6
Rodné číslo
3)
ano
8)
ne
8)
ano
8)
ne
8)
ano
8)
ne
8)
ano
8)
ne
8)
ano
8)
ne
8)
Podpis
uchazeče
Podpis
zástupce
Datum: Razítko a podpis lékaře
V
Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí, popřípadě zaměření ŠVP
4)
Poznámka: Údaje z přihlášky jsou zpracovány v registru uchazečů podle § 60b odst. 3 školského zákona.
Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
Zkrácené studium
Zákonný zástupce uchazeče
10)
Jméno a příjmení (tiskacím písmem)
Adresa trvalého pobytu (pobytu), pokud se
liší od adresy trvalého pobytu uchazeče
Doporučení školského
poradenského zařízení pro úpravu
podmínek přijímání ke vzdělávání
Uvedené údaje podléhají ochraně zejména podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Rodné příjmení
1)
pro obor vzdělání (uvede se jen kód)
2. škola:
Datum
naroze
Místo narození (město, stát)
Poznámka:
Závěr o zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání, pokud je u něj stanovena, se předkládá podle § 59 odst.1 a § 60a odst. 3 školského zákona (zákon
č. 561/2004 Sb.). Dokládá se jen u oborů vzdělání, kde je stanoveno zdravotní omezení nařízením vlády č. 211/2010 Sb. V případě potřeby je možné přiložit lékařský posudek
podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Vysvětlivky:
Termín školní přijímací zkoušky
9)
Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí, popřípadě zaměření ŠVP
4)
Zkrácené studium
1. škola:
Jednotná
zkouška
7)
1) Uvede se pouze v případě, pokud se liší od příjmení stávajícího.
2) Popřípadě jména.
3) RČ uvede uchazeč hlásící se na obor s maturitní zkouškou, kde bude konat jednotnou zkoušku. Pokud mu nebylo mu RČ přiděleno, uvede datum narození.
4) ŠVP = školní vzdělávací program se uvádí v případě stejných oborů, ale odlišných ŠVP v rámci jedné školy.
5) Údaje o škole/školách, na které uchazeč podává 2 přihlášky v prvním kole přijímacího řízení (v dalších kolech se v přihlášce uvádí jen jedna škola).
6) Uvádí se v případě přijímání do vyššího než prvního ročníku SŠ (§ 63 školského zákona).
7) V případě, že uchazeč již podal pro daný termín přihlášku na obor Gymnázium se sportovní přípravou a tudíž na této škole koná jednotnou zkoušku, zvolí NE při podání
přihlášky na obor s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky. V opačném případě koná jednotnou zkoušku na škole uvedené na této přihlášce.
8) Nehodící se škrtne.
9) Uvádí se jeden z termínů školní přijímací zkoušky (nikoli jednotné zkoušky), je-li pro první kolo přijímacího řízení stanovena ředitelem školy podle § 60 odst. 3 písm. a)
školského zákona.
10) Při podání přihlášky podle § 60a odst. 1 školského zákona za nezletilého uchazeče, nebo na základě plné moci (příloha přihlášky).
PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ – STUDIU
ve střední škole
Forma vzdělávání – denní
Příjmení uchazeče
Jméno uchazeče
2)
Datum narození
Termín školní přijímací zkoušky
9)
Jednotná
zkouška
7)
A
Vyplní uchazeč nebo
zákonný zástupce uchazeče
Název a adresa střední školy
5)
(pořadí škol určuje, kde se koná jednotná zkouška v 1. a v 2. termínu)
Ročník SŠ
6)
Adresa pro doručování písemností
z přijímacího řízení, pokud se nezasílají
na adresu trvalého pobytu uchazeče (nebo
pobytu v případě cizince), nebo datová
schránka
Kontakt na zákonného zástupce
(telefon / e-mail)
Kontakt na uchazeče
(telefon / e-mail)
Adresa trvalého pobytu
(pobytu cizince)
Státní občanství
místo pro QR kód
1. 2. 1. 2.
Listů příloh
15)
:
Vysvětlivky:
Poznámky: Datum podání rozhoduje o zařazení do příslušného kola přijímacího říze
Na str. B se potvrzuje správnost opisu známek z vysvědčení
Křížkem označte
vybranou možnost
B
Potvrzení opisu klasifikace
Podpis uchazeče, pokud vyplňuje údaje a přikládá ověřené kopie vysvědčení
(podle § 1 odst. 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb.).
Schopnosti, vědomosti, zájmy,
talent uchazeče a další
13)
Průměrný prospěch
14)
Chování a prospěch uchazeče ze školy
12)
– opis klasifikace
Předmět (povinné a volitelné předměty)
Potvrzení opisu klasifikace z vysvědčení školou na základě žádosti uchazeče
(razítko bez malého státního znaku a podpis ředitele školy),
nebo
IZO školy
11)
Vyplní škola
nebo uchazeč
Ročník / školní rok
16)
11) IZO školy – resortní identifikátor školy uvedený na vysvědčení.
12) Vyplní škola (zpravidla základní nebo příslušná střední škola) nebo uchazeč. Uvede se chování a prospěch v návaznosti na kritéria přijímání zpravidla za poslední dva
ročníky základní, speciální nebo příslušné střední školy, pokud se nepřiloží ověřené kopie vysvědčení (§ 1 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb.).
13) Údaje lze doplnit ve zvláštní příloze, především v návaznosti na kritéria přijímání.
14) Průměrný prospěch ze všech povinných vyučovacích předmětů vypočtený na dvě desetinná místa.
15) Přiložené doklady lze uplatnit na jedné škole jen jednou (ke druhému tiskopisu přihlášky podané na téže škole lze uvést odkaz na číslo spisu první přihlášky).
16) Uvede se školní rok, ve kterém byl absolvován ročník, jehož hodnocení je předkládáno. Nehodnotí se druhé pololetí školního roku 2019/2020.