SAHLGRENSKA AKADEMIN
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
och
har träffats följande avtal gällande
1. Uppdraget
åtar sig uppdraget som
biträdande handledare.
Uppdragets omfattning och innehåll regleras i Sahlgrenska akademins övergripande regler
för utbildning på forskarnivå:
Omfattning av handledning (beslut i AS den 21 september 2016)
- En heltidsdoktorand har rätt till kontinuerlig och behovsanpassad handledning under minst
80 timmar per år under motsvarande 4 års heltidsstudier. En deltidsdoktorand har rätt till
handledning i motsvarande omfattning under längst 8 år.
- Handledningstiden ska fördelas mellan huvud- och biträdande handledare
- Huvud- och biträdande handledare ska gemensamt träffa doktoranden minst en gång per år
för att följa upp och planera utbildningen
I handledningstiden inkluderas (beslut i AS den 21 september 2016)
- den tid som handledare och doktorand arbetar med doktorandens utbildning, såsom
forskningsprojektet, kurser och utvecklingssamtal
- upprättande och uppföljning av individuell studieplan
- textgranskning
- planering av seminarier och disputation
- introduktion av doktoranden i nationella och internationella nätverk
- karriärcoachning
2. Biträdande handledarens åtaganden
Biträdande handledare åtar sig att inom ramen för uppdraget:
i. sätta sig in i de lagar och förordningar som reglerar utbildning på forskarnivå, inklusive
Göteborgs universitets och Sahlgrenska akademins regler för utbildning på forskarnivå,
ii. medverka för att (elektronisk) individuell studieplan (ISP), inklusive, men inte begränsat
till, tid- och finansieringsplan, för doktoranden upprättas,
iii. ansvara för handledningen av doktoranden under utbildningen på forskarnivå, i enlighet
med ISP,
Dnr:______________
Biträdande handledare
Födelsedat
um
UPPDRAGSAVTAL - BITRÄDANDE HANDLEDARE
Doktoranden
delsedat
um
1 9
1 9
iv. medverka i planeringen av doktorandens delarbeten, presentationer och publiceringar,
v. medverka till att halvtidsseminarium och disputation, alternativ licentiatexamen, planeras
och genomförs,
vi. medverka vid årlig uppföljning tillsammans med huvudhandledare och doktorand.
3. Ar
vode
Överenskommelsen gäller utan rätt till ersättning för Uppdraget.
4. Avt
alstid
Detta avtal gäller till omfattning och med tidsintervall som regleras i den individuella
studieplanen.
Avtalet träder i kraft vid handledarens tillträde och sträcker sig till dess att handledarskapet
upphör, senast när doktoranden har avlagt sin examen.
5. Ändr
ingar
Ändringar av och tillägg till detta avtal skall vara skriftligen avfattade och undertecknade av båda
parter.
6. Unde
rtecknande
Detta avtal undertecknas av båda parter, biträdande handledare genom signatur och prefekt genom
fastställande av den individuella studieplanen vid antagning av doktorand eller vid byte/tillägg av
handledare.
…………………
………………….
Ort och datum
…………………
………………….
Biträdande handledare