Registre / Registro
DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES
DNI / Pas. / T.R.
Nom i cognoms / Nombre y apellidos
Domicili / Domicilio Núm., Pis / Piso Porta / Puerta
Població / Población Província C.P.
Tel. Fax E-mail
En representació de / En representación de DNI / NIF / Pas. / T.R.
Qui subscriu formula sol·licitud a l’Excma. Sra. Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Barcelona, en els termes següents:
Quien suscribe formula solicitud a la Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Barcelona, en los términos siguientes:
EXPOSICIÓ DE FETS I RAONS / EXPOSICIÓN DE HECHOS Y RAZONES
PETICIÓ / PETICIÓN
DOCUMENTS APORTATS / DOCUMENTOS APORTADOS
Lloc i data de la sol·licitud / Lugar y fecha de la solicitud Signatura / Firma
D
’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de fer constar
la recepció de la vostra petició (tractament 0246 Registre General), la qual finalitat està legitimada en els articles 16 de la Llei 39/2015 i 41 de la Llei 26/2010. Les
vostres dades només seran cedides al Departament Municipal que hagi de gestionar la vostra petició. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com
altres drets sobre aquestes. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades https://ajuntament.barcelona.cat/protecciodedades.
De acuerdo con la normativa de protección de datos le informamos que sus datos personales serán tratados por el Ayuntamiento de Barcelona con la finalidad de hacer
constar la recepción de su petición (tratamiento 0246 Registro General), cuya finalidad está legitimada en los artículos 16 de la Ley 39/2015 y 41 de la Ley 26/2010. Sus
datos solo serán cedidos al Departamento Municipal que haya de gestionar su petición. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como otros derechos
sobre estos. Puede consultar información adicional sobre este tratamiento y protección de datos https://ajuntament.barcelona.cat/protecciondedatos.
Imatge i Serveis Editorials. 2014 - Mod. 106