SAHLGRENSKA AKADEMIN
BYTE- OCH TILLÄGG AV HANDLEDARE
CHANGE AND APPOINTMENT OF SUPERVISORS
Doktorandens efternamn och förnamn |
Family name and given name of
the PhD student
Personnummer |
Personal identity number
Välj ett alternativ | Select one option
Institutionen för biomedicin | Institute of Biomedicine
Institutionen för kliniska vetenskaper | Institute of Clinical Sciences
Institutionen för medicin | Institute of Medicine
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi | Institute of Neuroscience and Physiology
Institutionen för odontologi | Institute of Odontology
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa | Institute of Health Care Sciences
Avdelning eller sektion | Department
Registrerade handledare | Registered supervisors
Huvudhan
dledare | Principal supervisor
Fortsätter | Continues
Avslutar uppdraget | Finishes the task
Övergår som bihandledare | Takes over as co
-
supervisor
Datum och underskrift | Date and signature
Namnförtydligande | Clarification
Biträdande handledare 1 | Assistant supervisor 1
Fortsätter | Continues
Avslutar uppdraget | Finishes the task
Övergår som huvudhandledare | Takes over as main
supervisor
Datum och underskrift | Date and signature
Namnförtydligande | Clarification
Biträdande handledare 2 | Assistant supervisor 2
Fortsätter | Continues
Avslutar uppdraget | Finishes the task
Övergår som huvudhandledare | Takes over as main
supervisor
Datum och underskrift | Date and signature
Namnförtydligande | Clarification
Biträdande handledare 3 | Assistant supervisor 3
Fortsätter | Continues
Avslutar uppdraget | Finishes the task
Övergår som huvudhandledare | Takes over as main
supervisor
Datum och underskrift | Date and signature
Namnförtydligande | Clarification
Ob
servera att vid
byte av handledare ska individuell studieplan revideras. |
Please note t
hat w
hen supervisors are changed, the individual study plan must be updated.
Sahlgrenska akademins kansli 2017-08-24
1 (3)
Doktorandplatsen
är finansierad som projektbunden plats | The doctoral position is financed as a project-linked
doctoral position
Handledaravtal skall bifogas alla nya handledare| Supervisor agreement shall be attached for new supervisors
Nya handledare | New supervisors
Ny huvudhandledares namn | Name of new principal
supervisor
Personnummer | Personal identity number
E-post | E-mail
Doktorsexamen, år | Awarded doctoral degree (year)
Utländsk d
oktorsexamen, intyg bifogas | Foreign
doctoral degree, certificate attached
Titel och institutionstillhörighet | Title and institute
Utbildning i doktorandhandledning genomförd, intyg bifogas | Training in supervision completed and certificate attached
Anställd inom VG-regionen (CV bifogas) | Employed within the West Sweden Region (CV attached)
Jag har anslag förvaltade av Sahlgrenska akademin | I have research grants administered by Sahlgrenska Academy
Jag har publikationer utgående från Sahlgrenska akademin | I have publications originating from Sahlgrenska Academy
Datum och underskrift | Date and signature
Namnförtydligande | Clarification
Ny biträdande handledare 1 | New Assistant supervisor 1
Titel och institutionstillhörighet | Title and institute
Utländsk doktorsexamen, intyg bifogas | Foreign
doctoral degree, certificate attached
E-post | E-mail
intyg bifogas | Training in supervision completed and
course certificate attached
Datum och underskrift | Date and signature
Ny biträdande handledare 2 | Assistant supervisor 2 Personnummer | Personal identity number
Titel och institutionstillhörighet | Title and institute
Doktorsexamen, år | Awarded doctoral degree (year)
Utländsk doktorsexamen, intyg bifogas | Foreign
doctoral degree, certificate attached
E-post | E-mail
Utbildning i doktorandhandledning genomförd,
intyg bifogas | Training in supervision completed and
course certificate attached
Datum och underskrift | Date and signature Namnförtydligande | Clarification
Sahlgrenska akademins kansli 2017-08-24
2 (3)
Handledaravtal ska bifogas för samtliga nya handledare | Supervisor
agreement shall be attached for all new supervisors.
Ny biträdande handledare 3 | Assistant supervisor 3
Titel och institutionstillhörighet | Title and institute
Utländsk doktor
sexamen, intyg bifogas | Foreign
doctoral degree, certificate attached
E-post | E-mail
Utbildning i doktorandhandledning genomförd, intyg
bifogas | Training in supervision completed and course
certificate attached
Datum och underskrift | Date and signature
Doktorands underskrift | PhD student’s signature
Namnförtydligande | Clarification
Datum för byte | Date of change
Tillstyrkt av avdelnings- eller sektionschef (vid
institutionen för klin
iska vetenskaper)| Approved by the
h
ead of the department /unit (at the Institute of Clinical
Sciences)
Namnförtydligande | Clarification
Notera att alla underskrifter inte behöver finnas på ett dokument, separata underskrifter accepteras. |
Note that the supervisors don't need to sign the same physical document, separate sig
nature pages are accepted.
Skickas till akademikansliet för granskning | Send to the Faculty Office for administration
Sahlgrenska akademins kansli
Utbildning på forskarnivå
Box 400, 405 30 Göteborg
Granskning | Adminis
tration
Utbildningshandläggares underskrift | Signature by progr
amme
officer
Kommentar
| Comments
Prefekts beslut | Decision by the head of the institute
Ansökan godkänns | Application is approved
Ansökan godkänns ej | Appl
ication is not approved
Kommentar | Comments
Datum och underskrift | Date and signature
Namnförtydligande | Clarification
Sahlgrenska akademins kansli 2017-08-24
3 (3)