rằng:
1. Đơn xin đã được (những) người chủ sở hu, người quản lý được ủy quyền có thẩm quyền p
hợp, duyệt xét và phê duyệt và/hoặc theo điều khoản thành lập của tổ chức, điều khoản của tổ
chức hoặc điều lệ, và
2. Ủy quyền ký tên được xác nhận.
Đánh du vào một ô:
Có, tôi được ủy quyền nộp thay nời nộp đơn theo thẩm quyền được quy định trong điều
khoản thành lập, điều khoản của tổ chức hoặc điều lệ của doanh nghiệp nộp đơn. (như
Chủ Tịch, Thư Ký, Trưởng Giám Đốc Điều Hành, Chủ Tịch Hội Đồng, v.v…)
Không, tôi không được ủy quyền nộp thay mặt người nộp đơn theo thẩm quyền được quy
định trong điều khoản thành lập, điều khoản của tổ chc hoặc điều lệ của doanh nghiệp
nộp đơn nên tôi đính kèm tài liệu xác nhận thẩm quyền của tôi để ký tên thay cho người
nộp đơn xin.
Ban ch nhn đơn xin tài liu y quyn tên phù hp.
Chữ ký Ngày
Viết họ tên (viết ch in) Chức danh (viết chữ in)
click to sign
signature
click to edit